بلژیک
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

بلژیک - کاتالوگ سکه

بلژیک>اتحادیه اروپا (یورو)|1999 - 2018
 دوره

بلژیک 1 euro cent - obverseبلژیک 1 euro cent - reverse
1 euro cent
1999 - 2007
استیل با روکش مس, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 224
بها: $ 0.03
بلژیک 1 euro cent - obverseبلژیک 1 euro cent - reverse
1 euro cent
2008
استیل با روکش مس, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 274
بها: $ 11.04
بلژیک 1 euro cent - obverseبلژیک 1 euro cent - reverse
1 euro cent
2009 - 2013
استیل با روکش مس, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 295
بها: $ 0.02

بلژیک 1 euro cent - obverseبلژیک 1 euro cent - reverse
1 euro cent
2014 - 2018
استیل با روکش مس, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 331
بها: $ 0.18
بلژیک 2 euro cent - obverseبلژیک 2 euro cent - reverse
2 euro cent
1999 - 2007
استیل با روکش مس, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 225
بها: $ 0.02
بلژیک 2 euro cent - obverseبلژیک 2 euro cent - reverse
2 euro cent
2008
استیل با روکش مس, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 275
بها: $ 7.66

بلژیک 2 euro cent - obverseبلژیک 2 euro cent - reverse
2 euro cent
2009 - 2013
استیل با روکش مس, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 296
بها: $ 0.07
بلژیک 2 euro cent - obverseبلژیک 2 euro cent - reverse
2 euro cent
2014 - 2018
استیل با روکش مس, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 332
بها: $ 0.14
بلژیک 5 euro cent - obverseبلژیک 5 euro cent - reverse
5 euro cent
1999 - 2007
استیل با روکش مس, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 226
بها: $ 0.06

بلژیک 5 euro cent - obverseبلژیک 5 euro cent - reverse
5 euro cent
2008
استیل با روکش مس, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 276
بها: $ 6.03
بلژیک 5 euro cent - obverseبلژیک 5 euro cent - reverse
5 euro cent
2009 - 2013
استیل با روکش مس, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 297
بها: $ 0.08
بلژیک 5 euro cent - obverseبلژیک 5 euro cent - reverse
5 euro cent
2014 - 2018
استیل با روکش مس, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 333
بها: $ 0.07

بلژیک 10 euro cent - obverseبلژیک 10 euro cent - reverse
10 euro cent
1999 - 2006
برنج, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 227
بها: $ 0.11
بلژیک 10 euro cent - obverseبلژیک 10 euro cent - reverse
10 euro cent
2007
برنج, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 242
بها: $ 1.39
بلژیک 10 euro cent - obverseبلژیک 10 euro cent - reverse
10 euro cent
2008
برنج, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 277
بها: $ 2.7

بلژیک 10 euro cent - obverseبلژیک 10 euro cent - reverse
10 euro cent
2009 - 2013
برنج, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 298
بها: $ 0.11
بلژیک 10 euro cent - obverseبلژیک 10 euro cent - reverse
10 euro cent
2014 - 2018
برنج, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 334
بها: $ 0.29
بلژیک 20 euro cent - obverseبلژیک 20 euro cent - reverse
20 euro cent
1999 - 2006
برنج, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 228
بها: $ 0.23

بلژیک 20 euro cent - obverseبلژیک 20 euro cent - reverse
20 euro cent
2007
برنج, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 243
بها: $ 0.23
بلژیک 20 euro cent - obverseبلژیک 20 euro cent - reverse
20 euro cent
2008
برنج, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 278
بها: $ 0.23
بلژیک 20 euro cent - obverseبلژیک 20 euro cent - reverse
20 euro cent
2009 - 2013
برنج, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 299
بها: $ 0.23

بلژیک 20 euro cent - obverseبلژیک 20 euro cent - reverse
20 euro cent
2014 - 2018
برنج, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 335
بها: $ 1.14
بلژیک 50 euro cent - obverseبلژیک 50 euro cent - reverse
50 euro cent
1999 - 2006
برنج, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 229
بها: $ 0.57
بلژیک 50 euro cent - obverseبلژیک 50 euro cent - reverse
50 euro cent
2007
برنج, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 244
بها: $ 0.63

بلژیک 50 euro cent - obverseبلژیک 50 euro cent - reverse
50 euro cent
2008
برنج, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 279
بها: $ 0.57
بلژیک 50 euro cent - obverseبلژیک 50 euro cent - reverse
50 euro cent
2009 - 2013
برنج, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 300
بها: $ 0.57
بلژیک 50 euro cent - obverseبلژیک 50 euro cent - reverse
50 euro cent
2014 - 2018
برنج, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 336
بها: $ 0.57

بلژیک 1 یورو - obverseبلژیک 1 یورو - reverse
1 یورو
1999 - 2006
Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 230
بها: $ 1.14
بلژیک 1 یورو - obverseبلژیک 1 یورو - reverse
1 یورو
2007
Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 245
بها: $ 2.41
بلژیک 1 یورو - obverseبلژیک 1 یورو - reverse
1 یورو
2008
Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 280
بها: $ 1.14

بلژیک 1 یورو - obverseبلژیک 1 یورو - reverse
1 یورو
2009 - 2013
Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 301
بها: $ 1.14
بلژیک 1 یورو - obverseبلژیک 1 یورو - reverse
1 یورو
2014 - 2018
Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 337
بها: $ 2.56
بلژیک 2 یورو - obverseبلژیک 2 یورو - reverse
2 یورو
1999 - 2006
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 231
بها: $ 2.27

