کاستاریکا
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

کاستاریکا - کاتالوگ سکه

کاستاریکا>جمهوری کاستاریکا|1951 - 2016
 دوره

کاستاریکا 5 سنتیمو - obverseکاستاریکا 5 سنتیمو - reverse
5 سنتیمو
1951
مس - نیکل, 1g, ø 15mm
KM# A184
بها: $ 3.51
کاستاریکا 5 سنتیمو - obverseکاستاریکا 5 سنتیمو - reverse
5 سنتیمو
1951
مس - نیکل, 1g, ø 15mm
KM# 184.1
بها: $ 1.17
کاستاریکا 5 سنتیمو - obverseکاستاریکا 5 سنتیمو - reverse
5 سنتیمو
1953 - 1967
فولاد ضد زنگ, 0.9g, ø 15mm
KM# 184.1a
بها: $ 0.64

کاستاریکا 5 سنتیمو - obverseکاستاریکا 5 سنتیمو - reverse
5 سنتیمو
1969 - 1978
مس - نیکل, 1g, ø 15mm
KM# 184.2
بها: $ 0.6
کاستاریکا 5 سنتیمو - obverseکاستاریکا 5 سنتیمو - reverse
5 سنتیمو
1972 - 1973
مس - نیکل, 1g, ø 15mm
KM# 184.3
بها: $ 0.73
کاستاریکا 5 سنتیمو - obverseکاستاریکا 5 سنتیمو - reverse
5 سنتیمو
1979
برنج, 1g, ø 15mm
KM# 184.3a
بها: $ 0.52

کاستاریکا 10 سنتیمو - obverseکاستاریکا 10 سنتیمو - reverse
10 سنتیمو
1951
مس - نیکل, 2g, ø 18mm
KM# 185.1
بها: $ 0.95
کاستاریکا 10 سنتیمو - obverseکاستاریکا 10 سنتیمو - reverse
10 سنتیمو
1953 - 1967
فولاد ضد زنگ, 1.75g, ø 18mm
KM# 185.1a
بها: $ 0.62
کاستاریکا 10 سنتیمو - obverseکاستاریکا 10 سنتیمو - reverse
10 سنتیمو
1969 - 1976
مس - نیکل, 2g, ø 18mm
KM# 185.2
بها: $ 0.84

کاستاریکا 10 سنتیمو - obverseکاستاریکا 10 سنتیمو - reverse
10 سنتیمو
1972 - 1975
مس - نیکل, 2g, ø 18mm
KM# 185.3
بها: $ 0.68
کاستاریکا 10 سنتیمو - obverseکاستاریکا 10 سنتیمو - reverse
10 سنتیمو
1979
استیل با روکش نیکل, 2g, ø 18mm
KM# 185.2b
بها: $ 0.32
کاستاریکا 10 سنتیمو - obverseکاستاریکا 10 سنتیمو - reverse
10 سنتیمو
1982
آلومینیوم, 0.6g, ø 18mm
KM# 185.2a
بها: $ 0.49

کاستاریکا 25 سنتیمو - obverseکاستاریکا 25 سنتیمو - reverse
25 سنتیمو
1967 - 1978
مس - نیکل, 3.5g, ø 23mm
KM# 188.1
بها: $ 0.81
کاستاریکا 25 سنتیمو - obverseکاستاریکا 25 سنتیمو - reverse
25 سنتیمو
1972
مس - نیکل, 3.38g, ø 23mm
KM# 188.2
بها: $ 1.16
کاستاریکا 25 سنتیمو - obverseکاستاریکا 25 سنتیمو - reverse
25 سنتیمو
1980
استیل با روکش نیکل, 3.2g, ø 23mm
KM# 188.1a
بها: $ 0.6

