+

ونزوئلا > جمهوری بولیواری (2007 - 2016)

سال1c5c10c12½c25c50c1Bs10Bs50Bs100Bsسال
 -  -  -  -  -  -  - 10Bs50Bs100Bs2016
 -  - 10c -  - 50c1Bs -  -  - 2012
1c5c10c - 25c50c1Bs -  -  - 2009
1c5c10c12½c25c50c1Bs -  -  - 2007
سیستم پولی: 1 بولیوار = 100 سنتیمو
1c - 1 سنتیمو
5c - 5 سنتیمو
10c - 10 سنتیمو
12½c - ½12 سنتیمو
25c - 25 سنتیمو
50c - 50 سنتیمو
1Bs - 1 بولیوار
10Bs - 10 بولیوار
50Bs - 50 بولیوار
100Bs - 100 بولیوار
uCoin