برزیل
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

برزیل - کاتالوگ سکه

برزیل>ریل برزیل|1994 - 2018
 دوره

برزیل 1 سنتاوو - obverseبرزیل 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
1994 - 1997
فولاد ضد زنگ, 2.96g, ø 20mm
KM# 631
بها: $ 0.15
برزیل 1 سنتاوو - obverseبرزیل 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
1998 - 2004
استیل با روکش مس, 2.43g, ø 17mm
KM# 647
بها: $ 0.17
برزیل 5 سنتاوو - obverseبرزیل 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1994 - 1997
فولاد ضد زنگ, 3.27g, ø 21mm
KM# 632
بها: $ 0.14

برزیل 5 سنتاوو - obverseبرزیل 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1998 - 2018
استیل با روکش مس, 4.06g, ø 21.9mm
KM# 648
بها: $ 0.12
برزیل 10 سنتاوو - obverseبرزیل 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1994 - 1997
فولاد ضد زنگ, 3.59g, ø 22mm
KM# 633
بها: $ 0.17
برزیل 10 سنتاوو - obverseبرزیل 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1998 - 2018
استیل با روکش برنج, 4.8g, ø 20mm
KM# 649.2
بها: $ 0.12

برزیل 25 سنتاوس - obverseبرزیل 25 سنتاوس - reverse
25 سنتاوس
1994 - 1995
فولاد ضد زنگ, 4.78g, ø 23.5mm
KM# 634
بها: $ 0.3
برزیل 25 سنتاوس - obverseبرزیل 25 سنتاوس - reverse
25 سنتاوس
1998 - 2018
استیل با روکش برنج, 7.55g, ø 25mm
KM# 650
بها: $ 0.22
برزیل 50 سنتاوو - obverseبرزیل 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1994 - 1995
فولاد ضد زنگ, 3.92g, ø 23mm
KM# 635
بها: $ 0.23

برزیل 50 سنتاوو - obverseبرزیل 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1998 - 2001
مس - نیکل, 9.25g, ø 23mm
KM# 651
بها: $ 0.5
برزیل 50 سنتاوو - obverseبرزیل 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
2002 - 2018
فولاد ضد زنگ, 7.81g, ø 23mm
KM# 651a
بها: $ 0.2
برزیل 50 سنتاوو - obverseبرزیل 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
2012
فولاد ضد زنگ, 6.8g, ø 23mm
KM# 683
بها: $ 17.79

برزیل 1 ریل - obverseبرزیل 1 ریل - reverse
1 ریل
1994
فولاد ضد زنگ, 4.27g, ø 24mm
KM# 636
بها: $ 0.57
برزیل 1 ریل - obverseبرزیل 1 ریل - reverse
1 ریل
1998 - 1999
دو آلیاژی : مرکز مس - نیکلی ، حلقه برنج, 7.84g, ø 27mm
KM# 652
بها: $ 1.32
برزیل 1 ریل - obverseبرزیل 1 ریل - reverse
1 ریل
2002 - 2018
دو آلیاژی : مرکز استیل ، حلقه استیل با روکش برنز, 7g, ø 27mm
KM# 652a
بها: $ 0.49

برزیل>کروزیرو ریل برزیل|1993 - 1994
 دوره

برزیل 5 کروزیرو ریس - obverseبرزیل 5 کروزیرو ریس - reverse
5 کروزیرو ریس
1993 - 1994
فولاد ضد زنگ, 3.27g, ø 21mm
KM# 627
بها: $ 0.6
برزیل 10 کروزیرو ریس - obverseبرزیل 10 کروزیرو ریس - reverse
10 کروزیرو ریس
1993 - 1994
فولاد ضد زنگ, 3.59g, ø 22mm
KM# 628
بها: $ 0.64
برزیل 50 کروزیرو ریس - obverseبرزیل 50 کروزیرو ریس - reverse
50 کروزیرو ریس
1993 - 1994
فولاد ضد زنگ, 3.92g, ø 23mm
KM# 629
بها: $ 0.83

برزیل 100 کروزیرو ریس - obverseبرزیل 100 کروزیرو ریس - reverse
100 کروزیرو ریس
1993 - 1994
فولاد ضد زنگ, 4.27g, ø 24mm
KM# 630
بها: $ 0.98

برزیل>کروزیرو برزیل|1990 - 1993
 دوره

برزیل 1 کروزیرو - obverseبرزیل 1 کروزیرو - reverse
1 کروزیرو
1990
فولاد ضد زنگ, 3.61g, ø 20.5mm
KM# 617
بها: $ 0.61
برزیل 5 کروزیرو - obverseبرزیل 5 کروزیرو - reverse
5 کروزیرو
1990 - 1992
فولاد ضد زنگ, 3.97g, ø 21mm
KM# 618
بها: $ 0.32
برزیل 10 کروزیرو - obverseبرزیل 10 کروزیرو - reverse
10 کروزیرو
1990 - 1992
فولاد ضد زنگ, 4.39g, ø 22.5mm
KM# 619
بها: $ 0.36

برزیل 50 کروزیرو - obverseبرزیل 50 کروزیرو - reverse
50 کروزیرو
1990 - 1992
فولاد ضد زنگ, 4.2g, ø 23.5mm
KM# 620
بها: $ 0.45
برزیل 100 کروزیرو - obverseبرزیل 100 کروزیرو - reverse
100 کروزیرو
1992 - 1993
فولاد ضد زنگ, 2.4g, ø 18mm
KM# 623
بها: $ 0.46
برزیل 500 کروزیرو - obverseبرزیل 500 کروزیرو - reverse
500 کروزیرو
1992 - 1993
فولاد ضد زنگ, 2.66g, ø 19mm
KM# 624
بها: $ 0.5

برزیل 1000 کروزیرو - obverseبرزیل 1000 کروزیرو - reverse
1000 کروزیرو
1992 - 1993
فولاد ضد زنگ, 2.96g, ø 20mm
KM# 626
بها: $ 0.68

برزیل>کروزادو جدید برزیل|1989 - 1990
 دوره

برزیل 1 سنتاوو - obverseبرزیل 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
1989 - 1990
فولاد ضد زنگ, 2g, ø 17mm
KM# 611
بها: $ 0.64
برزیل 5 سنتاوو - obverseبرزیل 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1989 - 1990
فولاد ضد زنگ, 2.26g, ø 18mm
KM# 612
بها: $ 0.33
برزیل 10 سنتاوو - obverseبرزیل 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1989 - 1990
فولاد ضد زنگ, 2.54g, ø 19mm
KM# 613
بها: $ 0.37

برزیل 50 سنتاوو - obverseبرزیل 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1989 - 1990
فولاد ضد زنگ, 2.83g, ø 19.5mm
KM# 614
بها: $ 0.4

