آلدرنی
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

آلدرنی - کاتالوگ سکه

آلدرنی>ملکه الیزابت دوم|1989 - 2016
 دوره

آلدرنی 2 پوند - obverseآلدرنی 2 پوند - reverse
2 پوند
1989
Royal Visit
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 1
بها: $ 10.48
آلدرنی 2 پوند - obverseآلدرنی 2 پوند - reverse
2 پوند
1990
ملکه مادر
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 2
بها: $ 14.58
آلدرنی 2 پوند - obverseآلدرنی 2 پوند - reverse
2 پوند
1992
Accession of Queen Elizabeth II
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 3
بها: $ 10.07

آلدرنی 2 پوند - obverseآلدرنی 2 پوند - reverse
2 پوند
1993
Coronation of Queen Elizabeth II
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 5
بها: $ 11.87
آلدرنی 2 پوند - obverseآلدرنی 2 پوند - reverse
2 پوند
1994
D-Day
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 7
بها: $ 20.52
آلدرنی 2 پوند - obverseآلدرنی 2 پوند - reverse
2 پوند
1995
Return of Channel Islands
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 13
تعداد ضرب

آلدرنی 2 پوند - obverseآلدرنی 2 پوند - reverse
2 پوند
1997
Wedding of Queen Elizabeth II and Prince Philip
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 17
بها: $ 28.18
آلدرنی 2 پوند - obverseآلدرنی 2 پوند - reverse
2 پوند
1997
World Wildlife Fund
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 16
بها: $ 12.7
آلدرنی 2 پوند - obverseآلدرنی 2 پوند - reverse
2 پوند
1999
Total Eclipse of the Sun
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 18
بها: $ 9.37

آلدرنی 5 پوند - obverseآلدرنی 5 پوند - reverse
5 پوند
1995
ملکه مادر
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 14
بها: $ 10.34
آلدرنی 5 پوند - obverseآلدرنی 5 پوند - reverse
5 پوند
1996
Elizabeth II - 70
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 15
بها: $ 19.79
آلدرنی 5 پوند - obverseآلدرنی 5 پوند - reverse
5 پوند
1999
Total Eclipse of the Sun
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 19
تعداد ضرب

آلدرنی 5 پوند - obverseآلدرنی 5 پوند - reverse
5 پوند
2002
Accession of Queen Elizabeth II
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 24
بها: $ 11.66
آلدرنی 5 پوند - obverseآلدرنی 5 پوند - reverse
5 پوند
2002
Princess Diana
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 27
تعداد ضرب
آلدرنی 5 پوند - obverseآلدرنی 5 پوند - reverse
5 پوند
2003
Prince William
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 31
بها: $ 17.32

آلدرنی 5 پوند - obverseآلدرنی 5 پوند - reverse
5 پوند
2004
The Rocket
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 47
تعداد ضرب
آلدرنی 5 پوند - obverseآلدرنی 5 پوند - reverse
5 پوند
2004
2006 FIFA World Cup
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm
UC# 100
بها: $ 34.52
آلدرنی 5 پوند - obverseآلدرنی 5 پوند - reverse
5 پوند
2004
Florence Nightingale
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 42
بها: $ 42.52

آلدرنی 5 پوند - obverseآلدرنی 5 پوند - reverse
5 پوند
2007
Princess Diana
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 175
تعداد ضرب
آلدرنی 5 پوند - obverseآلدرنی 5 پوند - reverse
5 پوند
2010
Engagement
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 211
بها: $ 21.27
آلدرنی 5 پوند - obverseآلدرنی 5 پوند - reverse
5 پوند
2015
Winston Churchill
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 230
تعداد ضرب

آلدرنی 5 پوند - obverseآلدرنی 5 پوند - reverse
5 پوند
2015
Winston Churchill
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 232
تعداد ضرب
آلدرنی 5 پوند - obverseآلدرنی 5 پوند - reverse
5 پوند
2015
Winston Churchill
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 231
تعداد ضرب
آلدرنی 5 پوند - obverseآلدرنی 5 پوند - reverse
5 پوند
2015
Winston Churchill
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 233
تعداد ضرب

آلدرنی 5 پوند - obverseآلدرنی 5 پوند - reverse
5 پوند
2015
Remembrance Day
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm
UC# 101
تعداد ضرب
آلدرنی 5 پوند - obverseآلدرنی 5 پوند - reverse
5 پوند
2015
Salvation Army
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 229
بها: $ 16.68
آلدرنی 5 پوند - obverseآلدرنی 5 پوند - reverse
5 پوند
2016
FIFA World Cup 1966
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm
UC# 102
بها: $ 22.62

آلدرنی 5 پوند - obverseآلدرنی 5 پوند - reverse
5 پوند
2016
Remembrance Day
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm
UC# 103
تعداد ضرب

uCoin