آرژانتین
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

آرژانتین - کاتالوگ سکه

آرژانتین>پزوی آرژانتین (قابل تبدیل)|1992 - 2018
 دوره

آرژانتین 1 سنتاوو - obverseآرژانتین 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
1992 - 1993
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 16.2mm
KM# 113
بها: $ 0.33
آرژانتین 1 سنتاوو - obverseآرژانتین 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
1992
آلومینیوم - برنز, 1.8g, ø 16mm
KM# 108
بها: $ 0.5
آرژانتین 1 سنتاوو - obverseآرژانتین 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
1993 - 2000
برنز, 2g, ø 16.2mm
KM# 113a
بها: $ 0.14

آرژانتین 5 سنتاوو - obverseآرژانتین 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1992 - 2005
آلومینیوم - برنز, 2.02g, ø 17.2mm
KM# 109
بها: $ 0.11
آرژانتین 5 سنتاوو - obverseآرژانتین 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1993 - 1995
مس - نیکل, 2.3g, ø 17.2mm
KM# 109a
بها: $ 0.18
آرژانتین 5 سنتاوو - obverseآرژانتین 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
2006 - 2011
استیل با روکش برنج, 2g, ø 17.2mm
KM# 109b
بها: $ 0.12

آرژانتین 10 سنتاوو - obverseآرژانتین 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1992 - 2006
آلومینیوم - برنز, 2.25g, ø 18.2mm
KM# 107
بها: $ 0.13
آرژانتین 10 سنتاوو - obverseآرژانتین 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
2006 - 2011
استیل با روکش برنج, 2.25g, ø 18.2mm
KM# 107a
بها: $ 0.19
آرژانتین 25 سنتاوس - obverseآرژانتین 25 سنتاوس - reverse
25 سنتاوس
1992 - 2010
آلومینیوم - برنز, 5.4g, ø 24.2mm
KM# 110.1
بها: $ 0.31

آرژانتین 25 سنتاوس - obverseآرژانتین 25 سنتاوس - reverse
25 سنتاوس
1993 - 1996
مس - نیکل, 6.1g, ø 24.2mm
KM# 110a
بها: $ 0.23
آرژانتین 50 سنتاوو - obverseآرژانتین 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1992 - 2010
آلومینیوم - برنز, 5.8g, ø 25.2mm
KM# 111
بها: $ 0.17
آرژانتین 1 پزو - obverseآرژانتین 1 پزو - reverse
1 پزو
1994 - 2016
دو آلیاژی: مرکز آلومینیوم - برنز ، حلقه مس - نیکل, 6.35g, ø 23mm
KM# 112
بها: $ 0.45

آرژانتین 1 پزو - obverseآرژانتین 1 پزو - reverse
1 پزو
2017 - 2019
استیل با روکش مس, 4.3g, ø 20mm
UC# 1
بها: $ 0.14
آرژانتین 2 پزو - obverseآرژانتین 2 پزو - reverse
2 پزو
2010 - 2016
دو آلیاژی : مرکز مس - نیکل ، حلقه آلومینیوم - برنز, 7.2g, ø 24.5mm
KM# 165
بها: $ 0.63
آرژانتین 2 پزو - obverseآرژانتین 2 پزو - reverse
2 پزو
2018
استیل با روکش برنج, 5g, ø 21.5mm
UC# 3
بها: $ 0.77

آرژانتین 5 پزو - obverseآرژانتین 5 پزو - reverse
5 پزو
2017
استیل با روکش نیکل, 7.3g, ø 23mm
UC# 2
بها: $ 0.97
آرژانتین 10 پزو - obverseآرژانتین 10 پزو - reverse
10 پزو
2018 - 2019
مس - روی - نیکل, 9g, ø 24.5mm
UC# 4
بها: $ 0.87

آرژانتین>آسترال آرژانتین |1985 - 1991
 دوره

آرژانتین ½ سنتاوو - obverseآرژانتین ½ سنتاوو - reverse
½ سنتاوو
1985
برنج, 3.6g, ø 19.7mm
KM# 95
بها: $ 0.21
آرژانتین 1 سنتاوو - obverseآرژانتین 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
1985 - 1987
برنج, 4g, ø 20.64mm
KM# 96
بها: $ 0.18
آرژانتین 5 سنتاوو - obverseآرژانتین 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1985 - 1988
برنج, 4.9g, ø 23.1mm
KM# 97
بها: $ 0.4