برزیل>کروزادو برزیل|1986 - 1988
 دوره

برزیل 1 سنتاوو - obverseبرزیل 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
1986 - 1988
فولاد ضد زنگ, 1.6g, ø 15mm
KM# 600
بها: $ 0.42
برزیل 5 سنتاوو - obverseبرزیل 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1986 - 1988
فولاد ضد زنگ, 1.81g, ø 16mm
KM# 601
بها: $ 0.49
برزیل 10 سنتاوو - obverseبرزیل 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1986 - 1988
فولاد ضد زنگ, 2.16g, ø 16.9mm
KM# 602
بها: $ 0.3

برزیل 20 سنتاوو - obverseبرزیل 20 سنتاوو - reverse
20 سنتاوو
1986 - 1988
فولاد ضد زنگ, 2.55g, ø 18.7mm
KM# 603
بها: $ 0.42
برزیل 50 سنتاوو - obverseبرزیل 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1986 - 1988
فولاد ضد زنگ, 3.65g, ø 21mm
KM# 604
بها: $ 0.38
برزیل 1 کروزادو - obverseبرزیل 1 کروزادو - reverse
1 کروزادو
1986 - 1988
فولاد ضد زنگ, 4.38g, ø 23mm
KM# 605
بها: $ 0.35

برزیل 5 کروزادو - obverseبرزیل 5 کروزادو - reverse
5 کروزادو
1986 - 1988
فولاد ضد زنگ, 5.21g, ø 25mm
KM# 606
بها: $ 0.68
برزیل 10 کروزادو - obverseبرزیل 10 کروزادو - reverse
10 کروزادو
1987 - 1988
فولاد ضد زنگ, 6.06g, ø 27mm
KM# 607
بها: $ 0.41

برزیل>کروزیرو برزیل|1942 - 1986
 دوره

برزیل 1 سنتاوو - obverseبرزیل 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
1967
فولاد ضد زنگ, 2.63g, ø 17mm
KM# 575.1
بها: $ 0.4
برزیل 1 سنتاوو - obverseبرزیل 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
1969 - 1975
فولاد ضد زنگ, 1.75g, ø 17mm
KM# 575.2
بها: $ 0.36
برزیل 2 سنتاوو - obverseبرزیل 2 سنتاوو - reverse
2 سنتاوو
1967
فولاد ضد زنگ, 3.25g, ø 19mm
KM# 576.1
بها: $ 0.36

برزیل 2 سنتاوو - obverseبرزیل 2 سنتاوو - reverse
2 سنتاوو
1969 - 1975
فولاد ضد زنگ, 2.16g, ø 19mm
KM# 576.2
بها: $ 0.41
برزیل 5 سنتاوو - obverseبرزیل 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1967
فولاد ضد زنگ, 3.97g, ø 21mm
KM# 577.1
بها: $ 0.25
برزیل 5 سنتاوو - obverseبرزیل 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1969 - 1975
فولاد ضد زنگ, 2.7g, ø 21mm
KM# 577.2
بها: $ 0.23

برزیل 10 سنتاوو - obverseبرزیل 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1942 - 1943
مس - نیکل, 2.88g, ø 17.22mm
KM# 555
بها: $ 1.53
برزیل 10 سنتاوو - obverseبرزیل 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1943 - 1947
Getúlio Vargas
آلومینیوم - برنز, 2.97g, ø 17.22mm
KM# 555a
بها: $ 0.83
برزیل 10 سنتاوو - obverseبرزیل 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1947 - 1955
José Bonifácio
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 17.3mm
KM# 561
بها: $ 0.32

برزیل 10 سنتاوو - obverseبرزیل 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1956 - 1961
آلومینیوم, 1.1g, ø 17.3mm
KM# 564
بها: $ 0.68
برزیل 10 سنتاوو - obverseبرزیل 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1967 - 1970
مس - نیکل, 5.52g, ø 23mm
KM# 578
بها: $ 0.33
برزیل 10 سنتاوو - obverseبرزیل 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1974 - 1979
فولاد ضد زنگ, 4.22g, ø 23mm
KM# 578.1a
بها: $ 0.26

برزیل 20 سنتاوو - obverseبرزیل 20 سنتاوو - reverse
20 سنتاوو
1942 - 1943
مس - نیکل, 3.8g, ø 20mm
KM# 556
بها: $ 1.63
برزیل 20 سنتاوو - obverseبرزیل 20 سنتاوو - reverse
20 سنتاوو
1943 - 1948
Getúlio Vargas
آلومینیوم - برنز, 4g, ø 20mm
KM# 556a
بها: $ 0.56
برزیل 20 سنتاوو - obverseبرزیل 20 سنتاوو - reverse
20 سنتاوو
1948 - 1956
Ruy Barbosa
آلومینیوم - برنز, 4g, ø 19.26mm
KM# 562
بها: $ 0.6

برزیل 20 سنتاوو - obverseبرزیل 20 سنتاوو - reverse
20 سنتاوو
1956 - 1961
آلومینیوم, 1.42g, ø 19mm
KM# 565
بها: $ 0.96
برزیل 20 سنتاوو - obverseبرزیل 20 سنتاوو - reverse
20 سنتاوو
1967 - 1970
مس - نیکل, 7.86g, ø 25mm
KM# 579
بها: $ 0.44
برزیل 20 سنتاوو - obverseبرزیل 20 سنتاوو - reverse
20 سنتاوو
1975 - 1979
فولاد ضد زنگ, 5.67g, ø 25mm
KM# 579.1a
بها: $ 0.38

برزیل 50 سنتاوو - obverseبرزیل 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1942 - 1943
مس - نیکل, 4.75g, ø 21mm
KM# 557
بها: $ 1.07
برزیل 50 سنتاوو - obverseبرزیل 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1943 - 1947
آلومینیوم - برنز, 4.75g, ø 21mm
KM# 557a
بها: $ 0.59
برزیل 50 سنتاوو - obverseبرزیل 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1948 - 1956
Eurico Dutra
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 21.3mm
KM# 563
بها: $ 0.47

برزیل 50 سنتاوو - obverseبرزیل 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1956
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 17.04mm
KM# 566
بها: $ 1
برزیل 50 سنتاوو - obverseبرزیل 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1957 - 1961
آلومینیوم, 1.83g, ø 21.07mm
KM# 569
بها: $ 0.28
برزیل 50 سنتاوو - obverseبرزیل 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1967
نیکل, 8.74g, ø 27mm
KM# 580
بها: $ 2.53

