+

یمن > جمهوری عربی (1969 - 1993)

مجموعه ضرابخانه
×
سال1f5f10f25f50f1Rسال
 -  -  -  -  - 1R١٩٩٣١٩٩٣
 -  -  -  - 50f1R١٩٨٥١٩٨٥
1f5f10f25f50f1R١٩٨٠١٩٨٠
 -  -  - 25f50f - ١٩٧٩١٩٧٩
 -  -  -  -  - 1R١٩٧٦١٩٧٦
1f5f10f25f50f - ١٩٧٤١٩٧٤
سیستم پولی: 1 ریال = 100 فلس
1f - 1 فلس
5f - 5 فلس
10f - 10 فلس
25f - 25 فلس
50f - 50 فلس
1R - 1 ریال
uCoin