آزور
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

آزور - کاتالوگ سکه

آزور>Autonomous Region of the Azores|1980 - 1995
 دوره

آزور 25 اسکودو - obverseآزور 25 اسکودو - reverse
25 اسکودو
1980
Regional Autonomy of the Azores
مس - نیکل, 11g, ø 28.5mm
KM# 43
بها: $ 3.69
آزور 100 اسکودو - obverseآزور 100 اسکودو - reverse
100 اسکودو
1980
Azores
مس - نیکل, 16.6g, ø 34mm
KM# 44
بها: $ 9.96
آزور 100 اسکودو - obverseآزور 100 اسکودو - reverse
100 اسکودو
1986
Azores
مس - نیکل, 16.6g, ø 34mm
KM# 45
بها: $ 4.59

آزور 100 اسکودو - obverseآزور 100 اسکودو - reverse
100 اسکودو
1991
Antero de Quental
مس - نیکل, 14.95g, ø 33mm
KM# 46
بها: $ 5.63
آزور 100 اسکودو - obverseآزور 100 اسکودو - reverse
100 اسکودو
1995
Azorean Autonomy
مس - نیکل, 15.2g, ø 33mm
KM# 47
بها: $ 3.76

آزور>Autonomous Region of the Azores|1843 - 1901
 دوره

آزور 5 ریس - obverseآزور 5 ریس - reverse
5 ریس
1843
مس, 3.8g, ø 25mm
KM# 10
بها: $ 4.88
آزور 5 ریس - obverseآزور 5 ریس - reverse
5 ریس
1865 - 1880
مس, 3.8g, ø 25mm
KM# 13
بها: $ 9.96
آزور 5 ریس - obverseآزور 5 ریس - reverse
5 ریس
1901
مس, 5g, ø 25mm
KM# 16
بها: $ 13.75

آزور 10 ریس - obverseآزور 10 ریس - reverse
10 ریس
1843
مس, 6.4g, ø 30mm
KM# 11
بها: $ 17.66
آزور 10 ریس - obverseآزور 10 ریس - reverse
10 ریس
1865 - 1866
مس, 6.4g, ø 30mm
KM# 14
بها: $ 12.19
آزور 10 ریس - obverseآزور 10 ریس - reverse
10 ریس
1901
مس, 10g, ø 30mm
KM# 17
بها: $ 13.33

آزور 20 ریس - obverseآزور 20 ریس - reverse
20 ریس
1843
مس, 13g, ø 35mm
KM# 12
بها: $ 24.67
آزور 20 ریس - obverseآزور 20 ریس - reverse
20 ریس
1865 - 1866
مس, 12.8g, ø 35mm
KM# 15
بها: $ 4.41

uCoin