بنین
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

بنین - کاتالوگ سکه

بنین>فرانک آفریقای غربی|1958 - 2014
 دوره

بنین 200 فرانک - obverseبنین 200 فرانک - reverse
200 فرانک
1993
Preußen
برنج, 30g, ø 39mm
KM# 10
بها: $ 7.58
بنین 200 فرانک - obverseبنین 200 فرانک - reverse
200 فرانک
1994
Acanthopholis
مس - نیکل, 12.8g, ø 32.8mm
KM# 8
بها: $ 21.31
بنین 200 فرانک - obverseبنین 200 فرانک - reverse
200 فرانک
1995
Hansa-Brandenburg D. I
استیل با روکش نیکل, 13g, ø 33mm
KM# 17
بها: $ 10.54

بنین 200 فرانک - obverseبنین 200 فرانک - reverse
200 فرانک
1995
United Nations
مس - نیکل, 12.8g, ø 32.8mm
KM# 16
بها: $ 16.02
بنین 200 فرانک - obverseبنین 200 فرانک - reverse
200 فرانک
1999
XXVII Summer Olympic Games
مس - نیکل, 12.8g, ø 32.8mm
KM# 25
بها: $ 13.87

uCoin