قلمرو هلندی اتریش
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

قلمرو هلندی اتریش - کاتالوگ سکه

قلمرو هلندی اتریش>Florin|1790 - 1790
 دوره

قلمرو هلندی اتریش 1 liard - obverseقلمرو هلندی اتریش 1 liard - reverse
1 liard
1790
مس, 3.75g, ø 22mm
KM# 44
تعداد ضرب
قلمرو هلندی اتریش 2 liards - obverseقلمرو هلندی اتریش 2 liards - reverse
2 liards
1790
مس, 7.5g, ø 27mm
KM# 45
بها: $ 11.62
قلمرو هلندی اتریش 10 سول - obverseقلمرو هلندی اتریش 10 سول - reverse
10 سول
1790
نقره 0.873, 4.7g, ø 25mm
KM# 47
تعداد ضرب

قلمرو هلندی اتریش 10 سول - obverseقلمرو هلندی اتریش 10 سول - reverse
10 سول
1790
نقره 0.873, 4.7g, ø 25mm
KM# 46
تعداد ضرب
قلمرو هلندی اتریش 1 فلورین - obverseقلمرو هلندی اتریش 1 فلورین - reverse
1 فلورین
1790
نقره 0.873, 9.4g, ø 30mm
KM# 49
تعداد ضرب
قلمرو هلندی اتریش 1 فلورین - obverseقلمرو هلندی اتریش 1 فلورین - reverse
1 فلورین
1790
نقره 0.873, 9.4g, ø 30mm
KM# 48
تعداد ضرب

قلمرو هلندی اتریش 3 فلورین - obverseقلمرو هلندی اتریش 3 فلورین - reverse
3 فلورین
1790
نقره 0.873, 32.67g, ø 41mm
KM# 50
تعداد ضرب
قلمرو هلندی اتریش 14 فلورین - obverseقلمرو هلندی اتریش 14 فلورین - reverse
14 فلورین
1790
طلا 0.917, 8.3g, ø 25mm
KM# 51
تعداد ضرب

قلمرو هلندی اتریش>Kronenthaler|1744 - 1798
 دوره

قلمرو هلندی اتریش 1 liard - obverseقلمرو هلندی اتریش 1 liard - reverse
1 liard
1744 - 1745
مس, 3.75g, ø 22mm
KM# 1
تعداد ضرب
قلمرو هلندی اتریش 1 liard - obverseقلمرو هلندی اتریش 1 liard - reverse
1 liard
1749 - 1752
مس, 3.75g, ø 22mm
KM# 2
بها: $ 3.04
قلمرو هلندی اتریش 1 liard - obverseقلمرو هلندی اتریش 1 liard - reverse
1 liard
1776 - 1780
مس, 3.75g, ø 22mm
KM# 28
تعداد ضرب

قلمرو هلندی اتریش 1 liard - obverseقلمرو هلندی اتریش 1 liard - reverse
1 liard
1781 - 1789
مس, 3.75g, ø 22mm
KM# 30
بها: $ 1.33
قلمرو هلندی اتریش 1 liard - obverseقلمرو هلندی اتریش 1 liard - reverse
1 liard
1791 - 1792
مس, 3.75g, ø 22mm
KM# 52
تعداد ضرب
قلمرو هلندی اتریش 1 liard - obverseقلمرو هلندی اتریش 1 liard - reverse
1 liard
1792 - 1794
مس, 3.75g, ø 22mm
KM# 56
بها: $ 11.62

قلمرو هلندی اتریش 2 liards - obverseقلمرو هلندی اتریش 2 liards - reverse
2 liards
1749 - 1754
مس, 7.5g, ø 27mm
KM# 3
بها: $ 14.22
قلمرو هلندی اتریش 2 liards - obverseقلمرو هلندی اتریش 2 liards - reverse
2 liards
1777 - 1780
مس, 7.5g, ø 27mm
KM# 29
بها: $ 0.76
قلمرو هلندی اتریش 2 liards - obverseقلمرو هلندی اتریش 2 liards - reverse
2 liards
1781 - 1789
مس, 7.5g, ø 27mm
KM# 31
بها: $ 7.67

