برزیل
×
کشور
جمهوری اول
1889 - 1942
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

کاتالوگ سکه > کشور: برزیل > جمهوری اول (1889-1942)  | جستجو 

برزیل>1889 - 1942|جمهوری اول

 دوره
برزیل 20 ریس - obverseبرزیل 20 ریس - reverse20 ریس 1889-1912
برنز, 7.49g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.78
برزیل 20 ریس - obverseبرزیل 20 ریس - reverse20 ریس 1918-1935
مس - نیکل, 2g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.78
برزیل 40 ریس - obverseبرزیل 40 ریس - reverse40 ریس 1889-1912
برنز, 13g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.44
برزیل 50 ریس - obverseبرزیل 50 ریس - reverse50 ریس 1918-1935
مس - نیکل, 3.08g, ø 17.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.13
برزیل 100 ریس - obverseبرزیل 100 ریس - reverse100 ریس 1889-1900
مس - نیکل, 9.89g, ø 27.15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.84
برزیل 100 ریس - obverseبرزیل 100 ریس - reverse100 ریس 1901
مس - نیکل, 5g, ø 20.96mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.38
برزیل 100 ریس - obverseبرزیل 100 ریس - reverse100 ریس 1918-1935
مس - نیکل, 4.95g, ø 21.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.33
برزیل 100 ریس - obverseبرزیل 100 ریس - reverse100 ریس 1936-1938
Marquis of Tamandaré
مس - نیکل, 4.62g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.91
برزیل 100 ریس - obverseبرزیل 100 ریس - reverse100 ریس 1938-1942
GETULIO VARGAS
مس - نیکل, 2.53g, ø 16.87mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.02
برزیل 200 ریس - obverseبرزیل 200 ریس - reverse200 ریس 1889-1900
مس - نیکل, 14.91g, ø 32.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.83
برزیل 200 ریس - obverseبرزیل 200 ریس - reverse200 ریس 1901
مس - نیکل, 8.02g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.41
برزیل 200 ریس - obverseبرزیل 200 ریس - reverse200 ریس 1918-1935
مس - نیکل, 7.8g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.10
برزیل 200 ریس - obverseبرزیل 200 ریس - reverse200 ریس 1936-1938
Viscount of Mauá
مس - نیکل, 6g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.97
برزیل 200 ریس - obverseبرزیل 200 ریس - reverse200 ریس 1938-1942
GETULIO VARGAS
مس - نیکل, 3.44g, ø 18.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.31
برزیل 300 ریس - obverseبرزیل 300 ریس - reverse300 ریس 1936-1938
مس - نیکل, 8g, ø 25.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.21
برزیل 300 ریس - obverseبرزیل 300 ریس - reverse300 ریس 1938-1942
GETULIO VARGAS
مس - نیکل, 4.4g, ø 20.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.80
برزیل 400 ریس - obverseبرزیل 400 ریس - reverse400 ریس 1901
مس - نیکل, 11.7g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.25
برزیل 400 ریس - obverseبرزیل 400 ریس - reverse400 ریس 1914
مس - نیکل, 12.4g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 24.71
برزیل 400 ریس - obverseبرزیل 400 ریس - reverse400 ریس 1918-1935
مس - نیکل, 11.7g, ø 30.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.40
برزیل 400 ریس - obverseبرزیل 400 ریس - reverse400 ریس 1936-1938
مس - نیکل, 10.08g, ø 28.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.26
برزیل 400 ریس - obverseبرزیل 400 ریس - reverse400 ریس 1938-1942
GETULIO VARGAS
مس - نیکل, 5.44g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.96
برزیل 500 ریس - obverseبرزیل 500 ریس - reverse500 ریس 1889
نقره 0.917, 6.37g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 13.02
برزیل 500 ریس - obverseبرزیل 500 ریس - reverse500 ریس 1906-1912
نقره 0.900, 5g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 7.09
برزیل 500 ریس - obverseبرزیل 500 ریس - reverse500 ریس 1912
نقره 0.900, 5g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 10.88
برزیل 500 ریس - obverseبرزیل 500 ریس - reverse500 ریس 1913