بلژیک 2 یورو - obverseبلژیک 2 یورو - reverse
2 یورو
2007
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 246
بها: $ 2.27
بلژیک 2 یورو - obverseبلژیک 2 یورو - reverse
2 یورو
2008
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 281
بها: $ 2.27
بلژیک 2 یورو - obverseبلژیک 2 یورو - reverse
2 یورو
2009 - 2013
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 302
بها: $ 2.27

بلژیک 2 یورو - obverseبلژیک 2 یورو - reverse
2 یورو
2014 - 2018
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 338
بها: $ 4.77

بلژیک>شاه آلبرت دوم|1994 - 2001
 دوره

بلژیک 50 سنتیم - obverseبلژیک 50 سنتیم - reverse
50 سنتیم
1956 - 2001
BELGIE
برنز, 2.75g, ø 19mm
KM# 149
بها: $ 0.1
بلژیک 50 سنتیم - obverseبلژیک 50 سنتیم - reverse
50 سنتیم
1958 - 2001
BELGIQUE
برنز, 2.75g, ø 19mm
KM# 148
بها: $ 0.11
بلژیک 1 فرانک - obverseبلژیک 1 فرانک - reverse
1 فرانک
1994 - 2001
BELGIE
استیل با روکش نیکل, 2.75g, ø 18mm
KM# 188
بها: $ 0.11

بلژیک 1 فرانک - obverseبلژیک 1 فرانک - reverse
1 فرانک
1994 - 2001
BELGIQUE
استیل با روکش نیکل, 2.75g, ø 18mm
KM# 187
بها: $ 0.16
بلژیک 5 فرانک - obverseبلژیک 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1994 - 2001
BELGIQUE
آلومینیوم - برنز, 5.5g, ø 24mm
KM# 189
بها: $ 0.16
بلژیک 5 فرانک - obverseبلژیک 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1994 - 2001
BELGIE
آلومینیوم - برنز, 5.5g, ø 24mm
KM# 190
بها: $ 0.15

بلژیک 20 فرانک - obverseبلژیک 20 فرانک - reverse
20 فرانک
1994 - 2001
BELGIQUE
نیکل - برنز, 8.5g, ø 25.65mm
KM# 191
بها: $ 0.33
بلژیک 20 فرانک - obverseبلژیک 20 فرانک - reverse
20 فرانک
1994 - 2001
BELGIE
نیکل - برنز, 8.5g, ø 25.65mm
KM# 192
بها: $ 0.28
بلژیک 50 فرانک - obverseبلژیک 50 فرانک - reverse
50 فرانک
1994 - 2001
BELGIQUE
نیکل, 7g, ø 22.75mm
KM# 193
بها: $ 0.79

بلژیک 50 فرانک - obverseبلژیک 50 فرانک - reverse
50 فرانک
1994 - 2001
BELGIE
نیکل, 7g, ø 22.75mm
KM# 194
بها: $ 0.95

بلژیک>ECU|1979 - 1998
 دوره

بلژیک 5 ECUs - obverseبلژیک 5 ECUs - reverse
5 ECUs
1987
Treaties of Rome
نقره 0.833, 22.85g, ø 37mm
KM# 166
بها: $ 12.01
No ImageNo Image
5 ECUs
1991
Charlemagne
نقره 0.833, 22.85g, ø 37mm
KM# 183
تعداد ضرب
No ImageNo Image
5 ECUs
1993
Belgian Presidency of the EU
نقره 0.833, 22.85g, ø 37mm
KM# 185
تعداد ضرب

No ImageNo Image
5 ECUs
1995
United Nations
نقره 0.833, 22.85g, ø 37mm
KM# 200
تعداد ضرب
No ImageNo Image
5 ECUs
1996
UNICEF
نقره 0.833, 22.85g, ø 37mm
KM# 203
تعداد ضرب
No ImageNo Image
5 ECUs
1997
Treaties of Rome
نقره 0.833, 22.85g, ø 37mm
KM# 205
تعداد ضرب

No ImageNo Image
5 ECUs
1998
Human Rights Declaration
نقره 0.833, 22.85g, ø 37mm
KM# 221
تعداد ضرب

بلژیک>شاه بودوین اول|1948 - 1993
 دوره

بلژیک 20 سنتیماس - obverseبلژیک 20 سنتیماس - reverse
20 سنتیماس
1953 - 1963
BELGIQUE
برنز, 2g, ø 17mm
KM# 146
بها: $ 0.17
بلژیک 20 سنتیماس - obverseبلژیک 20 سنتیماس - reverse
20 سنتیماس
1954 - 1960
BELGIE
برنز, 2g, ø 17mm
KM# 147
بها: $ 0.16
بلژیک 25 سنتیم - obverseبلژیک 25 سنتیم - reverse
25 سنتیم
1964 - 1975
BELGIQUE
مس - نیکل, 2g, ø 16mm
KM# 153
بها: $ 0.08

بلژیک 25 سنتیم - obverseبلژیک 25 سنتیم - reverse
25 سنتیم
1964 - 1975
BELGIE
مس - نیکل, 2g, ø 16mm
KM# 154
بها: $ 0.09
بلژیک 50 سنتیم - obverseبلژیک 50 سنتیم - reverse
50 سنتیم
1952 - 1955
BELGIQUE
برنز, 2.75g, ø 19mm
KM# 144
بها: $ 0.19
بلژیک 50 سنتیم - obverseبلژیک 50 سنتیم - reverse
50 سنتیم
1952 - 1954
BELGIE
برنز, 2.75g, ø 19mm
KM# 145
بها: $ 0.14

