بوروندی
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

بوروندی - کاتالوگ سکه

بوروندی>جمهوری بروندی|1960 - 2016
 دوره

بوروندی 1 فرانک - obverseبوروندی 1 فرانک - reverse
1 فرانک
1965
برنج, 4.2g, ø 23mm
KM# 6
بها: $ 3.24
بوروندی 1 فرانک - obverseبوروندی 1 فرانک - reverse
1 فرانک
1970
آلومینیوم, 0.84g, ø 19.2mm
KM# 18
بها: $ 1.9
بوروندی 1 فرانک - obverseبوروندی 1 فرانک - reverse
1 فرانک
1976 - 2003
آلومینیوم, 0.87g, ø 18.91mm
KM# 19
بها: $ 0.58

بوروندی 5 فرانک - obverseبوروندی 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1968 - 1971
آلومینیوم, 2.2g, ø 25mm
KM# 16
بها: $ 2.68
بوروندی 5 فرانک - obverseبوروندی 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1976 - 2013
آلومینیوم, 2.2g, ø 25mm
KM# 20
بها: $ 0.34
بوروندی 10 فرانک - obverseبوروندی 10 فرانک - reverse
10 فرانک
1968 - 1971
فائو
مس - نیکل, 7.85g, ø 28mm
KM# 17
بها: $ 2.95

بوروندی 10 فرانک - obverseبوروندی 10 فرانک - reverse
10 فرانک
2011
استیل با روکش نیکل, 6.25g, ø 27mm
KM# 21
بها: $ 1.11
بوروندی 50 فرانک - obverseبوروندی 50 فرانک - reverse
50 فرانک
2011
استیل با روکش نیکل, 7.25g, ø 29mm
KM# 22
بها: $ 1.17

uCoin