+

آلبانی > کاتالوگ سکه

آلبانی 1 لک - obverseآلبانی 1 لک - reverse
1 لک 2008 - 2013
استیل با روکش مس
, 3g, ø 18.1mm
آلبانی - KM# 75a
جمهوری آلبانی
آلبانی 1 لک - obverseآلبانی 1 لک - reverse
1 لک 1996
برنز
, 3g, ø 18.1mm
آلبانی - KM# 75
جمهوری آلبانی
بها: $ 0.62
آلبانی 5 لکه - obverseآلبانی 5 لکه - reverse
5 لکه 1995 - 2014
استیل با روکش نیکل
, 3.12g, ø 20mm
آلبانی - KM# 76
جمهوری آلبانی
بها: $ 0.4 - 0.88
آلبانی 10 لکه - obverseآلبانی 10 لکه - reverse
10 لکه 2009 - 2013
استیل با روکش برنج
, 3.6g, ø 21.25mm
آلبانی - KM# 77a
جمهوری آلبانی
آلبانی 10 لکه - obverseآلبانی 10 لکه - reverse
10 لکه 1996 - 2000
آلومینیوم - برنز
, 3.6g, ø 21.25mm
آلبانی - KM# 77
جمهوری آلبانی
آلبانی 20 لکه - obverseآلبانی 20 لکه - reverse
20 لکه 2012
استیل با روکش برنج
, 4.6g, ø 23mm
آلبانی - UC# 1
جمهوری آلبانی
بها: $ 2.36
آلبانی 20 لکه - obverseآلبانی 20 لکه - reverse
20 لکه 1996 - 2000
آلومینیوم - برنز
, 5g, ø 22.5mm
آلبانی - KM# 78
جمهوری آلبانی
آلبانی 50 لکه - obverseآلبانی 50 لکه - reverse
50 لکه 2004
مس - نیکل
, 5.5g, ø 24.25mm
آلبانی - KM# 91
جمهوری آلبانی
بها: $ 2.95
آلبانی 50 لکه - obverseآلبانی 50 لکه - reverse
50 لکه 2003
مس - نیکل
, 5.5g, ø 24.25mm
آلبانی - KM# 86
جمهوری آلبانی
بها: $ 7.08
آلبانی 50 لکه - obverseآلبانی 50 لکه - reverse
50 لکه 1996 - 2000
مس - نیکل
, 5.5g, ø 24.25mm
آلبانی - KM# 79
جمهوری آلبانی
آلبانی 100 لکه - obverseآلبانی 100 لکه - reverse
100 لکه 2000
دو آلیاژی: مرکز آلومینیوم - برنز ، حلقه مس - نیکل
, 6.7g, ø 24.75mm
آلبانی - KM# 80
جمهوری آلبانی
بها: $ 1.41
آلبانی 10 لکه - obverseآلبانی 10 لکه - reverse
10 لکه 2005
هشتادوپنجمین سالگرد پایتختی تیرانا
آلومینیوم - برنز
, 3.6g, ø 21.25mm
آلبانی - KM# 93
جمهوری آلبانی
بها: $ 6.75
uCoin