آرژانتین 10 سنتاوو - obverseآرژانتین 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1985 - 1988
برنج, 4.35g, ø 21.5mm
KM# 98
بها: $ 0.22
آرژانتین 50 سنتاوو - obverseآرژانتین 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1985 - 1988
برنج, 5.6g, ø 24.2mm
KM# 99
بها: $ 0.31
آرژانتین 1 اوسترال - obverseآرژانتین 1 اوسترال - reverse
1 اوسترال
1989
آلومینیوم, 1.55g, ø 20.2mm
KM# 100
بها: $ 0.55

آرژانتین 5 آوسترال - obverseآرژانتین 5 آوسترال - reverse
5 آوسترال
1989
آلومینیوم, 1.8g, ø 21.6mm
KM# 101
بها: $ 0.79
آرژانتین 10 آوسترال - obverseآرژانتین 10 آوسترال - reverse
10 آوسترال
1989
آلومینیوم, 2g, ø 23.2mm
KM# 102
بها: $ 0.39
آرژانتین 100 آوسترال - obverseآرژانتین 100 آوسترال - reverse
100 آوسترال
1990 - 1991
آلومینیوم, 1.5g, ø 21.2mm
KM# 103
بها: $ 0.26

آرژانتین 500 آوسترال - obverseآرژانتین 500 آوسترال - reverse
500 آوسترال
1990 - 1991
آلومینیوم, 2.02g, ø 23mm
KM# 104
بها: $ 0.17
آرژانتین 1000 آوسترال - obverseآرژانتین 1000 آوسترال - reverse
1000 آوسترال
1990 - 1991
آلومینیوم, 1.95g, ø 24.1mm
KM# 105
بها: $ 0.46

آرژانتین>آرژانتین پزو آرژانتین|1983 - 1985
 دوره

آرژانتین 1 سنتاوو - obverseآرژانتین 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
1983
آلومینیوم, 1.1g, ø 18mm
KM# 87
بها: $ 0.9
آرژانتین 5 سنتاوو - obverseآرژانتین 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1983
آلومینیوم, 1.2g, ø 19.2mm
KM# 88
بها: $ 0.4
آرژانتین 10 سنتاوو - obverseآرژانتین 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1983
آلومینیوم, 1.5g, ø 20.2mm
KM# 89
بها: $ 0.72

آرژانتین 50 سنتاوو - obverseآرژانتین 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1983
آلومینیوم, 1.7g, ø 21.2mm
KM# 90
بها: $ 0.6
آرژانتین 1 پزو - obverseآرژانتین 1 پزو - reverse
1 پزو
1984
آلومینیوم, 2.2g, ø 23mm
KM# 91
بها: $ 0.75
آرژانتین 5 پزو - obverseآرژانتین 5 پزو - reverse
5 پزو
1984 - 1985
برنج, 3.6g, ø 19.5mm
KM# 92
بها: $ 0.48

آرژانتین 10 پزو - obverseآرژانتین 10 پزو - reverse
10 پزو
1984 - 1985
برنج, 3.9g, ø 20.8mm
KM# 93
بها: $ 0.32

آرژانتین>پزو لی آرژانتین|1970 - 1983
 دوره

آرژانتین 1 سنتاوو - obverseآرژانتین 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
1970 - 1975
آلومینیوم, 0.6g, ø 15.5mm
KM# 64
بها: $ 0.16
آرژانتین 5 سنتاوو - obverseآرژانتین 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1970 - 1975
آلومینیوم, 0.89g, ø 16mm
KM# 65
بها: $ 0.24
آرژانتین 10 سنتاوو - obverseآرژانتین 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1970 - 1976
برنج, 2.2g, ø 16.5mm
KM# 66
بها: $ 0.2

آرژانتین 20 سنتاوو - obverseآرژانتین 20 سنتاوو - reverse
20 سنتاوو
1970 - 1976
برنج, 2.94g, ø 18.5mm
KM# 67
بها: $ 0.3
آرژانتین 50 سنتاوو - obverseآرژانتین 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1970 - 1976
برنج, 4.11g, ø 21mm
KM# 68
بها: $ 0.26
آرژانتین 1 پزو - obverseآرژانتین 1 پزو - reverse
1 پزو
1974 - 1976
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 22.3mm
KM# 69
بها: $ 0.24

آرژانتین 5 پزو - obverseآرژانتین 5 پزو - reverse
5 پزو
1976 - 1977
آلومینیوم - برنز, 5.7g, ø 23.7mm
KM# 71
بها: $ 0.31
آرژانتین 10 پزو - obverseآرژانتین 10 پزو - reverse
10 پزو
1976 - 1978
آلومینیوم - برنز, 6.5g, ø 25.3mm
KM# 72
بها: $ 0.25
آرژانتین 50 پزو - obverseآرژانتین 50 پزو - reverse
50 پزو
1979 - 1980
آلومینیوم - برنز, 7.5g, ø 26.2mm
KM# 83
بها: $ 0.34

