+

جزایر ویریجین بریتانیا > ملکه الیزابت دوم (1967 - 2018)

مجموعه ضرابخانه
×
سال1c5c10c25c50c$1سال
1c5c10c25c50c$11985
1c5c10c25c50c - 1984
1c5c10c25c50c$11983
1c5c10c25c50c$11982
1c5c10c25c50c$11981
1c5c10c25c50c$11980
1c5c10c25c50c$11979
1c5c10c25c50c$11978
1c5c10c25c50c$11977
1c5c10c25c50c$11976
1c5c10c25c50c$11975
1c5c10c25c50c$11974
1c5c10c25c50c - 1973
سیستم پولی: 1 دلار = 100 سنت
1c - 1 سنت
5c - 5 سنت
10c - 10 سنت
25c - 25 سنت
50c - 50 سنت
$1 - 1 دلار
uCoin