کاستاریکا 25 سنتیمو - obverseکاستاریکا 25 سنتیمو - reverse
25 سنتیمو
1982
آلومینیوم, 1.1g, ø 23mm
KM# 188.1b
بها: $ 0.55
کاستاریکا 25 سنتیمو - obverseکاستاریکا 25 سنتیمو - reverse
25 سنتیمو
1983 - 1989
آلومینیوم, 1.05g, ø 17mm
KM# 188.3
بها: $ 0.32
کاستاریکا 50 سنتیمو - obverseکاستاریکا 50 سنتیمو - reverse
50 سنتیمو
1965
مس - نیکل, 7.1g, ø 26mm
KM# 189.1
بها: $ 1.95

کاستاریکا 50 سنتیمو - obverseکاستاریکا 50 سنتیمو - reverse
50 سنتیمو
1968 - 1978
مس - نیکل, 7.1g, ø 26mm
KM# 189.3
بها: $ 0.61
کاستاریکا 50 سنتیمو - obverseکاستاریکا 50 سنتیمو - reverse
50 سنتیمو
1972 - 1975
مس - نیکل, 7.1g, ø 26mm
KM# 189.2
بها: $ 1.8
کاستاریکا 50 سنتیمو - obverseکاستاریکا 50 سنتیمو - reverse
50 سنتیمو
1982 - 1990
فولاد ضد زنگ, 2.2g, ø 19mm
KM# 209.1
بها: $ 0.31

کاستاریکا 50 سنتیمو - obverseکاستاریکا 50 سنتیمو - reverse
50 سنتیمو
1984
فولاد ضد زنگ, 2.2g, ø 19mm
KM# 209.2
بها: $ 0.51
کاستاریکا 1 کولون - obverseکاستاریکا 1 کولون - reverse
1 کولون
1954
فولاد ضد زنگ, 8.67g, ø 29mm
KM# 186.1
بها: $ 1.33
کاستاریکا 1 کولون - obverseکاستاریکا 1 کولون - reverse
1 کولون
1961
مس - نیکل, 10g, ø 29mm
KM# 186.1a
بها: $ 1.02

کاستاریکا 1 کولون - obverseکاستاریکا 1 کولون - reverse
1 کولون
1965 - 1978
مس - نیکل, 10g, ø 29mm
KM# 186.2
بها: $ 0.76
کاستاریکا 1 کولون - obverseکاستاریکا 1 کولون - reverse
1 کولون
1972 - 1975
مس - نیکل, 10g, ø 29mm
KM# 186.3
بها: $ 2.61
کاستاریکا 1 کولون - obverseکاستاریکا 1 کولون - reverse
1 کولون
1976 - 1977
مس - نیکل, 10g, ø 29mm
KM# 186.4
بها: $ 1.21

کاستاریکا 1 کولون - obverseکاستاریکا 1 کولون - reverse
1 کولون
1982 - 1994
فولاد ضد زنگ, 3.2g, ø 21mm
KM# 210
بها: $ 0.2
کاستاریکا 1 کولون - obverseکاستاریکا 1 کولون - reverse
1 کولون
1998
برنج, 2.78g, ø 15mm
KM# 233
بها: $ 0.44
کاستاریکا 2 کولون - obverseکاستاریکا 2 کولون - reverse
2 کولون
1954
فولاد ضد زنگ, 12g, ø 32mm
KM# 187.1
بها: $ 2.14

کاستاریکا 2 کولون - obverseکاستاریکا 2 کولون - reverse
2 کولون
1961
مس - نیکل, 14g, ø 32mm
KM# 187.1a
بها: $ 2.88
کاستاریکا 2 کولون - obverseکاستاریکا 2 کولون - reverse
2 کولون
1968 - 1978
مس - نیکل, 14g, ø 32mm
KM# 187.2
بها: $ 0.96
کاستاریکا 2 کولون - obverseکاستاریکا 2 کولون - reverse
2 کولون
1982 - 1983
فولاد ضد زنگ, 4.25g, ø 23.1mm
KM# 211.1
بها: $ 0.29

