بولیوی
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

بولیوی - کاتالوگ سکه

بولیوی>دولت چندقومیتی بولیوی|1986 - 2017
 دوره

بولیوی 2 سنتاوو - obverseبولیوی 2 سنتاوو - reverse
2 سنتاوو
1987
فولاد ضد زنگ, 1g, ø 14.04mm
KM# 200
بها: $ 0.64
بولیوی 5 سنتاوو - obverseبولیوی 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1987
فولاد ضد زنگ, 1.5g, ø 17mm
KM# 201
بها: $ 0.35
بولیوی 10 سنتاوو - obverseبولیوی 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1987 - 2006
فولاد ضد زنگ, 1.85g, ø 19mm
KM# 202
بها: $ 0.34

بولیوی 10 سنتاوو - obverseبولیوی 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1997
استیل با روکش مس, 2.3g, ø 19mm
KM# 202a
بها: $ 0.57
بولیوی 10 سنتاوو - obverseبولیوی 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
2001 - 2008
استیل با روکش مس, 2.3g, ø 19mm
KM# 213
بها: $ 0.63
بولیوی 10 سنتاوو - obverseبولیوی 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
2010 - 2012
استیل با روکش مس, 2.3g, ø 19mm
KM# 214
بها: $ 0.56

بولیوی 10 سنتاوو - obverseبولیوی 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
2017
فولاد ضد زنگ, ø 19mm
UC# 2
بها: $ 0.85
بولیوی 20 سنتاوو - obverseبولیوی 20 سنتاوو - reverse
20 سنتاوو
1987 - 2008
فولاد ضد زنگ, 3.25g, ø 22mm
KM# 203
بها: $ 0.32
بولیوی 20 سنتاوو - obverseبولیوی 20 سنتاوو - reverse
20 سنتاوو
2010 - 2012
فولاد ضد زنگ, 3.25g, ø 22mm
KM# 215
بها: $ 0.67

بولیوی 50 سنتاوو - obverseبولیوی 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1987 - 2008
فولاد ضد زنگ, 3.75g, ø 24mm
KM# 204
بها: $ 0.33
بولیوی 50 سنتاوو - obverseبولیوی 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
2010 - 2012
فولاد ضد زنگ, 3.75g, ø 24mm
KM# 216
بها: $ 0.73
بولیوی 1 بولیویانو - obverseبولیوی 1 بولیویانو - reverse
1 بولیویانو
1987 - 2008
فولاد ضد زنگ, 5g, ø 27mm
KM# 205
بها: $ 0.25

بولیوی 1 بولیویانو - obverseبولیوی 1 بولیویانو - reverse
1 بولیویانو
2010 - 2012
فولاد ضد زنگ, 5g, ø 27mm
KM# 217
بها: $ 0.73
بولیوی 2 بولیویانو - obverseبولیوی 2 بولیویانو - reverse
2 بولیویانو
1991
فولاد ضد زنگ, 6.25g, ø 27mm
KM# 206.1
بها: $ 0.44
بولیوی 2 بولیویانو - obverseبولیوی 2 بولیویانو - reverse
2 بولیویانو
1995 - 2008
فولاد ضد زنگ, 6.4g, ø 29mm
KM# 206.2
بها: $ 0.83

بولیوی 2 بولیویانو - obverseبولیوی 2 بولیویانو - reverse
2 بولیویانو
2010 - 2017
فولاد ضد زنگ, 6.4g, ø 29mm
KM# 218
بها: $ 0.9
بولیوی 5 بولیویانو - obverseبولیوی 5 بولیویانو - reverse
5 بولیویانو
2001 - 2004
دو آلیاژی : مرکز استیل با روکش برنز، حلقه استیل, 5g, ø 23mm
KM# 212
بها: $ 0.96
بولیوی 5 بولیویانو - obverseبولیوی 5 بولیویانو - reverse
5 بولیویانو
2010 - 2012
دو آلیاژی : مرکز استیل با روکش برنز، حلقه استیل, 5g, ø 23mm
KM# 219
بها: $ 1.24