برزیل 50 سنتاوو - obverseبرزیل 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1970 - 1975
مس - نیکل, 7.71g, ø 27mm
KM# 580a
بها: $ 0.34
برزیل 50 سنتاوو - obverseبرزیل 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1975 - 1979
فولاد ضد زنگ, 6.65g, ø 27mm
KM# 580b
بها: $ 0.44
برزیل 1 کروزیرو - obverseبرزیل 1 کروزیرو - reverse
1 کروزیرو
1942 - 1956
آلومینیوم - برنز, 6.92g, ø 22.9mm
KM# 558
بها: $ 0.5

برزیل 1 کروزیرو - obverseبرزیل 1 کروزیرو - reverse
1 کروزیرو
1956
آلومینیوم - برنز, 4.03g, ø 19.03mm
KM# 567
بها: $ 0.7
برزیل 1 کروزیرو - obverseبرزیل 1 کروزیرو - reverse
1 کروزیرو
1957 - 1961
آلومینیوم, 2.38g, ø 23.23mm
KM# 570
بها: $ 0.52
برزیل 1 کروزیرو - obverseبرزیل 1 کروزیرو - reverse
1 کروزیرو
1970
نیکل, 10.08g, ø 29mm
KM# 581
بها: $ 0.68

برزیل 1 کروزیرو - obverseبرزیل 1 کروزیرو - reverse
1 کروزیرو
1974 - 1978
مس - نیکل, 10.25g, ø 29mm
KM# 581a
بها: $ 0.58
برزیل 1 کروزیرو - obverseبرزیل 1 کروزیرو - reverse
1 کروزیرو
1979 - 1984
فولاد ضد زنگ, 3.23g, ø 20mm
KM# 590
بها: $ 0.28
برزیل 2 کروزیرو - obverseبرزیل 2 کروزیرو - reverse
2 کروزیرو
1942 - 1956
آلومینیوم - برنز, 7.4g, ø 25mm
KM# 559
بها: $ 0.39

برزیل 2 کروزیرو - obverseبرزیل 2 کروزیرو - reverse
2 کروزیرو
1956
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 21mm
KM# 568
بها: $ 6.8
برزیل 2 کروزیرو - obverseبرزیل 2 کروزیرو - reverse
2 کروزیرو
1957 - 1961
آلومینیوم, 2.76g, ø 25.26mm
KM# 571
بها: $ 0.67
برزیل 5 کروزیرو - obverseبرزیل 5 کروزیرو - reverse
5 کروزیرو
1942 - 1943
آلومینیوم - برنز, 9g, ø 27mm
KM# 560
بها: $ 7.48

برزیل 5 کروزیرو - obverseبرزیل 5 کروزیرو - reverse
5 کروزیرو
1980 - 1984
فولاد ضد زنگ, 4.5g, ø 22mm
KM# 591
بها: $ 0.25
برزیل 10 کروزیرو - obverseبرزیل 10 کروزیرو - reverse
10 کروزیرو
1965
آلومینیوم, 2.15g, ø 23.5mm
KM# 572
بها: $ 1.09
برزیل 10 کروزیرو - obverseبرزیل 10 کروزیرو - reverse
10 کروزیرو
1980 - 1984
فولاد ضد زنگ, 5.35g, ø 24mm
KM# 592.1
بها: $ 0.23

برزیل 10 کروزیرو - obverseبرزیل 10 کروزیرو - reverse
10 کروزیرو
1985 - 1986
فولاد ضد زنگ, 4.78g, ø 24mm
KM# 592.2
بها: $ 0.42
برزیل 20 کروزیرو - obverseبرزیل 20 کروزیرو - reverse
20 کروزیرو
1965
آلومینیوم, 2.45g, ø 25mm
KM# 573
بها: $ 0.81
برزیل 20 کروزیرو - obverseبرزیل 20 کروزیرو - reverse
20 کروزیرو
1981 - 1984
فولاد ضد زنگ, 6.33g, ø 26mm
KM# 593.1
بها: $ 0.33

برزیل 20 کروزیرو - obverseبرزیل 20 کروزیرو - reverse
20 کروزیرو
1985 - 1986
فولاد ضد زنگ, 5.6g, ø 26mm
KM# 593.2
بها: $ 0.26
برزیل 50 کروزیرو - obverseبرزیل 50 کروزیرو - reverse
50 کروزیرو
1965
نیکل, 3.3g, ø 18mm
KM# 574
بها: $ 0.6
برزیل 50 کروزیرو - obverseبرزیل 50 کروزیرو - reverse
50 کروزیرو
1981 - 1984
فولاد ضد زنگ, 7.34g, ø 28mm
KM# 594.1
بها: $ 0.44

برزیل 50 کروزیرو - obverseبرزیل 50 کروزیرو - reverse
50 کروزیرو
1985 - 1986
فولاد ضد زنگ, 6.49g, ø 28mm
KM# 594.2
بها: $ 0.43
برزیل 100 کروزیرو - obverseبرزیل 100 کروزیرو - reverse
100 کروزیرو
1985 - 1986
فولاد ضد زنگ, 2.05g, ø 17mm
KM# 595
بها: $ 0.54
برزیل 200 کروزیرو - obverseبرزیل 200 کروزیرو - reverse
200 کروزیرو
1985 - 1986
فولاد ضد زنگ, 2.55g, ø 19mm
KM# 596
بها: $ 0.64

برزیل 500 کروزیرو - obverseبرزیل 500 کروزیرو - reverse
500 کروزیرو
1985 - 1986
فولاد ضد زنگ, 3.65g, ø 21mm
KM# 597
بها: $ 0.45

برزیل>جمهوری اول|1889 - 1942
 دوره

برزیل 20 ریس - obverseبرزیل 20 ریس - reverse
20 ریس
1889 - 1912
برنز, 7.49g, ø 25mm
KM# 490
بها: $ 5.9
برزیل 20 ریس - obverseبرزیل 20 ریس - reverse
20 ریس
1918 - 1935
مس - نیکل, 2g, ø 15mm
KM# 516
بها: $ 2.8
برزیل 40 ریس - obverseبرزیل 40 ریس - reverse
40 ریس
1889 - 1912
برنز, 13g, ø 30mm
KM# 491
بها: $ 4.48

برزیل 50 ریس - obverseبرزیل 50 ریس - reverse
50 ریس
1918 - 1935
مس - نیکل, 3.08g, ø 17.3mm
KM# 517
بها: $ 2.13
برزیل 100 ریس - obverseبرزیل 100 ریس - reverse
100 ریس
1889 - 1900
مس - نیکل, 9.89g, ø 27.15mm
KM# 492
بها: $ 2.36
برزیل 100 ریس - obverseبرزیل 100 ریس - reverse
100 ریس
1901
مس - نیکل, 5g, ø 20.96mm
KM# 503
بها: $ 1.4

