باواریا
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

باواریا - کاتالوگ سکه

باواریا>Kingdom of Bavaria|1806 - 1873
 دوره

باواریا 1 فنیگ - obverseباواریا 1 فنیگ - reverse
1 فنیگ
1806 - 1829
مس, 1.2g, ø 18mm
KM# 680
بها: $ 3.98
باواریا 1 فنیگ - obverseباواریا 1 فنیگ - reverse
1 فنیگ
1830 - 1835
مس, 1.5g, ø 17mm
KM# 742
بها: $ 1.08
باواریا 1 فنیگ - obverseباواریا 1 فنیگ - reverse
1 فنیگ
1839 - 1856
مس, 1.2g, ø 17mm
KM# 797
بها: $ 2.09

باواریا 1 فنیگ - obverseباواریا 1 فنیگ - reverse
1 فنیگ
1858 - 1871
مس, 1.24g, ø 17mm
KM# 856
بها: $ 1.31
باواریا 2 فنیگ - obverseباواریا 2 فنیگ - reverse
2 فنیگ
1806 - 1829
مس, ø 21mm
KM# 681
بها: $ 3.93
باواریا 2 فنیگ - obverseباواریا 2 فنیگ - reverse
2 فنیگ
1830 - 1835
مس, ø 19mm
KM# 745
بها: $ 5.55

باواریا 2 فنیگ - obverseباواریا 2 فنیگ - reverse
2 فنیگ
1839 - 1850
مس, ø 21mm
KM# 798
بها: $ 0.26
باواریا 2 فنیگ - obverseباواریا 2 فنیگ - reverse
2 فنیگ
1858 - 1871
مس, 2.4g, ø 20mm
KM# 857
بها: $ 2.66
باواریا ½ کرویزر - obverseباواریا ½ کرویزر - reverse
½ کرویزر
1851 - 1856
مس, 2.46g, ø 21mm
KM# 843
بها: $ 2.36

باواریا 1 هلر - obverseباواریا 1 هلر - reverse
1 هلر
1806 - 1829
مس, ø 14mm
KM# 679
بها: $ 3.14
باواریا 1 هلر - obverseباواریا 1 هلر - reverse
1 هلر
1830 - 1835
مس, ø 14mm
KM# 740
بها: $ 17.57
باواریا 1 هلر - obverseباواریا 1 هلر - reverse
1 هلر
1839 - 1856
مس, ø 15mm
KM# 796
بها: $ 4.07

باواریا 1 کرویزر - obverseباواریا 1 کرویزر - reverse
1 کرویزر
1806
مس, 4.2g, ø 25mm
KM# 683
بها: $ 1.11
باواریا 1 کرویزر - obverseباواریا 1 کرویزر - reverse
1 کرویزر
1806 - 1825
نقره 0.187, 0.77g, ø 15mm
KM# 684
بها: $ 5.24
باواریا 1 کرویزر - obverseباواریا 1 کرویزر - reverse
1 کرویزر
1827 - 1830
نقره 0.187, 0.77g, ø 15mm
KM# 727
تعداد ضرب

باواریا 1 کرویزر - obverseباواریا 1 کرویزر - reverse
1 کرویزر
1830 - 1836
نقره 0.187, 0.77g, ø 12mm
KM# 746
بها: $ 10.05
باواریا 1 کرویزر - obverseباواریا 1 کرویزر - reverse
1 کرویزر
1839 - 1856
نقره 0.166, 0.84g, ø 14mm
KM# 799
بها: $ 2.22
باواریا 1 کرویزر - obverseباواریا 1 کرویزر - reverse
1 کرویزر
1858 - 1864
نقره 0.166, 0.8g, ø 14mm
KM# 858
بها: $ 4.9

باواریا 1 کرویزر - obverseباواریا 1 کرویزر - reverse
1 کرویزر
1865 - 1871
نقره 0.166, 0.8g, ø 14.18mm
KM# 873
بها: $ 4.15
باواریا 3 کرویزر - obverseباواریا 3 کرویزر - reverse
3 کرویزر
1807 - 1825
نقره 0.333, 1.35g, ø 18mm
KM# 697
بها: $ 6.54
باواریا 3 کرویزر - obverseباواریا 3 کرویزر - reverse
3 کرویزر
1827 - 1830
نقره 0.333, 1.3g, ø 17mm
KM# 728
تعداد ضرب

