پولینزی فرانسه
×
کشور
قلمروهای آن سوی دریاهای فرانسه
1965 - 2018
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

کاتالوگ سکه > کشور: پولینزی فرانسه > قلمروهای آن سوی دریاهای فرانسه (1965-2018)  | جستجو 

پولینزی فرانسه>1965 - 2018|قلمروهای آن سوی دریاهای فرانسه

 دوره
پولینزی فرانسه 50 سنتیم - obverseپولینزی فرانسه 50 سنتیم - reverse50 سنتیم 1965
آلومینیوم, 0.7g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.01
پولینزی فرانسه 1 فرانک - obverseپولینزی فرانسه 1 فرانک - reverse1 فرانک 1965
آلومینیوم, 1.3g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.52
پولینزی فرانسه 1 فرانک - obverseپولینزی فرانسه 1 فرانک - reverse1 فرانک 1975-2018
آلومینیوم, 1.3g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.01
پولینزی فرانسه 2 فرانک - obverseپولینزی فرانسه 2 فرانک - reverse2 فرانک 1965
آلومینیوم, 2.7g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.11
پولینزی فرانسه 2 فرانک - obverseپولینزی فرانسه 2 فرانک - reverse2 فرانک 1973-2018
آلومینیوم, 2.3g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.36
پولینزی فرانسه 5 فرانک - obverseپولینزی فرانسه 5 فرانک - reverse5 فرانک 1965
آلومینیوم, 3.75g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.25
پولینزی فرانسه 5 فرانک - obverseپولینزی فرانسه 5 فرانک - reverse5 فرانک 1975-2018
آلومینیوم, 3.75g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.66
پولینزی فرانسه 10 فرانک - obverseپولینزی فرانسه 10 فرانک - reverse10 فرانک 1967
نیکل, 6g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.90
پولینزی فرانسه 10 فرانک - obverseپولینزی فرانسه 10 فرانک - reverse10 فرانک 1972-2005
نیکل, 6g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.56
پولینزی فرانسه 10 فرانک - obverseپولینزی فرانسه 10 فرانک - reverse10 فرانک 2006-2018
مس - نیکل, 6g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.71
پولینزی فرانسه 20 فرانک - obverseپولینزی فرانسه 20 فرانک - reverse20 فرانک 1967-1970
نیکل, 10g, ø 28.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.58
پولینزی فرانسه 20 فرانک - obverseپولینزی فرانسه 20 فرانک - reverse20 فرانک 1972-2005
نیکل, 10g, ø 28.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.76
پولینزی فرانسه 20 فرانک - obverseپولینزی فرانسه 20 فرانک - reverse20 فرانک 2006-2018
مس - نیکل, 10g, ø 28.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.74
پولینزی فرانسه 50 فرانک - obverseپولینزی فرانسه 50 فرانک - reverse50 فرانک 1967
نیکل, 15g, ø 33mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.04
پولینزی فرانسه 50 فرانک - obverseپولینزی فرانسه 50 فرانک - reverse50 فرانک 1975-2006
نیکل, 15g, ø 33mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.99
پولینزی فرانسه 50 فرانک - obverseپولینزی فرانسه 50 فرانک - reverse50 فرانک 2007-2018
مس - نیکل, 15g, ø 33mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.30
پولینزی فرانسه 100 فرانک - obverseپولینزی فرانسه 100 فرانک - reverse100 فرانک 1976-2005
نیکل - برنز, 10g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.24
پولینزی فرانسه 100 فرانک - obverseپولینزی فرانسه 100 فرانک - reverse100 فرانک 2006-2018
آلومینیوم - برنز, 10g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.01

uCoin