چین - جمهوری
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

چین - جمهوری - کاتالوگ سکه

چین - جمهوری>Hunan province|1912 - 1949
 دوره

چین - جمهوری 10 کش - obverseچین - جمهوری 10 کش - reverse
10 کش
1912
برنج, ø 28mm
Y# 399a
بها: $ 4.74
No ImageNo Image
10 کش
1912
مس, 7g, ø 28mm
Y# 399
تعداد ضرب
No ImageNo Image
10 کش
1915
مس, 7.6g, ø 29.2mm
Y# 401
تعداد ضرب

چین - جمهوری 10 کش - obverseچین - جمهوری 10 کش - reverse
10 کش
1922
مس, ø 29.2mm
Y# 402.1
بها: $ 68.18
No ImageNo Image
10 کش
1922
مس, ø 29.2mm
Y# 402
تعداد ضرب
چین - جمهوری 20 cash - obverseچین - جمهوری 20 cash - reverse
20 cash
1919
مس, 9.57g, ø 32mm
Y# 400
بها: $ 5.33

No ImageNo Image
20 cash
1919
مس, 9.57g, ø 32mm
Y# 400a
تعداد ضرب
No ImageNo Image
20 cash
1919
برنج
Y# 400b
تعداد ضرب
چین - جمهوری 20 cash - obverseچین - جمهوری 20 cash - reverse
20 cash
1919
برنج
Y# 400.7b
بها: $ 4.13

No ImageNo Image
20 cash
1922
مس
Y# 403
تعداد ضرب
No ImageNo Image
1 دلار
1922
نقره 0.925, 27.4g
Y# 404
تعداد ضرب

چین - جمهوری>Honan province|1912 - 1949
 دوره

No ImageNo Image
10 کش
1913
مس, ø 27.9mm
Y# A392
بها: $ 6.69
چین - جمهوری 10 کش - obverseچین - جمهوری 10 کش - reverse
10 کش
1920
مس, 3.2g, ø 19mm
Y# 392
بها: $ 2.91
چین - جمهوری 20 cash - obverseچین - جمهوری 20 cash - reverse
20 cash
1920
مس, 9.57g, ø 32mm
Y# 393
بها: $ 14.77

No ImageNo Image
20 cash
1920
مس, 9.57g, ø 32mm
Y# 393.2
تعداد ضرب
No ImageNo Image
20 cash
1920
مس, 9.57g, ø 32mm
Y# 393.1
بها: $ 14.19
No ImageNo Image
20 cash
1931
مس, 9.57g, ø 32mm
Y# A397
تعداد ضرب

No ImageNo Image
50 cash
1920
مس, 15.1g, ø 38mm
Y# 394
تعداد ضرب
No ImageNo Image
50 cash
1921
مس, 15.1g, ø 38mm
Y# 394a
تعداد ضرب
No ImageNo Image
50 cash
1931
مس, 15.1g, ø 38mm
Y# 397
تعداد ضرب

No ImageNo Image
100 کش
1928
مس, ø 40mm
Y# 395
بها: $ 12.95
No ImageNo Image
100 کش
1931
مس, ø 40mm
Y# 398
تعداد ضرب
No ImageNo Image
200 کش
1928
برنج, ø 42mm
Y# 396a
تعداد ضرب

No ImageNo Image
200 کش
1928
مس, 29.9g, ø 42mm
Y# 396
بها: $ 17.17

چین - جمهوری>Republic of China|1912 - 1949
 دوره

No ImageNo Image
½ فن
1916
برنز
Y# 323
بها: $ 14.4
چین - جمهوری ½ فن
 - obverseچین - جمهوری ½ فن
 - reverse
½ فن
1936
برنز, 3.5g, ø 20.5mm
Y# 346
بها: $ 7.09
چین - جمهوری 10 کش - obverseچین - جمهوری 10 کش - reverse
10 کش
1912
مس, 7.9g, ø 29mm
Y# 301
بها: $ 3.35

No ImageNo Image
10 کش
1914
مس, ø 28mm
Y# 309
تعداد ضرب
No ImageNo Image
10 کش
1919
مس, ø 28.05mm
Y# 307a
تعداد ضرب
چین - جمهوری 10 کش - obverseچین - جمهوری 10 کش - reverse
10 کش
1919
مس, ø 28.05mm
Y# 307
بها: $ 1.95