باواریا 3 کرویزر - obverseباواریا 3 کرویزر - reverse
3 کرویزر
1830 - 1835
نقره 0.333, 1.3g, ø 17mm
KM# 747
بها: $ 5.24
باواریا 3 کرویزر - obverseباواریا 3 کرویزر - reverse
3 کرویزر
1839 - 1856
نقره 0.333, 1.3g, ø 17mm
KM# 800
بها: $ 5.24
باواریا 3 کرویزر - obverseباواریا 3 کرویزر - reverse
3 کرویزر
1865 - 1868
نقره 0.350, 1.23g, ø 18mm
KM# 875
بها: $ 5.25

باواریا 6 کرویزر - obverseباواریا 6 کرویزر - reverse
6 کرویزر
1806 - 1825
نقره 0.333, 2.7g, ø 21mm
KM# 686
بها: $ 0.43
باواریا 6 کرویزر - obverseباواریا 6 کرویزر - reverse
6 کرویزر
1827 - 1829
نقره 0.333, 2.6g, ø 19mm
KM# 729
بها: $ 6.55
باواریا 6 کرویزر - obverseباواریا 6 کرویزر - reverse
6 کرویزر
1830 - 1835
نقره 0.333, 2.6g, ø 19mm
KM# 748
بها: $ 5.49

باواریا 6 کرویزر - obverseباواریا 6 کرویزر - reverse
6 کرویزر
1839 - 1856
نقره 0.333, 2.6g, ø 19mm
KM# 802
بها: $ 5.82
باواریا 6 کرویزر - obverseباواریا 6 کرویزر - reverse
6 کرویزر
1866 - 1867
نقره 0.350, 2.46g, ø 20mm
KM# 880
تعداد ضرب
باواریا 20 کرویزر - obverseباواریا 20 کرویزر - reverse
20 کرویزر
1806 - 1825
نقره 0.583, 6.68g, ø 27mm
KM# 688
بها: $ 54.43

باواریا ½ گولدن - obverseباواریا ½ گولدن - reverse
½ گولدن
1838 - 1848
نقره 0.900, 5.3g, ø 24mm
KM# 794
بها: $ 16.64
باواریا ½ گولدن - obverseباواریا ½ گولدن - reverse
½ گولدن
1848 - 1864
نقره 0.900, 5.3g, ø 24mm
KM# 825
بها: $ 39.27
باواریا ½ گولدن - obverseباواریا ½ گولدن - reverse
½ گولدن
1864 - 1866
نقره 0.900, 5.3g, ø 24mm
KM# 866
تعداد ضرب

باواریا ½ گولدن - obverseباواریا ½ گولدن - reverse
½ گولدن
1867 - 1871
نقره 0.900, 5.3g, ø 25mm
KM# 882
تعداد ضرب
No ImageNo Image
½ تالر
1806
نقره 0.833, 14.03g
KM# 690
تعداد ضرب
No ImageNo Image
½ تالر
1807
نقره 0.833, 14.03g
KM# 698
تعداد ضرب

No ImageNo Image
½ تالر
1808
نقره 0.833, 14.03g
KM# 705
تعداد ضرب
باواریا 1 گولدن - obverseباواریا 1 گولدن - reverse
1 گولدن
1837 - 1848
نقره 0.900, 10.6g, ø 30.02mm
KM# 788
بها: $ 21.65
باواریا 1 گولدن - obverseباواریا 1 گولدن - reverse
1 گولدن
1848 - 1864
نقره 0.900, 10.6g, ø 31mm
KM# 826
تعداد ضرب

باواریا 1 گولدن - obverseباواریا 1 گولدن - reverse
1 گولدن
1864 - 1866
نقره 0.900, 10.6g, ø 31mm
KM# 867
بها: $ 73.68
باواریا 1 گولدن - obverseباواریا 1 گولدن - reverse
1 گولدن
1867 - 1871
نقره 0.900, 10.6g, ø 31mm
KM# 884
تعداد ضرب
باواریا 1 تالر - obverseباواریا 1 تالر - reverse
1 تالر
1806
نقره 0.833, 28g, ø 41mm
KM# 692
تعداد ضرب

باواریا 1 تالر - obverseباواریا 1 تالر - reverse
1 تالر
1807 - 1822
نقره 0.833, 28g, ø 41mm
KM# 701
تعداد ضرب
باواریا 1 تالر - obverseباواریا 1 تالر - reverse
1 تالر
1822 - 1825
نقره 0.833, 28g, ø 41mm
KM# 716
بها: $ 244.1
باواریا 1 تالر - obverseباواریا 1 تالر - reverse
1 تالر
1865 - 1871
نقره 0.900, 18.52g, ø 33mm
KM# 877
بها: $ 44.38

