آذربایجان
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

آذربایجان - کاتالوگ سکه

آذربایجان>جمهوری آذربایجان|1992 - 2016
 دوره

آذربایجان 1 قپیک - obverseآذربایجان 1 قپیک - reverse
1 قپیک
2006
استیل با روکش مس, 2.8g, ø 16.25mm
KM# 39
بها: $ 0.4
آذربایجان 3 قپیک - obverseآذربایجان 3 قپیک - reverse
3 قپیک
2006
استیل با روکش مس, 3.45g, ø 18mm
KM# 40
بها: $ 0.51
آذربایجان 5 قپیک - obverseآذربایجان 5 قپیک - reverse
5 قپیک
1992
برنج, 2.35g, ø 17mm
KM# 1
بها: $ 8.84

آذربایجان 5 قپیک - obverseآذربایجان 5 قپیک - reverse
5 قپیک
1993
آلومینیوم, 0.85g, ø 17.1mm
KM# 1a
بها: $ 0.91
آذربایجان 5 قپیک - obverseآذربایجان 5 قپیک - reverse
5 قپیک
2006
استیل با روکش مس, 4.85g, ø 19.75mm
KM# 41
بها: $ 0.46
آذربایجان 10 قپیک - obverseآذربایجان 10 قپیک - reverse
10 قپیک
1992
آلومینیوم, 1.05g, ø 18.6mm
KM# 2
بها: $ 0.79

آذربایجان 10 قپیک - obverseآذربایجان 10 قپیک - reverse
10 قپیک
2006
استیل با روکش برنج, 5.25g, ø 22.25mm
KM# 42
بها: $ 0.36
آذربایجان 20 قپیک - obverseآذربایجان 20 قپیک - reverse
20 قپیک
1992
برنج, 3.23g, ø 20mm
KM# 3
بها: $ 4.26
آذربایجان 20 قپیک - obverseآذربایجان 20 قپیک - reverse
20 قپیک
1992 - 1993
آلومینیوم, 1.15g, ø 20.1mm
KM# 3a
بها: $ 0.94

آذربایجان 20 قپیک - obverseآذربایجان 20 قپیک - reverse
20 قپیک
2006
استیل با روکش برنج, 6.6g, ø 24.25mm
KM# 43
بها: $ 0.44
آذربایجان 50 قپیک - obverseآذربایجان 50 قپیک - reverse
50 قپیک
1992 - 1993
آلومینیوم, 1.45g, ø 23mm
KM# 4a
بها: $ 0.9
آذربایجان 50 قپیک - obverseآذربایجان 50 قپیک - reverse
50 قپیک
1992
مس - نیکل, 5.2g, ø 23mm
KM# 4
بها: $ 2.55

آذربایجان 50 قپیک - obverseآذربایجان 50 قپیک - reverse
50 قپیک
2006
دو آلیاژی: مرکز برنج روی اندود، حلقه استیل , 7.7g, ø 25.5mm
KM# 44
بها: $ 1

uCoin