کرواسی
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

کرواسی - کاتالوگ سکه

کرواسی>جمهوری کرواسی|1993 - 2018
 دوره

کرواسی 1 لیپا - obverseکرواسی 1 لیپا - reverse
1 لیپا
1993 - 2017
آلومینیوم, 0.7g, ø 17mm
KM# 3
بها: $ 0.23
کرواسی 1 لیپا - obverseکرواسی 1 لیپا - reverse
1 لیپا
1994 - 2018
آلومینیوم, 0.7g, ø 17mm
KM# 12
بها: $ 0.25
کرواسی 2 لیپا - obverseکرواسی 2 لیپا - reverse
2 لیپا
1993 - 2017
آلومینیوم, 0.92g, ø 19mm
KM# 4
بها: $ 0.27

کرواسی 2 لیپا - obverseکرواسی 2 لیپا - reverse
2 لیپا
1994 - 2018
آلومینیوم, 0.92g, ø 19mm
KM# 14
بها: $ 0.37
کرواسی 5 لیپا - obverseکرواسی 5 لیپا - reverse
5 لیپا
1993 - 2017
استیل با روکش برنج, 2.5g, ø 18mm
KM# 5
بها: $ 0.05
کرواسی 5 لیپا - obverseکرواسی 5 لیپا - reverse
5 لیپا
1994 - 2018
استیل با روکش برنج, 2.5g, ø 18mm
KM# 15
بها: $ 0.13

کرواسی 10 لیپا - obverseکرواسی 10 لیپا - reverse
10 لیپا
1993 - 2017
استیل با روکش برنج, 3.2g, ø 20mm
KM# 6
بها: $ 0.09
کرواسی 10 لیپا - obverseکرواسی 10 لیپا - reverse
10 لیپا
1994 - 2018
استیل با روکش برنج, 3.2g, ø 20mm
KM# 16
بها: $ 0.06
کرواسی 20 لیپا - obverseکرواسی 20 لیپا - reverse
20 لیپا
1993 - 2017
استیل با روکش نیکل, 2.9g, ø 18.5mm
KM# 7
بها: $ 0.11

کرواسی 20 لیپا - obverseکرواسی 20 لیپا - reverse
20 لیپا
1994 - 2018
استیل با روکش نیکل, 2.9g, ø 18.5mm
KM# 17
بها: $ 0.13
کرواسی 50 لیپا - obverseکرواسی 50 لیپا - reverse
50 لیپا
1993 - 2017
استیل با روکش نیکل, 3.65g, ø 20.5mm
KM# 8
بها: $ 0.17
کرواسی 50 لیپا - obverseکرواسی 50 لیپا - reverse
50 لیپا
1994 - 2018
استیل با روکش نیکل, 3.65g, ø 20.5mm
KM# 19
بها: $ 0.14

کرواسی 1 کونا - obverseکرواسی 1 کونا - reverse
1 کونا
1993 - 2017
مس - روی - نیکل, 5g, ø 22.5mm
KM# 9.1
بها: $ 0.16
کرواسی 1 کونا - obverseکرواسی 1 کونا - reverse
1 کونا
1994
مس - روی - نیکل, 5g, ø 22.5mm
KM# 20.1
بها: $ 0.34
کرواسی 1 کونا - obverseکرواسی 1 کونا - reverse
1 کونا
1996 - 2018
مس - روی - نیکل, 5g, ø 22.5mm
KM# 20.2
بها: $ 0.37

کرواسی 2 کونا - obverseکرواسی 2 کونا - reverse
2 کونا
1993 - 2017
مس - روی - نیکل, 6.2g, ø 24.5mm
KM# 10
بها: $ 0.34
کرواسی 2 کونا - obverseکرواسی 2 کونا - reverse
2 کونا
1994 - 2018
مس - روی - نیکل, 6.2g, ø 24.5mm
KM# 21
بها: $ 0.44
کرواسی 5 کونا - obverseکرواسی 5 کونا - reverse
5 کونا
1993 - 2017
مس - روی - نیکل, 7.45g, ø 26.5mm
KM# 11
بها: $ 0.81

کرواسی 5 کونا - obverseکرواسی 5 کونا - reverse
5 کونا
1994 - 2018
مس - روی - نیکل, 7.45g, ø 26.5mm
KM# 23
بها: $ 0.85

کرواسی>ایالت مستقل کرواسی|1941 - 1945
 دوره

کرواسی 2 کونا - obverseکرواسی 2 کونا - reverse
2 کونا
1941
روی, 2.26g, ø 19.1mm
KM# 2
بها: $ 10.05

uCoin