بلژیک 50 سنتیم - obverseبلژیک 50 سنتیم - reverse
50 سنتیم
1956 - 2001
BELGIE
برنز, 2.75g, ø 19mm
KM# 149
بها: $ 0.1
بلژیک 50 سنتیم - obverseبلژیک 50 سنتیم - reverse
50 سنتیم
1958 - 2001
BELGIQUE
برنز, 2.75g, ø 19mm
KM# 148
بها: $ 0.11
بلژیک 1 فرانک - obverseبلژیک 1 فرانک - reverse
1 فرانک
1950 - 1988
BELGIQUE
مس - نیکل, 4g, ø 21mm
KM# 142
بها: $ 0.11

بلژیک 1 فرانک - obverseبلژیک 1 فرانک - reverse
1 فرانک
1950 - 1988
BELGIE
مس - نیکل, 4g, ø 21mm
KM# 143
بها: $ 0.1
بلژیک 1 فرانک - obverseبلژیک 1 فرانک - reverse
1 فرانک
1989 - 1993
BELGIQUE
فولاد ضد زنگ, 2.75g, ø 18mm
KM# 170
بها: $ 0.16
بلژیک 1 فرانک - obverseبلژیک 1 فرانک - reverse
1 فرانک
1989 - 1993
BELGIE
فولاد ضد زنگ, 2.75g, ø 18mm
KM# 171
بها: $ 0.15

بلژیک 5 فرانک - obverseبلژیک 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1948 - 1981
BELGIE
مس - نیکل, 6g, ø 24mm
KM# 135
بها: $ 0.11
بلژیک 5 فرانک - obverseبلژیک 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1948 - 1981
BELGIQUE
مس - نیکل, 6g, ø 24mm
KM# 134
بها: $ 0.11
بلژیک 5 فرانک - obverseبلژیک 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1986 - 1993
BELGIE
آلومینیوم - برنز, 5.51g, ø 24mm
KM# 164
بها: $ 0.15

بلژیک 5 فرانک - obverseبلژیک 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1986 - 1993
BELGIQUE
آلومینیوم - برنز, 5.51g, ø 24mm
KM# 163
بها: $ 0.18
بلژیک 10 فرانک - obverseبلژیک 10 فرانک - reverse
10 فرانک
1969 - 1979
BELGIE
نیکل, 8g, ø 27mm
KM# 156
بها: $ 0.34
بلژیک 10 فرانک - obverseبلژیک 10 فرانک - reverse
10 فرانک
1969 - 1979
BELGIQUE
نیکل, 8g, ø 27mm
KM# 155
بها: $ 0.44

بلژیک 20 فرانک - obverseبلژیک 20 فرانک - reverse
20 فرانک
1949 - 1955
BELGIE
نقره 0.835, 8g, ø 27mm
KM# 141
بها: $ 3.13
بلژیک 20 فرانک - obverseبلژیک 20 فرانک - reverse
20 فرانک
1949 - 1955
BELGIQUE
نقره 0.835, 8g, ø 27mm
KM# 140
بها: $ 4.26
بلژیک 20 فرانک - obverseبلژیک 20 فرانک - reverse
20 فرانک
1980 - 1993
BELGIQUE
نیکل - برنز, 8.63g, ø 25.6mm
KM# 159
بها: $ 0.18

بلژیک 20 فرانک - obverseبلژیک 20 فرانک - reverse
20 فرانک
1980 - 1993
BELGIE
نیکل - برنز, 8.63g, ø 25.6mm
KM# 160
بها: $ 0.2
بلژیک 50 فرانک - obverseبلژیک 50 فرانک - reverse
50 فرانک
1948 - 1954
BELGIQUE
نقره 0.835, 12.5g, ø 30mm
KM# 136
بها: $ 6.64
بلژیک 50 فرانک - obverseبلژیک 50 فرانک - reverse
50 فرانک
1948 - 1954
BELGIE
نقره 0.835, 12.5g, ø 30mm
KM# 137
بها: $ 7.06

بلژیک 50 فرانک - obverseبلژیک 50 فرانک - reverse
50 فرانک
1987 - 1993
BELGIE
نیکل, 7g, ø 22.5mm
KM# 169
بها: $ 0.38
بلژیک 50 فرانک - obverseبلژیک 50 فرانک - reverse
50 فرانک
1987 - 1993
BELGIQUE
نیکل, 7g, ø 22.5mm
KM# 168
بها: $ 0.32
بلژیک 100 فرانک - obverseبلژیک 100 فرانک - reverse
100 فرانک
1948 - 1951
BELGIE
نقره 0.835, 18g, ø 33mm
KM# 139
بها: $ 11.59

بلژیک 100 فرانک - obverseبلژیک 100 فرانک - reverse
100 فرانک
1948 - 1954
BELGIQUE
نقره 0.835, 18g, ø 33mm
KM# 138
بها: $ 13.23

