اتریش
×
کشور
اتحادیه اروپا (یورو)
2002 - 2019
×
دوره
×
سری ها
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

کاتالوگ سکه > کشور: اتریش > اتحادیه اروپا (یورو) (2002-2019)  | جستجو 

اتریش >2002 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
اتریش 1 euro cent - obverseاتریش 1 euro cent - reverse1 euro cent 2002-2019
استیل با روکش مس, 2.3g, ø 16.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.02
اتریش 2 euro cent - obverseاتریش 2 euro cent - reverse2 euro cent 2002-2019
استیل با روکش مس, 3.06g, ø 18.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.02
اتریش 5 euro cent - obverseاتریش 5 euro cent - reverse5 euro cent 2002-2019
استیل با روکش مس, 3.92g, ø 21.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06
اتریش 10 euro cent - obverseاتریش 10 euro cent - reverse10 euro cent 2002-2007
برنج, 4.1g, ø 19.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
اتریش 10 euro cent - obverseاتریش 10 euro cent - reverse10 euro cent 2008-2019
برنج, 4.1g, ø 19.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
اتریش 20 euro cent - obverseاتریش 20 euro cent - reverse20 euro cent 2002-2007
برنج, 5.74g, ø 22.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.23
اتریش 20 euro cent - obverseاتریش 20 euro cent - reverse20 euro cent 2008-2019
برنج, 5.74g, ø 22.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.23
اتریش 50 euro cent - obverseاتریش 50 euro cent - reverse50 euro cent 2002-2007
برنج, 7.8g, ø 24.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.56
اتریش 50 euro cent - obverseاتریش 50 euro cent - reverse50 euro cent 2008-2019
برنج, 7.8g, ø 24.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.56
اتریش 1 یورو - obverseاتریش 1 یورو - reverse1 یورو 2002-2007
دو آلیاژی: مرکز نیکل با روکش مس - نیکل، حلقه نیکل - برنج, 7.5g, ø 23.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.13
اتریش 1 یورو - obverseاتریش 1 یورو - reverse1 یورو 2008-2019
دو آلیاژی: مرکز نیکل با روکش مس - نیکل، حلقه نیکل - برنج, 7.5g, ø 23.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.13
اتریش 2 یورو - obverseاتریش 2 یورو - reverse2 یورو 2002-2006
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.25
اتریش 2 یورو - obverseاتریش 2 یورو - reverse2 یورو 2008-2019
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.25
اتریش 2 یورو - obverseاتریش 2 یورو - reverse2 یورو 2005
Austrian State Treaty
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.92
اتریش 2 یورو - obverseاتریش 2 یورو - reverse2 یورو 2007
Treaty of Rome
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.82
اتریش 2 یورو - obverseاتریش 2 یورو - reverse2 یورو 2009
10 Years of EMU
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.11
اتریش 2 یورو - obverseاتریش 2 یورو - reverse2 یورو 2012
10 Years of Euro Cash
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.72
اتریش 2 یورو - obverseاتریش 2 یورو - reverse2 یورو 2015
پرچم اتحادیه اروپا
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.08
اتریش 2 یورو - obverseاتریش 2 یورو - reverse2 یورو 2016
National Bank
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.35
اتریش 2 یورو - obverseاتریش 2 یورو - reverse2 یورو 2018
Austria
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.14
اتریش ½1 یورو - obverseاتریش ½1 یورو - reverse½1 یورو 2008-2019
Vienna Philharmonic
نقره 0.999, 31g, ø 37mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 18.23
اتریش ½1 یورو - obverseاتریش ½1 یورو - reverse½1 یورو 2019
Leopold V
نقره 0.999, 31.1g, ø 37mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 27.10
اتریش ½1 یورو - obverseاتریش ½1 یورو - reverse½1 یورو 2019
Wiener Neustadt
نقره 0.999, 31.1g, ø 37mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 26.00
اتریش 3 یورو - obverseاتریش 3 یورو - reverse3 یورو 2016
Bat
مس - نیکل, 16g, ø 34mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 65.47
اتریش 3 یورو - obverseاتریش 3 یورو - reverse3 یورو 2017
Tiger