قلمرو هلندی اتریش 2 liards - obverseقلمرو هلندی اتریش 2 liards - reverse
2 liards
1791 - 1792
مس, 7.5g, ø 27mm
KM# 53
تعداد ضرب
قلمرو هلندی اتریش 2 liards - obverseقلمرو هلندی اتریش 2 liards - reverse
2 liards
1792 - 1794
مس, 7.5g, ø 27mm
KM# 57
بها: $ 14.99
قلمرو هلندی اتریش 10 liards - obverseقلمرو هلندی اتریش 10 liards - reverse
10 liards
1750 - 1754
نقره (بیلون), 2.45g, ø 19mm
KM# 12
تعداد ضرب

قلمرو هلندی اتریش 10 liards - obverseقلمرو هلندی اتریش 10 liards - reverse
10 liards
1788 - 1789
نقره (بیلون), 2.45g, ø 19mm
KM# 36
تعداد ضرب
قلمرو هلندی اتریش 10 liards - obverseقلمرو هلندی اتریش 10 liards - reverse
10 liards
1791
نقره (بیلون), 2.45g, ø 19mm
KM# 54
تعداد ضرب
قلمرو هلندی اتریش 10 liards - obverseقلمرو هلندی اتریش 10 liards - reverse
10 liards
1792
نقره (بیلون), 2.45g, ø 19mm
KM# 58
تعداد ضرب

قلمرو هلندی اتریش 14 liards - obverseقلمرو هلندی اتریش 14 liards - reverse
14 liards
1755 - 1778
نقره 0.535, 2.7g, ø 22mm
KM# 18
تعداد ضرب
قلمرو هلندی اتریش 14 liards - obverseقلمرو هلندی اتریش 14 liards - reverse
14 liards
1788 - 1789
نقره 0.535, 2.7g, ø 22mm
KM# 37
تعداد ضرب
قلمرو هلندی اتریش 14 liards - obverseقلمرو هلندی اتریش 14 liards - reverse
14 liards
1790 - 1792
نقره 0.535, 2.7g, ø 22mm
KM# 39
تعداد ضرب

قلمرو هلندی اتریش 14 liards - obverseقلمرو هلندی اتریش 14 liards - reverse
14 liards
1792 - 1794
نقره 0.535, 2.7g, ø 22mm
KM# 59
تعداد ضرب
قلمرو هلندی اتریش 20 liards - obverseقلمرو هلندی اتریش 20 liards - reverse
20 liards
1750 - 1754
نقره 0.535, 4.6g, ø 25mm
KM# 13
تعداد ضرب
قلمرو هلندی اتریش 1 escalin - obverseقلمرو هلندی اتریش 1 escalin - reverse
1 escalin
1749 - 1750
نقره 0.535, 5g, ø 24mm
KM# 4
تعداد ضرب

قلمرو هلندی اتریش 1 escalin - obverseقلمرو هلندی اتریش 1 escalin - reverse
1 escalin
1751 - 1768
نقره 0.535, 5g, ø 24mm
KM# 15
بها: $ 39.82
قلمرو هلندی اتریش ⅛ ducat - obverseقلمرو هلندی اتریش ⅛ ducat - reverse
⅛ ducat
1749 - 1753
نقره 0.873, 4.1g, ø 24mm
KM# 5
تعداد ضرب
قلمرو هلندی اتریش 2 escalins - obverseقلمرو هلندی اتریش 2 escalins - reverse
2 escalins
1751 - 1753
نقره 0.535, 9.6g, ø 28mm
KM# 16
بها: $ 170.7