بلژیک>شاه لئوپولد سوم|1934 - 1947
 دوره

بلژیک 5 سنتیم - obverseبلژیک 5 سنتیم - reverse
5 سنتیم
1938
BELGIQUE - BELGIE
نیکل - برنج, 2.5g, ø 19mm
KM# 110
بها: $ 0.47
بلژیک 5 سنتیم - obverseبلژیک 5 سنتیم - reverse
5 سنتیم
1939 - 1940
BELGIE - BELGIQUE
نیکل - برنج, 2.5g, ø 19mm
KM# 111
بها: $ 0.64
بلژیک 5 سنتیم - obverseبلژیک 5 سنتیم - reverse
5 سنتیم
1941 - 1943
BELGIQUE - BELGIE
روی, 2.5g, ø 19mm
KM# 123
بها: $ 0.34

بلژیک 5 سنتیم - obverseبلژیک 5 سنتیم - reverse
5 سنتیم
1941 - 1942
BELGIE - BELGIQUE
روی, 2.5g, ø 19mm
KM# 124
بها: $ 0.24
بلژیک 10 سنتیم - obverseبلژیک 10 سنتیم - reverse
10 سنتیم
1938 - 1939
BELGIQUE - BELGIE
نیکل - برنج, 4g, ø 22mm
KM# 112
بها: $ 0.58
بلژیک 10 سنتیم - obverseبلژیک 10 سنتیم - reverse
10 سنتیم
1939
BELGIE - BELGIQUE
نیکل - برنج, 4g, ø 22mm
KM# 113
بها: $ 0.48

بلژیک 10 سنتیم - obverseبلژیک 10 سنتیم - reverse
10 سنتیم
1941 - 1943
BELGIQUE - BELGIE
روی, 4g, ø 22mm
KM# 125
بها: $ 0.25
بلژیک 10 سنتیم - obverseبلژیک 10 سنتیم - reverse
10 سنتیم
1941 - 1946
BELGIE - BELGIQUE
روی, 4g, ø 22mm
KM# 126
بها: $ 0.33
بلژیک 25 سنتیم - obverseبلژیک 25 سنتیم - reverse
25 سنتیم
1938 - 1939
BELGIQUE - BELGIE
نیکل - برنج, 6.5g, ø 26mm
KM# 114
بها: $ 0.56

بلژیک 25 سنتیم - obverseبلژیک 25 سنتیم - reverse
25 سنتیم
1938
BELGIE - BELGIQUE
نیکل - برنج, 6.5g, ø 26mm
KM# 115
بها: $ 0.58
بلژیک 25 سنتیم - obverseبلژیک 25 سنتیم - reverse
25 سنتیم
1942 - 1946
BELGIQUE - BELGIE
روی, 6.5g, ø 26mm
KM# 131
بها: $ 0.27
بلژیک 25 سنتیم - obverseبلژیک 25 سنتیم - reverse
25 سنتیم
1942 - 1946
BELGIE - BELGIQUE
روی, 6.5g, ø 26mm
KM# 132
بها: $ 0.41

بلژیک 1 فرانک - obverseبلژیک 1 فرانک - reverse
1 فرانک
1939
BELGIQUE - BELGIE
نیکل, 4.5g, ø 21.5mm
KM# 119
بها: $ 0.57
بلژیک 1 فرانک - obverseبلژیک 1 فرانک - reverse
1 فرانک
1939 - 1940
BELGIE - BELGIQUE
نیکل, 4.5g, ø 21.5mm
KM# 120
بها: $ 0.77
بلژیک 1 فرانک - obverseبلژیک 1 فرانک - reverse
1 فرانک
1941 - 1947
BELGIQUE - BELGIE
روی, 4.2g, ø 21.5mm
KM# 127
بها: $ 0.49

بلژیک 1 فرانک - obverseبلژیک 1 فرانک - reverse
1 فرانک
1942 - 1947
BELGIE - BELGIQUE
روی, 4.3g, ø 21.7mm
KM# 128
بها: $ 0.37
بلژیک 2 فرانک - obverseبلژیک 2 فرانک - reverse
2 فرانک
1944
استیل با روکش روی, 2.75g, ø 19mm
KM# 133
بها: $ 1.4
بلژیک 5 فرانک - obverseبلژیک 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1936
BELGIE
نیکل, 12g, ø 31mm
KM# 109
بها: $ 4.17

بلژیک 5 فرانک - obverseبلژیک 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1936 - 1937
BELGIQUE
نیکل, 12g, ø 31mm
KM# 108
بها: $ 3.63
بلژیک 5 فرانک - obverseبلژیک 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1938 - 1939
BELGIQUE - BELGIE
نیکل, 9g, ø 25mm
KM# 116
بها: $ 1.03
بلژیک 5 فرانک - obverseبلژیک 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1938 - 1939
BELGIE - BELGIQUE
نیکل, 9g, ø 25mm
KM# 117
بها: $ 1.41

بلژیک 5 فرانک - obverseبلژیک 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1941 - 1947
DES BELGES
روی, 6g, ø 25mm
KM# 129
بها: $ 0.52
بلژیک 5 فرانک - obverseبلژیک 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1941 - 1946
DER BELGEN
روی, 6g, ø 25mm
KM# 130
بها: $ 1.01
بلژیک 20 فرانک - obverseبلژیک 20 فرانک - reverse
20 فرانک
1934 - 1935
نقره 0.680, 11g, ø 28mm
KM# 105
بها: $ 8.12

