برونئی
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

برونئی - کاتالوگ سکه

برونئی>کشور برونئی، سرزمین آشتی|1967 - 2017
 دوره

برونئی 1 سن - obverseبرونئی 1 سن - reverse
1 سن
1967
برنز, 1.24g, ø 17.7mm
KM# 4
بها: $ 1.74
برونئی 1 سن - obverseبرونئی 1 سن - reverse
1 سن
1968 - 1977
برنز, 1.24g, ø 17.7mm
KM# 9
بها: $ 0.12
برونئی 1 سن - obverseبرونئی 1 سن - reverse
1 سن
1977 - 1986
برنز, 1.24g, ø 17.7mm
KM# 15
بها: $ 1.24

برونئی 1 سن - obverseبرونئی 1 سن - reverse
1 سن
1986 - 1993
استیل با روکش مس, ø 17.7mm
KM# 15a
بها: $ 0.41
برونئی 1 سن - obverseبرونئی 1 سن - reverse
1 سن
1993 - 2006
استیل با روکش مس, 1.75g, ø 17.7mm
KM# 34
بها: $ 0.34
برونئی 1 سن - obverseبرونئی 1 سن - reverse
1 سن
2008 - 2016
برنج, 1.7g, ø 17.7mm
KM# 34b
بها: $ 0.3

برونئی 5 سن - obverseبرونئی 5 سن - reverse
5 سن
1967
مس - نیکل, 1.41g, ø 16.26mm
KM# 5
بها: $ 3.48
برونئی 5 سن - obverseبرونئی 5 سن - reverse
5 سن
1968 - 1977
مس - نیکل, 1.41g, ø 16.26mm
KM# 10
بها: $ 0.73
برونئی 5 سن - obverseبرونئی 5 سن - reverse
5 سن
1977 - 1993
مس - نیکل, 1.41g, ø 16.26mm
KM# 16
بها: $ 0.26

برونئی 5 سن - obverseبرونئی 5 سن - reverse
5 سن
1993 - 2016
مس - نیکل, 1.41g, ø 16.26mm
KM# 35
بها: $ 0.42
برونئی 10 سن - obverseبرونئی 10 سن - reverse
10 سن
1967
مس - نیکل, 2.82g, ø 19.4mm
KM# 6
بها: $ 1.68
برونئی 10 سن - obverseبرونئی 10 سن - reverse
10 سن
1968 - 1977
مس - نیکل, 2.82g, ø 19.4mm
KM# 11
بها: $ 0.41

برونئی 10 سن - obverseبرونئی 10 سن - reverse
10 سن
1977 - 1993
SULTAN HASSANAL BOLKIAH
مس - نیکل, 2.82g, ø 19.4mm
KM# 17
بها: $ 0.23
برونئی 10 سن - obverseبرونئی 10 سن - reverse
10 سن
1993 - 2016
مس - نیکل, 2.82g, ø 19.4mm
KM# 36
بها: $ 0.45
برونئی 20 سن - obverseبرونئی 20 سن - reverse
20 سن
1967
مس - نیکل, 5.65g, ø 23.5mm
KM# 7
بها: $ 3.11

برونئی 20 سن - obverseبرونئی 20 سن - reverse
20 سن
1968 - 1977
مس - نیکل, 5.65g, ø 23.5mm
KM# 12
بها: $ 0.29
برونئی 20 سن - obverseبرونئی 20 سن - reverse
20 سن
1977 - 1993
مس - نیکل, 5.65g, ø 23.5mm
KM# 18
بها: $ 0.71
برونئی 20 سن - obverseبرونئی 20 سن - reverse
20 سن
1993 - 2016
مس - نیکل, 5.65g, ø 23.5mm
KM# 37
بها: $ 0.58

برونئی 50 سن - obverseبرونئی 50 سن - reverse
50 سن
1967
مس - نیکل, 9.33g, ø 27.7mm
KM# 8
بها: $ 5.33
برونئی 50 سن - obverseبرونئی 50 سن - reverse
50 سن
1968 - 1977
مس - نیکل, 9.33g, ø 27.7mm
KM# 13
بها: $ 1.47
برونئی 50 سن - obverseبرونئی 50 سن - reverse
50 سن
1977 - 1993
مس - نیکل, 9.33g, ø 27.7mm
KM# 19
بها: $ 0.8

برونئی 50 سن - obverseبرونئی 50 سن - reverse
50 سن
1993 - 2014
مس - نیکل, 9.33g, ø 27.7mm
KM# 38
بها: $ 0.96
برونئی 1 دلار - obverseبرونئی 1 دلار - reverse
1 دلار
1970
مس - نیکل, 16.05g, ø 33.4mm
KM# 14
بها: $ 27.74
برونئی 1 دلار - obverseبرونئی 1 دلار - reverse
1 دلار
1979 - 1992
مس - نیکل
KM# 20
تعداد ضرب

No ImageNo Image
1 دلار
1993
مس - نیکل, 16.8g, ø 33.3mm
KM# 76
تعداد ضرب

uCoin