آندورا
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

آندورا - کاتالوگ سکه

آندورا>اتحادیه اروپا (یورو)|2014 - 2018
 دوره

آندورا 1 euro cent - obverseآندورا 1 euro cent - reverse
1 euro cent
2014 - 2018
استیل با روکش مس, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 520
بها: $ 0.57
آندورا 2 euro cent - obverseآندورا 2 euro cent - reverse
2 euro cent
2014 - 2018
استیل با روکش مس, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 521
بها: $ 0.71
آندورا 5 euro cent - obverseآندورا 5 euro cent - reverse
5 euro cent
2014 - 2018
استیل با روکش مس, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 522
بها: $ 0.91

آندورا 10 euro cent - obverseآندورا 10 euro cent - reverse
10 euro cent
2014 - 2018
برنج, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 523
بها: $ 1.14
آندورا 20 euro cent - obverseآندورا 20 euro cent - reverse
20 euro cent
2014 - 2018
برنج, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 524
بها: $ 1.35
آندورا 50 euro cent - obverseآندورا 50 euro cent - reverse
50 euro cent
2014 - 2018
برنج, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 525
بها: $ 2.44

آندورا 1 یورو - obverseآندورا 1 یورو - reverse
1 یورو
2014 - 2018
Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 526
بها: $ 3.09
آندورا 2 یورو - obverseآندورا 2 یورو - reverse
2 یورو
2014 - 2018
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 527
بها: $ 5.68

آندورا>شاهزاده نشین آندورا|1977 - 2014
 دوره

آندورا 1 cèntim - obverseآندورا 1 cèntim - reverse
1 cèntim
2005 - 2008
برنج, 2.8g, ø 18mm
KM# 245
بها: $ 0.57
آندورا 1 cèntim - obverseآندورا 1 cèntim - reverse
1 cèntim
2013
برنج, ø 21mm
UC# 9
بها: $ 1.94
آندورا 2 cèntims - obverseآندورا 2 cèntims - reverse
2 cèntims
2005 - 2008
برنج, 4g, ø 21.3mm
KM# 246
بها: $ 0.57

آندورا 2 cèntims - obverseآندورا 2 cèntims - reverse
2 cèntims
2013
برنج, ø 21.3mm
UC# 10
بها: $ 2.32
آندورا 5 cèntims - obverseآندورا 5 cèntims - reverse
5 cèntims
2005 - 2008
برنج, 5.5g, ø 24.5mm
KM# 247
بها: $ 0.57
آندورا 5 cèntims - obverseآندورا 5 cèntims - reverse
5 cèntims
2013
برنج, ø 24.5mm
UC# 11
بها: $ 2.22

آندورا 10 cèntims - obverseآندورا 10 cèntims - reverse
10 cèntims
2005 - 2008
مس - نیکل, 6.5g, ø 22.2mm
KM# 248
بها: $ 0.57
آندورا 10 cèntims - obverseآندورا 10 cèntims - reverse
10 cèntims
2013
مس - نیکل, ø 25mm
UC# 12
بها: $ 2.48
آندورا 25 سنتیم - obverseآندورا 25 سنتیم - reverse
25 سنتیم
1986
برنز, 2.7g, ø 22mm
KM# 33
بها: $ 4.42

آندورا 25 سنتیم - obverseآندورا 25 سنتیم - reverse
25 سنتیم
2005 - 2008
مس - نیکل, 7.75g, ø 24.2mm
KM# 249
بها: $ 0.57
آندورا 25 سنتیم - obverseآندورا 25 سنتیم - reverse
25 سنتیم
2013
مس - نیکل, ø 26mm
UC# 13
بها: $ 2.93
آندورا 50 cèntims - obverseآندورا 50 cèntims - reverse
50 cèntims
2005 - 2008
مس - نیکل, 9g, ø 25.9mm
KM# 250
بها: $ 1.14

آندورا 50 cèntims - obverseآندورا 50 cèntims - reverse
50 cèntims
2013
مس - نیکل, ø 28mm
UC# 14
بها: $ 4.67
آندورا 1 دینر - obverseآندورا 1 دینر - reverse
1 دینر
1983
برنج, 6.5g, ø 25mm
KM# 14
بها: $ 7.75
آندورا 1 دینر - obverseآندورا 1 دینر - reverse
1 دینر
1984
برنج, 6.5g, ø 25mm
KM# 15
بها: $ 8.44

آندورا 1 دینر - obverseآندورا 1 دینر - reverse
1 دینر
1986
برنج, 6.2g, ø 25mm
KM# 35
بها: $ 6.03
آندورا 1 دینر - obverseآندورا 1 دینر - reverse
1 دینر
1988
مس - نیکل, 6.85g, ø 25mm
KM# 49
بها: $ 13.38
آندورا 1 دینر - obverseآندورا 1 دینر - reverse
1 دینر
2005 - 2008
دو آلیاژی: مرکز برنج، حلقه مس - نیکل, 8.5g, ø 24.5mm
KM# 251
بها: $ 1.7

آندورا 1 دینر - obverseآندورا 1 دینر - reverse
1 دینر
2013
برنج, ø 28mm
UC# 15
بها: $ 6.16
آندورا 2 دینر - obverseآندورا 2 دینر - reverse
2 دینر
1986
برنج, 7.8g, ø 28mm
KM# 36
بها: $ 14.19
آندورا 2 دینر - obverseآندورا 2 دینر - reverse
2 دینر
1988
مس - نیکل, 9.5g, ø 28mm
KM# 50
بها: $ 17.76

آندورا 2 دینر - obverseآندورا 2 دینر - reverse
2 دینر
2005 - 2008
دو آلیاژی : مرکز مس - نیکلی ، حلقه برنج, 11.25g, ø 28.4mm
KM# 252
بها: $ 6.81
آندورا 5 دینر - obverseآندورا 5 دینر - reverse
5 دینر
1984
مس, 10g, ø 30mm
KM# 16
بها: $ 13.16
آندورا 5 دینر - obverseآندورا 5 دینر - reverse
5 دینر
1986
برنز, 9.8g, ø 30mm
KM# 37
بها: $ 25.54

آندورا 5 دینر - obverseآندورا 5 دینر - reverse
5 دینر
1988
مس - نیکل, 13.75g, ø 31.5mm
KM# 51
بها: $ 20.1

uCoin