بلژیک 50 فرانک - obverseبلژیک 50 فرانک - reverse
50 فرانک
1939 - 1940
BELGIQUE:BELGIE
نقره 0.835, 20g, ø 33mm
KM# 121
بها: $ 14.28
بلژیک 50 فرانک - obverseبلژیک 50 فرانک - reverse
50 فرانک
1939 - 1940
BELGIE:BELGIQUE
نقره 0.835, 20g, ø 33mm
KM# 122
بها: $ 10.83

بلژیک>شاه آلبرت اول|1910 - 1934
 دوره

بلژیک 1 سنتیم - obverseبلژیک 1 سنتیم - reverse
1 سنتیم
1912
ALBERT KONING DER BELGEN
مس, 2g, ø 16.5mm
KM# 77
بها: $ 1.07
بلژیک 1 سنتیم - obverseبلژیک 1 سنتیم - reverse
1 سنتیم
1912 - 1914
ALBERT ROI DES BELGES
مس, 2g, ø 16.5mm
KM# 76
بها: $ 1.17
بلژیک 2 سنتیم - obverseبلژیک 2 سنتیم - reverse
2 سنتیم
1910 - 1919
ALBERT KONING DER BELGEN
مس, 4g, ø 21.6mm
KM# 65
بها: $ 1.03

بلژیک 2 سنتیم - obverseبلژیک 2 سنتیم - reverse
2 سنتیم
1911 - 1919
ALBERT ROI DES BELGES
مس, 4g, ø 21.6mm
KM# 64
بها: $ 1.28
بلژیک 5 سنتیم - obverseبلژیک 5 سنتیم - reverse
5 سنتیم
1910 - 1931
KONINGRIJK BELGIË
مس - نیکل, 2.5g, ø 19mm
KM# 67
بها: $ 0.5
بلژیک 5 سنتیم - obverseبلژیک 5 سنتیم - reverse
5 سنتیم
1910 - 1932
ROYAUME DE BELGIQUE
مس - نیکل, 2.5g, ø 19mm
KM# 66
بها: $ 0.45

بلژیک 5 سنتیم - obverseبلژیک 5 سنتیم - reverse
5 سنتیم
1915 - 1916
روی, 2.5g, ø 19mm
KM# 80
بها: $ 0.58
بلژیک 5 سنتیم - obverseبلژیک 5 سنتیم - reverse
5 سنتیم
1930 - 1931
نیکل - برنج, 2.5g, ø 19mm
KM# 94
بها: $ 0.64
بلژیک 5 سنتیم - obverseبلژیک 5 سنتیم - reverse
5 سنتیم
1932
نیکل - برنج, 2.5g, ø 19mm
KM# 93
بها: $ 0.47

بلژیک 10 سنتیم - obverseبلژیک 10 سنتیم - reverse
10 سنتیم
1915 - 1917
روی, 4g, ø 22mm
KM# 81
بها: $ 0.8
بلژیک 10 سنتیم - obverseبلژیک 10 سنتیم - reverse
10 سنتیم
1920 - 1929
ROYAUME DE BELGIQUE
مس - نیکل, 4g, ø 22mm
KM# 85
بها: $ 0.4
بلژیک 10 سنتیم - obverseبلژیک 10 سنتیم - reverse
10 سنتیم
1920 - 1930
KONINKRIJK BELGIË
مس - نیکل, 4g, ø 22mm
KM# 86
بها: $ 0.38

بلژیک 10 سنتیم - obverseبلژیک 10 سنتیم - reverse
10 سنتیم
1930 - 1931
KONINKRIJK BELGIË
نیکل - برنج, 4g, ø 22mm
KM# 96
بها: $ 0.82
بلژیک 10 سنتیم - obverseبلژیک 10 سنتیم - reverse
10 سنتیم
1930 - 1932
ROYAUME DE BELGIQUE
نیکل - برنج, 4g, ø 22mm
KM# 95
بها: $ 1.61
بلژیک 25 سنتیم - obverseبلژیک 25 سنتیم - reverse
25 سنتیم
1910 - 1929
KONINGRIJK BELGIË
مس - نیکل, 6.5g, ø 26mm
KM# 69
بها: $ 0.48

بلژیک 25 سنتیم - obverseبلژیک 25 سنتیم - reverse
25 سنتیم
1913 - 1929
ROYAUME DE BELGIQUE
مس - نیکل, 6.5g, ø 26mm
KM# 68
بها: $ 0.48
بلژیک 25 سنتیم - obverseبلژیک 25 سنتیم - reverse
25 سنتیم
1915 - 1918
روی, 6.5g, ø 26mm
KM# 82
بها: $ 0.77
بلژیک 50 سنتیم - obverseبلژیک 50 سنتیم - reverse
50 سنتیم
1910 - 1912
ALBERT KONING DER BELGEN
نقره 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 71
بها: $ 2.91

بلژیک 50 سنتیم - obverseبلژیک 50 سنتیم - reverse
50 سنتیم
1910 - 1914
ALBERT ROI DES BELGES
نقره 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 70
بها: $ 2.53
بلژیک 50 سنتیم - obverseبلژیک 50 سنتیم - reverse
50 سنتیم
1918
روی, 5g, ø 24mm
KM# 83
بها: $ 4.34
بلژیک 50 سنتیم - obverseبلژیک 50 سنتیم - reverse
50 سنتیم
1922 - 1933
BELGIQUE
نیکل, 2.5g, ø 18mm
KM# 87
بها: $ 0.55