مس - نیکل, 16g, ø 34mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 67.61
اتریش 3 یورو - obverseاتریش 3 یورو - reverse3 یورو 2017
Crocodile
مس - نیکل, 16g, ø 34mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 58.06
اتریش 3 یورو - obverseاتریش 3 یورو - reverse3 یورو 2017
Common Kingfisher
مس - نیکل, 16g, ø 34mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 47.36
اتریش 3 یورو - obverseاتریش 3 یورو - reverse3 یورو 2017
Gray Wolf
مس - نیکل, 16g, ø 34mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 49.62
اتریش 3 یورو - obverseاتریش 3 یورو - reverse3 یورو 2018
Parrot
مس - نیکل, 16g, ø 34mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 41.15
اتریش 3 یورو - obverseاتریش 3 یورو - reverse3 یورو 2018
Shark
مس - نیکل, 16g, ø 34mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 34.71
اتریش 3 یورو - obverseاتریش 3 یورو - reverse3 یورو 2018
Owl
مس - نیکل, 16g, ø 34mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 34.16
اتریش 3 یورو - obverseاتریش 3 یورو - reverse3 یورو 2018
Frog
مس - نیکل, 16g, ø 34mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 34.31
اتریش 3 یورو - obverseاتریش 3 یورو - reverse3 یورو 2019
Turtle
مس - نیکل, 16g, ø 34mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 31.55
No ImageNo Image3 یورو 2019
Eurasian otter
مس - نیکل, 16g, ø 34mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 30.02
اتریش 5 یورو - obverseاتریش 5 یورو - reverse5 یورو 2002
Schönbrunn Zoo
نقره 0.800, 10g, ø 28.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 14.61
اتریش 5 یورو - obverseاتریش 5 یورو - reverse5 یورو 2003
Water power
نقره 0.800, 10g, ø 28.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 11.19
اتریش 5 یورو - obverseاتریش 5 یورو - reverse5 یورو 2004
Football
نقره 0.800, 10g, ø 28.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 11.80
اتریش 5 یورو - obverseاتریش 5 یورو - reverse5 یورو 2004
Enlargement of the European Union
نقره 0.800, 10g, ø 28.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 11.02
اتریش 5 یورو - obverseاتریش 5 یورو - reverse5 یورو 2005
Skiing
نقره 0.800, 10g, ø 28.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 10.81
اتریش 5 یورو - obverseاتریش 5 یورو - reverse5 یورو 2005
Austrian EU Membership, Hymn
نقره 0.800, 10g, ø 28.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 11.82
اتریش 5 یورو - obverseاتریش 5 یورو - reverse5 یورو 2006
Wolfgang Amadeus Mozart
نقره 0.800, 10g, ø 28.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 9.24
اتریش 5 یورو - obverseاتریش 5 یورو - reverse5 یورو 2006
Austrian EU Presidency
نقره 0.800, 10g, ø 28.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 13.47
اتریش 5 یورو - obverseاتریش 5 یورو - reverse5 یورو 2007
Universal Male Suffrage
نقره 0.800, 10g, ø 28.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 12.38
اتریش 5 یورو - obverseاتریش 5 یورو - reverse5 یورو 2007
Mariazell
نقره 0.800, 10g, ø 28.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 10.12
اتریش 5 یورو - obverseاتریش 5 یورو - reverse5 یورو 2008
Herbert von Karajan
نقره 0.800, 10g, ø 28.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 11.06
اتریش 5 یورو - obverseاتریش 5 یورو - reverse5 یورو 2008
UEFA 2008
نقره 0.800, 10g, ø 28.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 18.11
اتریش 5 یورو - obverseاتریش 5 یورو - reverse5 یورو 2008
UEFA 2008
نقره 0.800, 10g, ø 28.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 16.62
اتریش 5 یورو - obverseاتریش 5 یورو - reverse5 یورو 2009
Joseph Haydn
نقره 0.800, 10g, ø 28.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 10.33
اتریش 5 یورو - obverseاتریش 5 یورو - reverse5 یورو 2009
Tyrolean Rebellion
نقره 0.800, 10g, ø 28.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 11.18
اتریش 5 یورو - obverseاتریش 5 یورو - reverse5 یورو 2010
Grossglockner
نقره 0.800, 10g, ø 28.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 11.58

uCoin