نقره 0.900, 5g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 6.68
برزیل 500 ریس - obverseبرزیل 500 ریس - reverse500 ریس 1924-1930
آلومینیوم - برنز, 3.95g, ø 22.73mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.61
برزیل 500 ریس - obverseبرزیل 500 ریس - reverse500 ریس 1935
آلومینیوم - برنز, 4g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 76.06
برزیل 500 ریس - obverseبرزیل 500 ریس - reverse500 ریس 1936-1938
آلومینیوم - برنز, 4.8g, ø 22.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.69
برزیل 500 ریس - obverseبرزیل 500 ریس - reverse500 ریس 1939
آلومینیوم - برنز, 4.85g, ø 22.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.27
برزیل 1000 ریس - obverseبرزیل 1000 ریس - reverse1000 ریس 1889
نقره 0.917, 12.75g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 46.29
برزیل 1000 ریس - obverseبرزیل 1000 ریس - reverse1000 ریس 1906-1912
نقره 0.900, 10g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 8.37
برزیل 1000 ریس - obverseبرزیل 1000 ریس - reverse1000 ریس 1912-1913
نقره 0.900, 10g, ø 26.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 11.67
برزیل 1000 ریس - obverseبرزیل 1000 ریس - reverse1000 ریس 1913
نقره 0.900, 10g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 9.90
برزیل 1000 ریس - obverseبرزیل 1000 ریس - reverse1000 ریس 1924-1931
آلومینیوم - برنز, 8g, ø 26.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.55
برزیل 1000 ریس - obverseبرزیل 1000 ریس - reverse1000 ریس 1935
آلومینیوم - برنز, 8g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 6.55
برزیل 1000 ریس - obverseبرزیل 1000 ریس - reverse1000 ریس 1936-1938
آلومینیوم - برنز, 7.1g, ø 24.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.81
برزیل 1000 ریس - obverseبرزیل 1000 ریس - reverse1000 ریس 1939
آلومینیوم - برنز, 6.67g, ø 24.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.82
برزیل 2000 ریس - obverseبرزیل 2000 ریس - reverse2000 ریس 1891-1897
نقره 0.917, 25.5g, ø 37mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 14.56
برزیل 2000 ریس - obverseبرزیل 2000 ریس - reverse2000 ریس 1906-1912
نقره 0.900, 20g, ø 32.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 18.42
برزیل 2000 ریس - obverseبرزیل 2000 ریس - reverse2000 ریس 1912-1913
نقره 0.900, 20g, ø 32.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 24.19
برزیل 2000 ریس - obverseبرزیل 2000 ریس - reverse2000 ریس 1913
نقره 0.900, 20g, ø 32.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 25.76
برزیل 2000 ریس - obverseبرزیل 2000 ریس - reverse2000 ریس 1924-1934
نقره 0.500, 8g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 8.44
برزیل 2000 ریس - obverseبرزیل 2000 ریس - reverse2000 ریس 1935
نقره 0.500, 8g, ø 26.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.63
برزیل 2000 ریس - obverseبرزیل 2000 ریس - reverse2000 ریس 1936-1938
آلومینیوم - برنز, 8.62g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.90
برزیل 2000 ریس - obverseبرزیل 2000 ریس - reverse2000 ریس 1937-1938
آلومینیوم - برنز, 8.7g, ø 26.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.55
برزیل 2000 ریس - obverseبرزیل 2000 ریس - reverse2000 ریس 1939
آلومینیوم - برنز, 8.8g, ø 26.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.08
برزیل 5000 ریس - obverseبرزیل 5000 ریس - reverse5000 ریس 1936-1938
نقره 0.600, 10g, ø 27.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 11.12
برزیل 10000 ریس - obverseبرزیل 10000 ریس - reverse10000 ریس 1889-1921
طلا 0.917, 8.965g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
برزیل 20000 ریس - obverseبرزیل 20000 ریس - reverse20000 ریس 1889-1922
طلا 0.917, 17.93g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
برزیل 100 ریس - obverseبرزیل 100 ریس - reverse100 ریس 1932
Colonization of Brazil
مس - نیکل, 5g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.90

uCoin