+

ونیز > Republic of San Marco (1848 - 1849)

سال
سال1c3c5c15c25c₤5₤20سال
1c3c5c -  -  -  - 1849
 -  -  - 15c25c₤5/B
₤5/P
₤201848
سیستم پولی: 1 لیره = 100 سنتسیمی
1c - 1 سنتسیمو
3c - 3 سنتسیمی
5c - 5 سنتسیمی
15c - 15 سنتسیمی
25c - 25 سنتسیمی
₤5 - 5 لیره
₤20 - 20 لیره
uCoin