+

آروبا > کاتالوگ سکه

آروبا 1 فلورین - obverseآروبا 1 فلورین - reverse
1 فلورین 2014 - 2016, ویلم-الکساندر
استیل با روکش نیکل
, 8.5g, ø 26mm
آروبا - UC# 1
شاه ویلم-الکساندر
آروبا ½2 فلورین - obverseآروبا ½2 فلورین - reverse
½2 فلورین 2014 - 2016, ویلم-الکساندر
استیل با روکش نیکل
, 10.3g, ø 30mm
آروبا - UC# 3
شاه ویلم-الکساندر
آروبا 5 فلورین - obverseآروبا 5 فلورین - reverse
5 فلورین 2014 - 2016, ویلم-الکساندر
آلومینیوم - برنز
, 8.4g, ø 23.45mm
آروبا - UC# 2
شاه ویلم-الکساندر
No ImageNo Image
5 فلورین 2017, ویلم-الکساندر
60th Anniversary - Red Cross of Aruba
آلومینیوم - برنز
, 8.4g, ø 23.45mm
آروبا - UC# 100
شاه ویلم-الکساندر
بها: $ 12.24
No ImageNo Image
5 فلورین 2014, ویلم-الکساندر
1st Anniversary - Kingdom of Willem Alexander
آلومینیوم - برنز
, 8.4g, ø 23.45mm
آروبا - UC# 200
شاه ویلم-الکساندر
بها: $ 9.78
آروبا 5 سنت - obverseآروبا 5 سنت - reverse
5 سنت 1986 - 2016, ویلم-الکساندر / بئاتریس
استیل با روکش نیکل
, 2g, ø 16mm
آروبا - KM# 1
ملکه بئاتریس
آروبا 10 سنت - obverseآروبا 10 سنت - reverse
10 سنت 1986 - 2016, ویلم-الکساندر / بئاتریس
استیل با روکش نیکل
, 3g, ø 18mm
آروبا - KM# 2
ملکه بئاتریس
آروبا 25 سنت - obverseآروبا 25 سنت - reverse
25 سنت 1986 - 2016, ویلم-الکساندر / بئاتریس
استیل با روکش نیکل
, 3.5g, ø 20mm
آروبا - KM# 3
ملکه بئاتریس
آروبا 50 سنت - obverseآروبا 50 سنت - reverse
50 سنت 1986 - 2016, ویلم-الکساندر / بئاتریس
استیل با روکش نیکل
, 5g, ø 20mm
آروبا - KM# 4
ملکه بئاتریس
آروبا 1 فلورین - obverseآروبا 1 فلورین - reverse
1 فلورین 1986 - 2013, بئاتریس
استیل با روکش نیکل
, 8.5g, ø 26mm
آروبا - KM# 5
ملکه بئاتریس
آروبا ½2 فلورین - obverseآروبا ½2 فلورین - reverse
½2 فلورین 1986 - 2012, بئاتریس
استیل با روکش نیکل
, 10.3g, ø 30mm
آروبا - KM# 6
ملکه بئاتریس
بها: $ 1.8 - 4.57
آروبا 5 فلورین - obverseآروبا 5 فلورین - reverse
5 فلورین 2005 - 2013, بئاتریس
آلومینیوم - برنز
, 8.4g, ø 23.45mm
آروبا - KM# 38
ملکه بئاتریس
uCoin