+

بلژیک > کاتالوگ سکه

بلژیک 1 سنت - obverseبلژیک 1 سنت - reverse
1 سنت 2014 - 2017, فیلیپه اول
استیل با روکش مس
, 2.3g, ø 16.25mm
بلژیک - KM# 331
اتحادیه اروپا (یورو)
بها: $ 0.2 - 0.52
بلژیک 1 سنت - obverseبلژیک 1 سنت - reverse
1 سنت 2009 - 2013, آلبرت دوم
استیل با روکش مس
, 2.3g, ø 16.25mm
بلژیک - KM# 295
اتحادیه اروپا (یورو)
بلژیک 1 سنت - obverseبلژیک 1 سنت - reverse
1 سنت 2008, آلبرت دوم
استیل با روکش مس
, 2.3g, ø 16.25mm
بلژیک - KM# 274
اتحادیه اروپا (یورو)
بها: $ 8.6
بلژیک 1 سنت - obverseبلژیک 1 سنت - reverse
1 سنت 1999 - 2007, آلبرت دوم
استیل با روکش مس
, 2.3g, ø 16.25mm
بلژیک - KM# 224
اتحادیه اروپا (یورو)
بلژیک 2 سنت - obverseبلژیک 2 سنت - reverse
2 سنت 2014 - 2017, فیلیپه اول
استیل با روکش مس
, 3.06g, ø 18.75mm
بلژیک - KM# 332
اتحادیه اروپا (یورو)
بلژیک 2 سنت - obverseبلژیک 2 سنت - reverse
2 سنت 2009 - 2013, آلبرت دوم
استیل با روکش مس
, 3.06g, ø 18.75mm
بلژیک - KM# 296
اتحادیه اروپا (یورو)
بلژیک 2 سنت - obverseبلژیک 2 سنت - reverse
2 سنت 2008, آلبرت دوم
استیل با روکش مس
, 3.06g, ø 18.75mm
بلژیک - KM# 275
اتحادیه اروپا (یورو)
بها: $ 8.73
بلژیک 2 سنت - obverseبلژیک 2 سنت - reverse
2 سنت 1999 - 2007, آلبرت دوم
استیل با روکش مس
, 3.06g, ø 18.75mm
بلژیک - KM# 225
اتحادیه اروپا (یورو)
بها: $ 0.02 - 1.5
بلژیک 5 سنت - obverseبلژیک 5 سنت - reverse
5 سنت 2014 - 2017, فیلیپه اول
استیل با روکش مس
, 3.92g, ø 21.25mm
بلژیک - KM# 333
اتحادیه اروپا (یورو)
بلژیک 5 سنت - obverseبلژیک 5 سنت - reverse
5 سنت 2009 - 2013, آلبرت دوم
استیل با روکش مس
, 3.92g, ø 21.25mm
بلژیک - KM# 297
اتحادیه اروپا (یورو)
بلژیک 5 سنت - obverseبلژیک 5 سنت - reverse
5 سنت 2008, آلبرت دوم
استیل با روکش مس
, 3.92g, ø 21.25mm
بلژیک - KM# 276
اتحادیه اروپا (یورو)
بها: $ 6.25
بلژیک 5 سنت - obverseبلژیک 5 سنت - reverse
5 سنت 1999 - 2007, آلبرت دوم
استیل با روکش مس
, 3.92g, ø 21.25mm
بلژیک - KM# 226
اتحادیه اروپا (یورو)
uCoin