آروبا
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

آروبا - کاتالوگ سکه

آروبا>شاه ویلم-الکساندر|2014 - 2018
 دوره

آروبا 5 سنت - obverseآروبا 5 سنت - reverse
5 سنت
1986 - 2016
استیل با روکش نیکل, 2g, ø 16mm
KM# 1
بها: $ 0.32
آروبا 10 سنت - obverseآروبا 10 سنت - reverse
10 سنت
1986 - 2016
استیل با روکش نیکل, 3g, ø 18mm
KM# 2
بها: $ 0.32
آروبا 25 سنت - obverseآروبا 25 سنت - reverse
25 سنت
1986 - 2016
استیل با روکش نیکل, 3.5g, ø 20mm
KM# 3
بها: $ 0.39

آروبا 50 سنت - obverseآروبا 50 سنت - reverse
50 سنت
1986 - 2016
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 20mm
KM# 4
بها: $ 0.58
آروبا 1 فلورین - obverseآروبا 1 فلورین - reverse
1 فلورین
2014 - 2016
استیل با روکش نیکل, 8.5g, ø 26mm
KM# 56
بها: $ 1.07
آروبا ½2 فلورین - obverseآروبا ½2 فلورین - reverse
½2 فلورین
2014 - 2016
استیل با روکش نیکل, 10.3g, ø 30mm
KM# 57
بها: $ 3.91

آروبا 5 فلورین - obverseآروبا 5 فلورین - reverse
5 فلورین
2014 - 2016
آلومینیوم - برنز, 8.4g, ø 23.45mm
KM# 58
بها: $ 3.96

آروبا>ملکه بئاتریس|1986 - 2013
 دوره

آروبا 5 سنت - obverseآروبا 5 سنت - reverse
5 سنت
1986 - 2016
استیل با روکش نیکل, 2g, ø 16mm
KM# 1
بها: $ 0.32
آروبا 10 سنت - obverseآروبا 10 سنت - reverse
10 سنت
1986 - 2016
استیل با روکش نیکل, 3g, ø 18mm
KM# 2
بها: $ 0.32
آروبا 25 سنت - obverseآروبا 25 سنت - reverse
25 سنت
1986 - 2016
استیل با روکش نیکل, 3.5g, ø 20mm
KM# 3
بها: $ 0.39

آروبا 50 سنت - obverseآروبا 50 سنت - reverse
50 سنت
1986 - 2016
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 20mm
KM# 4
بها: $ 0.58
آروبا 1 فلورین - obverseآروبا 1 فلورین - reverse
1 فلورین
1986 - 2013
استیل با روکش نیکل, 8.5g, ø 26mm
KM# 5
بها: $ 0.78
آروبا ½2 فلورین - obverseآروبا ½2 فلورین - reverse
½2 فلورین
1986 - 2012
استیل با روکش نیکل, 10.3g, ø 30mm
KM# 6
بها: $ 1.67

آروبا 5 فلورین - obverseآروبا 5 فلورین - reverse
5 فلورین
1995 - 2005
استیل با روکش نیکل, 8.64g, ø 26mm
KM# 12
بها: $ 3.4
آروبا 5 فلورین - obverseآروبا 5 فلورین - reverse
5 فلورین
2005 - 2013
آلومینیوم - برنز, 8.4g, ø 23.45mm
KM# 38
بها: $ 3.13

uCoin