بولیوی 5 بولیویانو - obverseبولیوی 5 بولیویانو - reverse
5 بولیویانو
2017
دو آلیاژی: مرکز برنج روی اندود، حلقه استیل , 5g, ø 23mm
UC# 1
بها: $ 3.12

بولیوی>جمهوری بولیوی|1964 - 1985
 دوره

بولیوی 5 سنتاوو - obverseبولیوی 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1965 - 1970
استیل با روکش مس, 1.7g, ø 16mm
KM# 187
بها: $ 1.32
بولیوی 10 سنتاوو - obverseبولیوی 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1965 - 1973
استیل با روکش مس, 2.51g, ø 19mm
KM# 188
بها: $ 0.63
بولیوی 20 سنتاوو - obverseبولیوی 20 سنتاوو - reverse
20 سنتاوو
1965 - 1973
استیل با روکش نیکل, 3g, ø 22mm
KM# 189
بها: $ 0.7

بولیوی 25 سنتاوس - obverseبولیوی 25 سنتاوس - reverse
25 سنتاوس
1971 - 1972
استیل با روکش نیکل, 3.5g, ø 23mm
KM# 193
بها: $ 1.14
بولیوی 50 سنتاوو - obverseبولیوی 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1965 - 1980
استیل با روکش نیکل, 4g, ø 24mm
KM# 190
بها: $ 0.61
بولیوی 1 پزو - obverseبولیوی 1 پزو - reverse
1 پزو
1968 - 1980
استیل با روکش نیکل, 6g, ø 27mm
KM# 192
بها: $ 0.84

بولیوی 5 پزو - obverseبولیوی 5 پزو - reverse
5 پزو
1976 - 1980
استیل با روکش نیکل, 8.5g, ø 30mm
KM# 197
بها: $ 1.41

بولیوی>جمهوری بولیوی|1870 - 1963
 دوره

بولیوی 1 سنتاوو - obverseبولیوی 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
1878
مس, 3.16g, ø 20mm
KM# 162
تعداد ضرب
بولیوی 1 سنتاوو - obverseبولیوی 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
1878
مس, 3.16g, ø 20mm
KM# 163
تعداد ضرب
بولیوی 1 سنتاوو - obverseبولیوی 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
1883
مس, 4.5g, ø 24mm
KM# 167
تعداد ضرب

بولیوی 2 سنتاوو - obverseبولیوی 2 سنتاوو - reverse
2 سنتاوو
1878
مس, 4.78g, ø 22.5mm
KM# 164
تعداد ضرب
بولیوی 2 سنتاوو - obverseبولیوی 2 سنتاوو - reverse
2 سنتاوو
1883
مس, 9.8g, ø 30mm
KM# 168
بها: $ 51.16
بولیوی 5 سنتاوو - obverseبولیوی 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1871
نقره 0.900, 1.25g, ø 16mm
KM# 156.1
تعداد ضرب

No ImageNo Image
5 سنتاوو
1871 - 1872
نقره 0.900, 1.15g, ø 15.2mm
KM# 156.2
تعداد ضرب
No ImageNo Image
5 سنتاوو
1872
نقره 0.900, 1.15g, ø 15.2mm
KM# 156.3
تعداد ضرب
بولیوی 5 سنتاوو - obverseبولیوی 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1872 - 1900
نقره 0.900, 1.15g, ø 15mm
KM# 157
بها: $ 4.95

بولیوی 5 سنتاوو - obverseبولیوی 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1883
مس - نیکل, 2.4g, ø 17.8mm
KM# 169.2
بها: $ 7.62
بولیوی 5 سنتاوو - obverseبولیوی 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1883
مس - نیکل, 2.4g, ø 17.8mm
KM# 169.1
بها: $ 7.31
بولیوی 5 سنتاوو - obverseبولیوی 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1892
مس - نیکل, 2.5g, ø 20mm
KM# 171
بها: $ 7.97

بولیوی 5 سنتاوو - obverseبولیوی 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1893 - 1919
مس - نیکل, 2.5g, ø 20.5mm
KM# 173
بها: $ 0.69
بولیوی 5 سنتاوو - obverseبولیوی 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1935
مس - نیکل, 2.2g, ø 18.1mm
KM# 178
بها: $ 1.44
بولیوی 10 سنتاوو - obverseبولیوی 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1870 - 1871
نقره 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 153.1
بها: $ 16.65