چین - جمهوری 10 کش - obverseچین - جمهوری 10 کش - reverse
10 کش
1920
مس, 6.6g, ø 28.06mm
Y# 306
بها: $ 12.41
No ImageNo Image
10 کش
1920
مس, 6.6g, ø 28.06mm
Y# 305
تعداد ضرب
چین - جمهوری 10 کش - obverseچین - جمهوری 10 کش - reverse
10 کش
1920
مس, 6.6g, ø 28.06mm
Y# 302
بها: $ 4.85

No ImageNo Image
10 کش
1920
مس, 6.6g, ø 28.06mm
Y# 304
تعداد ضرب
چین - جمهوری 10 کش - obverseچین - جمهوری 10 کش - reverse
10 کش
1920
مس, 6.6g, ø 28.06mm
Y# 303
بها: $ 2.69
No ImageNo Image
10 کش
1924
مس, 8.6g, ø 30mm
Y# 311
بها: $ 7.44

چین - جمهوری 1 فن - obverseچین - جمهوری 1 فن - reverse
1 فن
1916
برنز, 6.4g, ø 27mm
Y# 324
بها: $ 6.89
چین - جمهوری 1 فن - obverseچین - جمهوری 1 فن - reverse
1 فن
1936 - 1939
مس, 6.7g, ø 26mm
Y# 347
بها: $ 3.25
No ImageNo Image
1 فن
1939
برنج, ø 22mm
Y# 353
تعداد ضرب

چین - جمهوری 1 فن - obverseچین - جمهوری 1 فن - reverse
1 فن
1940
آلومینیوم, 0.7g, ø 16mm
Y# 355
بها: $ 1.2
No ImageNo Image
1 فن
1940
برنج, ø 15mm
Y# 357
بها: $ 1.14
No ImageNo Image
1 فن
1948
برنج
Y# 363
تعداد ضرب

No ImageNo Image
20 cash
1919
مس, 11g, ø 32.3mm
Y# 308
بها: $ 7.34
چین - جمهوری 20 cash - obverseچین - جمهوری 20 cash - reverse
20 cash
1921
مس, ø 32.3mm
Y# 308a
بها: $ 8.36
No ImageNo Image
20 cash
1921
مس, ø 32.3mm
Y# 310
بها: $ 4.36

No ImageNo Image
20 cash
1924
مس, 9.45g, ø 32mm
Y# 312
بها: $ 10.7
No ImageNo Image
20 cash
1927
مس
UC# 1
تعداد ضرب
No ImageNo Image
2 فن
1933
برنز, ø 33mm
Y# 325a
تعداد ضرب

No ImageNo Image
2 فن
1939
برنج, ø 26.5mm
Y# 354
تعداد ضرب
چین - جمهوری 2 فن - obverseچین - جمهوری 2 فن - reverse
2 فن
1940
برنج, 2.02g, ø 19.55mm
Y# 358
بها: $ 5.38
چین - جمهوری 5 فن - obverseچین - جمهوری 5 فن - reverse
5 فن
1936 - 1939
نیکل, 3.07g, ø 18.5mm
Y# 348
بها: $ 1.72

چین - جمهوری 5 فن - obverseچین - جمهوری 5 فن - reverse
5 فن
1940 - 1941
مس - روی, ø 18mm
Y# 359
بها: $ 1.14
چین - جمهوری 5 فن - obverseچین - جمهوری 5 فن - reverse
5 فن
1940
آلومینیوم, 1.1g, ø 20mm
Y# 356
بها: $ 3.61
No ImageNo Image
1 جیائو
1912
نقره 0.700, 2.3g, ø 18mm
Y# 602
تعداد ضرب

چین - جمهوری 1 جیائو - obverseچین - جمهوری 1 جیائو - reverse
1 جیائو
1914 - 1916
نقره 0.700, 2.7g, ø 18.5mm
Y# 326
بها: $ 25.36
No ImageNo Image
1 جیائو
1926
نقره 0.700, 2.7g, ø 18.6mm
Y# 334
بها: $ 76.56
No ImageNo Image
1 جیائو
1927
نقره 0.700, 2.5g, ø 18mm
Y# 339
تعداد ضرب

