ایتالیا
×
کشور
اتحادیه اروپا (یورو)
2002 - 2019
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

کاتالوگ سکه > کشور: ایتالیا > اتحادیه اروپا (یورو) (2002-2019)  | جستجو 

ایتالیا>2002 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
ایتالیا 1 euro cent - obverseایتالیا 1 euro cent - reverse1 euro cent 2002-2019
استیل با روکش مس, 2.3g, ø 16.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.01
ایتالیا 2 euro cent - obverseایتالیا 2 euro cent - reverse2 euro cent 2002-2019
استیل با روکش مس, 3.06g, ø 18.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.04
ایتالیا 5 euro cent - obverseایتالیا 5 euro cent - reverse5 euro cent 2002-2019
استیل با روکش مس, 3.92g, ø 21.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06
ایتالیا 10 euro cent - obverseایتالیا 10 euro cent - reverse10 euro cent 2002-2007
برنج, 4.1g, ø 19.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
ایتالیا 10 euro cent - obverseایتالیا 10 euro cent - reverse10 euro cent 2008-2019
برنج, 4.1g, ø 19.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
ایتالیا 20 euro cent - obverseایتالیا 20 euro cent - reverse20 euro cent 2002-2007
برنج, 5.74g, ø 22.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.22
ایتالیا 20 euro cent - obverseایتالیا 20 euro cent - reverse20 euro cent 2008-2019
برنج, 5.74g, ø 22.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.22
ایتالیا 50 euro cent - obverseایتالیا 50 euro cent - reverse50 euro cent 2002-2007
برنج, 7.8g, ø 24.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.56
ایتالیا 50 euro cent - obverseایتالیا 50 euro cent - reverse50 euro cent 2008-2019
برنج, 7.8g, ø 24.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.57
ایتالیا 1 یورو - obverseایتالیا 1 یورو - reverse1 یورو 2002-2007
دو آلیاژی: مرکز نیکل با روکش مس - نیکل، حلقه نیکل - برنج, 7.5g, ø 23.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.12
ایتالیا 1 یورو - obverseایتالیا 1 یورو - reverse1 یورو 2008-2019
دو آلیاژی: مرکز نیکل با روکش مس - نیکل، حلقه نیکل - برنج, 7.5g, ø 23.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.12
ایتالیا 2 یورو - obverseایتالیا 2 یورو - reverse2 یورو 2002-2007
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.25
ایتالیا 2 یورو - obverseایتالیا 2 یورو - reverse2 یورو 2008-2019
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.25
ایتالیا 2 یورو - obverseایتالیا 2 یورو - reverse2 یورو 2004
فائو
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.28
ایتالیا 2 یورو - obverseایتالیا 2 یورو - reverse2 یورو 2005
European Constitution
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.71
ایتالیا 2 یورو - obverseایتالیا 2 یورو - reverse2 یورو 2006
Turin'06 Olympic
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.94
ایتالیا 2 یورو - obverseایتالیا 2 یورو - reverse2 یورو 2007
Treaty of Rome
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.95
ایتالیا 2 یورو - obverseایتالیا 2 یورو - reverse2 یورو 2008
Human Rights
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.16
ایتالیا 2 یورو - obverseایتالیا 2 یورو - reverse2 یورو 2009
Loius Braille
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.97
ایتالیا 2 یورو - obverseایتالیا 2 یورو - reverse2 یورو 2009
10 Years of EMU
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.66
ایتالیا 2 یورو - obverseایتالیا 2 یورو - reverse2 یورو 2010
Camillo Benso di Cavour
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.72
ایتالیا 2 یورو - obverseایتالیا 2 یورو - reverse2 یورو 2011
Italian unification
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.35
ایتالیا 2 یورو - obverseایتالیا 2 یورو - reverse2 یورو 2012
10 Years of Euro Cash
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.35
ایتالیا 2 یورو - obverseایتالیا 2 یورو - reverse2 یورو 2012
Giovanni Pascoli
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.09
