بوتان
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

بوتان - کاتالوگ سکه

بوتان>پادشاهی بوتان|1974 - 2015
 دوره

بوتان 5 چتروم - obverseبوتان 5 چتروم - reverse
5 چتروم
1974 - 1975
آلومینیوم, 1.48g, ø 22mm
KM# 37
بها: $ 1.18
بوتان 5 چرتوم - obverseبوتان 5 چرتوم - reverse
5 چرتوم
1979
برنز, 1.9g, ø 17.15mm
KM# 45
بها: $ 1.25
بوتان 10 چتروم - obverseبوتان 10 چتروم - reverse
10 چتروم
1974
آلومینیوم, 2.27g, ø 26mm
KM# 38
بها: $ 2.08

بوتان 10 چرتوم - obverseبوتان 10 چرتوم - reverse
10 چرتوم
1979
برنز, 3.6g, ø 20.35mm
KM# 46
بها: $ 1.47
بوتان 25 چتروم - obverseبوتان 25 چتروم - reverse
25 چتروم
1974 - 1975
مس - نیکل, 2.6g, ø 18.9mm
KM# 40
بها: $ 1.27
بوتان 25 چرتوم - obverseبوتان 25 چرتوم - reverse
25 چرتوم
1979
مس - نیکل, 4.6g, ø 21.95mm
KM# 47
بها: $ 1.34

بوتان 25 چرتوم - obverseبوتان 25 چرتوم - reverse
25 چرتوم
1979
استیل با روکش آلومینیوم برنز, 4.45g, ø 22mm
KM# 47a
بها: $ 1.13
بوتان 50 چرتوم - obverseبوتان 50 چرتوم - reverse
50 چرتوم
1979
مس - نیکل, 6.9g, ø 25.85mm
KM# 48
بها: $ 1.75
بوتان 1 نگولترم - obverseبوتان 1 نگولترم - reverse
1 نگولترم
1974 - 1975
مس - نیکل, ø 28mm
KM# 41
بها: $ 11.89

بوتان 1 نگولترم - obverseبوتان 1 نگولترم - reverse
1 نگولترم
1979
مس - نیکل, 8.2g, ø 27.95mm
KM# 49
بها: $ 1.75
بوتان 1 نگولترم - obverseبوتان 1 نگولترم - reverse
1 نگولترم
1979
مس - نیکل با روکش استیل, 7.9g, ø 27.8mm
KM# 49a
بها: $ 1.89
No ImageNo Image
1 نگولترم
2008
استیل با روکش نیکل, 8.1g
KM# 116
تعداد ضرب

بوتان 3 نگولترم - obverseبوتان 3 نگولترم - reverse
3 نگولترم
1979
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.5mm
KM# 50
بها: $ 10.24

بوتان>پادشاهی بوتان|1958 - 1973
 دوره

بوتان 25 پیسه جدید - obverseبوتان 25 پیسه جدید - reverse
25 پیسه جدید
1966
Jigme Wangchuk
مس - نیکل, 2.91g, ø 19mm
KM# 29
بها: $ 5.82
بوتان 50 پیسه جدید - obverseبوتان 50 پیسه جدید - reverse
50 پیسه جدید
1966
Jigme Wangchuk
مس - نیکل, 5.9g, ø 24mm
KM# 30
بها: $ 9.42
بوتان 1 روپیه - obverseبوتان 1 روپیه - reverse
1 روپیه
1966
Jigme Wangchuk
مس - نیکل, 11.786g, ø 29mm
KM# 31
بها: $ 4.87

بوتان 3 روپیه - obverseبوتان 3 روپیه - reverse
3 روپیه
1966
Jigme Wangchuk
مس - نیکل, 28.48g, ø 38mm
KM# 32
بها: $ 9.65

بوتان>پادشاهی بوتان|1928 - 1957
 دوره

No ImageNo Image
1 پیسه
1928
برنز, 4.9g, ø 25.1mm
KM# 23.2
تعداد ضرب
No ImageNo Image
1 پیسه
1928
برنز, 7g, ø 26.5mm
KM# 23.1
تعداد ضرب
بوتان 1 پیسه - obverseبوتان 1 پیسه - reverse
1 پیسه
1951
برنز, 2.9g, ø 21.28mm
KM# 27
بها: $ 3.65

بوتان ½ روپیه - obverseبوتان ½ روپیه - reverse
½ روپیه
1928
نقره 0.917, 5.8g, ø 24mm
KM# 25
تعداد ضرب
No ImageNo Image
½ روپیه
1928
نیکل, 5.72g, ø 24mm
KM# 26
بها: $ 4.95
بوتان ½ روپیه - obverseبوتان ½ روپیه - reverse
½ روپیه
1928
نقره 0.917, 5.83g, ø 21.28mm
KM# 24
تعداد ضرب

بوتان ½ روپیه - obverseبوتان ½ روپیه - reverse
½ روپیه
1950
نیکل, 5.85g, ø 24mm
KM# 28
بها: $ 3.86

uCoin