+

بلیز > کاتالوگ سکه

No ImageNo Image
1 سنت 1984, الیزابت دوم
آلومینیوم
بلیز - KM# 90
ملکه الیزابت دوم
No ImageNo Image
1 سنت 1982 - 1983, الیزابت دوم
آلومینیوم
, ø 19.5mm
بلیز - KM# 83
ملکه الیزابت دوم
بلیز 1 سنت - obverseبلیز 1 سنت - reverse
1 سنت 1977 - 1981, الیزابت دوم
آلومینیوم
, ø 19mm
بلیز - KM# 46b
ملکه الیزابت دوم
بلیز 1 سنت - obverseبلیز 1 سنت - reverse
1 سنت 1976 - 2012, الیزابت دوم
آلومینیوم
, 0.8g, ø 19.5mm
بلیز - KM# 33a
ملکه الیزابت دوم
No ImageNo Image
1 سنت 1975 - 1976, الیزابت دوم
برنز
, 2.6g, ø 19.5mm
بلیز - KM# 46
ملکه الیزابت دوم
بها: $ 3.85
بلیز 1 سنت - obverseبلیز 1 سنت - reverse
1 سنت 1974, الیزابت دوم
برنز
, 2.67g, ø 19mm
بلیز - KM# 38
ملکه الیزابت دوم
بها: $ 3.57
بلیز 1 سنت - obverseبلیز 1 سنت - reverse
1 سنت 1973 - 1976, الیزابت دوم
برنز
, 2.7g, ø 19.5mm
بلیز - KM# 33
ملکه الیزابت دوم
بها: $ 1.4 - 3.33
No ImageNo Image
5 سنت 1984, الیزابت دوم
آلومینیوم
, 1g, ø 20mm
بلیز - KM# 91
ملکه الیزابت دوم
No ImageNo Image
5 سنت 1982 - 1983, الیزابت دوم
آلومینیوم
, 1g, ø 20mm
بلیز - KM# 84
ملکه الیزابت دوم
بلیز 5 سنت - obverseبلیز 5 سنت - reverse
5 سنت 1977 - 1981, الیزابت دوم
آلومینیوم
بلیز - KM# 47b
ملکه الیزابت دوم
بلیز 5 سنت - obverseبلیز 5 سنت - reverse
5 سنت 1976 - 2016, الیزابت دوم
آلومینیوم
, 1.045g, ø 20mm
بلیز - KM# 34a
ملکه الیزابت دوم
بلیز 5 سنت - obverseبلیز 5 سنت - reverse
5 سنت 1975 - 1976, الیزابت دوم
نیکل - برنج
, 3.6g, ø 20mm
بلیز - KM# 47
ملکه الیزابت دوم
بها: $ 1.44
uCoin