چین - جمهوری 1 جیائو - obverseچین - جمهوری 1 جیائو - reverse
1 جیائو
1936 - 1939
نیکل, 4.5g, ø 21mm
Y# 349
بها: $ 1
چین - جمهوری 1 جیائو - obverseچین - جمهوری 1 جیائو - reverse
1 جیائو
1940 - 1942
مس - نیکل, 2.84g, ø 21mm
Y# 360
بها: $ 1.65
No ImageNo Image
2 جیائو
1912
نقره 0.700, 5.2g, ø 23mm
Y# 317
بها: $ 41.53

چین - جمهوری 2 جیائو - obverseچین - جمهوری 2 جیائو - reverse
2 جیائو
1914 - 1920
نقره 0.700, 5.4g, ø 22.88mm
Y# 327
بها: $ 17.05
چین - جمهوری 2 جیائو - obverseچین - جمهوری 2 جیائو - reverse
2 جیائو
1926
نقره 0.700, 5.2g, ø 23mm
Y# 335
بها: $ 186.7
No ImageNo Image
2 جیائو
1927
نقره 0.700, 5.3g, ø 23mm
Y# 340
تعداد ضرب

چین - جمهوری 2 جیائو - obverseچین - جمهوری 2 جیائو - reverse
2 جیائو
1936 - 1939
نیکل, 6.05g, ø 24.06mm
Y# 350
بها: $ 5.06
No ImageNo Image
2 جیائو
1942
مس - نیکل, 4.87g, ø 24mm
Y# 361
بها: $ 1.25
چین - جمهوری ½ yuan - obverseچین - جمهوری ½ yuan - reverse
½ yuan
1914
نقره 0.700, 13.6g, ø 31.36mm
Y# 328
تعداد ضرب

چین - جمهوری ½ yuan - obverseچین - جمهوری ½ yuan - reverse
½ yuan
1942 - 1943
مس - نیکل, 9.06g, ø 28mm
Y# 362
بها: $ 2.96
چین - جمهوری 1 یوآن - obverseچین - جمهوری 1 یوآن - reverse
1 یوآن
1914 - 1921
Yuan Shikai /portrait in profile/
نقره 0.900, 26.7g, ø 39mm
Y# 329
بها: $ 51.52
No ImageNo Image
1 یوآن
1923
نقره 0.900, 26.8g, ø 39mm
Y# 336
تعداد ضرب

چین - جمهوری 1 یوآن - obverseچین - جمهوری 1 یوآن - reverse
1 یوآن
1932 - 1934
نقره 0.900, 26.73g, ø 39mm
Y# 344
بها: $ 97.71

چین - جمهوری>Yunnan Province|1912 - 1949
 دوره

No ImageNo Image
2 سنت
1932
برنج
Y# 489
بها: $ 13.21
No ImageNo Image
50 cash
1919
برنج
Y# 478
تعداد ضرب
No ImageNo Image
50 cash
1919
مس
Y# 478a
تعداد ضرب

No ImageNo Image
5 سنت
1923
مس - نیکل
Y# 485
تعداد ضرب
No ImageNo Image
5 سنت
1932
مس, ø 30mm
Y# 490
تعداد ضرب
No ImageNo Image
10 سنت
1923
مس - نیکل, 4.7g, ø 21mm
Y# 486
بها: $ 22.94

No ImageNo Image
20 سنت
1932
نقره 0.500, 5.6g, ø 24mm
Y# 491
بها: $ 14.73
چین - جمهوری 20 سنت - obverseچین - جمهوری 20 سنت - reverse
20 سنت
1949
نقره 0.500, 5.6g, ø 24mm
Y# 493
بها: $ 5.9
No ImageNo Image
50 سنت
1916
نقره 0.850, 13.1g, ø 32.5mm
Y# 480
تعداد ضرب

چین - جمهوری 50 سنت - obverseچین - جمهوری 50 سنت - reverse
50 سنت
1917
نقره 0.850, 13.1g, ø 32.5mm
Y# 479
بها: $ 57.83
چین - جمهوری 50 سنت - obverseچین - جمهوری 50 سنت - reverse
50 سنت
1932
نقره 0.500, 13.1g, ø 34mm
Y# 492
بها: $ 12.17
No ImageNo Image
5 یوآن
1919
طلا 0.750, 4.58g, ø 18mm
Y# 481
تعداد ضرب

