+

آندورا > کاتالوگ سکه

آندورا 1 سنت - obverseآندورا 1 سنت - reverse
1 سنت 2014 - 2016
استیل با روکش مس
, 2.3g, ø 16.25mm
آندورا - KM# 520
اتحادیه اروپا (یورو)
آندورا 2 سنت - obverseآندورا 2 سنت - reverse
2 سنت 2014 - 2016
استیل با روکش مس
, 3.06g, ø 18.75mm
آندورا - KM# 521
اتحادیه اروپا (یورو)
آندورا 5 سنت - obverseآندورا 5 سنت - reverse
5 سنت 2014 - 2016
استیل با روکش مس
, 3.92g, ø 21.25mm
آندورا - KM# 522
اتحادیه اروپا (یورو)
آندورا 10 سنت - obverseآندورا 10 سنت - reverse
10 سنت 2014 - 2016
برنج
, 4.1g, ø 19.75mm
آندورا - KM# 523
اتحادیه اروپا (یورو)
آندورا 20 سنت - obverseآندورا 20 سنت - reverse
20 سنت 2014 - 2016
برنج
, 5.74g, ø 22.25mm
آندورا - KM# 524
اتحادیه اروپا (یورو)
آندورا 50 سنت - obverseآندورا 50 سنت - reverse
50 سنت 2014 - 2016
برنج
, 7.8g, ø 24.25mm
آندورا - KM# 525
اتحادیه اروپا (یورو)
آندورا 1 یورو - obverseآندورا 1 یورو - reverse
1 یورو 2014 - 2016
Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring
, 7.5g, ø 23.25mm
آندورا - KM# 526
اتحادیه اروپا (یورو)
آندورا 2 یورو - obverseآندورا 2 یورو - reverse
2 یورو 2014 - 2016
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring
, 8.5g, ø 25.75mm
آندورا - KM# 527
اتحادیه اروپا (یورو)
No ImageNo Image
2 یورو 2017
100th Anniversary - Anthem of Andorra
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring
, 8.5g, ø 25.75mm
آندورا - UC# 105
اتحادیه اروپا (یورو)
بها: $ 24.32
No ImageNo Image
2 یورو 2017
Andorra - The Pyrenean Country
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring
, 8.5g, ø 25.75mm
آندورا - UC# 106
اتحادیه اروپا (یورو)
بها: $ 24.32
آندورا 2 یورو - obverseآندورا 2 یورو - reverse
2 یورو 2016
25th Anniversary - Radio and Television of Andorra
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring
, 8.5g, ø 25.75mm
آندورا - UC# 104
اتحادیه اروپا (یورو)
بها: $ 26.21
آندورا 2 یورو - obverseآندورا 2 یورو - reverse
2 یورو 2016
150th Anniversary - New Reform 1866
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring
, 8.5g, ø 25.75mm
آندورا - UC# 103
اتحادیه اروپا (یورو)
بها: $ 26.83
uCoin