کاستاریکا 2 کولون - obverseکاستاریکا 2 کولون - reverse
2 کولون
1984
فولاد ضد زنگ, 4.25g, ø 23.1mm
KM# 211.2
بها: $ 0.35
کاستاریکا 5 کولون - obverseکاستاریکا 5 کولون - reverse
5 کولون
1983 - 1989
فولاد ضد زنگ, 7.25g, ø 25.9mm
KM# 214.1
بها: $ 0.51
کاستاریکا 5 کولون - obverseکاستاریکا 5 کولون - reverse
5 کولون
1985
فولاد ضد زنگ, 7.25g, ø 25.9mm
KM# 214.2
بها: $ 0.78

کاستاریکا 5 کولون - obverseکاستاریکا 5 کولون - reverse
5 کولون
1993
استیل با روکش نیکل, 7.25g, ø 25.9mm
KM# 214.3
بها: $ 0.55
کاستاریکا 5 کولون - obverseکاستاریکا 5 کولون - reverse
5 کولون
1995
استیل با روکش برنج, 4g, ø 21.5mm
KM# 227
بها: $ 0.45
کاستاریکا 5 کولون - obverseکاستاریکا 5 کولون - reverse
5 کولون
1997
برنج, 4g, ø 21.6mm
KM# 227a
بها: $ 0.17

کاستاریکا 5 کولون - obverseکاستاریکا 5 کولون - reverse
5 کولون
1999
برنج, 4g, ø 21.6mm
KM# 227a.1
بها: $ 0.39
کاستاریکا 5 کولون - obverseکاستاریکا 5 کولون - reverse
5 کولون
2001
برنج, 4g, ø 21.6mm
KM# 227a.2
بها: $ 0.18
کاستاریکا 5 کولون - obverseکاستاریکا 5 کولون - reverse
5 کولون
2005 - 2016
آلومینیوم, 0.9g, ø 21.44mm
KM# 227b
بها: $ 0.19

کاستاریکا 10 کولون - obverseکاستاریکا 10 کولون - reverse
10 کولون
1983 - 1992
فولاد ضد زنگ, 8.45g, ø 28.3mm
KM# 215.1
بها: $ 0.42
کاستاریکا 10 کولون - obverseکاستاریکا 10 کولون - reverse
10 کولون
1985
فولاد ضد زنگ, 8.45g, ø 28.3mm
KM# 215.2
بها: $ 0.62
کاستاریکا 10 کولون - obverseکاستاریکا 10 کولون - reverse
10 کولون
1995
استیل با روکش برنج, 5g, ø 23.5mm
KM# 228
بها: $ 0.52

کاستاریکا 10 کولون - obverseکاستاریکا 10 کولون - reverse
10 کولون
1997
برنج, 5g, ø 23.5mm
KM# 228a
بها: $ 0.23
کاستاریکا 10 کولون - obverseکاستاریکا 10 کولون - reverse
10 کولون
1999
برنج, 5g, ø 23.5mm
KM# 228a.1
بها: $ 0.29
کاستاریکا 10 کولون - obverseکاستاریکا 10 کولون - reverse
10 کولون
2002
برنج, 5g, ø 23.5mm
KM# 228.2
بها: $ 0.33

کاستاریکا 10 کولون - obverseکاستاریکا 10 کولون - reverse
10 کولون
2005 - 2008
آلومینیوم, 1.13g, ø 23.8mm
KM# 228b
بها: $ 0.27
کاستاریکا 10 کولون - obverseکاستاریکا 10 کولون - reverse
10 کولون
2012 - 2016
آلومینیوم, 1.13g, ø 23mm
UC# 1
بها: $ 0.39
کاستاریکا 20 کولون - obverseکاستاریکا 20 کولون - reverse
20 کولون
1983
فولاد ضد زنگ, 9.8g, ø 31.25mm
KM# 216.1
بها: $ 0.69

کاستاریکا 20 کولون - obverseکاستاریکا 20 کولون - reverse
20 کولون
1985
فولاد ضد زنگ, 9.7g, ø 31.25mm
KM# 216.2
بها: $ 0.55
کاستاریکا 20 کولون - obverseکاستاریکا 20 کولون - reverse
20 کولون
1994
فولاد ضد زنگ, 9.7g, ø 31.25mm
KM# 216.3
بها: $ 0.53
کاستاریکا 25 کولون - obverseکاستاریکا 25 کولون - reverse
25 کولون
1995
استیل با روکش برنج, 7g, ø 25.5mm
KM# 229
بها: $ 0.59