برزیل 100 ریس - obverseبرزیل 100 ریس - reverse
100 ریس
1918 - 1935
مس - نیکل, 4.95g, ø 21.3mm
KM# 518
بها: $ 1.36
برزیل 100 ریس - obverseبرزیل 100 ریس - reverse
100 ریس
1936 - 1938
Marquis of Tamandaré
مس - نیکل, 4.62g, ø 19mm
KM# 536
بها: $ 0.92
برزیل 100 ریس - obverseبرزیل 100 ریس - reverse
100 ریس
1938 - 1942
GETULIO VARGAS
مس - نیکل, 2.53g, ø 16.87mm
KM# 544
بها: $ 1.03

برزیل 200 ریس - obverseبرزیل 200 ریس - reverse
200 ریس
1889 - 1900
مس - نیکل, 14.91g, ø 32.1mm
KM# 493
بها: $ 3.89
برزیل 200 ریس - obverseبرزیل 200 ریس - reverse
200 ریس
1901
مس - نیکل, 8.02g, ø 25mm
KM# 504
بها: $ 1.41
برزیل 200 ریس - obverseبرزیل 200 ریس - reverse
200 ریس
1918 - 1935
مس - نیکل, 7.8g, ø 25mm
KM# 519
بها: $ 1.09

برزیل 200 ریس - obverseبرزیل 200 ریس - reverse
200 ریس
1936 - 1938
Viscount of Mauá
مس - نیکل, 6g, ø 23mm
KM# 537
بها: $ 0.98
برزیل 200 ریس - obverseبرزیل 200 ریس - reverse
200 ریس
1938 - 1942
GETULIO VARGAS
مس - نیکل, 3.44g, ø 18.8mm
KM# 545
بها: $ 1.32
برزیل 300 ریس - obverseبرزیل 300 ریس - reverse
300 ریس
1936 - 1938
مس - نیکل, 8g, ø 25.2mm
KM# 538
بها: $ 1.21

برزیل 300 ریس - obverseبرزیل 300 ریس - reverse
300 ریس
1938 - 1942
GETULIO VARGAS
مس - نیکل, 4.4g, ø 20.8mm
KM# 546
بها: $ 0.81
برزیل 400 ریس - obverseبرزیل 400 ریس - reverse
400 ریس
1901
مس - نیکل, 11.7g, ø 30mm
KM# 505
بها: $ 2.27
برزیل 400 ریس - obverseبرزیل 400 ریس - reverse
400 ریس
1914
مس - نیکل, 12.4g, ø 30mm
KM# 515
بها: $ 24.91

برزیل 400 ریس - obverseبرزیل 400 ریس - reverse
400 ریس
1918 - 1935
مس - نیکل, 11.7g, ø 30.2mm
KM# 520
بها: $ 1.41
برزیل 400 ریس - obverseبرزیل 400 ریس - reverse
400 ریس
1936 - 1938
مس - نیکل, 10.08g, ø 28.1mm
KM# 539
بها: $ 1.27
برزیل 400 ریس - obverseبرزیل 400 ریس - reverse
400 ریس
1938 - 1942
GETULIO VARGAS
مس - نیکل, 5.44g, ø 23mm
KM# 547
بها: $ 0.96

برزیل 500 ریس - obverseبرزیل 500 ریس - reverse
500 ریس
1889
نقره 0.917, 6.37g, ø 25mm
KM# 494
بها: $ 13.13
برزیل 500 ریس - obverseبرزیل 500 ریس - reverse
500 ریس
1906 - 1912
نقره 0.900, 5g, ø 22mm
KM# 506
بها: $ 6.9
برزیل 500 ریس - obverseبرزیل 500 ریس - reverse
500 ریس
1912
نقره 0.900, 5g, ø 22mm
KM# 509
بها: $ 10.87

برزیل 500 ریس - obverseبرزیل 500 ریس - reverse
500 ریس
1913
نقره 0.900, 5g, ø 22mm
KM# 512
بها: $ 6.7
برزیل 500 ریس - obverseبرزیل 500 ریس - reverse
500 ریس
1924 - 1930
آلومینیوم - برنز, 3.95g, ø 22.73mm
KM# 524
بها: $ 1.64
برزیل 500 ریس - obverseبرزیل 500 ریس - reverse
500 ریس
1935
آلومینیوم - برنز, 4g, ø 22mm
KM# 533
بها: $ 80.47

برزیل 500 ریس - obverseبرزیل 500 ریس - reverse
500 ریس
1936 - 1938
آلومینیوم - برنز, 4.8g, ø 22.3mm
KM# 540
بها: $ 1.7
برزیل 500 ریس - obverseبرزیل 500 ریس - reverse
500 ریس
1939
آلومینیوم - برنز, 4.85g, ø 22.3mm
KM# 549
بها: $ 2.3
برزیل 1000 ریس - obverseبرزیل 1000 ریس - reverse
1000 ریس
1889
نقره 0.917, 12.75g, ø 30mm
KM# 495
بها: $ 47.42

برزیل 1000 ریس - obverseبرزیل 1000 ریس - reverse
1000 ریس
1906 - 1912
نقره 0.900, 10g, ø 26mm
KM# 507
بها: $ 8.46
برزیل 1000 ریس - obverseبرزیل 1000 ریس - reverse
1000 ریس
1912 - 1913
نقره 0.900, 10g, ø 26.2mm
KM# 510
بها: $ 11.24
برزیل 1000 ریس - obverseبرزیل 1000 ریس - reverse
1000 ریس
1913
نقره 0.900, 10g, ø 26mm
KM# 513
بها: $ 9.94

برزیل 1000 ریس - obverseبرزیل 1000 ریس - reverse
1000 ریس
1924 - 1931
آلومینیوم - برنز, 8g, ø 26.8mm
KM# 525
بها: $ 1.63
برزیل 1000 ریس - obverseبرزیل 1000 ریس - reverse
1000 ریس
1935
آلومینیوم - برنز, 8g, ø 26mm
KM# 534
بها: $ 6.64
برزیل 1000 ریس - obverseبرزیل 1000 ریس - reverse
1000 ریس
1936 - 1938
آلومینیوم - برنز, 7.1g, ø 24.3mm
KM# 541
بها: $ 1.83

برزیل 1000 ریس - obverseبرزیل 1000 ریس - reverse
1000 ریس
1939
آلومینیوم - برنز, 6.67g, ø 24.4mm
KM# 550
بها: $ 0.53
برزیل 2000 ریس - obverseبرزیل 2000 ریس - reverse
2000 ریس
1891 - 1897
نقره 0.917, 25.5g, ø 37mm
KM# 498
بها: $ 14.68
برزیل 2000 ریس - obverseبرزیل 2000 ریس - reverse
2000 ریس
1906 - 1912
نقره 0.900, 20g, ø 32.5mm
KM# 508
بها: $ 18.74

