کامبوج
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

کامبوج - کاتالوگ سکه

کامبوج>ریل دوم|1979 - 2013
 دوره

کامبوج 5 سن - obverseکامبوج 5 سن - reverse
5 سن
1979
آلومینیوم, 2.49g, ø 20.4mm
KM# 69
بها: $ 1.04
کامبوج 50 ریل - obverseکامبوج 50 ریل - reverse
50 ریل
1994
فولاد ضد زنگ, 1.6g, ø 16mm
KM# 92
بها: $ 0.48
کامبوج 100 ریل - obverseکامبوج 100 ریل - reverse
100 ریل
1994
فولاد ضد زنگ, 2g, ø 18mm
KM# 93
بها: $ 0.49

کامبوج 200 ریل - obverseکامبوج 200 ریل - reverse
200 ریل
1994
فولاد ضد زنگ, 2.4g, ø 20mm
KM# 94
بها: $ 0.73
کامبوج 500 ریل - obverseکامبوج 500 ریل - reverse
500 ریل
1994
دوفلزی: مرکز استیل ، حلقه مس - آلومینیوم - نیکل, 6.55g, ø 26mm
KM# 95
بها: $ 1.16

کامبوج>اولین ریل|1953 - 1975
 دوره

کامبوج 10 سن - obverseکامبوج 10 سن - reverse
10 سن
1959
آلومینیوم, 1.3g, ø 23mm
KM# 54
بها: $ 1.69
No ImageNo Image
10 سنتیم
1953
آلومینیوم, 1.3g, ø 23mm
KM# 51
بها: $ 1.45
کامبوج 20 سن - obverseکامبوج 20 سن - reverse
20 سن
1959
آلومینیوم, 2.2g, ø 27mm
KM# 55
بها: $ 1.66

کامبوج 20 سنتیماس - obverseکامبوج 20 سنتیماس - reverse
20 سنتیماس
1953
آلومینیوم, 2.2g, ø 27mm
KM# 52
بها: $ 12.13
کامبوج 50 سن - obverseکامبوج 50 سن - reverse
50 سن
1959
آلومینیوم, 3.75g, ø 31mm
KM# 56
بها: $ 2.66
کامبوج 50 سنتیم - obverseکامبوج 50 سنتیم - reverse
50 سنتیم
1953
آلومینیوم, 3.75g, ø 31mm
KM# 53
بها: $ 10.07

uCoin