قلمرو هلندی اتریش ¼ kronenthaler - obverseقلمرو هلندی اتریش ¼ kronenthaler - reverse
¼ kronenthaler
1788 - 1790
نقره 0.873, 7.36g, ø 30mm
KM# 38
تعداد ضرب
قلمرو هلندی اتریش ¼ kronenthaler - obverseقلمرو هلندی اتریش ¼ kronenthaler - reverse
¼ kronenthaler
1790 - 1792
نقره 0.873, 7.36g, ø 30mm
KM# 40
تعداد ضرب
قلمرو هلندی اتریش ¼ kronenthaler - obverseقلمرو هلندی اتریش ¼ kronenthaler - reverse
¼ kronenthaler
1792 - 1797
نقره 0.873, 7.36g, ø 30mm
KM# 60
بها: $ 15.27

قلمرو هلندی اتریش ¼ ducat - obverseقلمرو هلندی اتریش ¼ ducat - reverse
¼ ducat
1749 - 1754
نقره 0.873, 8.1g, ø 27mm
KM# 6
تعداد ضرب
قلمرو هلندی اتریش ½ kronenthaler - obverseقلمرو هلندی اتریش ½ kronenthaler - reverse
½ kronenthaler
1755 - 1779
نقره 0.873, 14.72g, ø 35mm
KM# 19
تعداد ضرب
قلمرو هلندی اتریش ½ kronenthaler - obverseقلمرو هلندی اتریش ½ kronenthaler - reverse
½ kronenthaler
1755 - 1765
Francis I
نقره 0.873, 14.72g, ø 35mm
KM# 20
تعداد ضرب

قلمرو هلندی اتریش ½ kronenthaler - obverseقلمرو هلندی اتریش ½ kronenthaler - reverse
½ kronenthaler
1786 - 1790
نقره 0.873, 14.72g, ø 35mm
KM# 34
تعداد ضرب
قلمرو هلندی اتریش ½ kronenthaler - obverseقلمرو هلندی اتریش ½ kronenthaler - reverse
½ kronenthaler
1790 - 1792
نقره 0.873, 14.72g, ø 35mm
KM# 41
تعداد ضرب
قلمرو هلندی اتریش ½ kronenthaler - obverseقلمرو هلندی اتریش ½ kronenthaler - reverse
½ kronenthaler
1792 - 1797
نقره 0.873, 14.72g, ø 35mm
KM# 61
بها: $ 46.53

قلمرو هلندی اتریش ½ ducat - obverseقلمرو هلندی اتریش ½ ducat - reverse
½ ducat
1749 - 1754
نقره 0.873, 16.5g, ø 34mm
KM# 7
تعداد ضرب
قلمرو هلندی اتریش 1 kronenthaler - obverseقلمرو هلندی اتریش 1 kronenthaler - reverse
1 kronenthaler
1755 - 1765
Francis I
نقره 0.873, 29.44g, ø 39mm
KM# 22
تعداد ضرب
قلمرو هلندی اتریش 1 kronenthaler - obverseقلمرو هلندی اتریش 1 kronenthaler - reverse
1 kronenthaler
1755 - 1779
نقره 0.873, 29.44g, ø 39mm
KM# 21
تعداد ضرب

قلمرو هلندی اتریش 1 kronenthaler - obverseقلمرو هلندی اتریش 1 kronenthaler - reverse
1 kronenthaler
1781 - 1790
نقره 0.873, 29.44g, ø 39mm
KM# 32
بها: $ 72.51
قلمرو هلندی اتریش 1 kronenthaler - obverseقلمرو هلندی اتریش 1 kronenthaler - reverse
1 kronenthaler
1790 - 1792
نقره 0.873, 29.44g, ø 39mm
KM# 42
تعداد ضرب
قلمرو هلندی اتریش 1 kronenthaler - obverseقلمرو هلندی اتریش 1 kronenthaler - reverse
1 kronenthaler
1792 - 1798
نقره 0.873, 29.44g, ø 39mm
KM# 62
بها: $ 46.88