No ImageNo Image
10 سنتاوو
1871
نقره 0.900, 2.3g, ø 18mm
KM# 153.2
تعداد ضرب
No ImageNo Image
10 سنتاوو
1871 - 1872
نقره 0.900, 2.3g, ø 18mm
KM# 153.3
تعداد ضرب
No ImageNo Image
10 سنتاوو
1872 - 1875
نقره 0.900, 2.3g, ø 17mm
KM# 158.1
بها: $ 5.72

بولیوی 10 سنتاوو - obverseبولیوی 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1875 - 1883
نقره 0.900, 2.3g, ø 17mm
KM# 158.2
بها: $ 9.55
بولیوی 10 سنتاوو - obverseبولیوی 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1883
مس - نیکل, 3.6g, ø 21mm
KM# 170.2
بها: $ 9.08
بولیوی 10 سنتاوو - obverseبولیوی 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1883
مس - نیکل, 3.9g, ø 21mm
KM# 170.1
بها: $ 7.41

No ImageNo Image
10 سنتاوو
1884 - 1900
نقره 0.900, 2.3g, ø 17mm
KM# 158.3
بها: $ 9.12
بولیوی 10 سنتاوو - obverseبولیوی 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1892
مس - نیکل, 5g, ø 25mm
KM# 172
بها: $ 11.45
بولیوی 10 سنتاوو - obverseبولیوی 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1893 - 1919
مس - نیکل, 5g, ø 25.15mm
KM# 174
بها: $ 1.63

بولیوی 10 سنتاوو - obverseبولیوی 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1935 - 1939
مس - نیکل, 4.5g, ø 22.5mm
KM# 179
بها: $ 1.39
بولیوی 10 سنتاوو - obverseبولیوی 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1937
مس - نیکل, 4.5g, ø 22.5mm
KM# 180
بها: $ 2.05
بولیوی 10 سنتاوو - obverseبولیوی 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1942
روی, 1.75g, ø 17.9mm
KM# 179a
بها: $ 2.81

بولیوی 20 سنتاوو - obverseبولیوی 20 سنتاوو - reverse
20 سنتاوو
1870 - 1871
نقره 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 154.1
تعداد ضرب
No ImageNo Image
20 سنتاوو
1871 - 1872
نقره 0.900, 4.6g, ø 22mm
KM# 154.3
تعداد ضرب
No ImageNo Image
20 سنتاوو
1871
نقره 0.900, 4.6g, ø 22mm
KM# 154.2
تعداد ضرب

بولیوی 20 سنتاوو - obverseبولیوی 20 سنتاوو - reverse
20 سنتاوو
1872 - 1885
نقره 0.900, 4.6g, ø 22.34mm
KM# 159.1
بها: $ 4.88
بولیوی 20 سنتاوو - obverseبولیوی 20 سنتاوو - reverse
20 سنتاوو
1885 - 1907
نقره 0.900, 4.6g, ø 22.34mm
KM# 159.2
بها: $ 9.03
بولیوی 20 سنتاوو - obverseبولیوی 20 سنتاوو - reverse
20 سنتاوو
1909
نقره 0.835, 4g, ø 22.5mm
KM# 176
بها: $ 19.14

بولیوی 20 سنتاوو - obverseبولیوی 20 سنتاوو - reverse
20 سنتاوو
1942
روی, 3.25g, ø 21.7mm
KM# 183
بها: $ 2.12
بولیوی 50 سنتاوو - obverseبولیوی 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1873
نقره 0.900, 12.5g, ø 29.6mm
KM# 161.1
بها: $ 56.29
No ImageNo Image
50 سنتاوو
1873
نقره 0.900, 12.5g, ø 29.6mm
KM# 161.2
تعداد ضرب

No ImageNo Image
50 سنتاوو
1879 - 1882
نقره 0.900, 12.5g, ø 29.6mm
KM# 161.3
تعداد ضرب
No ImageNo Image
50 سنتاوو
1891
نقره 0.900, 11.5g
KM# 161.4
تعداد ضرب
بولیوی 50 سنتاوو - obverseبولیوی 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1891 - 1900
نقره 0.900, 11.5g, ø 30mm
KM# 161.5
بها: $ 14.58

