+

ونزوئلا > جمهوری ونزوئلا (1953 - 1999)

مجموعه ضرابخانه
×
سال5c10c12½c25c50c1Bs2Bs5Bs10Bs20Bs50Bs100Bs500Bsسال
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 20Bs50Bs100Bs500Bs1999
 -  -  -  -  -  -  -  - 10Bs20Bs50Bs100Bs500Bs1998
 -  -  - 25c50c1Bs2Bs5Bs -  -  -  -  - 1990
 -  -  - 25c50c1Bs2Bs5Bs -  -  -  -  - 1989
 -  -  -  - 50c - 2Bs5Bs -  -  -  -  - 1988
 -  -  - 25c -  -  - 5Bs -  -  -  -  - 1987
5c -  -  -  - 1Bs2Bs -  -  -  -  -  - 1986
 -  -  -  - 50c -  -  -  -  -  -  -  - 1985
5c -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1983
 -  -  - 25c -  -  -  -  -  -  -  -  - 1978
5c -  - 25c - 1Bs - 5Bs -  -  -  -  - 1977
5c -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1976
5c -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1974
 -  -  -  -  -  -  - 5Bs -  -  -  -  - 1973
5c10c -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1971
 -  - 12½c -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1969
 -  -  -  -  - 1Bs2Bs -  -  -  -  -  - 1967
5c -  - 25c50c1Bs2Bs -  -  -  -  -  - 1965
5c -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1964
 -  -  - 25c50c1Bs2Bs -  -  -  -  -  - 1960
5c - 12½c -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1958
 -  -  - 25c50c1Bs -  -  -  -  -  -  - 1954
سیستم پولی: 1 بولیوار = 100 سنتیمو
5c - 5 سنتیمو
10c - 10 سنتیمو
12½c - ½12 سنتیمو
25c - 25 سنتیمو
50c - 50 سنتیمو
1Bs - 1 بولیوار
2Bs - 2 بولیوار
5Bs - 2 بولیوار
10Bs - 10 بولیوار
20Bs - 20 بولیوار
50Bs - 50 بولیوار
100Bs - 100 بولیوار
500Bs - 500 بولیوار
uCoin