آنگویلا
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

آنگویلا - کاتالوگ سکه

آنگویلا>قلمروهای ماورای دریای بریتانیا|1968 - 1970
 دوره

آنگویلا ½ دلار - obverseآنگویلا ½ دلار - reverse
½ دلار
1969 - 1970
نقره 0.999, 3.61g, ø 17mm
KM# 15
بها: $ 40.5
آنگویلا 1 دلار - obverseآنگویلا 1 دلار - reverse
1 دلار
1969 - 1970
نقره 0.999, 7.18g, ø 23mm
KM# 16
تعداد ضرب
آنگویلا 2 دلار - obverseآنگویلا 2 دلار - reverse
2 دلار
1969 - 1970
نقره 0.999, 14.14g, ø 30mm
KM# 17
بها: $ 53.08

آنگویلا 4 دلار - obverseآنگویلا 4 دلار - reverse
4 دلار
1969 - 1970
نقره 0.999, 28.28g, ø 39mm
KM# 18
بها: $ 82.12
No ImageNo Image
5 دلار
1969 - 1970
طلا 0.900, 2.46g, ø 13.5mm
KM# 20
تعداد ضرب
آنگویلا 10 دلار - obverseآنگویلا 10 دلار - reverse
10 دلار
1969 - 1970
طلا 0.900, 4.93g, ø 18mm
KM# 21
تعداد ضرب

uCoin