آلمان - رایش سوم
×
کشور
آلمان نازی (رایش سوم)
1933 - 1945
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

کاتالوگ سکه > کشور: آلمان - رایش سوم > آلمان نازی (رایش سوم) (1933-1945)  | جستجو 

آلمان - رایش سوم>1933 - 1945|آلمان نازی (رایش سوم)

 دوره
آلمان - رایش سوم 1 رایش فنیگ - obverseآلمان - رایش سوم 1 رایش فنیگ - reverse1 رایش فنیگ 1936-1940
برنز, 2g, ø 17.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.06
آلمان - رایش سوم 1 رایش فنیگ - obverseآلمان - رایش سوم 1 رایش فنیگ - reverse1 رایش فنیگ 1940-1945
روی, 1.81g, ø 16.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.62
آلمان - رایش سوم 2 رایش فنیگ - obverseآلمان - رایش سوم 2 رایش فنیگ - reverse2 رایش فنیگ 1936-1940
برنز, 3.34g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.48
آلمان - رایش سوم 5 رایش فنیگ - obverseآلمان - رایش سوم 5 رایش فنیگ - reverse5 رایش فنیگ 1936-1939
آلومینیوم - برنز, 2.5g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.02
آلمان - رایش سوم 5 رایش فنیگ - obverseآلمان - رایش سوم 5 رایش فنیگ - reverse5 رایش فنیگ 1940-1944
روی, 2.5g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.64
آلمان - رایش سوم 10 رایش فنیگ - obverseآلمان - رایش سوم 10 رایش فنیگ - reverse10 رایش فنیگ 1936-1939
آلومینیوم - برنز, 4g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.61
آلمان - رایش سوم 10 رایش فنیگ - obverseآلمان - رایش سوم 10 رایش فنیگ - reverse10 رایش فنیگ 1940-1945
روی, 3.5g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.68
آلمان - رایش سوم 50 رایش فنیگ - obverseآلمان - رایش سوم 50 رایش فنیگ - reverse50 رایش فنیگ 1935
آلومینیوم, 1.3g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.81
آلمان - رایش سوم 50 رایش فنیگ - obverseآلمان - رایش سوم 50 رایش فنیگ - reverse50 رایش فنیگ 1938-1939
نیکل, 3.5g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 34.42
آلمان - رایش سوم 50 رایش فنیگ - obverseآلمان - رایش سوم 50 رایش فنیگ - reverse50 رایش فنیگ 1939-1944
آلومینیوم, 1.3g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.74
آلمان - رایش سوم 1 رایشمارک - obverseآلمان - رایش سوم 1 رایشمارک - reverse1 رایشمارک 1933-1939
نیکل, 4.85g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.07
آلمان - رایش سوم 2 رایشمارک - obverseآلمان - رایش سوم 2 رایشمارک - reverse2 رایشمارک 1936-1939
نقره 0.625, 8g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 6.12
آلمان - رایش سوم 5 رایشمارک - obverseآلمان - رایش سوم 5 رایشمارک - reverse5 رایشمارک 1935-1936
نقره 0.900, 13.88g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 10.17
آلمان - رایش سوم 5 رایشمارک - obverseآلمان - رایش سوم 5 رایشمارک - reverse5 رایشمارک 1936-1939
نقره 0.900, 13.88g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 12.75
آلمان - رایش سوم 2 رایشمارک - obverseآلمان - رایش سوم 2 رایشمارک - reverse2 رایشمارک 1933
Martin Luther
نقره 0.625, 8g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 28.92
آلمان - رایش سوم 2 رایشمارک - obverseآلمان - رایش سوم 2 رایشمارک - reverse2 رایشمارک 1934
Potsdam Garrison Church
نقره 0.625, 8g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 11.28
آلمان - رایش سوم 2 رایشمارک - obverseآلمان - رایش سوم 2 رایشمارک - reverse2 رایشمارک 1934
Friedrich Schiller
نقره 0.625, 8g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 66.29
آلمان - رایش سوم 5 رایشمارک - obverseآلمان - رایش سوم 5 رایشمارک - reverse5 رایشمارک 1933
Martin Luther
نقره 0.900, 13.88g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 132
آلمان - رایش سوم 5 رایشمارک - obverseآلمان - رایش سوم 5 رایشمارک - reverse5 رایشمارک 1934
Potsdam Church (21 März 1933)
نقره 0.900, 13.88g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 13.48
آلمان - رایش سوم 5 رایشمارک - obverseآلمان - رایش سوم 5 رایشمارک - reverse5 رایشمارک 1934-1935
Potsdam Garrison Church
نقره 0.900, 13.88g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 10.02
آلمان - رایش سوم 5 رایشمارک - obverseآلمان - رایش سوم 5 رایشمارک - reverse5 رایشمارک 1934
Friedrich Schiller
نقره 0.900, 13.88g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 187

uCoin