بلژیک 50 سنتیم - obverseبلژیک 50 سنتیم - reverse
50 سنتیم
1923 - 1934
BELGIE
نیکل, 2.5g, ø 18mm
KM# 88
بها: $ 0.53
بلژیک 1 فرانک - obverseبلژیک 1 فرانک - reverse
1 فرانک
1910 - 1918
ALBERT ROI DES BELGES
نقره 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 72
بها: $ 2.92
بلژیک 1 فرانک - obverseبلژیک 1 فرانک - reverse
1 فرانک
1910 - 1918
ALBERT KONING DER BELGEN
نقره 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 73
بها: $ 4.32

بلژیک 1 فرانک - obverseبلژیک 1 فرانک - reverse
1 فرانک
1922 - 1934
BELGIQUE
نیکل, 5g, ø 23mm
KM# 89
بها: $ 0.47
بلژیک 1 فرانک - obverseبلژیک 1 فرانک - reverse
1 فرانک
1922 - 1935
BELGIË
نیکل, 5g, ø 23mm
KM# 90
بها: $ 0.48
بلژیک 2 فرانک - obverseبلژیک 2 فرانک - reverse
2 فرانک
1910 - 1912
ALBERT ROI DES BELGES
نقره 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 74
بها: $ 7.05

بلژیک 2 فرانک - obverseبلژیک 2 فرانک - reverse
2 فرانک
1911 - 1912
ALBERT KONING DER BELGEN
نقره 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 75
بها: $ 8.42
بلژیک 2 فرانک - obverseبلژیک 2 فرانک - reverse
2 فرانک
1923 - 1930
BELGIQUE
نیکل, 10g, ø 27mm
KM# 91
بها: $ 1.81
بلژیک 2 فرانک - obverseبلژیک 2 فرانک - reverse
2 فرانک
1923 - 1930
BELGIË
نیکل, 10g, ø 27mm
KM# 92
بها: $ 0.8

بلژیک 5 فرانک - obverseبلژیک 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1930 - 1934
ALBERT ROI DES BELGES
نیکل, 13.8g, ø 31mm
KM# 97
بها: $ 1.99
بلژیک 5 فرانک - obverseبلژیک 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1930 - 1933
ALBERT KONING DER BELGEN
نیکل, 13.8g, ø 31mm
KM# 98
بها: $ 2.36
بلژیک 20 فرانک - obverseبلژیک 20 فرانک - reverse
20 فرانک
1914
ALBERT ROI DES BELGES
طلا 0.900, 6.451g, ø 21mm
KM# 78
بها: $ 281.1

بلژیک 20 فرانک - obverseبلژیک 20 فرانک - reverse
20 فرانک
1914
ALBERT KONING DER BELGEN
طلا 0.900, 6.451g, ø 21mm
KM# 79
تعداد ضرب
بلژیک 20 فرانک - obverseبلژیک 20 فرانک - reverse
20 فرانک
1931 - 1932
ALBERT KONING DER BELGEN
نیکل, 20g, ø 37mm
KM# 102
بها: $ 29.82
بلژیک 20 فرانک - obverseبلژیک 20 فرانک - reverse
20 فرانک
1931 - 1932
ALBERT ROI DES BELGES
نیکل, 20g, ø 37mm
KM# 101
بها: $ 7

بلژیک 20 فرانک - obverseبلژیک 20 فرانک - reverse
20 فرانک
1933 - 1934
ALBERT KONING DER BELGEN
نقره 0.680, 11g, ø 28mm
KM# 104
بها: $ 6.46
بلژیک 20 فرانک - obverseبلژیک 20 فرانک - reverse
20 فرانک
1933 - 1934
ALBERT ROI DES BELGES
نقره 0.680, 11g, ø 28mm
KM# 103
بها: $ 5.73

بلژیک>شاه لئوپولد دوم|1865 - 1909
 دوره

بلژیک 1 سنتیم - obverseبلژیک 1 سنتیم - reverse
1 سنتیم
1869 - 1907
DES BELGES
مس, 2g, ø 16.5mm
KM# 33
بها: $ 0.98
بلژیک 1 سنتیم - obverseبلژیک 1 سنتیم - reverse
1 سنتیم
1882 - 1907
DER BELGEN
مس, 2g, ø 16.5mm
KM# 34
بها: $ 0.97
بلژیک 2 سنتیم - obverseبلژیک 2 سنتیم - reverse
2 سنتیم
1869 - 1909
DES BELGES
مس, 4g, ø 21.5mm
KM# 35
بها: $ 0.69

بلژیک 2 سنتیم - obverseبلژیک 2 سنتیم - reverse
2 سنتیم
1902 - 1909
DER BELGEN
مس, 4g, ø 21.5mm
KM# 36
بها: $ 1.01
بلژیک 5 سنتیم - obverseبلژیک 5 سنتیم - reverse
5 سنتیم
1894 - 1901
DES BELGES
مس - نیکل, 3g, ø 19mm
KM# 40
بها: $ 1.83
بلژیک 5 سنتیم - obverseبلژیک 5 سنتیم - reverse
5 سنتیم
1894 - 1900
DER BELGEN
مس - نیکل, 3g, ø 19mm
KM# 41
بها: $ 0.8

