ایتالیا
×
کشور
Napoleonic Kingdom of Italy
1807 - 1814
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

کاتالوگ سکه > کشور: ایتالیا > Napoleonic Kingdom of Italy (1807-1814)  | جستجو 

ایتالیا>1807 - 1814|Napoleonic Kingdom of Italy

 دوره
ایتالیا 1 سنتسیمو - obverseایتالیا 1 سنتسیمو - reverse1 سنتسیمو 1807-1813
مس, 2.1g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.53
ایتالیا 3 سنتسیمی - obverseایتالیا 3 سنتسیمی - reverse3 سنتسیمی 1807-1813
مس, 6.27g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 14.58
ایتالیا 1 سولدو - obverseایتالیا 1 سولدو - reverse1 سولدو 1807-1813
مس, 10.18g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 7.89
ایتالیا 10 سنتسیمی - obverseایتالیا 10 سنتسیمی - reverse10 سنتسیمی 1808-1813
نقره 0.200, 2g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.29
ایتالیا 5 سولدی - obverseایتالیا 5 سولدی - reverse5 سولدی 1808-1814
نقره 0.900, 1.25g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 16.08
ایتالیا 10 سولدی - obverseایتالیا 10 سولدی - reverse10 سولدی 1808-1814
نقره 0.900, 2.5g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 10.99
ایتالیا 15 سولدی - obverseایتالیا 15 سولدی - reverse15 سولدی 1808-1814
نقره 0.900, 3.75g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
ایتالیا 1 لیره - obverseایتالیا 1 لیره - reverse1 لیره 1808-1814
نقره 0.900, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 27.50
ایتالیا 2 لیره - obverseایتالیا 2 لیره - reverse2 لیره 1807-1814
نقره 0.900, 10g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 77.26
ایتالیا 5 لیره - obverseایتالیا 5 لیره - reverse5 لیره 1807-1814
نقره 0.900, 25g, ø 37mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 67.29
ایتالیا 20 لیره - obverseایتالیا 20 لیره - reverse20 لیره 1808-1814
طلا 0.900, 6.451g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 269
ایتالیا 40 لیره - obverseایتالیا 40 لیره - reverse40 لیره 1807-1814
طلا 0.900, 12.903g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 

uCoin