No ImageNo Image
10 یوان
1919
طلا 0.750, 8.95g, ø 23mm
Y# 482
تعداد ضرب

چین - جمهوری>Sichuan province|1912 - 1930
 دوره

No ImageNo Image
5 cash
1912
مس
Y# 443
تعداد ضرب
No ImageNo Image
5 cash
1912
مس
Y# 441
تعداد ضرب
No ImageNo Image
5 cash
1912
نقره (بیلون)
Y# 441b
تعداد ضرب

No ImageNo Image
10 کش
1912 - 1913
مس
Y# 447
تعداد ضرب
No ImageNo Image
10 کش
1912 - 1913
برنج
Y# 447a
تعداد ضرب
چین - جمهوری 20 cash - obverseچین - جمهوری 20 cash - reverse
20 cash
1912 - 1913
برنج, ø 32mm
Y# 448a
تعداد ضرب

No ImageNo Image
20 cash
1912
مس, ø 32mm
Y# 448
تعداد ضرب
No ImageNo Image
20 cash
1913 - 1914
مس, ø 32mm
Y# 448.1
تعداد ضرب
No ImageNo Image
20 cash
1913 - 1914
برنج, ø 32mm
Y# 448.1a
تعداد ضرب

No ImageNo Image
50 cash
1912
مس, 18g, ø 36mm
Y# 449
تعداد ضرب
چین - جمهوری 50 cash - obverseچین - جمهوری 50 cash - reverse
50 cash
1912
برنج, ø 36mm
Y# 449a
تعداد ضرب
No ImageNo Image
50 cash
1913 - 1914
برنج, 18.2g, ø 36.3mm
Y# 449.2a
تعداد ضرب

No ImageNo Image
50 cash
1913
مس, ø 36mm
Y# 449.2
تعداد ضرب
No ImageNo Image
50 cash
1926
مس
Y# 462
تعداد ضرب
No ImageNo Image
50 cash
1926
برنج
Y# 462a
تعداد ضرب

No ImageNo Image
10 سنت
1912
نقره (بیلون), 2.6g
Y# 453
تعداد ضرب
No ImageNo Image
10 سنت
1926
مس - نیکل
Y# 468
تعداد ضرب
No ImageNo Image
10 سنت
1926
آهن
Y# 468b
تعداد ضرب

No ImageNo Image
100 کش
1913
مس, 21.5g, ø 39mm
Y# 450.1
تعداد ضرب
No ImageNo Image
100 کش
1913 - 1914
مس, 21.5g, ø 39mm
Y# 450
تعداد ضرب
No ImageNo Image
100 کش
1913
برنج, 20.8g, ø 39mm
Y# 450a
تعداد ضرب

No ImageNo Image
100 کش
1926
مس
Y# 463
تعداد ضرب
No ImageNo Image
100 کش
1926 - 1930
مس
Y# 466
تعداد ضرب
No ImageNo Image
100 کش
1926
برنج
Y# 463a
تعداد ضرب

No ImageNo Image
100 کش
1930
برنج
Y# 466a
تعداد ضرب
No ImageNo Image
20 سنت
1912
نقره (بیلون), 5.2g
Y# 454
تعداد ضرب
No ImageNo Image
20 سنت
1926
نقره (بیلون), 5.2g, ø 25mm
Y# 795
تعداد ضرب

No ImageNo Image
200 کش
1913
برنج
Y# 459.1a
تعداد ضرب
No ImageNo Image
200 کش
1913
مس, 42.6g
Y# 459.1
بها: $ 34.09
چین - جمهوری 200 کش - obverseچین - جمهوری 200 کش - reverse
200 کش
1926
برنج, 13.1g, ø 34mm
Y# 464a
بها: $ 4.72

No ImageNo Image
200 کش
1926
مس, ø 34mm
Y# 464
تعداد ضرب
No ImageNo Image
50 سنت
1912
نقره (بیلون), 12.9g, ø 33mm
Y# 455
تعداد ضرب
No ImageNo Image
50 سنت
1928
نقره (بیلون), 10.5g
Y# 473
تعداد ضرب

چین - جمهوری 1 دلار - obverseچین - جمهوری 1 دلار - reverse
1 دلار
1912
نقره (بیلون), 25.6g, ø 39.4mm
Y# 456
تعداد ضرب
No ImageNo Image
1 دلار
1928
نقره (بیلون), 25.5g
Y# 474
تعداد ضرب