برزیل 2000 ریس - obverseبرزیل 2000 ریس - reverse
2000 ریس
1912 - 1913
نقره 0.900, 20g, ø 32.5mm
KM# 511
بها: $ 24.64
برزیل 2000 ریس - obverseبرزیل 2000 ریس - reverse
2000 ریس
1913
نقره 0.900, 20g, ø 32.5mm
KM# 514
بها: $ 26.15
برزیل 2000 ریس - obverseبرزیل 2000 ریس - reverse
2000 ریس
1924 - 1934
نقره 0.500, 8g, ø 26mm
KM# 526
بها: $ 8.51

برزیل 2000 ریس - obverseبرزیل 2000 ریس - reverse
2000 ریس
1935
نقره 0.500, 8g, ø 26.2mm
KM# 535
بها: $ 4.67
برزیل 2000 ریس - obverseبرزیل 2000 ریس - reverse
2000 ریس
1936 - 1938
آلومینیوم - برنز, 8.62g, ø 26mm
KM# 542
بها: $ 2.48
برزیل 2000 ریس - obverseبرزیل 2000 ریس - reverse
2000 ریس
1937 - 1938
آلومینیوم - برنز, 8.7g, ø 26.3mm
KM# 548
بها: $ 1.57

برزیل 2000 ریس - obverseبرزیل 2000 ریس - reverse
2000 ریس
1939
آلومینیوم - برنز, 8.8g, ø 26.3mm
KM# 551
بها: $ 5.09
برزیل 5000 ریس - obverseبرزیل 5000 ریس - reverse
5000 ریس
1936 - 1938
نقره 0.600, 10g, ø 27.6mm
KM# 543
بها: $ 11.25
برزیل 10000 ریس - obverseبرزیل 10000 ریس - reverse
10000 ریس
1889 - 1921
طلا 0.917, 8.965g, ø 22.5mm
KM# 496
تعداد ضرب

برزیل 20000 ریس - obverseبرزیل 20000 ریس - reverse
20000 ریس
1889 - 1922
طلا 0.917, 17.93g, ø 30mm
KM# 497
تعداد ضرب

برزیل>امپراتوز پدرو دوم|1831 - 1889
 دوره

برزیل 10 ریس - obverseبرزیل 10 ریس - reverse
10 ریس
1868 - 1870
برنز, 3.54g, ø 20.22mm
KM# 473
بها: $ 3.52
برزیل 20 ریس - obverseبرزیل 20 ریس - reverse
20 ریس
1832
مس, 7.17g, ø 30mm
KM# 380
بها: $ 74.66
برزیل 20 ریس - obverseبرزیل 20 ریس - reverse
20 ریس
1868 - 1870
برنز, 6.78g, ø 25.39mm
KM# 474
بها: $ 3.42

No ImageNo Image
40 ریس
1832
Goias
مس, 7.17g, ø 30mm
KM# 381.1
تعداد ضرب
برزیل 40 ریس - obverseبرزیل 40 ریس - reverse
40 ریس
1832
"R" – Rio de Janeiro
مس, 14.34g, ø 35.2mm
KM# 378
بها: $ 15.84
برزیل 40 ریس - obverseبرزیل 40 ریس - reverse
40 ریس
1833
مس, 7.17g, ø 30mm
KM# 381.2
تعداد ضرب

برزیل 40 ریس - obverseبرزیل 40 ریس - reverse
40 ریس
1873 - 1880
برنز, 12.08g, ø 30.13mm
KM# 479
بها: $ 6.26
برزیل 50 ریس - obverseبرزیل 50 ریس - reverse
50 ریس
1886 - 1888
مس - نیکل, 7g, ø 22mm
KM# 482
بها: $ 12.66
برزیل 80 ریس - obverseبرزیل 80 ریس - reverse
80 ریس
1831 - 1832
"R" – Rio de Janeiro
مس, 28.69g, ø 40mm
KM# 379
بها: $ 11.14

No ImageNo Image
80 ریس
1832 - 1833
"G" – Goias
مس, 14.34g, ø 35mm
KM# 383
تعداد ضرب
No ImageNo Image
80 ریس
1832
"SP" – Sao Paulo
مس, 19.13g, ø 35mm
KM# 382
تعداد ضرب
برزیل 100 ریس - obverseبرزیل 100 ریس - reverse
100 ریس
1834 - 1848
نقره 0.917, 2.24g, ø 18mm
KM# 452
بها: $ 7.96

برزیل 100 ریس - obverseبرزیل 100 ریس - reverse
100 ریس
1871 - 1885
مس - نیکل, 9.8g, ø 27mm
KM# 477
بها: $ 3.01
برزیل 100 ریس - obverseبرزیل 100 ریس - reverse
100 ریس
1886 - 1889
مس - نیکل, 10g, ø 27mm
KM# 483
بها: $ 4.67
برزیل 200 ریس - obverseبرزیل 200 ریس - reverse
200 ریس
1835 - 1848
نقره 0.917, 4.48g, ø 23mm
KM# 455
بها: $ 31.05

برزیل 200 ریس - obverseبرزیل 200 ریس - reverse
200 ریس
1854 - 1867
نقره 0.917, 2.55g, ø 19.9mm
KM# 469
بها: $ 7.34
برزیل 200 ریس - obverseبرزیل 200 ریس - reverse
200 ریس
1867 - 1869
نقره 0.835, 2.5g, ø 19mm
KM# 471
بها: $ 12.64
برزیل 200 ریس - obverseبرزیل 200 ریس - reverse
200 ریس
1871 - 1884
مس - نیکل, 14.1g, ø 32mm
KM# 478
بها: $ 3.69

برزیل 200 ریس - obverseبرزیل 200 ریس - reverse
200 ریس
1886 - 1889
مس - نیکل, 15.16g, ø 32.33mm
KM# 484
بها: $ 10.18
برزیل 400 ریس - obverseبرزیل 400 ریس - reverse
400 ریس
1834 - 1848
نقره 0.917, 8.96g, ø 28mm
KM# 453
بها: $ 8.45
برزیل 500 ریس - obverseبرزیل 500 ریس - reverse
500 ریس
1849 - 1852
نقره 0.917, 6.37g, ø 25.5mm
KM# 458
بها: $ 10.15

برزیل 500 ریس - obverseبرزیل 500 ریس - reverse
500 ریس
1853 - 1867
نقره 0.917, 6.375g, ø 25mm
KM# 464
بها: $ 10.06
برزیل 500 ریس - obverseبرزیل 500 ریس - reverse
500 ریس
1867 - 1868
نقره 0.835, 6.25g, ø 25mm
KM# 472
بها: $ 8.53
برزیل 500 ریس - obverseبرزیل 500 ریس - reverse
500 ریس
1876 - 1889
نقره 0.917, 6.375g, ø 25mm
KM# 480
بها: $ 10.02

