ارمنستان
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

ارمنستان - کاتالوگ سکه

ارمنستان>جمهوری ارمنستان|1994 - 2018
 دوره

ارمنستان 10 لوما - obverseارمنستان 10 لوما - reverse
10 لوما
1994
آلومینیوم, 0.6g, ø 16mm
KM# 51
بها: $ 0.47
ارمنستان 20 لوما - obverseارمنستان 20 لوما - reverse
20 لوما
1994
آلومینیوم, 0.75g, ø 18mm
KM# 52
بها: $ 0.49
ارمنستان 50 لوما - obverseارمنستان 50 لوما - reverse
50 لوما
1994
آلومینیوم, 0.95g, ø 20mm
KM# 53
بها: $ 0.5

ارمنستان 1 درام - obverseارمنستان 1 درام - reverse
1 درام
1994
آلومینیوم, 1.4g, ø 22mm
KM# 54
بها: $ 0.43
ارمنستان 3 درام - obverseارمنستان 3 درام - reverse
3 درام
1994
آلومینیوم, 1.63g, ø 24mm
KM# 55
بها: $ 0.51
ارمنستان 5 درام - obverseارمنستان 5 درام - reverse
5 درام
1994
آلومینیوم, 2g, ø 26mm
KM# 56
بها: $ 0.51

ارمنستان 10 درام - obverseارمنستان 10 درام - reverse
10 درام
1994
آلومینیوم, 2.3g, ø 28mm
KM# 58
بها: $ 0.6
ارمنستان 10 درام - obverseارمنستان 10 درام - reverse
10 درام
2004
آلومینیوم, 1.3g, ø 20mm
KM# 112
بها: $ 0.54
ارمنستان 20 درام - obverseارمنستان 20 درام - reverse
20 درام
2003
استیل با روکش مس, 2.8g, ø 20.5mm
KM# 93
بها: $ 0.45

ارمنستان 50 درام - obverseارمنستان 50 درام - reverse
50 درام
2003
استیل با روکش برنج, 3.45g, ø 21.5mm
KM# 94
بها: $ 0.47
ارمنستان 100 درام - obverseارمنستان 100 درام - reverse
100 درام
2003
استیل با روکش نیکل, 4g, ø 22.5mm
KM# 95
بها: $ 0.53
ارمنستان 200 درام - obverseارمنستان 200 درام - reverse
200 درام
2003
برنج, 4.5g, ø 24mm
KM# 96
بها: $ 0.68

ارمنستان 500 درام - obverseارمنستان 500 درام - reverse
500 درام
2003
دو آلیاژی : مرکز مس - نیکلی ، حلقه برنج, 5g, ø 22mm
KM# 97
بها: $ 1.21

uCoin