آلبانی
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

آلبانی - کاتالوگ سکه

آلبانی>جمهوری آلبانی|1992 - 2014
 دوره

آلبانی 1 لک - obverseآلبانی 1 لک - reverse
1 لک
1996
برنز, 3g, ø 18.1mm
KM# 75
بها: $ 0.61
آلبانی 1 لک - obverseآلبانی 1 لک - reverse
1 لک
2008 - 2013
استیل با روکش مس, 3g, ø 18.1mm
KM# 75a
بها: $ 0.58
آلبانی 5 لکه - obverseآلبانی 5 لکه - reverse
5 لکه
1995 - 2014
استیل با روکش نیکل, 3.12g, ø 20mm
KM# 76
بها: $ 0.7

آلبانی 10 لکه - obverseآلبانی 10 لکه - reverse
10 لکه
1996 - 2000
آلومینیوم - برنز, 3.6g, ø 21.25mm
KM# 77
بها: $ 0.49
آلبانی 10 لکه - obverseآلبانی 10 لکه - reverse
10 لکه
2009 - 2013
استیل با روکش برنج, 3.6g, ø 21.25mm
KM# 77a
بها: $ 0.57
آلبانی 20 لکه - obverseآلبانی 20 لکه - reverse
20 لکه
1996 - 2000
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 22.5mm
KM# 78
بها: $ 0.58

آلبانی 20 لکه - obverseآلبانی 20 لکه - reverse
20 لکه
2012 - 2016
استیل با روکش برنج, 4.6g, ø 23mm
UC# 1
بها: $ 0.32
آلبانی 50 لکه - obverseآلبانی 50 لکه - reverse
50 لکه
1996 - 2000
مس - نیکل, 5.5g, ø 24.25mm
KM# 79
بها: $ 0.91
آلبانی 50 لکه - obverseآلبانی 50 لکه - reverse
50 لکه
2003
مس - نیکل, 5.5g, ø 24.25mm
KM# 86
بها: $ 6.63

آلبانی 50 لکه - obverseآلبانی 50 لکه - reverse
50 لکه
2004
مس - نیکل, 5.5g, ø 24.25mm
KM# 91
بها: $ 2.78
آلبانی 100 لکه - obverseآلبانی 100 لکه - reverse
100 لکه
2000
دو آلیاژی: مرکز آلومینیوم - برنز ، حلقه مس - نیکل, 6.7g, ø 24.75mm
KM# 80
بها: $ 1.49

آلبانی>جمهوری خلق|1945 - 1991
 دوره

آلبانی 5 کیندارکا - obverseآلبانی 5 کیندارکا - reverse
5 کیندارکا
1964
آلومینیوم, 0.75g, ø 18mm
KM# 39
بها: $ 1.21
آلبانی 5 کیندارکا - obverseآلبانی 5 کیندارکا - reverse
5 کیندارکا
1988
آلومینیوم, 0.8g, ø 18mm
KM# 71
بها: $ 1.54
آلبانی 10 کیندارکا - obverseآلبانی 10 کیندارکا - reverse
10 کیندارکا
1964
آلومینیوم, 1.09g, ø 17.95mm
KM# 40
بها: $ 1.17

آلبانی 10 کیندارکا - obverseآلبانی 10 کیندارکا - reverse
10 کیندارکا
1988
آلومینیوم, 1.1g, ø 20mm
KM# 60
بها: $ 1.34
آلبانی 20 کیندارکا - obverseآلبانی 20 کیندارکا - reverse
20 کیندارکا
1964
آلومینیوم, 1.51g, ø 22mm
KM# 41
بها: $ 1.11
آلبانی 20 کیندارکا - obverseآلبانی 20 کیندارکا - reverse
20 کیندارکا
1988
آلومینیوم, 1.6g, ø 22mm
KM# 65
بها: $ 1.15

آلبانی 50 کیندارکا - obverseآلبانی 50 کیندارکا - reverse
50 کیندارکا
1964
آلومینیوم, 2g, ø 24.49mm
KM# 42
بها: $ 1.59
آلبانی 50 کیندارکا - obverseآلبانی 50 کیندارکا - reverse
50 کیندارکا
1988
آلومینیوم, 2g, ø 24.1mm
KM# 72
بها: $ 1.71
آلبانی ½ لِک - obverseآلبانی ½ لِک - reverse
½ لِک
1947 - 1957
روی, 2.1g, ø 18mm
KM# 35
بها: $ 2.55

آلبانی 1 لک - obverseآلبانی 1 لک - reverse
1 لک
1947 - 1957
روی, 3.2g, ø 20.1mm
KM# 36
بها: $ 1.3
آلبانی 1 لک - obverseآلبانی 1 لک - reverse
1 لک
1964
آلومینیوم, 2.3g, ø 26.5mm
KM# 43
بها: $ 1.4
آلبانی 1 لک - obverseآلبانی 1 لک - reverse
1 لک
1988
آلومینیوم - برنز, 5.2g, ø 24mm
KM# 66
بها: $ 1.68

آلبانی 1 لک - obverseآلبانی 1 لک - reverse
1 لک
1988
آلومینیوم, 2g, ø 24.2mm
KM# 74
بها: $ 1.47
آلبانی 2 لکه - obverseآلبانی 2 لکه - reverse
2 لکه
1947 - 1957
روی, 4g, ø 22mm
KM# 37
بها: $ 1.81
آلبانی 2 لکه - obverseآلبانی 2 لکه - reverse
2 لکه
1989
مس - نیکل, 7.6g, ø 26mm
KM# 73
بها: $ 2.68

