+

قلمرو بریتانیایی جنوبگان > کاتالوگ سکه

قلمرو بریتانیایی جنوبگان 2 پوند - obverseقلمرو بریتانیایی جنوبگان 2 پوند - reverse
2 پوند 2016, الیزابت دوم
Emperor Penguin
مس - نیکل
, 28.28g, ø 38.61mm
قلمرو بریتانیایی جنوبگان - KM# 16
ملکه الیزابت دوم
بها: $ 7.88
قلمرو بریتانیایی جنوبگان 2 پوند - obverseقلمرو بریتانیایی جنوبگان 2 پوند - reverse
2 پوند 2014, الیزابت دوم
100th Anniveersary - Imperial Trans-Antarctic Expedition
مس - نیکل
, 28.28g, ø 38.61mm
قلمرو بریتانیایی جنوبگان - KM# 12
ملکه الیزابت دوم
بها: $ 12.59
قلمرو بریتانیایی جنوبگان 2 پوند - obverseقلمرو بریتانیایی جنوبگان 2 پوند - reverse
2 پوند 2013, الیزابت دوم
Queen Elizabeth Land
مس - نیکل
, 28.28g, ø 38.61mm
قلمرو بریتانیایی جنوبگان - KM# 8
ملکه الیزابت دوم
بها: $ 11.01
قلمرو بریتانیایی جنوبگان 2 پوند - obverseقلمرو بریتانیایی جنوبگان 2 پوند - reverse
2 پوند 2013, الیزابت دوم
Halley VI Research Station
مس - نیکل
, 28.28g, ø 38.61mm
قلمرو بریتانیایی جنوبگان - KM# 11
ملکه الیزابت دوم
بها: $ 8.94
قلمرو بریتانیایی جنوبگان 2 پوند - obverseقلمرو بریتانیایی جنوبگان 2 پوند - reverse
2 پوند 2013, الیزابت دوم
Emperor Penguin
مس - نیکل
, 28.28g, ø 38.61mm
قلمرو بریتانیایی جنوبگان - KM# 9
ملکه الیزابت دوم
بها: $ 8.71
قلمرو بریتانیایی جنوبگان 2 پوند - obverseقلمرو بریتانیایی جنوبگان 2 پوند - reverse
2 پوند 2012, الیزابت دوم
100th Anniversary - Scott's Terra Nova Expedition
مس - نیکل
, 28.28g, ø 38.61mm
قلمرو بریتانیایی جنوبگان - KM# 6
ملکه الیزابت دوم
بها: $ 10.6
قلمرو بریتانیایی جنوبگان 2 پوند - obverseقلمرو بریتانیایی جنوبگان 2 پوند - reverse
2 پوند 2009, الیزابت دوم
50th Anniversary - Antarctic Theaty
مس - نیکل
, 28.28g, ø 38.61mm
قلمرو بریتانیایی جنوبگان - KM# 5
ملکه الیزابت دوم
بها: $ 8.18
قلمرو بریتانیایی جنوبگان 2 پوند - obverseقلمرو بریتانیایی جنوبگان 2 پوند - reverse
2 پوند 2008, الیزابت دوم
100th Anniversary - Granting Letters Patent
مس - نیکل
, 28.28g, ø 38.61mm
قلمرو بریتانیایی جنوبگان - KM# 1
ملکه الیزابت دوم
بها: $ 11.46
uCoin