+

کامبوج > کاتالوگ سکه

کامبوج 5 سن - obverseکامبوج 5 سن - reverse
5 سن 1979
آلومینیوم
, 2.49g, ø 20.39mm
کامبوج - KM# 69
ریل دوم
بها: $ 1.04
کامبوج 50 ریل - obverseکامبوج 50 ریل - reverse
50 ریل 1994, توردوم سیهانوک
استیل
, 1.6g, ø 15.9mm
کامبوج - KM# 92
ریل دوم
بها: $ 0.48
کامبوج 100 ریل - obverseکامبوج 100 ریل - reverse
100 ریل 1994, توردوم سیهانوک
استیل
, 2g, ø 17.9mm
کامبوج - KM# 93
ریل دوم
بها: $ 0.5
کامبوج 200 ریل - obverseکامبوج 200 ریل - reverse
200 ریل 1994, توردوم سیهانوک
استیل
, 2.4g, ø 19.9mm
کامبوج - KM# 94
ریل دوم
بها: $ 0.74
کامبوج 500 ریل - obverseکامبوج 500 ریل - reverse
500 ریل 1994, توردوم سیهانوک
دو آلیاژی : مرکز استیل ، حلقه برنج
, 6.5g, ø 25.8mm
کامبوج - KM# 95
ریل دوم
بها: $ 1.18
کامبوج 4 ریل - obverseکامبوج 4 ریل - reverse
4 ریل 1994
Prehistoric Animals - Anatosaurus
مس - نیکل
کامبوج - KM# 89
ریل دوم
بها: $ 17.24
کامبوج 4 ریل - obverseکامبوج 4 ریل - reverse
4 ریل 1993
Prehistoric Animals - Cryptocleidus
مس - نیکل
, 12.7g, ø 32.8mm
کامبوج - KM# 86
ریل دوم
بها: $ 19.69
کامبوج 4 ریل - obverseکامبوج 4 ریل - reverse
4 ریل 1991
XXV Summer Olympic Games - Barcelona 1992
استیل با روکش نیکل
کامبوج - KM# 83
ریل دوم
بها: $ 11.06
کامبوج 4 ریل - obverseکامبوج 4 ریل - reverse
4 ریل 1989
World Championship Soccer - Italy 1990
مس - نیکل
کامبوج - KM# 74
ریل دوم
بها: $ 14.29
کامبوج 4 ریل - obverseکامبوج 4 ریل - reverse
4 ریل 1989
Angkor Wat Temples
مس
کامبوج - KM# 90
ریل دوم
کامبوج 4 ریل - obverseکامبوج 4 ریل - reverse
4 ریل 1988
Cambodian Transportation
مس - نیکل
کامبوج - KM# 71
ریل دوم
No ImageNo Image
4 ریل 1988
700th Anniversary of Swiss Unity /copper/
مس
, ø 38.5mm
کامبوج - KM# 75
ریل دوم
uCoin