بلژیک 5 سنتیم - obverseبلژیک 5 سنتیم - reverse
5 سنتیم
1901
DES BELGES
مس - نیکل, 3g, ø 19mm
KM# 44
بها: $ 3.89
بلژیک 5 سنتیم - obverseبلژیک 5 سنتیم - reverse
5 سنتیم
1901
DER BELGEN
مس - نیکل, 3g, ø 19mm
KM# 45
بها: $ 7.7
بلژیک 5 سنتیم - obverseبلژیک 5 سنتیم - reverse
5 سنتیم
1901 - 1903
BELGIQUE
مس - نیکل, 2.5g, ø 19mm
KM# 46
بها: $ 1.65

بلژیک 5 سنتیم - obverseبلژیک 5 سنتیم - reverse
5 سنتیم
1902 - 1903
BELGIË
مس - نیکل, 2.5g, ø 19mm
KM# 47
بها: $ 1.26
بلژیک 5 سنتیم - obverseبلژیک 5 سنتیم - reverse
5 سنتیم
1904 - 1907
BELGIQUE
مس - نیکل, 2.5g, ø 19mm
KM# 54
بها: $ 0.47
بلژیک 5 سنتیم - obverseبلژیک 5 سنتیم - reverse
5 سنتیم
1904 - 1907
BELGIË
مس - نیکل, 2.5g, ø 19mm
KM# 55
بها: $ 0.33

بلژیک 10 سنتیم - obverseبلژیک 10 سنتیم - reverse
10 سنتیم
1894 - 1901
DER BELGEN
مس - نیکل, 4.5g, ø 21mm
KM# 43
بها: $ 1.6
بلژیک 10 سنتیم - obverseبلژیک 10 سنتیم - reverse
10 سنتیم
1894 - 1901
DES BELGES
مس - نیکل, 4.5g, ø 21mm
KM# 42
بها: $ 1.82
بلژیک 10 سنتیم - obverseبلژیک 10 سنتیم - reverse
10 سنتیم
1901 - 1903
BELGIQUE
مس - نیکل, 4g, ø 22mm
KM# 48
بها: $ 1.6

بلژیک 10 سنتیم - obverseبلژیک 10 سنتیم - reverse
10 سنتیم
1902 - 1903
BELGIË
مس - نیکل, 4g, ø 22mm
KM# 49
بها: $ 0.52
بلژیک 10 سنتیم - obverseبلژیک 10 سنتیم - reverse
10 سنتیم
1904 - 1906
BELGIË
مس - نیکل, 4g, ø 22mm
KM# 53
بها: $ 0.59
بلژیک 10 سنتیم - obverseبلژیک 10 سنتیم - reverse
10 سنتیم
1904 - 1906
BELGIQUE
مس - نیکل, 4g, ø 22mm
KM# 52
بها: $ 0.48

بلژیک 25 سنتیم - obverseبلژیک 25 سنتیم - reverse
25 سنتیم
1908
BELGIË
مس - نیکل, 6.5g, ø 26mm
KM# 63
بها: $ 1.8
بلژیک 25 سنتیم - obverseبلژیک 25 سنتیم - reverse
25 سنتیم
1908 - 1909
BELGIQUE
مس - نیکل, 6.5g, ø 26mm
KM# 62
بها: $ 0.86
بلژیک 50 سنتیم - obverseبلژیک 50 سنتیم - reverse
50 سنتیم
1866 - 1899
DES BELGES
نقره 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 26
بها: $ 1.35

بلژیک 50 سنتیم - obverseبلژیک 50 سنتیم - reverse
50 سنتیم
1886 - 1899
DER BELGEN
نقره 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 27
بها: $ 6.49
بلژیک 50 سنتیم - obverseبلژیک 50 سنتیم - reverse
50 سنتیم
1901
DER BELGEN
نقره 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 51
بها: $ 3.99
بلژیک 50 سنتیم - obverseبلژیک 50 سنتیم - reverse
50 سنتیم
1901
DES BELGES
نقره 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 50
بها: $ 3.86

بلژیک 50 سنتیم - obverseبلژیک 50 سنتیم - reverse
50 سنتیم
1907 - 1909
DER BELGEN
نقره 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 61
بها: $ 4.93
بلژیک 50 سنتیم - obverseبلژیک 50 سنتیم - reverse
50 سنتیم
1907 - 1909
DES BELGES
نقره 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 60
بها: $ 5.11
بلژیک 1 فرانک - obverseبلژیک 1 فرانک - reverse
1 فرانک
1866 - 1886
DES BELGES
نقره 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 28
بها: $ 4.83

بلژیک 1 فرانک - obverseبلژیک 1 فرانک - reverse
1 فرانک
1886 - 1887
DER BELGEN
نقره 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 29
بها: $ 8.7
بلژیک 1 فرانک - obverseبلژیک 1 فرانک - reverse
1 فرانک
1904 - 1909
DER BELGEN
نقره 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 57
بها: $ 6.32
بلژیک 1 فرانک - obverseبلژیک 1 فرانک - reverse
1 فرانک
1904 - 1909
DES BELGES
نقره 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 56
بها: $ 6.6

بلژیک 2 فرانک - obverseبلژیک 2 فرانک - reverse
2 فرانک
1866 - 1868
نقره 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 30
بها: $ 6.92
بلژیک 2 فرانک - obverseبلژیک 2 فرانک - reverse
2 فرانک
1887
نقره 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 31
بها: $ 75.73
بلژیک 2 فرانک - obverseبلژیک 2 فرانک - reverse
2 فرانک
1904 - 1909
DER BELGEN
نقره 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 59
بها: $ 9.27

