+

ونزوئلا > ایالات متحده ونزوئلا (1874 - 1878)

سال1c2½c5c10c20c50c1V5Vسال
1c2½c -  -  -  -  -  - 1877
1c2½c5c10c20c50c1V - 1876
 -  -  -  -  -  -  - 5V1875
 -  - 5c10c20c50c -  - 1874
 -  -  -  -  - 50c -  - 1873
سیستم پولی: 1 ونزولانو = 100 سنتاوو
1c - 1 سنتاوو
2½c - ½2 سنتاوس
5c - 5 سنتاوو
10c - 10 سنتاوو
20c - 20 سنتاوو
50c - 50 سنتاوو
1V - 1 ونزولانو
5V - 5 ونزولانو
uCoin