+

آزور > کاتالوگ سکه

آزور 25 اسکودو - obverseآزور 25 اسکودو - reverse
25 اسکودو 1980
Regional Autonomy of the Azores
مس - نیکل
, 11g, ø 28.5mm
آزور - KM# 43
Autonomous Region of the Azores
بها: $ 2.66
آزور 100 اسکودو - obverseآزور 100 اسکودو - reverse
100 اسکودو 1995
100th Anniversary of Azorean Autonomy
مس - نیکل
, 15.2g, ø 33mm
آزور - KM# 47
Autonomous Region of the Azores
بها: $ 3.18
آزور 100 اسکودو - obverseآزور 100 اسکودو - reverse
100 اسکودو 1991
100th Anniversary - Death of Antero de Quental
مس - نیکل
, 14.95g, ø 33mm
آزور - KM# 664
Autonomous Region of the Azores
بها: $ 2.42
آزور 100 اسکودو - obverseآزور 100 اسکودو - reverse
100 اسکودو 1986
10th Anniversary of Azores Autonomy
مس - نیکل
, 16.6g, ø 34mm
آزور - KM# 45
Autonomous Region of the Azores
بها: $ 3.5
آزور 100 اسکودو - obverseآزور 100 اسکودو - reverse
100 اسکودو 1980
Regional Autonomy of the Azores
مس - نیکل
, 16.6g, ø 34mm
آزور - KM# 44
Autonomous Region of the Azores
بها: $ 8.4
آزور 5 ریس - obverseآزور 5 ریس - reverse
5 ریس 1901, کارلوس اول
مس
, 5g, ø 25mm
آزور - KM# 16
Autonomous Region of the Azores
بها: $ 17.63
آزور 5 ریس - obverseآزور 5 ریس - reverse
5 ریس 1865 - 1880, لوییس اول
مس
, 3.8g, ø 25mm
آزور - KM# 13
Autonomous Region of the Azores
بها: $ 26.22
No ImageNo Image
5 ریس 1843, ماریا دوم
مس
, 3.8g, ø 25mm
آزور - KM# 10
Autonomous Region of the Azores
No ImageNo Image
10 ریس 1901, کارلوس اول
مس
, 10g, ø 30mm
آزور - KM# 17
Autonomous Region of the Azores
بها: $ 18.47
آزور 10 ریس - obverseآزور 10 ریس - reverse
10 ریس 1865 - 1866, لوییس اول
مس
, 6.4g, ø 30mm
آزور - KM# 14
Autonomous Region of the Azores
بها: $ 17.49
No ImageNo Image
10 ریس 1843, ماریا دوم
مس
, 6.4g, ø 30mm
آزور - KM# 11
Autonomous Region of the Azores
بها: $ 28.62
آزور 20 ریس - obverseآزور 20 ریس - reverse
20 ریس 1865 - 1866, لوییس اول
مس
, 12.8g, ø 35mm
آزور - KM# 15
Autonomous Region of the Azores
بها: $ 10.03
uCoin