آندورا
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

آندورا - کاتالوگ سکه

آندورا>اتحادیه اروپا (یورو)|2014 - 2018
 دوره

آندورا 1 سنت - obverseآندورا 1 سنت - reverse
1 سنت
2014 - 2017
استیل با روکش مس, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 520
بها: $ 0.73
آندورا 2 سنت - obverseآندورا 2 سنت - reverse
2 سنت
2014 - 2017
استیل با روکش مس, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 521
بها: $ 0.84
آندورا 5 سنت - obverseآندورا 5 سنت - reverse
5 سنت
2014 - 2017
استیل با روکش مس, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 522
بها: $ 1.02

آندورا 10 سنت - obverseآندورا 10 سنت - reverse
10 سنت
2014 - 2017
برنج, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 523
بها: $ 1.17
آندورا 20 سنت - obverseآندورا 20 سنت - reverse
20 سنت
2014 - 2017
برنج, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 524
بها: $ 1.39
آندورا 50 سنت - obverseآندورا 50 سنت - reverse
50 سنت
2014 - 2017
برنج, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 525
بها: $ 2.52

آندورا 1 یورو - obverseآندورا 1 یورو - reverse
1 یورو
2014 - 2017
Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 526
بها: $ 3.2
آندورا 2 یورو - obverseآندورا 2 یورو - reverse
2 یورو
2014 - 2017
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 527
بها: $ 6.35

آندورا>شاهزاده نشین آندورا|1977 - 2014
 دوره

آندورا 1 سنتیم - obverseآندورا 1 سنتیم - reverse
1 سنتیم
2005 - 2008
برنج, 2.8g, ø 18mm
KM# 245
بها: $ 0.59
آندورا 1 سنتیم - obverseآندورا 1 سنتیم - reverse
1 سنتیم
2013
برنج, ø 21mm
UC# 9
بها: $ 1.99
آندورا 2 سنتیم - obverseآندورا 2 سنتیم - reverse
2 سنتیم
2005 - 2008
برنج, 4g, ø 21.3mm
KM# 246
بها: $ 0.59

آندورا 2 سنتیم - obverseآندورا 2 سنتیم - reverse
2 سنتیم
2013
برنج, ø 21.3mm
UC# 10
بها: $ 2.4
آندورا 5 سنتیم - obverseآندورا 5 سنتیم - reverse
5 سنتیم
2005 - 2008
برنج, 5.5g, ø 24.5mm
KM# 247
بها: $ 0.59
آندورا 5 سنتیم - obverseآندورا 5 سنتیم - reverse
5 سنتیم
2013
برنج, ø 24.5mm
UC# 11
بها: $ 2.3

آندورا 10 سنتیم - obverseآندورا 10 سنتیم - reverse
10 سنتیم
2005 - 2008
مس - نیکل, 6.5g, ø 22.2mm
KM# 248
بها: $ 0.59
آندورا 10 سنتیم - obverseآندورا 10 سنتیم - reverse
10 سنتیم
2013
مس - نیکل, ø 25mm
UC# 12
بها: $ 2.58
آندورا 25 سنتیم - obverseآندورا 25 سنتیم - reverse
25 سنتیم
1986
برنز, 2.7g, ø 22mm
KM# 33
بها: $ 3.78

آندورا 25 سنتیم - obverseآندورا 25 سنتیم - reverse
25 سنتیم
2005 - 2008
مس - نیکل, 7.75g, ø 24.2mm
KM# 249
بها: $ 0.59
آندورا 25 سنتیم - obverseآندورا 25 سنتیم - reverse
25 سنتیم
2013
مس - نیکل, ø 26mm
UC# 13
بها: $ 3.07
آندورا 50 سنتیم - obverseآندورا 50 سنتیم - reverse
50 سنتیم
2005 - 2008
مس - نیکل, 9g, ø 25.9mm
KM# 250
بها: $ 1.17

آندورا 50 سنتیم - obverseآندورا 50 سنتیم - reverse
50 سنتیم
2013
مس - نیکل, ø 28mm
UC# 14
بها: $ 4.83
آندورا 1 دینر - obverseآندورا 1 دینر - reverse
1 دینر
1983
برنج, 6.5g, ø 25mm
KM# 14
بها: $ 6.5
آندورا 1 دینر - obverseآندورا 1 دینر - reverse
1 دینر
1984
برنج, 6.5g, ø 25mm
KM# 15
بها: $ 7.79

آندورا 1 دینر - obverseآندورا 1 دینر - reverse
1 دینر
1986
برنج, 6.2g, ø 25mm
KM# 35
بها: $ 4.97
آندورا 1 دینر - obverseآندورا 1 دینر - reverse
1 دینر
1988
مس - نیکل, 6.85g, ø 25mm
KM# 49
تعداد ضرب
آندورا 1 دینر - obverseآندورا 1 دینر - reverse
1 دینر
2005 - 2008
دو آلیاژی: مرکز برنج، حلقه مس - نیکل, 8.5g, ø 24.5mm
KM# 251
بها: $ 1.76

آندورا 1 دینر - obverseآندورا 1 دینر - reverse
1 دینر
2013
برنج, ø 28mm
UC# 15
بها: $ 6.53
No ImageNo Image
2 دینر
1986
برنج, 7.8g, ø 28mm
KM# 36
تعداد ضرب
آندورا 2 دینر - obverseآندورا 2 دینر - reverse
2 دینر
1988
مس - نیکل, 9.5g, ø 28mm
KM# 50
تعداد ضرب

آندورا 2 دینر - obverseآندورا 2 دینر - reverse
2 دینر
2005 - 2008
دو آلیاژی : مرکز مس - نیکلی ، حلقه برنج, 11.25g, ø 28.4mm
KM# 252
بها: $ 32.86
آندورا 5 دینر - obverseآندورا 5 دینر - reverse
5 دینر
1984
مس, 10g, ø 30mm
KM# 16
بها: $ 7.19
آندورا 5 دینر - obverseآندورا 5 دینر - reverse
5 دینر
1986
برنز, 9.8g, ø 30mm
KM# 37
تعداد ضرب

آندورا 5 دینر - obverseآندورا 5 دینر - reverse
5 دینر
1988
مس - نیکل, 13.75g, ø 31.5mm
KM# 51
بها: $ 12

uCoin