برزیل 1000 ریس - obverseبرزیل 1000 ریس - reverse
1000 ریس
1849 - 1852
نقره 0.917, 12.75g, ø 30mm
KM# 459
بها: $ 26.66
برزیل 1000 ریس - obverseبرزیل 1000 ریس - reverse
1000 ریس
1853 - 1866
نقره 0.917, 12.65g, ø 30.3mm
KM# 465
بها: $ 13.71
برزیل 1000 ریس - obverseبرزیل 1000 ریس - reverse
1000 ریس
1869
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.3mm
KM# 476
بها: $ 37.94

برزیل 1000 ریس - obverseبرزیل 1000 ریس - reverse
1000 ریس
1876 - 1889
نقره 0.917, 12.75g, ø 30.31mm
KM# 481
بها: $ 21.1
برزیل 1200 ریس - obverseبرزیل 1200 ریس - reverse
1200 ریس
1834 - 1847
نقره 0.917, 26.89g, ø 37mm
KM# 454
بها: $ 16.95
برزیل 2000 ریس - obverseبرزیل 2000 ریس - reverse
2000 ریس
1851 - 1852
نقره 0.917, 25.5g, ø 37mm
KM# 462
بها: $ 41.02

برزیل 2000 ریس - obverseبرزیل 2000 ریس - reverse
2000 ریس
1853 - 1867
نقره 0.917, 25.5g, ø 37mm
KM# 466
بها: $ 35.81
برزیل 2000 ریس - obverseبرزیل 2000 ریس - reverse
2000 ریس
1868 - 1869
نقره 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 475
بها: $ 35.43
برزیل 2000 ریس - obverseبرزیل 2000 ریس - reverse
2000 ریس
1875 - 1876
نقره 0.917, 25.5g, ø 37mm
KM# 475a
بها: $ 69.94

برزیل 2000 ریس - obverseبرزیل 2000 ریس - reverse
2000 ریس
1886 - 1889
نقره 0.917, 25.5g, ø 37mm
KM# 485
بها: $ 34.49
برزیل 5000 ریس - obverseبرزیل 5000 ریس - reverse
5000 ریس
1854 - 1857
طلا 0.917, 4.482g, ø 19.5mm
KM# 470
بها: $ 314.1
برزیل 6400 ریس - obverseبرزیل 6400 ریس - reverse
6400 ریس
1832 - 1833
طلا 0.917, 14.34g, ø 31mm
KM# 387
بها: $ 4,987

برزیل 10000 ریس - obverseبرزیل 10000 ریس - reverse
10000 ریس
1833 - 1840
طلا 0.917, 14.34g, ø 28mm
KM# 451
بها: $ 1,402
برزیل 10000 ریس - obverseبرزیل 10000 ریس - reverse
10000 ریس
1841 - 1848
طلا 0.917, 14.34g, ø 28mm
KM# 457
تعداد ضرب
برزیل 10000 ریس - obverseبرزیل 10000 ریس - reverse
10000 ریس
1849 - 1851
طلا 0.917, 8.965g, ø 26mm
KM# 460
تعداد ضرب

برزیل 10000 ریس - obverseبرزیل 10000 ریس - reverse
10000 ریس
1853 - 1889
طلا 0.917, 8.965g, ø 23mm
KM# 467
بها: $ 448.9
برزیل 20000 ریس - obverseبرزیل 20000 ریس - reverse
20000 ریس
1849 - 1851
طلا 0.917, 17.93g, ø 30mm
KM# 461
بها: $ 2,540
برزیل 20000 ریس - obverseبرزیل 20000 ریس - reverse
20000 ریس
1851 - 1852
طلا 0.917, 17.93g, ø 30mm
KM# 463
تعداد ضرب

برزیل 20000 ریس - obverseبرزیل 20000 ریس - reverse
20000 ریس
1853 - 1889
طلا 0.917, 17.93g, ø 30mm
KM# 468
تعداد ضرب

برزیل>امپراتور پدرو اول|1823 - 1831
 دوره

No ImageNo Image
10 ریس
1824
مس, 3.59g, ø 25mm
KM# 371.1
تعداد ضرب
برزیل 10 ریس - obverseبرزیل 10 ریس - reverse
10 ریس
1827 - 1828
مس, 3.59g, ø 25mm
KM# 371.2
بها: $ 9.72
برزیل 20 ریس - obverseبرزیل 20 ریس - reverse
20 ریس
1823 - 1830
"R" – Rio de Janeiro
مس, 7.17g, ø 30mm
KM# 360.1
بها: $ 4.68

No ImageNo Image
20 ریس
1825
مس, 3.59g, ø 25mm
KM# 375.1
تعداد ضرب
برزیل 20 ریس - obverseبرزیل 20 ریس - reverse
20 ریس
1825 - 1830
Bahia
مس, 7.17g, ø 30mm
KM# 360.2
بها: $ 56.85
برزیل ½37 ریس - obverseبرزیل ½37 ریس - reverse
½37 ریس
1823 - 1828
مس, 7.17g, ø 29mm
KM# 362
تعداد ضرب

برزیل 40 ریس - obverseبرزیل 40 ریس - reverse
40 ریس
1823 - 1831
Rio de Janeiro
مس, 14.34g, ø 37mm
KM# 363.1
بها: $ 2.85
No ImageNo Image
40 ریس
1823 - 1830
Goias
مس, 14.34g, ø 37mm
KM# 364.2
تعداد ضرب
برزیل 40 ریس - obverseبرزیل 40 ریس - reverse
40 ریس
1823 - 1831
Cuiaba
مس, 14.34g, ø 37mm
KM# 364.1
بها: $ 19.64

برزیل 40 ریس - obverseبرزیل 40 ریس - reverse
40 ریس
1824 - 1830
Bahia
مس, 14.34g, ø 37mm
KM# 363.2
بها: $ 8.8
برزیل 75 ریس - obverseبرزیل 75 ریس - reverse
75 ریس
1823
مس, 14.34g, ø 35mm
KM# 365
تعداد ضرب
برزیل 80 ریس - obverseبرزیل 80 ریس - reverse
80 ریس
1823 - 1831
"R" – Rio de Janeiro
مس, 28.69g, ø 36mm
KM# 366.1
بها: $ 5.66