باواریا 1 ورینشتالر - obverseباواریا 1 ورینشتالر - reverse
1 ورینشتالر
1857 - 1864
نقره 0.900, 18.52g, ø 33mm
KM# 852
بها: $ 50.46
باواریا 1 ورینشتالر - obverseباواریا 1 ورینشتالر - reverse
1 ورینشتالر
1864 - 1866
نقره 0.900, 18.52g, ø 34mm
KM# 869
تعداد ضرب
باواریا 1 ورینشتالر - obverseباواریا 1 ورینشتالر - reverse
1 ورینشتالر
1866 - 1871
نقره 0.900, 18.52g, ø 34mm
KM# 886
بها: $ 55.91

باواریا 2 گولدن - obverseباواریا 2 گولدن - reverse
2 گولدن
1845 - 1848
نقره 0.900, 21.21g, ø 36mm
KM# 819
بها: $ 66.57
باواریا 2 گولدن - obverseباواریا 2 گولدن - reverse
2 گولدن
1848 - 1856
نقره 0.900, 21.21g, ø 36mm
KM# 828
بها: $ 68.92
باواریا 2 تالر - obverseباواریا 2 تالر - reverse
2 تالر
1839 - 1841
نقره 0.900, 37.12g, ø 38mm
KM# 805
تعداد ضرب

باواریا 2 تالر - obverseباواریا 2 تالر - reverse
2 تالر
1842 - 1848
نقره 0.900, 37.12g, ø 38mm
KM# 814
تعداد ضرب
باواریا 2 تالر - obverseباواریا 2 تالر - reverse
2 تالر
1849 - 1856
نقره 0.900, 37.12g, ø 38mm
KM# 837
تعداد ضرب
باواریا 1 kronenthaler - obverseباواریا 1 kronenthaler - reverse
1 kronenthaler
1809 - 1825
نقره 0.868, 29.34g, ø 39mm
KM# 706
بها: $ 83.94

باواریا 1 kronenthaler - obverseباواریا 1 kronenthaler - reverse
1 kronenthaler
1826 - 1829
نقره 0.868, 29.54g, ø 39mm
KM# 723
تعداد ضرب
باواریا 1 kronenthaler - obverseباواریا 1 kronenthaler - reverse
1 kronenthaler
1830 - 1837
نقره 0.868, 29.54g, ø 39mm
KM# 751
تعداد ضرب
باواریا 2 ورینشتالر - obverseباواریا 2 ورینشتالر - reverse
2 ورینشتالر
1859 - 1860
نقره 0.900, 37.04g, ø 41mm
KM# 861
تعداد ضرب

باواریا 2 ورینشتالر - obverseباواریا 2 ورینشتالر - reverse
2 ورینشتالر
1861 - 1864
نقره 0.900, 37.04g, ø 41mm
KM# 862
تعداد ضرب
باواریا 2 ورینشتالر - obverseباواریا 2 ورینشتالر - reverse
2 ورینشتالر
1865 - 1869
نقره 0.900, 37.04g, ø 41mm
KM# 879
تعداد ضرب
No ImageNo Image
1 دوکات
1806
طلا 0.937, 3.49g, ø 21mm
KM# 695
تعداد ضرب

باواریا 1 دوکات - obverseباواریا 1 دوکات - reverse
1 دوکات
1807 - 1822
طلا 0.937, 3.49g, ø 21mm
KM# 703
تعداد ضرب
باواریا 1 دوکات - obverseباواریا 1 دوکات - reverse
1 دوکات
1823 - 1825
طلا 0.937, 3.49g, ø 21mm
KM# 718
تعداد ضرب
باواریا 1 دوکات - obverseباواریا 1 دوکات - reverse
1 دوکات
1826 - 1828
طلا 0.937, 3.49g, ø 21mm
KM# 725
تعداد ضرب

باواریا 1 دوکات - obverseباواریا 1 دوکات - reverse
1 دوکات
1828 - 1835
طلا 0.937, 3.49g, ø 21mm
KM# 737
تعداد ضرب
باواریا 1 دوکات - obverseباواریا 1 دوکات - reverse
1 دوکات
1840 - 1848
طلا 0.937, 3.49g, ø 21mm
KM# 808
تعداد ضرب
باواریا 1 دوکات - obverseباواریا 1 دوکات - reverse
1 دوکات
1842 - 1846
طلا 0.937, 3.49g, ø 21mm
KM# 816
تعداد ضرب

باواریا 1 دوکات - obverseباواریا 1 دوکات - reverse
1 دوکات
1849 - 1856
طلا 0.937, 3.49g, ø 21mm
KM# 839
تعداد ضرب
باواریا 1 دوکات - obverseباواریا 1 دوکات - reverse
1 دوکات
1850 - 1856
طلا 0.937, 3.49g, ø 21mm
KM# 841
تعداد ضرب

uCoin