قلمرو هلندی اتریش 1 دوکات - obverseقلمرو هلندی اتریش 1 دوکات - reverse
1 دوکات
1749 - 1754
نقره 0.873, 33.2g, ø 40.5mm
KM# 8
تعداد ضرب
No ImageNo Image
½ سورین
1749
طلا 0.920, 5.53g, ø 22mm
KM# 9
تعداد ضرب
قلمرو هلندی اتریش ½ سورین - obverseقلمرو هلندی اتریش ½ سورین - reverse
½ سورین
1750 - 1752
طلا 0.920, 5.53g, ø 22mm
KM# 14
تعداد ضرب

قلمرو هلندی اتریش ½ سورین - obverseقلمرو هلندی اتریش ½ سورین - reverse
½ سورین
1751 - 1765
طلا 0.920, 5.53g, ø 22mm
KM# 17
تعداد ضرب
قلمرو هلندی اتریش ½ سورین - obverseقلمرو هلندی اتریش ½ سورین - reverse
½ سورین
1770 - 1777
طلا 0.920, 5.53g, ø 22mm
KM# 26
تعداد ضرب
قلمرو هلندی اتریش ½ سورین - obverseقلمرو هلندی اتریش ½ سورین - reverse
½ سورین
1786 - 1790
طلا 0.920, 5.53g, ø 22mm
KM# 35
تعداد ضرب

قلمرو هلندی اتریش ½ سورین - obverseقلمرو هلندی اتریش ½ سورین - reverse
½ سورین
1791 - 1792
طلا 0.920, 5.53g, ø 22mm
KM# 55
تعداد ضرب
قلمرو هلندی اتریش ½ سورین - obverseقلمرو هلندی اتریش ½ سورین - reverse
½ سورین
1792 - 1798
طلا 0.920, 5.53g, ø 22mm
KM# 63
تعداد ضرب
No ImageNo Image
½ سورین
1793 - 1796
Lettering: "... S A GER HIE ..."
طلا 0.920, 5.53g, ø 22mm
KM# 65
تعداد ضرب

قلمرو هلندی اتریش 1 سورین - obverseقلمرو هلندی اتریش 1 سورین - reverse
1 سورین
1749 - 1751
طلا 0.920, 11.06g, ø 28mm
KM# 11
تعداد ضرب
قلمرو هلندی اتریش 1 سورین - obverseقلمرو هلندی اتریش 1 سورین - reverse
1 سورین
1756 - 1761
طلا 0.920, 11.06g, ø 28mm
KM# 23
تعداد ضرب
قلمرو هلندی اتریش 1 سورین - obverseقلمرو هلندی اتریش 1 سورین - reverse
1 سورین
1757 - 1766
طلا 0.920, 11.06g, ø 28mm
KM# 24
تعداد ضرب

قلمرو هلندی اتریش 1 سورین - obverseقلمرو هلندی اتریش 1 سورین - reverse
1 سورین
1767 - 1780
طلا 0.920, 11.06g, ø 28mm
KM# 25
تعداد ضرب
قلمرو هلندی اتریش 1 سورین - obverseقلمرو هلندی اتریش 1 سورین - reverse
1 سورین
1772 - 1780
طلا 0.920, 11.06g, ø 28mm
KM# 27
تعداد ضرب
قلمرو هلندی اتریش 1 سورین - obverseقلمرو هلندی اتریش 1 سورین - reverse
1 سورین
1781 - 1789
طلا 0.920, 11.06g, ø 28mm
KM# 33
تعداد ضرب

قلمرو هلندی اتریش 1 سورین - obverseقلمرو هلندی اتریش 1 سورین - reverse
1 سورین
1790 - 1792
طلا 0.920, 11.06g, ø 28mm
KM# 43
تعداد ضرب
قلمرو هلندی اتریش 1 سورین - obverseقلمرو هلندی اتریش 1 سورین - reverse
1 سورین
1792 - 1798
طلا 0.920, 11.06g, ø 28mm
KM# 64
تعداد ضرب

uCoin