کاستاریکا 25 کولون - obverseکاستاریکا 25 کولون - reverse
25 کولون
2001 - 2005
برنج, 7g, ø 25.4mm
KM# 229a
بها: $ 0.29
کاستاریکا 25 کولون - obverseکاستاریکا 25 کولون - reverse
25 کولون
2007 - 2014
استیل با روکش برنج, 6.87g, ø 25.5mm
KM# 229c
بها: $ 0.36
کاستاریکا 50 کولن - obverseکاستاریکا 50 کولن - reverse
50 کولن
1997
برنج, 7.8g, ø 27.5mm
KM# 231
بها: $ 0.49

کاستاریکا 50 کولن - obverseکاستاریکا 50 کولن - reverse
50 کولن
1999
برنج, 7.8g, ø 27.5mm
KM# 231.1
بها: $ 0.32
کاستاریکا 50 کولن - obverseکاستاریکا 50 کولن - reverse
50 کولن
2002
آلومینیوم - برنز, 7.9g, ø 27.5mm
KM# 231.1a
بها: $ 0.5
کاستاریکا 50 کولن - obverseکاستاریکا 50 کولن - reverse
50 کولن
2006 - 2015
استیل با روکش برنج, 7.9g, ø 27.5mm
KM# 231.1b
بها: $ 0.32

کاستاریکا 100 کولون - obverseکاستاریکا 100 کولون - reverse
100 کولون
1995
استیل با روکش برنج, 9.1g, ø 29mm
KM# 230
بها: $ 0.71
کاستاریکا 100 کولون - obverseکاستاریکا 100 کولون - reverse
100 کولون
1997 - 1998
برنج, 9g, ø 29.5mm
KM# 230a
بها: $ 0.34
کاستاریکا 100 کولون - obverseکاستاریکا 100 کولون - reverse
100 کولون
1999
برنج, 9g, ø 29.5mm
KM# 230a.1
بها: $ 0.42

کاستاریکا 100 کولون - obverseکاستاریکا 100 کولون - reverse
100 کولون
2000
برنج, 9.1g, ø 29.5mm
KM# 240
بها: $ 0.77
کاستاریکا 100 کولون - obverseکاستاریکا 100 کولون - reverse
100 کولون
2006 - 2014
استیل با روکش برنج, 9.1g, ø 29.5mm
KM# 240a
بها: $ 0.61
کاستاریکا 500 کولون - obverseکاستاریکا 500 کولون - reverse
500 کولون
2003 - 2005
آلومینیوم - برنز, 11g, ø 33mm
KM# 239.1
بها: $ 1.2

کاستاریکا 500 کولون - obverseکاستاریکا 500 کولون - reverse
500 کولون
2006 - 2015
استیل با روکش برنج, 11g, ø 33mm
KM# 239.1a
بها: $ 1.01

کاستاریکا>ضرب مُهر روی سکه(1923)|1923 - 1923
 دوره

No ImageNo Image
50 سنتیمو
1850
نقره 0.900, 6.4g, ø 23mm
KM# 154
تعداد ضرب
No ImageNo Image
50 سنتیمو
1864 - 1875
نقره 0.750, 6.25g, ø 25mm
KM# 156
تعداد ضرب
کاستاریکا 50 سنتیمو - obverseکاستاریکا 50 سنتیمو - reverse
50 سنتیمو
1886 - 1887
نقره 0.750, 6.25g, ø 25mm
KM# 158
تعداد ضرب

No ImageNo Image
50 سنتیمو
1886 - 1887
نقره 0.750, 6.25g, ø 25mm
KM# 157
بها: $ 18.38
کاستاریکا 50 سنتیمو - obverseکاستاریکا 50 سنتیمو - reverse
50 سنتیمو
1889 - 1893
نقره 0.750, 6.3g, ø 25mm
KM# 159
بها: $ 8.85
No ImageNo Image
1 کولون
1865 - 1875
نقره 0.750, 12.5g, ø 32.3mm
KM# 162
تعداد ضرب