برزیل 80 ریس - obverseبرزیل 80 ریس - reverse
80 ریس
1824 - 1831
Bahia
مس, 28.69g, ø 40mm
KM# 366.2
بها: $ 4.31
برزیل 80 ریس - obverseبرزیل 80 ریس - reverse
80 ریس
1824 - 1826
نقره 0.917, 2.24g, ø 30mm
KM# 372
تعداد ضرب
برزیل 80 ریس - obverseبرزیل 80 ریس - reverse
80 ریس
1825 - 1829
Sao Paulo
مس, 19.13g, ø 35mm
KM# 376
بها: $ 41.86

برزیل 80 ریس - obverseبرزیل 80 ریس - reverse
80 ریس
1826 - 1830
Cuiaba
مس, 14.34g, ø 35mm
KM# 377.1
بها: $ 23.63
No ImageNo Image
80 ریس
1828 - 1831
Goias
مس, 14.34g, ø 35mm
KM# 377.2
تعداد ضرب
برزیل 160 ریس - obverseبرزیل 160 ریس - reverse
160 ریس
1824 - 1826
نقره 0.917, 4.48g, ø 25mm
KM# 373
تعداد ضرب

برزیل 320 ریس - obverseبرزیل 320 ریس - reverse
320 ریس
1825 - 1830
نقره 0.917, 8.96g, ø 31mm
KM# 374
تعداد ضرب
برزیل 640 ریس - obverseبرزیل 640 ریس - reverse
640 ریس
1824 - 1827
نقره 0.917, 17.92g, ø 37mm
KM# 367
بها: $ 144.3
برزیل 960 ریس - obverseبرزیل 960 ریس - reverse
960 ریس
1823 - 1827
Rio de Janeiro
نقره 0.900, 26.89g, ø 40mm
KM# 368.1
تعداد ضرب

برزیل 960 ریس - obverseبرزیل 960 ریس - reverse
960 ریس
1824 - 1826
Bahia
نقره 0.900, 26.89g, ø 40mm
KM# 368.2
تعداد ضرب
برزیل 4000 ریس - obverseبرزیل 4000 ریس - reverse
4000 ریس
1823 - 1827
Rio de Janeiro
طلا 0.917, 8.2g, ø 27mm
KM# 369.1
تعداد ضرب
No ImageNo Image
4000 ریس
1825 - 1828
Bahia
طلا 0.917, 8.2g, ø 27mm
KM# 369.2
تعداد ضرب

برزیل 6400 ریس - obverseبرزیل 6400 ریس - reverse
6400 ریس
1823 - 1828
"R" – Rio de Janeiro
طلا 0.917, 14.34g, ø 32mm
KM# 370.1
تعداد ضرب
برزیل 6400 ریس - obverseبرزیل 6400 ریس - reverse
6400 ریس
1825 - 1828
Bahia
طلا 0.917, 14.34g, ø 32mm
KM# 370.2
تعداد ضرب

برزیل>King John VI|1802 - 1822
 دوره

برزیل 10 ریس - obverseبرزیل 10 ریس - reverse
10 ریس
1802 - 1818
مس, 3.7g, ø 25.3mm
KM# 232
بها: $ 10.56
برزیل 10 ریس - obverseبرزیل 10 ریس - reverse
10 ریس
1818 - 1823
مس, 3.83g, ø 25mm
KM# 314
بها: $ 3.45
برزیل 20 ریس - obverseبرزیل 20 ریس - reverse
20 ریس
1802 - 1818
مس, 7.17g, ø 30mm
KM# 233
بها: $ 10.56

برزیل 20 ریس - obverseبرزیل 20 ریس - reverse
20 ریس
1818 - 1822
مس, 7.17g, ø 30mm
KM# 316
بها: $ 16.05
برزیل ½37 ریس - obverseبرزیل ½37 ریس - reverse
½37 ریس
1818 - 1821
مس, 5.3g, ø 30mm
KM# 317
تعداد ضرب
برزیل 40 ریس - obverseبرزیل 40 ریس - reverse
40 ریس
1802 - 1817
مس, 14.34g, ø 35mm
KM# 234
بها: $ 5.29

برزیل 40 ریس - obverseبرزیل 40 ریس - reverse
40 ریس
1818 - 1823
مس, 13.6g, ø 36mm
KM# 319
بها: $ 53.71
برزیل 40 ریس - obverseبرزیل 40 ریس - reverse
40 ریس
1820 - 1822
W/o mintmark
مس, 13.6g, ø 36mm
KM# 340
بها: $ 7.92
برزیل 75 ریس - obverseبرزیل 75 ریس - reverse
75 ریس
1818 - 1821
مس, 14g, ø 35mm
KM# 320
بها: $ 47.1

برزیل 80 ریس - obverseبرزیل 80 ریس - reverse
80 ریس
1810 - 1816
نقره 0.917, 2.24g
KM# 305
تعداد ضرب
No ImageNo Image
80 ریس
1811 - 1812
مس, 14g, ø 34mm
KM# 308
تعداد ضرب
برزیل 80 ریس - obverseبرزیل 80 ریس - reverse
80 ریس
1818 - 1821
Silver /gray color/
نقره 0.917, 2.24g
KM# 322
تعداد ضرب

برزیل 80 ریس - obverseبرزیل 80 ریس - reverse
80 ریس
1818
مس, 28.68g, ø 40mm
KM# 321
تعداد ضرب
برزیل 80 ریس - obverseبرزیل 80 ریس - reverse
80 ریس
1820 - 1823
مس, 28.69g, ø 42mm
KM# 342
بها: $ 30.04
برزیل 160 ریس - obverseبرزیل 160 ریس - reverse
160 ریس
1810 - 1815
نقره 0.917, 4.48g, ø 25mm
KM# 306
تعداد ضرب

برزیل 160 ریس - obverseبرزیل 160 ریس - reverse
160 ریس
1818 - 1821
نقره 0.917, 4.48g, ø 25mm
KM# 323
بها: $ 40.3
برزیل 320 ریس - obverseبرزیل 320 ریس - reverse
320 ریس
1809 - 1817
نقره 0.917, 8.96g, ø 30mm
KM# 255
تعداد ضرب
برزیل 320 ریس - obverseبرزیل 320 ریس - reverse
320 ریس
1818 - 1821
نقره 0.917, 8.96g, ø 30mm
KM# 324
بها: $ 38.78

برزیل 640 ریس - obverseبرزیل 640 ریس - reverse
640 ریس
1806 - 1808
نقره 0.917, 17.92g
KM# 237
تعداد ضرب
برزیل 640 ریس - obverseبرزیل 640 ریس - reverse
640 ریس
1809 - 1816
نقره 0.917, 17.92g
KM# 256
تعداد ضرب
برزیل 640 ریس - obverseبرزیل 640 ریس - reverse
640 ریس
1818 - 1822
نقره 0.917, 17.92g
KM# 325
بها: $ 42.11