چین - جمهوری>Province Kwang-Tung|1912 - 1930
 دوره

No ImageNo Image
1 سنت
1912 - 1918
برنز, 7.3g, ø 28.5mm
Y# 417
بها: $ 6.09
چین - جمهوری 1 سنت - obverseچین - جمهوری 1 سنت - reverse
1 سنت
1912 - 1918
برنج, 6.51g, ø 28mm
Y# 417a
تعداد ضرب
No ImageNo Image
2 سنت
1918
برنز
Y# 418
تعداد ضرب

چین - جمهوری 5 سنت - obverseچین - جمهوری 5 سنت - reverse
5 سنت
1919
مس - نیکل, 2.6g, ø 19.3mm
Y# 420
تعداد ضرب
No ImageNo Image
5 سنت
1921
مس - نیکل, 1.8g, ø 16.1mm
Y# 421
تعداد ضرب
No ImageNo Image
5 سنت
1923
مس - نیکل
Y# 420a
بها: $ 11.47

چین - جمهوری 10 سنت - obverseچین - جمهوری 10 سنت - reverse
10 سنت
1913 - 1922
نقره 0.925, 2.7g, ø 18mm
Y# 422
بها: $ 8.1
No ImageNo Image
10 سنت
1929
نقره 0.925, 2.5g, ø 20mm
Y# 425
تعداد ضرب
چین - جمهوری 20 سنت - obverseچین - جمهوری 20 سنت - reverse
20 سنت
1912 - 1924
نقره 0.925, 5.4g, ø 25mm
Y# 423
بها: $ 5.94

No ImageNo Image
20 سنت
1924
نقره 0.925, 5.3g, ø 25mm
Y# 424
تعداد ضرب
چین - جمهوری 20 سنت - obverseچین - جمهوری 20 سنت - reverse
20 سنت
1928 - 1929
نقره 0.925, 5.3g, ø 25mm
Y# 426
بها: $ 14.77

چین - جمهوری>Gansu Province|1912 - 1928
 دوره

No ImageNo Image
20 cash
1920
برنج, 6.4g, ø 31.85mm
Y# C407
تعداد ضرب
No ImageNo Image
50 cash
1926
مس
Y# 408
تعداد ضرب
No ImageNo Image
50 cash
1927
مس
Y# A408
تعداد ضرب

No ImageNo Image
100 کش
1926
مس
Y# 409
تعداد ضرب
چین - جمهوری 1 دلار - obverseچین - جمهوری 1 دلار - reverse
1 دلار
1914
نقره 0.893, 26.6g, ø 39.16mm
Y# 407
بها: $ 56.82
No ImageNo Image
1 دلار
1928
نقره (بیلون), 26.6g
Y# 410
تعداد ضرب

چین - جمهوری>Fujian province|1911 - 1932
 دوره

No ImageNo Image
1 cash
1912
برنج
Y# 374
بها: $ 1.29
No ImageNo Image
2 cash
1912
برنج, 23.5g, ø 25mm
Y# 375
تعداد ضرب
No ImageNo Image
10 کش
1912
برنج, ø 28mm
Y# 379a
تعداد ضرب

No ImageNo Image
10 کش
1912
مس, 7.3g, ø 28mm
Y# 379
بها: $ 1.69
No ImageNo Image
10 سنت
1912
نقره (بیلون), 2.6g
Y# 380
تعداد ضرب
No ImageNo Image
10 سنت
1913
نقره (بیلون), 2.6g
Y# 382
تعداد ضرب

No ImageNo Image
10 سنت
1924
نقره (بیلون), 2.6g
Y# 380a
تعداد ضرب
No ImageNo Image
10 سنت
1928 - 1931
نقره (بیلون), 2.6g, ø 18mm
Y# 388
تعداد ضرب
No ImageNo Image
10 سنت
1932
نقره (بیلون), 2.6g, ø 18mm
Y# 390
تعداد ضرب

No ImageNo Image
20 سنت
1911
نقره (بیلون), 5g, ø 23mm
Y# 377
تعداد ضرب
No ImageNo Image
20 سنت
1912
نقره (بیلون), 5.4g
Y# A381
تعداد ضرب
No ImageNo Image
20 سنت
1923 - 1924
نقره (بیلون), 5.2g, ø 23.6mm
Y# 383
تعداد ضرب

No ImageNo Image
20 سنت
1923
نقره (بیلون), 5.3g
Y# 381
تعداد ضرب
No ImageNo Image
20 سنت
1924
نقره (بیلون), 5.3g
Y# 381.4
تعداد ضرب

uCoin