بوسنی و هرزگوین
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

بوسنی و هرزگوین - کاتالوگ سکه

بوسنی و هرزگوین>بوسنی و هرزگوین|1998 - 2017
 دوره

بوسنی و هرزگوین 5 فنینگا - obverseبوسنی و هرزگوین 5 فنینگا - reverse
5 فنینگا
2005 - 2017
استیل با روکش نیکل, 2.66g, ø 18mm
KM# 121
بها: $ 0.39
بوسنی و هرزگوین 10 فنینگا - obverseبوسنی و هرزگوین 10 فنینگا - reverse
10 فنینگا
1998 - 2017
استیل با روکش مس, 3.9g, ø 20mm
KM# 115
بها: $ 0.26
بوسنی و هرزگوین 20 فنینگا - obverseبوسنی و هرزگوین 20 فنینگا - reverse
20 فنینگا
1998 - 2017
استیل با روکش مس, 4.5g, ø 22mm
KM# 116
بها: $ 0.31

بوسنی و هرزگوین 50 فنینگا - obverseبوسنی و هرزگوین 50 فنینگا - reverse
50 فنینگا
1998 - 2017
استیل با روکش مس, 5.15g, ø 24mm
KM# 117
بها: $ 0.84
بوسنی و هرزگوین 1 مارکا - obverseبوسنی و هرزگوین 1 مارکا - reverse
1 مارکا
2000 - 2017
استیل با روکش نیکل, 4.95g, ø 23.25mm
KM# 118
بها: $ 0.75
بوسنی و هرزگوین 2 مارکا - obverseبوسنی و هرزگوین 2 مارکا - reverse
2 مارکا
2000 - 2008
دو آلیاژی: مرکز مس - نیکل ، حلقه نیکل - برنج, 6.9g, ø 25.75mm
KM# 119
بها: $ 1.54

بوسنی و هرزگوین 5 مارکا - obverseبوسنی و هرزگوین 5 مارکا - reverse
5 مارکا
2005 - 2009
دو آلیاژی: مرکز نیکل - برنج، حلقه مس - نیکل, 10.35g, ø 30mm
KM# 120
بها: $ 3.75

بوسنی و هرزگوین>بوسنی و هرزگوین|1992 - 1997
 دوره

بوسنی و هرزگوین 1 سوورنا - obverseبوسنی و هرزگوین 1 سوورنا - reverse
1 سوورنا
1994
Lipizzaner
مس - نیکل, 28.5g, ø 38.8mm
KM# 36
بها: $ 8.01
بوسنی و هرزگوین 1 سوورنا - obverseبوسنی و هرزگوین 1 سوورنا - reverse
1 سوورنا
1995
English Hackney
مس - نیکل, 28.5g, ø 38.8mm
KM# 49
بها: $ 8.04
بوسنی و هرزگوین 1 سوورنا - obverseبوسنی و هرزگوین 1 سوورنا - reverse
1 سوورنا
1996
Hanoverian
مس - نیکل, 28.5g, ø 38.8mm
KM# 74
بها: $ 8.79

بوسنی و هرزگوین 1 سوورنا - obverseبوسنی و هرزگوین 1 سوورنا - reverse
1 سوورنا
1997
Arab
مس - نیکل, 28.5g, ø 38.8mm
KM# 93
بها: $ 7.03
بوسنی و هرزگوین 1 سوورنا - obverseبوسنی و هرزگوین 1 سوورنا - reverse
1 سوورنا
1998
Chinese horse
مس - نیکل, 28.5g, ø 38.8mm
KM# 108
بها: $ 7.79
بوسنی و هرزگوین 500 دینارا - obverseبوسنی و هرزگوین 500 دینارا - reverse
500 دینارا
1993
Brontosaurus
مس - نیکل, ø 38.5mm
KM# 1
بها: $ 9.22

بوسنی و هرزگوین 500 دینارا - obverseبوسنی و هرزگوین 500 دینارا - reverse
500 دینارا
1993
Tyrannosaurus Rex
مس - نیکل, ø 38.5mm
KM# 4
بها: $ 6.81
بوسنی و هرزگوین 500 دینارا - obverseبوسنی و هرزگوین 500 دینارا - reverse
500 دینارا
1994
Gray Wolf
مس - نیکل, ø 38.5mm
KM# 23
بها: $ 9.82
بوسنی و هرزگوین 500 دینارا - obverseبوسنی و هرزگوین 500 دینارا - reverse
500 دینارا
1994
Black Bear
مس - نیکل, ø 38.5mm
KM# 24
بها: $ 6.61

بوسنی و هرزگوین 500 دینارا - obverseبوسنی و هرزگوین 500 دینارا - reverse
500 دینارا
1994
Eohippus
مس - نیکل, ø 38.5mm
KM# 20
بها: $ 61.38
بوسنی و هرزگوین 500 دینارا - obverseبوسنی و هرزگوین 500 دینارا - reverse
500 دینارا
1994
River Kingfisher
مس - نیکل, ø 38.5mm
KM# 25
بها: $ 6.57
بوسنی و هرزگوین 500 دینارا - obverseبوسنی و هرزگوین 500 دینارا - reverse
500 دینارا
1995
European Youth Olympic, Rings
مس - نیکل, ø 38.5mm
KM# 65
بها: $ 21.09

بوسنی و هرزگوین 500 دینارا - obverseبوسنی و هرزگوین 500 دینارا - reverse
500 دینارا
1995
Przewalski's horse
مس - نیکل, ø 38.5mm
KM# 39
بها: $ 8.93
بوسنی و هرزگوین 500 دینارا - obverseبوسنی و هرزگوین 500 دینارا - reverse
500 دینارا
1995
Hedgehogs
مس - نیکل, ø 38.5mm
KM# 42
بها: $ 6.72
بوسنی و هرزگوین 500 دینارا - obverseبوسنی و هرزگوین 500 دینارا - reverse
500 دینارا
1996
Atlanta'96 Olympic - Wrestling
مس - نیکل, ø 38.5mm
KM# 54
بها: $ 35.95

بوسنی و هرزگوین 500 دینارا - obverseبوسنی و هرزگوین 500 دینارا - reverse
500 دینارا
1996
Goosander
مس - نیکل, ø 38.5mm
KM# 79
بها: $ 8.17
بوسنی و هرزگوین 500 دینارا - obverseبوسنی و هرزگوین 500 دینارا - reverse
500 دینارا
1996
Atlanta'96 Olympic - Long Jump
مس - نیکل, ø 38.5mm
KM# 52
بها: $ 14.07
بوسنی و هرزگوین 500 دینارا - obverseبوسنی و هرزگوین 500 دینارا - reverse
500 دینارا
1996
Atlanta'96 Olympic - Fencing
مس - نیکل, ø 38.5mm
KM# 55
بها: $ 36.98

بوسنی و هرزگوین 500 دینارا - obverseبوسنی و هرزگوین 500 دینارا - reverse
500 دینارا
1996
Hoopoe
مس - نیکل, ø 38.5mm
KM# 76
بها: $ 8.85

uCoin