+

کنگو > فرانک آفریقای مرکزی (1971 - 2016)

سال100₣500₣سال
100₣ - 1990
 - 500₣1986
100₣500₣1985
100₣ - 1983
100₣ - 1982
100₣ - 1975
100₣ - 1972
100₣ - 1971
سیستم پولی: 1 فرانک = 100 سنتیم
100₣ - 100 فرانک
500₣ - 500 فرانک
uCoin