قلمرو بریتانیایی جنوبگان
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

قلمرو بریتانیایی جنوبگان - کاتالوگ سکه

قلمرو بریتانیایی جنوبگان>ملکه الیزابت دوم|2008 - 2018
 دوره

قلمرو بریتانیایی جنوبگان 50 پنس - obverseقلمرو بریتانیایی جنوبگان 50 پنس - reverse
50 پنس
2019
Adelie Penguin
مس - نیکل, 8g, ø 27.3mm
UC# 104
تعداد ضرب
قلمرو بریتانیایی جنوبگان 2 پوند - obverseقلمرو بریتانیایی جنوبگان 2 پوند - reverse
2 پوند
2008
Granting Letters Patent
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 1
بها: $ 15.3
قلمرو بریتانیایی جنوبگان 2 پوند - obverseقلمرو بریتانیایی جنوبگان 2 پوند - reverse
2 پوند
2009
Antarctic Treaty
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 5
بها: $ 8.77

قلمرو بریتانیایی جنوبگان 2 پوند - obverseقلمرو بریتانیایی جنوبگان 2 پوند - reverse
2 پوند
2012
Scott's Terra Nova Expedition
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 6
بها: $ 8.65
قلمرو بریتانیایی جنوبگان 2 پوند - obverseقلمرو بریتانیایی جنوبگان 2 پوند - reverse
2 پوند
2013
Halley VI
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 11
بها: $ 8.53
قلمرو بریتانیایی جنوبگان 2 پوند - obverseقلمرو بریتانیایی جنوبگان 2 پوند - reverse
2 پوند
2013
Queen Elizabeth Land
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 8
بها: $ 10.21

قلمرو بریتانیایی جنوبگان 2 پوند - obverseقلمرو بریتانیایی جنوبگان 2 پوند - reverse
2 پوند
2013
Emperor Penguin
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 9
بها: $ 8.29
قلمرو بریتانیایی جنوبگان 2 پوند - obverseقلمرو بریتانیایی جنوبگان 2 پوند - reverse
2 پوند
2014
Killer Whale
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 10
تعداد ضرب
قلمرو بریتانیایی جنوبگان 2 پوند - obverseقلمرو بریتانیایی جنوبگان 2 پوند - reverse
2 پوند
2014
Imperial Trans-Antarctic Expedition
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 12
بها: $ 11.44

قلمرو بریتانیایی جنوبگان 2 پوند - obverseقلمرو بریتانیایی جنوبگان 2 پوند - reverse
2 پوند
2015
Hourglass Dolphin
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 13
تعداد ضرب
قلمرو بریتانیایی جنوبگان 2 پوند - obverseقلمرو بریتانیایی جنوبگان 2 پوند - reverse
2 پوند
2016
Emperor Penguin
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 16
بها: $ 8.23
قلمرو بریتانیایی جنوبگان 2 پوند - obverseقلمرو بریتانیایی جنوبگان 2 پوند - reverse
2 پوند
2016
Sperm Whale
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 15
بها: $ 26.7

قلمرو بریتانیایی جنوبگان 2 پوند - obverseقلمرو بریتانیایی جنوبگان 2 پوند - reverse
2 پوند
2017
Southern Right Whale
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm
UC# 101
بها: $ 10.18
قلمرو بریتانیایی جنوبگان 2 پوند - obverseقلمرو بریتانیایی جنوبگان 2 پوند - reverse
2 پوند
2017
Crabeater Seal
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm
UC# 102
تعداد ضرب
No ImageNo Image
2 پوند
2018
Blue Petrel
تیتانیوم, 10g, ø 36.1mm
UC# 103
تعداد ضرب

No ImageNo Image
2 پوند
2018
Blue Petrel
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm
UC# 100
بها: $ 10.72
No ImageNo Image
2 پوند
2018
Robert Falcon Scott
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm
UC# 105
تعداد ضرب

uCoin