برزیل 960 ریس - obverseبرزیل 960 ریس - reverse
960 ریس
1810 - 1818
نقره 0.917, 17.92g
KM# 307
بها: $ 44.17
برزیل 960 ریس - obverseبرزیل 960 ریس - reverse
960 ریس
1816
نقره 0.917, 17.92g, ø 40mm
KM# 313
بها: $ 134.9
برزیل 960 ریس - obverseبرزیل 960 ریس - reverse
960 ریس
1818 - 1822
نقره 0.917, 17.92g
KM# 326
بها: $ 42.62

برزیل 4000 ریس - obverseبرزیل 4000 ریس - reverse
4000 ریس
1805 - 1817
طلا 0.917, 8.0683g, ø 27mm
KM# 235
بها: $ 821.3
No ImageNo Image
4000 ریس
1816
طلا 0.917, 8.0683g, ø 27mm
KM# 312
تعداد ضرب
برزیل 4000 ریس - obverseبرزیل 4000 ریس - reverse
4000 ریس
1818 - 1822
طلا 0.917, 8.0683g, ø 27mm
KM# 327
تعداد ضرب

برزیل 6400 ریس - obverseبرزیل 6400 ریس - reverse
6400 ریس
1805 - 1817
طلا 0.917, 14.3436g, ø 32mm
KM# 236
تعداد ضرب
برزیل 6400 ریس - obverseبرزیل 6400 ریس - reverse
6400 ریس
1818 - 1822
طلا 0.917, 14.3436g, ø 32mm
KM# 328
تعداد ضرب

برزیل>Queen Maria I|1778 - 1805
 دوره

برزیل 5 ریس - obverseبرزیل 5 ریس - reverse
5 ریس
1778 - 1785
مس, 3.58g, ø 25mm
KM# 200
تعداد ضرب
No ImageNo Image
5 ریس
1786 - 1797
مس, 3.58g, ø 25mm
KM# 214
تعداد ضرب
No ImageNo Image
10 ریس
1778 - 1785
مس, 7.17g, ø 31mm
KM# 201
تعداد ضرب

No ImageNo Image
10 ریس
1786 - 1796
مس, 7.17g, ø 31mm
KM# 215
تعداد ضرب
برزیل 10 ریس - obverseبرزیل 10 ریس - reverse
10 ریس
1799
مس, 3.58g, ø 25mm
KM# 288
بها: $ 27.71
برزیل 20 ریس - obverseبرزیل 20 ریس - reverse
20 ریس
1778 - 1784
مس, 14.34g, ø 36mm
KM# 202
تعداد ضرب

برزیل 20 ریس - obverseبرزیل 20 ریس - reverse
20 ریس
1786 - 1799
مس, 14.34g, ø 36mm
KM# 216
تعداد ضرب
برزیل 40 ریس - obverseبرزیل 40 ریس - reverse
40 ریس
1778 - 1784
مس, 28.68g, ø 40mm
KM# 203
تعداد ضرب
برزیل 40 ریس - obverseبرزیل 40 ریس - reverse
40 ریس
1786 - 1796
مس, 28.68g, ø 40mm
KM# 217
بها: $ 114.3

برزیل 80 ریس - obverseبرزیل 80 ریس - reverse
80 ریس
1778 - 1786
نقره 0.917, 2.2254g, ø 20mm
KM# 204
بها: $ 33.16
برزیل 80 ریس - obverseبرزیل 80 ریس - reverse
80 ریس
1787 - 1796
نقره 0.917, 2.2254g, ø 20mm
KM# 219
تعداد ضرب
برزیل 160 ریس - obverseبرزیل 160 ریس - reverse
160 ریس
1778 - 1786
نقره 0.917, 4.8315g, ø 25mm
KM# 205
بها: $ 19.98

برزیل 160 ریس - obverseبرزیل 160 ریس - reverse
160 ریس
1787 - 1797
نقره 0.917, 4.8315g, ø 25mm
KM# 220
بها: $ 38.22
برزیل 320 ریس - obverseبرزیل 320 ریس - reverse
320 ریس
1778 - 1786
نقره 0.917, 8.96g, ø 30mm
KM# 206
تعداد ضرب
برزیل 320 ریس - obverseبرزیل 320 ریس - reverse
320 ریس
1787 - 1802
نقره 0.917, 8.96g, ø 30mm
KM# 221
تعداد ضرب

برزیل 640 ریس - obverseبرزیل 640 ریس - reverse
640 ریس
1778 - 1786
نقره 0.917, 17.76g, ø 36mm
KM# 207
تعداد ضرب
برزیل 640 ریس - obverseبرزیل 640 ریس - reverse
640 ریس
1787 - 1802
نقره 0.917, 17.76g, ø 36mm
KM# 222
تعداد ضرب
برزیل 640 ریس - obverseبرزیل 640 ریس - reverse
640 ریس
1799 - 1805
نقره 0.917, 17.76g, ø 36mm
KM# 231
بها: $ 43

No ImageNo Image
1000 ریس
1778 - 1782
طلا 0.917, 2.01g
KM# 208
تعداد ضرب
برزیل 1000 ریس - obverseبرزیل 1000 ریس - reverse
1000 ریس
1787
طلا 0.917, 2.01g
KM# 223
تعداد ضرب
No ImageNo Image
1600 ریس
1780 - 1784
طلا 0.917, 3.58g
KM# 211
تعداد ضرب

برزیل 2000 ریس - obverseبرزیل 2000 ریس - reverse
2000 ریس
1778 - 1783
طلا 0.917, 4.0342g
KM# 209
تعداد ضرب
برزیل 3200 ریس - obverseبرزیل 3200 ریس - reverse
3200 ریس
1780 - 1786
طلا 0.917, 7.1718g
KM# 150
تعداد ضرب
برزیل 4000 ریس - obverseبرزیل 4000 ریس - reverse
4000 ریس
1778 - 1786
طلا 0.917, 8.0683g, ø 27mm
KM# 210
تعداد ضرب

برزیل 4000 ریس - obverseبرزیل 4000 ریس - reverse
4000 ریس
1787 - 1805
طلا 0.917, 8.0683g, ø 27mm
KM# 225
تعداد ضرب
برزیل 6400 ریس - obverseبرزیل 6400 ریس - reverse
6400 ریس
1777 - 1786
طلا 0.917, 14.3436g, ø 32mm
KM# 199
تعداد ضرب
برزیل 6400 ریس - obverseبرزیل 6400 ریس - reverse
6400 ریس
1786 - 1790
طلا 0.917, 14.3436g, ø 32mm
KM# 218
تعداد ضرب

برزیل 6400 ریس - obverseبرزیل 6400 ریس - reverse
6400 ریس
1789 - 1805
طلا 0.917, 14.3436g, ø 32mm
KM# 226
تعداد ضرب

uCoin