قلمرو بریتانیایی جنوبگان
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

قلمرو بریتانیایی جنوبگان - کاتالوگ سکه

قلمرو بریتانیایی جنوبگان>ملکه الیزابت دوم|2008 - 2018
 دوره

قلمرو بریتانیایی جنوبگان 2 پوند - obverseقلمرو بریتانیایی جنوبگان 2 پوند - reverse
2 پوند
2008
Granting Letters Patent
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 1
بها: $ 10.57
قلمرو بریتانیایی جنوبگان 2 پوند - obverseقلمرو بریتانیایی جنوبگان 2 پوند - reverse
2 پوند
2009
Antarctic Theaty
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 5
بها: $ 8.69
قلمرو بریتانیایی جنوبگان 2 پوند - obverseقلمرو بریتانیایی جنوبگان 2 پوند - reverse
2 پوند
2012
Scott's Terra Nova Expedition
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 6
بها: $ 9.89

قلمرو بریتانیایی جنوبگان 2 پوند - obverseقلمرو بریتانیایی جنوبگان 2 پوند - reverse
2 پوند
2013
Queen Elizabeth Land
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 8
بها: $ 10.28
قلمرو بریتانیایی جنوبگان 2 پوند - obverseقلمرو بریتانیایی جنوبگان 2 پوند - reverse
2 پوند
2013
Halley VI
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 11
بها: $ 8.88
قلمرو بریتانیایی جنوبگان 2 پوند - obverseقلمرو بریتانیایی جنوبگان 2 پوند - reverse
2 پوند
2013
Emperor Penguin
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 9
بها: $ 8.17

قلمرو بریتانیایی جنوبگان 2 پوند - obverseقلمرو بریتانیایی جنوبگان 2 پوند - reverse
2 پوند
2014
Imperial Trans-Antarctic Expedition
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 12
بها: $ 11.76
No ImageNo Image
2 پوند
2014
Killer Whale
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 10
تعداد ضرب
No ImageNo Image
2 پوند
2015
Hourglass Dolphin
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 13
تعداد ضرب

قلمرو بریتانیایی جنوبگان 2 پوند - obverseقلمرو بریتانیایی جنوبگان 2 پوند - reverse
2 پوند
2016
Emperor Penguin
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 16
بها: $ 7.91
No ImageNo Image
2 پوند
2016
Sperm Whale
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 15
تعداد ضرب
قلمرو بریتانیایی جنوبگان 2 پوند - obverseقلمرو بریتانیایی جنوبگان 2 پوند - reverse
2 پوند
2017
Southern Right Whale
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm
UC# 101
بها: $ 10.5

No ImageNo Image
2 پوند
2018
Blue Petrel
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm
UC# 100
بها: $ 9.38

uCoin