کاستاریکا 1 کولون - obverseکاستاریکا 1 کولون - reverse
1 کولون
1880 - 1890
نقره 0.750, 12.5g, ø 31mm
KM# 163
تعداد ضرب
کاستاریکا 1 کولون - obverseکاستاریکا 1 کولون - reverse
1 کولون
1902 - 1914
نقره 0.900, 10g, ø 29mm
KM# 164
بها: $ 26.55
کاستاریکا 1 کولون - obverseکاستاریکا 1 کولون - reverse
1 کولون
1917 - 1918
نقره 0.500, 10g, ø 29mm
KM# 165
تعداد ضرب

کاستاریکا>جمهوری کاستاریکا|1896 - 1950
 دوره

No ImageNo Image
2 سنتیمو
1903
مس - نیکل, 1g, ø 15mm
KM# 144
تعداد ضرب
کاستاریکا 5 سنتیمو - obverseکاستاریکا 5 سنتیمو - reverse
5 سنتیمو
1905 - 1914
نقره 0.900, 1g, ø 15mm
KM# 145
بها: $ 5.04
کاستاریکا 5 سنتاوو - obverseکاستاریکا 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1917 - 1919
برنج, 1g, ø 15mm
KM# 147
بها: $ 78.48

کاستاریکا 5 سنتیمو - obverseکاستاریکا 5 سنتیمو - reverse
5 سنتیمو
1920 - 1941
برنج, 1g, ø 15mm
KM# 151
بها: $ 1.34
کاستاریکا 5 سنتیمو - obverseکاستاریکا 5 سنتیمو - reverse
5 سنتیمو
1929
برنز, 1g, ø 15mm
KM# 169
تعداد ضرب
کاستاریکا 5 سنتیمو - obverseکاستاریکا 5 سنتیمو - reverse
5 سنتیمو
1942
مس - نیکل, 1g, ø 15mm
KM# 178
بها: $ 1.34

کاستاریکا 5 سنتیمو - obverseکاستاریکا 5 سنتیمو - reverse
5 سنتیمو
1942 - 1947
برنج, 1g, ø 15mm
KM# 179
بها: $ 1.36
کاستاریکا 10 سنتیمو - obverseکاستاریکا 10 سنتیمو - reverse
10 سنتیمو
1905 - 1914
نقره 0.900, 2g, ø 18mm
KM# 146
بها: $ 5.12
کاستاریکا 10 سنتاوو - obverseکاستاریکا 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1917 - 1919
برنج, 2g, ø 18mm
KM# 149
بها: $ 5.28

کاستاریکا 10 سنتاوو - obverseکاستاریکا 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1917
نقره 0.500, 2g, ø 18mm
KM# 148
تعداد ضرب
کاستاریکا 10 سنتیمو - obverseکاستاریکا 10 سنتیمو - reverse
10 سنتیمو
1920 - 1922
برنج, 2g, ø 18mm
KM# 152
بها: $ 2.16
کاستاریکا 10 سنتیمو - obverseکاستاریکا 10 سنتیمو - reverse
10 سنتیمو
1929
برنز, 2g, ø 18mm
KM# 170
بها: $ 1.44

کاستاریکا 10 سنتیمو - obverseکاستاریکا 10 سنتیمو - reverse
10 سنتیمو
1936 - 1941
برنج, 2g, ø 18mm
KM# 174
بها: $ 1.19
کاستاریکا 10 سنتیمو - obverseکاستاریکا 10 سنتیمو - reverse
10 سنتیمو
1942 - 1947
برنج, 2g, ø 18mm
KM# 180
بها: $ 1.84
کاستاریکا 25 سنتیمو - obverseکاستاریکا 25 سنتیمو - reverse
25 سنتیمو
1924
نقره 0.650, 3.45g, ø 22mm
KM# 168
بها: $ 11.05