آلبانی 5 لکه - obverseآلبانی 5 لکه - reverse
5 لکه
1947 - 1957
روی, 6.2g, ø 26.6mm
KM# 38
بها: $ 2.58

آلبانی>تحت اشغال ایتالیا|1939 - 1943
 دوره

آلبانی 0.05 لک - obverseآلبانی 0.05 لک - reverse
0.05 لک
1940 - 1941
آلومینیوم - برنز, 3.1g, ø 20mm
KM# 27
بها: $ 11.84
آلبانی 0.1 لک - obverseآلبانی 0.1 لک - reverse
0.1 لک
1940 - 1941
آلومینیوم - برنز, 4.9g, ø 22.5mm
KM# 28
بها: $ 18.86
آلبانی 0.2 لک - obverseآلبانی 0.2 لک - reverse
0.2 لک
1939 - 1941
فولاد ضد زنگ, 4g, ø 21.7mm
KM# 29
بها: $ 4.53

آلبانی 0.2 لک - obverseآلبانی 0.2 لک - reverse
0.2 لک
1939
استیل (غیر مغناطیس), 4g, ø 21.7mm
KM# 29a
بها: $ 5.61
آلبانی 0.5 لک - obverseآلبانی 0.5 لک - reverse
0.5 لک
1939 - 1941
فولاد ضد زنگ, 6g, ø 24mm
KM# 30
بها: $ 5.25
آلبانی 0.5 لک - obverseآلبانی 0.5 لک - reverse
0.5 لک
1939
استیل (غیر مغناطیس), 6g, ø 24mm
KM# 30a
بها: $ 4.37

آلبانی 1 لک - obverseآلبانی 1 لک - reverse
1 لک
1939
استیل (غیر مغناطیس), 8g, ø 26.7mm
KM# 31a
بها: $ 6.29
آلبانی 1 لک - obverseآلبانی 1 لک - reverse
1 لک
1939
فولاد ضد زنگ, 8g, ø 26.7mm
KM# 31
بها: $ 5
آلبانی 2 لکه - obverseآلبانی 2 لکه - reverse
2 لکه
1939
استیل (غیر مغناطیس), 10g, ø 30mm
KM# 32a
بها: $ 8.19

آلبانی 2 لکه - obverseآلبانی 2 لکه - reverse
2 لکه
1939
فولاد ضد زنگ, 10g, ø 30mm
KM# 32
بها: $ 9.06
آلبانی 5 لکه - obverseآلبانی 5 لکه - reverse
5 لکه
1939
نقره 0.835, 5g, ø 23.1mm
KM# 33
بها: $ 19.78
آلبانی 10 لکه - obverseآلبانی 10 لکه - reverse
10 لکه
1939
نقره 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 34
بها: $ 66.89

آلبانی>پادشاهی آلبانی|1925 - 1938
 دوره

آلبانی 5 کیندار لکو - obverseآلبانی 5 کیندار لکو - reverse
5 کیندار لکو
1926
برنز, 4g, ø 18mm
KM# 1
بها: $ 195.2
آلبانی 1 کیندار آر - obverseآلبانی 1 کیندار آر - reverse
1 کیندار آر
1935
برنز, 2.9g, ø 18.6mm
KM# 14
بها: $ 18.67
آلبانی 10 کیندار لکو - obverseآلبانی 10 کیندار لکو - reverse
10 کیندار لکو
1926
برنز, ø 21.5mm
KM# 2
بها: $ 168.2

آلبانی 2 کیندار آری - obverseآلبانی 2 کیندار آری - reverse
2 کیندار آری
1935
برنز, 6g, ø 21mm
KM# 15
بها: $ 14
آلبانی ¼ لِک - obverseآلبانی ¼ لِک - reverse
¼ لِک
1926 - 1927
نیکل, 4g, ø 21.5mm
KM# 3
بها: $ 10.48
آلبانی ½ لِک - obverseآلبانی ½ لِک - reverse
½ لِک
1926
نیکل, 6g, ø 24mm
KM# 4
بها: $ 8.14

آلبانی ½ لِک - obverseآلبانی ½ لِک - reverse
½ لِک
1930 - 1931
نیکل, 6g, ø 24mm
KM# 13
بها: $ 8.15
آلبانی 1 لک - obverseآلبانی 1 لک - reverse
1 لک
1926 - 1931
نیکل, 8g, ø 26.7mm
KM# 5
بها: $ 5.54
آلبانی 1 فرانگ آر - obverseآلبانی 1 فرانگ آر - reverse
1 فرانگ آر
1927 - 1928
نقره 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 6
بها: $ 1,779

آلبانی 1 فرانگ آر - obverseآلبانی 1 فرانگ آر - reverse
1 فرانگ آر
1935 - 1937
نقره 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 16
بها: $ 13.4
آلبانی 2 فرانگا آری - obverseآلبانی 2 فرانگا آری - reverse
2 فرانگا آری
1926 - 1928
نقره 0.835, 10g, ø 27.5mm
KM# 7
تعداد ضرب
آلبانی 2 فرانگا آری - obverseآلبانی 2 فرانگا آری - reverse
2 فرانگا آری
1935
نقره 0.835, 10g, ø 27.5mm
KM# 17
بها: $ 60.31

آلبانی 5 فرانگا آری - obverseآلبانی 5 فرانگا آری - reverse
5 فرانگا آری
1926
نقره 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 8
بها: $ 794.2

uCoin