ایتالیا 2 یورو - obverseایتالیا 2 یورو - reverse2 یورو 2013
Giuseppe Verdi
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.55
ایتالیا 2 یورو - obverseایتالیا 2 یورو - reverse2 یورو 2013
Giovanni Boccaccio
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.32
ایتالیا 2 یورو - obverseایتالیا 2 یورو - reverse2 یورو 2014
Carabinieri
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.37
ایتالیا 2 یورو - obverseایتالیا 2 یورو - reverse2 یورو 2014
گالیلئو گالیله
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.37
ایتالیا 2 یورو - obverseایتالیا 2 یورو - reverse2 یورو 2015
EXPO
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.38
ایتالیا 2 یورو - obverseایتالیا 2 یورو - reverse2 یورو 2015
Dante Alighieri
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.37
ایتالیا 2 یورو - obverseایتالیا 2 یورو - reverse2 یورو 2015
پرچم اتحادیه اروپا
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.37
ایتالیا 2 یورو - obverseایتالیا 2 یورو - reverse2 یورو 2016
Plautus
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.37
ایتالیا 2 یورو - obverseایتالیا 2 یورو - reverse2 یورو 2016
Donatello
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.37
ایتالیا 2 یورو - obverseایتالیا 2 یورو - reverse2 یورو 2017
Basilica of Saint Mark
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.30
ایتالیا 2 یورو - obverseایتالیا 2 یورو - reverse2 یورو 2017
Titus Livius
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.28
ایتالیا 2 یورو - obverseایتالیا 2 یورو - reverse2 یورو 2018
Foundation of the Ministry of Health
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.26
ایتالیا 2 یورو - obverseایتالیا 2 یورو - reverse2 یورو 2018
Constitution of the Italian Republic
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.26
ایتالیا 2 یورو - obverseایتالیا 2 یورو - reverse2 یورو 2019
Leonardo da Vinci
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.77
ایتالیا 5 یورو - obverseایتالیا 5 یورو - reverse5 یورو 2003
Tree of Seeds
نقره 0.925, 18g, ø 32mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 21.15
ایتالیا 5 یورو - obverseایتالیا 5 یورو - reverse5 یورو 2003
Work in Europe
نقره 0.925, 18g, ø 32mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 35.42
ایتالیا 5 یورو - obverseایتالیا 5 یورو - reverse5 یورو 2004
FIFA - Germany
نقره 0.925, 18g, ø 32mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 46.92
ایتالیا 5 یورو - obverseایتالیا 5 یورو - reverse5 یورو 2004
Madama Butterfly
نقره 0.925, 18g, ø 32mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 22.43
ایتالیا 5 یورو - obverseایتالیا 5 یورو - reverse5 یورو 2004
Television in Italy
نقره 0.925, 18g, ø 32mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 54.76
ایتالیا 5 یورو - obverseایتالیا 5 یورو - reverse5 یورو 2005
Federico Fellini
نقره 0.925, 18g, ø 32mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 46.80
ایتالیا 5 یورو - obverseایتالیا 5 یورو - reverse5 یورو 2005
Ski Jumping
نقره 0.925, 18g, ø 32mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 31.97
ایتالیا 5 یورو - obverseایتالیا 5 یورو - reverse5 یورو 2005
Cross-Country Skiing
نقره 0.925, 18g, ø 32mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 25.61
ایتالیا 5 یورو - obverseایتالیا 5 یورو - reverse5 یورو 2005
Figure Skating
نقره 0.925, 18g, ø 32mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 23.06
ایتالیا 5 یورو - obverseایتالیا 5 یورو - reverse5 یورو 2006
Italian Republic
نقره 0.925, 18g, ø 32mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 23.96
ایتالیا 5 یورو - obverseایتالیا 5 یورو - reverse5 یورو 2006
FIFA World Cup, 2006
نقره 0.925, 18g, ø 32mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 25.07
ایتالیا 5 یورو - obverseایتالیا 5 یورو - reverse5 یورو 2007
Kyoto Protocol
نقره 0.925, 18g, ø 32mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 44.93

uCoin