کاستاریکا 25 سنتیمو - obverseکاستاریکا 25 سنتیمو - reverse
25 سنتیمو
1935
مس - نیکل, 3.45g, ø 23mm
KM# 171
بها: $ 1.79
کاستاریکا 25 سنتیمو - obverseکاستاریکا 25 سنتیمو - reverse
25 سنتیمو
1937 - 1948
مس - نیکل, 3.33g, ø 23mm
KM# 175
بها: $ 1.07
کاستاریکا 25 سنتیمو - obverseکاستاریکا 25 سنتیمو - reverse
25 سنتیمو
1944 - 1946
برنج, 3.5g, ø 23mm
KM# 181
بها: $ 1.13

کاستاریکا 50 سنتیمو - obverseکاستاریکا 50 سنتیمو - reverse
50 سنتیمو
1902 - 1914
نقره 0.900, 10g, ø 29mm
KM# 143
بها: $ 26.55
No ImageNo Image
50 سنتیمو
1917 - 1918
نقره 0.500, 10g, ø 29mm
KM# 150
تعداد ضرب
کاستاریکا 50 سنتیمو - obverseکاستاریکا 50 سنتیمو - reverse
50 سنتیمو
1935
مس - نیکل, 6.25g, ø 25.02mm
KM# 172
بها: $ 1.94

کاستاریکا 50 سنتیمو - obverseکاستاریکا 50 سنتیمو - reverse
50 سنتیمو
1937 - 1948
مس - نیکل, 7g, ø 25mm
KM# 176
بها: $ 1.94
کاستاریکا 1 کولون - obverseکاستاریکا 1 کولون - reverse
1 کولون
1935
مس - نیکل, 10g, ø 29mm
KM# 173
بها: $ 6.89
کاستاریکا 1 کولون - obverseکاستاریکا 1 کولون - reverse
1 کولون
1937 - 1948
مس - نیکل, 10g, ø 29mm
KM# 177
بها: $ 2.29

کاستاریکا 2 کولون - obverseکاستاریکا 2 کولون - reverse
2 کولون
1897 - 1928
طلا 0.900, 1.556g, ø 14mm
KM# 139
تعداد ضرب
کاستاریکا 2 کولون - obverseکاستاریکا 2 کولون - reverse
2 کولون
1948
مس - نیکل, 15g, ø 32mm
KM# 183
بها: $ 3.11
کاستاریکا 5 کولون - obverseکاستاریکا 5 کولون - reverse
5 کولون
1899 - 1900
طلا 0.900, 3.89g
KM# 142
تعداد ضرب

کاستاریکا 10 کولون - obverseکاستاریکا 10 کولون - reverse
10 کولون
1897 - 1900
طلا 0.900, 7.78g, ø 21mm
KM# 140
تعداد ضرب
کاستاریکا 20 کولون - obverseکاستاریکا 20 کولون - reverse
20 کولون
1897 - 1900
طلا 0.900, 15.56g
KM# 141
تعداد ضرب

کاستاریکا>جمهوری کاستاریکا|1865 - 1895
 دوره

کاستاریکا ¼ سنتاوو - obverseکاستاریکا ¼ سنتاوو - reverse
¼ سنتاوو
1865
مس, 0.8g, ø 12mm
KM# 108
تعداد ضرب
کاستاریکا 1 سنتاوو - obverseکاستاریکا 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
1865 - 1868
مس - نیکل, 3.8g, ø 20mm
KM# 109
بها: $ 21.81
کاستاریکا 1 سنتاوو - obverseکاستاریکا 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
1874
مس - نیکل, 3.8g, ø 19mm
KM# 120
تعداد ضرب

کاستاریکا 5 سنتاوو - obverseکاستاریکا 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1865 - 1875
نقره 0.750, 1.27g, ø 15mm
KM# 110
بها: $ 7.69
کاستاریکا 5 سنتاوو - obverseکاستاریکا 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1885 - 1887
نقره 0.750, 1.27g, ø 15mm
KM# 125
بها: $ 3.95
کاستاریکا 5 سنتاوو - obverseکاستاریکا 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1889 - 1892
نقره 0.750, 1.2g, ø 15.5mm
KM# 128
بها: $ 1.89

