+

کانادا > کاتالوگ سکه

کانادا 1 سنت - obverseکانادا 1 سنت - reverse
1 سنت 2003 - 2012, الیزابت دوم
روی با روکش مس
, 2.25g, ø 19.05mm
کانادا - KM# 490
ملکه الیزابت دوم
کانادا 1 سنت - obverseکانادا 1 سنت - reverse
1 سنت 2003 - 2012, الیزابت دوم
استیل با روکش مس
, 2.35g, ø 19.05mm
کانادا - KM# 490a
ملکه الیزابت دوم
کانادا 1 سنت - obverseکانادا 1 سنت - reverse
1 سنت 2002, الیزابت دوم
50th Anniversary - Succession of Queen Elizabeth II
روی با روکش مس
, 2.25g, ø 19.05mm
کانادا - KM# 445
ملکه الیزابت دوم
بها: $ 0.2
کانادا 1 سنت - obverseکانادا 1 سنت - reverse
1 سنت 2002, الیزابت دوم
50th Anniversary - Succession of Queen Elizabeth II
استیل با روکش مس
, 2.35g, ø 19.05mm
کانادا - KM# 445b
ملکه الیزابت دوم
بها: $ 0.26
کانادا 1 سنت - obverseکانادا 1 سنت - reverse
1 سنت 2001 - 2003, الیزابت دوم
استیل با روکش مس
, 2.25g, ø 19.05mm
کانادا - KM# 289b
ملکه الیزابت دوم
بها: $ 0.22 - 0.3
کانادا 1 سنت - obverseکانادا 1 سنت - reverse
1 سنت 1997 - 2003, الیزابت دوم
روی با روکش مس
, 2.25g, ø 19.05mm
کانادا - KM# 289
ملکه الیزابت دوم
کانادا 1 سنت - obverseکانادا 1 سنت - reverse
1 سنت 1992, الیزابت دوم
125th Anniversary of Canada
برنز
, 2.5g, ø 19.1mm
کانادا - KM# 204
ملکه الیزابت دوم
بها: $ 0.2
کانادا 1 سنت - obverseکانادا 1 سنت - reverse
1 سنت 1990 - 1996, الیزابت دوم
برنز
, 2.5g, ø 19.1mm
کانادا - KM# 181
ملکه الیزابت دوم
بها: $ 0.1 - 0.17
کانادا 1 سنت - obverseکانادا 1 سنت - reverse
1 سنت 1982 - 1989, الیزابت دوم
برنز
, 2.5g, ø 19.1mm
کانادا - KM# 132
ملکه الیزابت دوم
کانادا 1 سنت - obverseکانادا 1 سنت - reverse
1 سنت 1980 - 1981, الیزابت دوم
برنز
, 2.8g, ø 19mm
کانادا - KM# 127
ملکه الیزابت دوم
کانادا 1 سنت - obverseکانادا 1 سنت - reverse
1 سنت 1965 - 1979, الیزابت دوم
برنز
, 3.24g, ø 19.05mm
کانادا - KM# 59
ملکه الیزابت دوم
بها: $ 0.1 - 0.26
کانادا 1 سنت - obverseکانادا 1 سنت - reverse
1 سنت 1953 - 1964, الیزابت دوم
برنز
, 3.24g, ø 19.05mm
کانادا - KM# 49
ملکه الیزابت دوم
uCoin