آرژانتین 50 پزو - obverseآرژانتین 50 پزو - reverse
50 پزو
1980 - 1981
استیل با روکش برنج, 7.5g, ø 26.2mm
KM# 83a
بها: $ 0.52
آرژانتین 100 پزو - obverseآرژانتین 100 پزو - reverse
100 پزو
1979 - 1980
آلومینیوم - برنز, 8g, ø 27.2mm
KM# 85
بها: $ 0.84
آرژانتین 100 پزو - obverseآرژانتین 100 پزو - reverse
100 پزو
1980 - 1981
استیل با روکش برنج, 8g, ø 27.2mm
KM# 85a
بها: $ 0.63

آرژانتین>پزو آرژانتین|1881 - 1969
 دوره

آرژانتین 1 سنتاوو - obverseآرژانتین 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
1882 - 1896
برنز, 5g, ø 25mm
KM# 32
بها: $ 4.74
آرژانتین 1 سنتاوو - obverseآرژانتین 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
1939 - 1944
برنز, 1.94g, ø 16mm
KM# 37
بها: $ 1.24
آرژانتین 1 سنتاوو - obverseآرژانتین 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
1945 - 1948
مس, 2g, ø 16mm
KM# 37a
بها: $ 0.6

آرژانتین 2 سنتاوو - obverseآرژانتین 2 سنتاوو - reverse
2 سنتاوو
1882 - 1896
برنز, 10g, ø 30mm
KM# 33
بها: $ 2.24
آرژانتین 2 سنتاوو - obverseآرژانتین 2 سنتاوو - reverse
2 سنتاوو
1939 - 1947
برنز, 3.4g, ø 20.5mm
KM# 38
بها: $ 0.59
آرژانتین 2 سنتاوو - obverseآرژانتین 2 سنتاوو - reverse
2 سنتاوو
1948 - 1950
مس, 3.4g, ø 20.5mm
KM# 38a
بها: $ 1

آرژانتین 5 سنتاوو - obverseآرژانتین 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1896 - 1942
مس - نیکل, 2g, ø 17.3mm
KM# 34
بها: $ 0.47
آرژانتین 5 سنتاوو - obverseآرژانتین 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1942 - 1950
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 17mm
KM# 40
بها: $ 0.35
آرژانتین 5 سنتاوو - obverseآرژانتین 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1950
José San Martin
مس - نیکل, 2g, ø 17mm
KM# 43
بها: $ 0.71

آرژانتین 5 سنتاوو - obverseآرژانتین 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1951 - 1953
مس - نیکل, 2g, ø 17mm
KM# 46
بها: $ 0.3
آرژانتین 5 سنتاوو - obverseآرژانتین 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1953
مس - نیکل با روکش استیل, 2g, ø 17mm
KM# 46a
بها: $ 0.39
آرژانتین 5 سنتاوو - obverseآرژانتین 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1954 - 1956
مس - نیکل با روکش استیل, 2g, ø 17mm
KM# 50
بها: $ 0.34

آرژانتین 5 سنتاوو - obverseآرژانتین 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1957 - 1959
مس - نیکل با روکش استیل, 2g, ø 17mm
KM# 53
بها: $ 0.57
آرژانتین 10 سنتاوو - obverseآرژانتین 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1881 - 1883
نقره 0.900, 2.5g, ø 18.3mm
KM# 26
بها: $ 2
آرژانتین 10 سنتاوو - obverseآرژانتین 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1896 - 1942
مس - نیکل, 3g, ø 19.3mm
KM# 35
بها: $ 0.43

آرژانتین 10 سنتاوو - obverseآرژانتین 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1942 - 1950
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 19mm
KM# 41
بها: $ 0.34
آرژانتین 10 سنتاوو - obverseآرژانتین 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1950
مس - نیکل, 3g, ø 19mm
KM# 44
بها: $ 0.5
آرژانتین 10 سنتاوو - obverseآرژانتین 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1951 - 1952
مس - نیکل, 3g, ø 19mm
KM# 47
بها: $ 0.28

