+

پادشاهی وستفالیا > فرانک (1808 - 1813)

مجموعه ضرابخانه
×
سال1c2c3c5c10c20c½Fr1Fr2Fr5Fr10Fr20Frسال
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 5Fr10Fr20Fr
20Fr/G
1813
1c2c3c5c10c20c -  -  -  -  -  - 1812
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 20Fr1811
 - 2c3c - 10c20c -  -  -  -  -  - 1810
1c2c3c5c10c -  -  -  - 5Fr - 20Fr/J
20Fr/С
1809
 - 2c/J
2c/С
3c/J
3c/С
5c/J
5c/С
10c20c½Fr1Fr2Fr5Fr - 20Fr/J
20Fr/С
1808
سیستم پولی: 1 فرانک = 100 سنتیم
1c - 1 سنتیم
2c - 2 سنتیم
3c - 3 centimes
5c - 5 سنتیم
10c - 10 سنتیم
20c - 20 سنتیماس
½Fr - ½ فرانک
1Fr - 1 فرانک
2Fr - 2 فرانک
5Fr - 5 فرانک
10Fr - 10 فرانک
20Fr - 20 فرانک
uCoin