بولیوی 50 سنتاوو - obverseبولیوی 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1900 - 1908
نقره 0.900, 11.5g, ø 30mm
KM# 175
بها: $ 18.05
بولیوی 50 سنتاوو - obverseبولیوی 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1909
نقره 0.835, 10g, ø 30mm
KM# 177
بها: $ 17.65
بولیوی 50 سنتاوو - obverseبولیوی 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1937
مس - نیکل, 7g, ø 25mm
KM# 181
تعداد ضرب

بولیوی 50 سنتاوو - obverseبولیوی 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1939
مس - نیکل, 8.45g, ø 29.05mm
KM# 182
بها: $ 3.87
بولیوی 50 سنتاوو - obverseبولیوی 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1942
برنز, 5.1g, ø 24.6mm
KM# 182a
بها: $ 3.34
No ImageNo Image
1 بولیویانو
1870
نقره 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 155.2
تعداد ضرب

No ImageNo Image
1 بولیویانو
1870
نقره 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 155.1
تعداد ضرب
بولیوی 1 بولیویانو - obverseبولیوی 1 بولیویانو - reverse
1 بولیویانو
1870 - 1872
نقره 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 155.4
بها: $ 34.31
No ImageNo Image
1 بولیویانو
1870 - 1871
نقره 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 155.3
بها: $ 53.98

بولیوی 1 بولیویانو - obverseبولیوی 1 بولیویانو - reverse
1 بولیویانو
1872 - 1879
نقره 0.900, 25g, ø 35.5mm
KM# 160
بها: $ 57.18
بولیوی 1 بولیویانو - obverseبولیوی 1 بولیویانو - reverse
1 بولیویانو
1951
برنز, 3g, ø 18mm
KM# 184
بها: $ 2.42
بولیوی 5 بولیویانو - obverseبولیوی 5 بولیویانو - reverse
5 بولیویانو
1951
برنز, 5.14g, ø 23mm
KM# 185
بها: $ 2.03

بولیوی 10 بولیویانو - obverseبولیوی 10 بولیویانو - reverse
10 بولیویانو
1951
برنز, 6.9g, ø 26.5mm
KM# 186
بها: $ 2.78

بولیوی>جمهوری بولیوی|1864 - 1869
 دوره

بولیوی 1 سنتسیمو - obverseبولیوی 1 سنتسیمو - reverse
1 سنتسیمو
1864
مس, 4.01g, ø 20mm
KM# 147
تعداد ضرب
بولیوی 2 سنتسیمو - obverseبولیوی 2 سنتسیمو - reverse
2 سنتسیمو
1864
مس, 7.21g, ø 27mm
KM# 148
تعداد ضرب
بولیوی 1/20 بولیویانو - obverseبولیوی 1/20 بولیویانو - reverse
1/20 بولیویانو
1864 - 1865
نقره 0.900, 1.25g, ø 15mm
KM# 149
تعداد ضرب

بولیوی 1/10 بولیویانو - obverseبولیوی 1/10 بولیویانو - reverse
1/10 بولیویانو
1864 - 1867
نقره 0.900, 2.5g
KM# 150
تعداد ضرب
بولیوی ⅕ بولیویانو - obverseبولیوی ⅕ بولیویانو - reverse
⅕ بولیویانو
1864 - 1866
نقره 0.900, 5.06g, ø 25mm
KM# 151.2
بها: $ 34.57
بولیوی ⅕ بولیویانو - obverseبولیوی ⅕ بولیویانو - reverse
⅕ بولیویانو
1864
نقره 0.900, 5.01g, ø 24mm
KM# 151.1
تعداد ضرب

بولیوی 1 بولیویانو - obverseبولیوی 1 بولیویانو - reverse
1 بولیویانو
1864 - 1867
نقره 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 152.1
بها: $ 53.73
بولیوی 1 بولیویانو - obverseبولیوی 1 بولیویانو - reverse
1 بولیویانو
1867 - 1869
نقره 0.900, 25g, ø 35mm
KM# 152.2
بها: $ 37.72

uCoin