+

آذربایجان > کاتالوگ سکه

آذربایجان 1 قپیک - obverseآذربایجان 1 قپیک - reverse
1 قپیک 2006
استیل با روکش مس
, 2.8g, ø 16.25mm
آذربایجان - KM# 39
جمهوری آذربایجان
بها: $ 0.43
آذربایجان 3 قپیک - obverseآذربایجان 3 قپیک - reverse
3 قپیک 2006
استیل با روکش مس
, 3.45g, ø 18mm
آذربایجان - KM# 40
جمهوری آذربایجان
بها: $ 0.56
آذربایجان 5 قپیک - obverseآذربایجان 5 قپیک - reverse
5 قپیک 2006
استیل با روکش مس
, 4.85g, ø 19.75mm
آذربایجان - KM# 41
جمهوری آذربایجان
بها: $ 0.53
آذربایجان 5 قپیک - obverseآذربایجان 5 قپیک - reverse
5 قپیک 1993
آلومینیوم
, 0.85g, ø 17.1mm
آذربایجان - KM# 1a
جمهوری آذربایجان
بها: $ 0.99
آذربایجان 5 قپیک - obverseآذربایجان 5 قپیک - reverse
5 قپیک 1992
برنج
, 2.35g, ø 17mm
آذربایجان - KM# 1
جمهوری آذربایجان
بها: $ 9.35
آذربایجان 10 قپیک - obverseآذربایجان 10 قپیک - reverse
10 قپیک 2006 - 2010
استیل با روکش برنج
, 5.25g, ø 22.25mm
آذربایجان - KM# 42
جمهوری آذربایجان
آذربایجان 10 قپیک - obverseآذربایجان 10 قپیک - reverse
10 قپیک 1992
آلومینیوم
, 1.05g, ø 18.6mm
آذربایجان - KM# 2
جمهوری آذربایجان
بها: $ 0.58
آذربایجان 20 قپیک - obverseآذربایجان 20 قپیک - reverse
20 قپیک 2006
استیل با روکش برنج
, 6.6g, ø 24.25mm
آذربایجان - KM# 43
جمهوری آذربایجان
بها: $ 0.5
آذربایجان 20 قپیک - obverseآذربایجان 20 قپیک - reverse
20 قپیک 1992
برنج
, 3.23g, ø 20mm
آذربایجان - KM# 3
جمهوری آذربایجان
بها: $ 4.71
آذربایجان 20 قپیک - obverseآذربایجان 20 قپیک - reverse
20 قپیک 1992 - 1993
آلومینیوم
, 1.15g, ø 20.1mm
آذربایجان - KM# 3a
جمهوری آذربایجان
آذربایجان 50 قپیک - obverseآذربایجان 50 قپیک - reverse
50 قپیک 2006
دو آلیاژی: مرکز برنج روی اندود، حلقه استیل
, 7.7g, ø 25.5mm
آذربایجان - KM# 44
جمهوری آذربایجان
بها: $ 1.13
آذربایجان 50 قپیک - obverseآذربایجان 50 قپیک - reverse
50 قپیک 1992
مس - نیکل
, 5.2g, ø 23mm
آذربایجان - KM# 4
جمهوری آذربایجان
بها: $ 2.47
uCoin