بلژیک 2 فرانک - obverseبلژیک 2 فرانک - reverse
2 فرانک
1904 - 1909
DES BELGES
نقره 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 58
بها: $ 10.1
بلژیک 5 فرانک - obverseبلژیک 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1865 - 1876
نقره 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 24
بها: $ 20.27
بلژیک 20 فرانک - obverseبلژیک 20 فرانک - reverse
20 فرانک
1867 - 1870
طلا 0.900, 6.452g, ø 21mm
KM# 32
بها: $ 267.4

بلژیک 20 فرانک - obverseبلژیک 20 فرانک - reverse
20 فرانک
1870 - 1882
طلا 0.900, 6.452g, ø 21mm
KM# 37
بها: $ 261.5

بلژیک>شاه لئوپولد اول|1832 - 1865
 دوره

بلژیک 1 سنتیم - obverseبلژیک 1 سنتیم - reverse
1 سنتیم
1832 - 1863
مس, 2g, ø 17mm
KM# 1
بها: $ 0.32
بلژیک 2 سنتیم - obverseبلژیک 2 سنتیم - reverse
2 سنتیم
1833 - 1865
مس, 3.6g, ø 22mm
KM# 4
بها: $ 0.46
بلژیک 5 سنتیم - obverseبلژیک 5 سنتیم - reverse
5 سنتیم
1833 - 1859
مس, 9.8g, ø 28.3mm
KM# 5
بها: $ 1.86

بلژیک 5 سنتیم - obverseبلژیک 5 سنتیم - reverse
5 سنتیم
1861 - 1864
مس - نیکل, 2.95g, ø 19.5mm
KM# 21
بها: $ 1.56
بلژیک 10 سنتیم - obverseبلژیک 10 سنتیم - reverse
10 سنتیم
1832 - 1855
مس, 20g, ø 32mm
KM# 2
بها: $ 17.05
بلژیک 10 سنتیم - obverseبلژیک 10 سنتیم - reverse
10 سنتیم
1861 - 1864
مس - نیکل, 4.26g, ø 21.4mm
KM# 22
بها: $ 1.53

بلژیک 20 سنتیماس - obverseبلژیک 20 سنتیماس - reverse
20 سنتیماس
1852 - 1858
نقره 0.900, 1g, ø 15mm
KM# 19
بها: $ 10.41
بلژیک 20 سنتیماس - obverseبلژیک 20 سنتیماس - reverse
20 سنتیماس
1860 - 1861
مس - نیکل, 7g, ø 25.5mm
KM# 20
بها: $ 6.55
بلژیک ¼ فرانک - obverseبلژیک ¼ فرانک - reverse
¼ فرانک
1834 - 1844
نقره 0.900, 1.25g, ø 15mm
KM# 8
بها: $ 34.31

بلژیک ¼ فرانک - obverseبلژیک ¼ فرانک - reverse
¼ فرانک
1849 - 1850
نقره 0.900, 1.25g, ø 15mm
KM# 14
تعداد ضرب
بلژیک ½ فرانک - obverseبلژیک ½ فرانک - reverse
½ فرانک
1833 - 1844
نقره 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 6
بها: $ 10.97
بلژیک ½ فرانک - obverseبلژیک ½ فرانک - reverse
½ فرانک
1849 - 1850
نقره 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 15
تعداد ضرب

بلژیک 1 فرانک - obverseبلژیک 1 فرانک - reverse
1 فرانک
1833 - 1844
نقره 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 7
بها: $ 23.45
بلژیک 1 فرانک - obverseبلژیک 1 فرانک - reverse
1 فرانک
1849 - 1850
نقره 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 16
تعداد ضرب
بلژیک 2 فرانک - obverseبلژیک 2 فرانک - reverse
2 فرانک
1834 - 1844
نقره 0.900, 10g, ø 27mm
KM# 9
تعداد ضرب

بلژیک 2½ فرانک - obverseبلژیک 2½ فرانک - reverse
2½ فرانک
1848 - 1849
نقره 0.900, 12.5g, ø 30mm
KM# 11
بها: $ 466.8
بلژیک 5 فرانک - obverseبلژیک 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1832 - 1849
نقره 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 3
بها: $ 27.43
بلژیک 5 فرانک - obverseبلژیک 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1849 - 1865
نقره 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 17
بها: $ 27.4

بلژیک 10 فرانک - obverseبلژیک 10 فرانک - reverse
10 فرانک
1849 - 1850
طلا 0.900, 3.166g, ø 17mm
KM# 18
تعداد ضرب
بلژیک 20 فرانک - obverseبلژیک 20 فرانک - reverse
20 فرانک
1834 - 1841
طلا 0.900, 6.452g, ø 21mm
KM# A23
تعداد ضرب
بلژیک 20 فرانک - obverseبلژیک 20 فرانک - reverse
20 فرانک
1865
طلا 0.900, 6.452g, ø 21mm
KM# 23
بها: $ 262.9

بلژیک 25 فرانک - obverseبلژیک 25 فرانک - reverse
25 فرانک
1848 - 1850
طلا 0.900, 7.916g, ø 22mm
KM# 13
تعداد ضرب
بلژیک 40 فرانک - obverseبلژیک 40 فرانک - reverse
40 فرانک
1834 - 1841
طلا 0.900, 12.9g, ø 26.5mm
KM# B23
تعداد ضرب

uCoin