کاستاریکا 10 سنتاوو - obverseکاستاریکا 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1865 - 1872
نقره 0.750, 2.54g, ø 19mm
KM# 111
بها: $ 5.92
کاستاریکا 10 سنتاوو - obverseکاستاریکا 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1875
نقره 0.750, 2.54g, ø 18mm
KM# 121
تعداد ضرب
کاستاریکا 10 سنتاوو - obverseکاستاریکا 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1886 - 1887
نقره 0.750, 2g, ø 18mm
KM# 126
تعداد ضرب

کاستاریکا 10 سنتاوو - obverseکاستاریکا 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1889 - 1892
نقره 0.750, 2.53g, ø 18mm
KM# 129
بها: $ 1.89
کاستاریکا 25 سنتاوس - obverseکاستاریکا 25 سنتاوس - reverse
25 سنتاوس
1864 - 1875
نقره 0.750, 6.25g, ø 24mm
KM# 106
بها: $ 32.1
کاستاریکا 25 سنتاوس - obverseکاستاریکا 25 سنتاوس - reverse
25 سنتاوس
1886 - 1887
نقره 0.750, 6.25g, ø 26mm
KM# 127
بها: $ 9.85

کاستاریکا 25 سنتاوس - obverseکاستاریکا 25 سنتاوس - reverse
25 سنتاوس
1889 - 1893
نقره 0.750, 6.3g, ø 25mm
KM# 130
بها: $ 33.89
کاستاریکا 50 سنتاوو - obverseکاستاریکا 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1865 - 1875
نقره 0.750, 12.5g, ø 33mm
KM# 112
تعداد ضرب
کاستاریکا 50 سنتاوو - obverseکاستاریکا 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1880 - 1890
نقره 0.750, 12.5g, ø 31mm
KM# 124
تعداد ضرب

No ImageNo Image
50 سنتاوو
1889
نقره 0.750, 12.5g, ø 33mm
KM# 131
تعداد ضرب
کاستاریکا 1 پزو - obverseکاستاریکا 1 پزو - reverse
1 پزو
1864 - 1868
طلا 0.875, 1.53g, ø 15mm
KM# 107
تعداد ضرب
کاستاریکا 1 پزو - obverseکاستاریکا 1 پزو - reverse
1 پزو
1871 - 1872
طلا 0.875, 1.53g, ø 13mm
KM# 116
تعداد ضرب

کاستاریکا 2 پزو - obverseکاستاریکا 2 پزو - reverse
2 پزو
1866 - 1868
طلا 0.875, 2.94g, ø 18mm
KM# 113
تعداد ضرب
کاستاریکا 2 پزو - obverseکاستاریکا 2 پزو - reverse
2 پزو
1876
طلا 0.875, 2.34g, ø 19mm
KM# 122
تعداد ضرب
کاستاریکا 5 پزو - obverseکاستاریکا 5 پزو - reverse
5 پزو
1867 - 1870
طلا 0.875, 7.33g, ø 22mm
KM# 114
تعداد ضرب

کاستاریکا 5 پزو - obverseکاستاریکا 5 پزو - reverse
5 پزو
1873 - 1875
طلا 0.875, 7.33g, ø 21mm
KM# 117
تعداد ضرب
کاستاریکا 10 پزو - obverseکاستاریکا 10 پزو - reverse
10 پزو
1870 - 1872
طلا 0.875, 14.68g, ø 29mm
KM# 115
تعداد ضرب
کاستاریکا 10 پزو - obverseکاستاریکا 10 پزو - reverse
10 پزو
1876
طلا 0.875, 11.71g, ø 27mm
KM# 123
تعداد ضرب

کاستاریکا 20 پزو - obverseکاستاریکا 20 پزو - reverse
20 پزو
1873
طلا 0.900, 32.26g, ø 34mm
KM# 119
تعداد ضرب

uCoin