آرژانتین 10 سنتاوو - obverseآرژانتین 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1952 - 1953
استیل با روکش نیکل, 3g, ø 19mm
KM# 47a
بها: $ 0.33
آرژانتین 10 سنتاوو - obverseآرژانتین 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1954 - 1956
استیل با روکش نیکل, 3g, ø 19mm
KM# 51
بها: $ 0.31
آرژانتین 10 سنتاوو - obverseآرژانتین 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1957 - 1959
استیل با روکش نیکل, 3g, ø 19mm
KM# 54
بها: $ 0.23

آرژانتین 20 سنتاوو - obverseآرژانتین 20 سنتاوو - reverse
20 سنتاوو
1881 - 1883
نقره 0.900, 5g, ø 23.3mm
KM# 27
بها: $ 20.14
آرژانتین 20 سنتاوو - obverseآرژانتین 20 سنتاوو - reverse
20 سنتاوو
1896 - 1942
مس - نیکل, 4g, ø 21.5mm
KM# 36
بها: $ 0.35
آرژانتین 20 سنتاوو - obverseآرژانتین 20 سنتاوو - reverse
20 سنتاوو
1942 - 1950
آلومینیوم - برنز, 4.2g, ø 21.2mm
KM# 42
بها: $ 0.35

آرژانتین 20 سنتاوو - obverseآرژانتین 20 سنتاوو - reverse
20 سنتاوو
1950
مس - نیکل, 4.02g, ø 21.4mm
KM# 45
بها: $ 0.38
آرژانتین 20 سنتاوو - obverseآرژانتین 20 سنتاوو - reverse
20 سنتاوو
1951 - 1952
مس - نیکل, 4g, ø 21.3mm
KM# 48
بها: $ 0.36
آرژانتین 20 سنتاوو - obverseآرژانتین 20 سنتاوو - reverse
20 سنتاوو
1952 - 1953
استیل با روکش نیکل, 4g, ø 21mm
KM# 48a
بها: $ 0.27

آرژانتین 20 سنتاوو - obverseآرژانتین 20 سنتاوو - reverse
20 سنتاوو
1954 - 1956
استیل با روکش نیکل, 4g, ø 21mm
KM# 52
بها: $ 0.33
آرژانتین 20 سنتاوو - obverseآرژانتین 20 سنتاوو - reverse
20 سنتاوو
1957 - 1961
استیل با روکش نیکل, 4g, ø 19.59mm
KM# 55
بها: $ 0.33
آرژانتین 50 سنتاوو - obverseآرژانتین 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1881 - 1883
نقره 0.900, 12.5g, ø 30mm
KM# 28
بها: $ 40.28

آرژانتین 50 سنتاوو - obverseآرژانتین 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1941
نیکل, 6g, ø 24.5mm
KM# 39
بها: $ 0.91
آرژانتین 50 سنتاوو - obverseآرژانتین 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1952 - 1956
استیل با روکش نیکل, 5.12g, ø 21.3mm
KM# 49
بها: $ 0.38
آرژانتین 50 سنتاوو - obverseآرژانتین 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1957 - 1961
استیل با روکش نیکل, 5.1g, ø 23.3mm
KM# 56
بها: $ 0.35

آرژانتین 1 پزو - obverseآرژانتین 1 پزو - reverse
1 پزو
1881 - 1883
نقره 0.900, 25g, ø 38mm
KM# 29
بها: $ 300.4
آرژانتین 1 پزو - obverseآرژانتین 1 پزو - reverse
1 پزو
1957 - 1962
استیل با روکش نیکل, 6.5g, ø 25.5mm
KM# 57
بها: $ 0.34
آرژانتین ½2 پزو - obverseآرژانتین ½2 پزو - reverse
½2 پزو
1881 - 1884
طلا 0.900, 4.032g, ø 19mm
KM# 30
بها: $ 1,008

آرژانتین 5 پزو - obverseآرژانتین 5 پزو - reverse
5 پزو
1881 - 1896
طلا 0.900, 8.06g, ø 22.12mm
KM# 31
بها: $ 349.6
آرژانتین 5 پزو - obverseآرژانتین 5 پزو - reverse
5 پزو
1961 - 1968
استیل با روکش نیکل, 4g, ø 21.5mm
KM# 59
بها: $ 0.24
آرژانتین 10 پزو - obverseآرژانتین 10 پزو - reverse
10 پزو
1962 - 1968
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 23.6mm
KM# 60
بها: $ 0.21

آرژانتین 25 پزو - obverseآرژانتین 25 پزو - reverse
25 پزو
1964 - 1968
استیل با روکش نیکل, 6.45g, ø 26mm
KM# 61
بها: $ 0.6

uCoin