آرژانتین
×
کشور
پزو لی آرژانتین
1970 - 1983
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

کاتالوگ سکه > کشور: آرژانتین > پزو لی آرژانتین (1970-1983)  | جستجو 

آرژانتین>1970 - 1983|پزو لی آرژانتین

 دوره
آرژانتین 1 سنتاوو - obverseآرژانتین 1 سنتاوو - reverse1 سنتاوو 1970-1975
آلومینیوم, 0.6g, ø 15.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
آرژانتین 5 سنتاوو - obverseآرژانتین 5 سنتاوو - reverse5 سنتاوو 1970-1975
آلومینیوم, 0.89g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.24
آرژانتین 10 سنتاوو - obverseآرژانتین 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1970-1976
برنج, 2.2g, ø 16.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.20
آرژانتین 20 سنتاوو - obverseآرژانتین 20 سنتاوو - reverse20 سنتاوو 1970-1976
برنج, 2.94g, ø 18.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30
آرژانتین 50 سنتاوو - obverseآرژانتین 50 سنتاوو - reverse50 سنتاوو 1970-1976
برنج, 4.11g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.26
آرژانتین 1 پزو - obverseآرژانتین 1 پزو - reverse1 پزو 1974-1976
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 22.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.24
آرژانتین 5 پزو - obverseآرژانتین 5 پزو - reverse5 پزو 1976-1977
آلومینیوم - برنز, 5.7g, ø 23.7mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.31
آرژانتین 10 پزو - obverseآرژانتین 10 پزو - reverse10 پزو 1976-1978
آلومینیوم - برنز, 6.5g, ø 25.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.25
آرژانتین 50 پزو - obverseآرژانتین 50 پزو - reverse50 پزو 1979-1980
آلومینیوم - برنز, 7.5g, ø 26.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.34
آرژانتین 50 پزو - obverseآرژانتین 50 پزو - reverse50 پزو 1980-1981
استیل با روکش برنج, 7.5g, ø 26.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.52
آرژانتین 100 پزو - obverseآرژانتین 100 پزو - reverse100 پزو 1979-1980
آلومینیوم - برنز, 8g, ø 27.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.84
آرژانتین 100 پزو - obverseآرژانتین 100 پزو - reverse100 پزو 1980-1981
استیل با روکش برنج, 8g, ø 27.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.63
آرژانتین 5 پزو - obverseآرژانتین 5 پزو - reverse5 پزو 1977
Guillermo Brown
آلومینیوم - برنز, 5.7g, ø 23.7mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.43
آرژانتین 10 پزو - obverseآرژانتین 10 پزو - reverse10 پزو 1977
Guillermo Brown
آلومینیوم - برنز, 6.5g, ø 25.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.74
آرژانتین 20 پزو - obverseآرژانتین 20 پزو - reverse20 پزو 1977-1978
FIFA World Cup
آلومینیوم - برنز, 4.9g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.15
آرژانتین 50 پزو - obverseآرژانتین 50 پزو - reverse50 پزو 1977-1978
FIFA World Cup
آلومینیوم - برنز, 5.8g, ø 23.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.16
آرژانتین 50 پزو - obverseآرژانتین 50 پزو - reverse50 پزو 1978
José de San Martín
آلومینیوم - برنز, 7.5g, ø 26.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.66
آرژانتین 50 پزو - obverseآرژانتین 50 پزو - reverse50 پزو 1979
Patagonia
آلومینیوم - برنز, 7.5g, ø 26.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.39
آرژانتین 100 پزو - obverseآرژانتین 100 پزو - reverse100 پزو 1977-1978
FIFA World Cup
آلومینیوم - برنز, 6.5g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.13
آرژانتین 100 پزو - obverseآرژانتین 100 پزو - reverse100 پزو 1978
José de San Martín
آلومینیوم - برنز, 8g, ø 27.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.81
آرژانتین 100 پزو - obverseآرژانتین 100 پزو - reverse100 پزو 1979
Patagonia
آلومینیوم - برنز, 8g, ø 27.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.90
آرژانتین 1000 پزو - obverseآرژانتین 1000 پزو - reverse1000 پزو 1977-1978
FIFA World Cup
نقره 0.900, 10g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 11.05
آرژانتین 2000 پزو - obverseآرژانتین 2000 پزو - reverse2000 پزو 1977-1978
FIFA World Cup
نقره 0.900, 15g, ø 33mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 14.51
آرژانتین 3000 پزو - obverseآرژانتین 3000 پزو - reverse3000 پزو 1977-1978
FIFA World Cup
نقره 0.900, 25g, ø 38mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 20.77

uCoin