بلاروس
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

بلاروس - کاتالوگ سکه

بلاروس>جمهوری بلاروس|1992 - 2018
 دوره

بلاروس 1 کوپک - obverseبلاروس 1 کوپک - reverse
1 کوپک
2009
استیل با روکش مس, 1.55g, ø 15mm
UC# 1
بها: $ 0.08
بلاروس 2 کوپک - obverseبلاروس 2 کوپک - reverse
2 کوپک
2009
استیل با روکش مس, 2.1g, ø 17.5mm
UC# 2
بها: $ 0.07
بلاروس 5 کوپک - obverseبلاروس 5 کوپک - reverse
5 کوپک
2009
استیل با روکش مس, 2.7g, ø 19.8mm
UC# 3
بها: $ 0.08

بلاروس 10 کوپک - obverseبلاروس 10 کوپک - reverse
10 کوپک
2009
استیل با روکش مس - برنج , 2.8g, ø 17.7mm
UC# 4
بها: $ 0.15
بلاروس 20 کوپک - obverseبلاروس 20 کوپک - reverse
20 کوپک
2009
استیل با روکش مس - برنج , 3.7g, ø 20.35mm
UC# 5
بها: $ 0.21
بلاروس 50 کوپک - obverseبلاروس 50 کوپک - reverse
50 کوپک
2009
استیل با روکش مس - برنج , 3.95g, ø 22.25mm
UC# 6
بها: $ 0.39

بلاروس 1 روبل - obverseبلاروس 1 روبل - reverse
1 روبل
2009
مس - نیکل با روکش استیل, 5.6g, ø 21.25mm
UC# 7
بها: $ 0.76
بلاروس 2 روبل - obverseبلاروس 2 روبل - reverse
2 روبل
2009
دو فلزی: مرکز مس - استیل با روکش مس - نیکل، حلقه استیل با روکش مس - برنج, 5.81g, ø 23.5mm
UC# 8
بها: $ 1.16

uCoin