کوبا
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

کوبا - کاتالوگ سکه

کوبا>جمهوری کوبا|1962 - 2018
 دوره

کوبا 1 سنتاوو - obverseکوبا 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
1963 - 1982
آلومینیوم, 0.73g, ø 17mm
KM# 33.1
بها: $ 0.17
کوبا 1 سنتاوو - obverseکوبا 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
1983 - 1988
آلومینیوم, 0.73g, ø 17mm
KM# 33.2
بها: $ 0.29
کوبا 1 سنتاوو - obverseکوبا 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
1988
مس - نیکل, 2.9g, ø 17mm
KM# 409
بها: $ 0.72

کوبا 1 سنتاوو - obverseکوبا 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
1988
آلومینیوم, 0.8g, ø 17mm
KM# 410
بها: $ 0.47
کوبا 1 سنتاوو - obverseکوبا 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
1998 - 2015
آلومینیوم, 0.75g, ø 16.76mm
KM# 33.3
بها: $ 0.24
کوبا 1 سنتاوو - obverseکوبا 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
2000 - 2015
آلومینیوم, 0.75g, ø 16.75mm
KM# 733
بها: $ 0.3

کوبا 1 سنتاوو - obverseکوبا 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
2000 - 2017
استیل با روکش مس, 1.7g, ø 15mm
KM# 729
بها: $ 0.21
کوبا 2 سنتاوو - obverseکوبا 2 سنتاوو - reverse
2 سنتاوو
1983 - 2010
آلومینیوم, 1g, ø 19mm
KM# 104
بها: $ 0.33
کوبا 5 سنتاوو - obverseکوبا 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1963 - 2015
آلومینیوم, 1.56g, ø 21.21mm
KM# 34
بها: $ 0.24

کوبا 5 سنتاوو - obverseکوبا 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1981
مس - نیکل, 3.5g, ø 19.9mm
KM# 411
بها: $ 0.85
کوبا 5 سنتاوو - obverseکوبا 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1981
مس - نیکل, 3.5g, ø 20mm
KM# 412.1
بها: $ 0.55
کوبا 5 سنتاوو - obverseکوبا 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1988
آلومینیوم, 1g, ø 20mm
KM# 413
بها: $ 0.73

کوبا 5 سنتاوو - obverseکوبا 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1989
مس - نیکل, 3.5g, ø 20mm
KM# 412.3
بها: $ 1
کوبا 5 سنتاوو - obverseکوبا 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1989
فولاد ضد زنگ, 3.28g, ø 20mm
KM# 412.3a
بها: $ 1.05
کوبا 5 سنتاوو - obverseکوبا 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1994 - 2018
استیل با روکش نیکل, 2.65g, ø 18mm
KM# 575
بها: $ 0.09

کوبا 5 سنتاوو - obverseکوبا 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
2016 - 2019
آلومینیوم, 1.56g, ø 21.21mm
UC# 1
بها: $ 0.08
کوبا 10 سنتاوو - obverseکوبا 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1981
مس - نیکل, 4.1g, ø 21.3mm
KM# 414
بها: $ 0.65
کوبا 10 سنتاوو - obverseکوبا 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1981
مس - نیکل, 4.1g, ø 21.3mm
KM# 415.1
بها: $ 0.47

کوبا 10 سنتاوو - obverseکوبا 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1988
آلومینیوم, 1.25g, ø 21.18mm
KM# 416
بها: $ 0.84
کوبا 10 سنتاوو - obverseکوبا 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1989
مس - نیکل, 4g, ø 21mm
KM# 415.2
بها: $ 0.61
کوبا 10 سنتاوو - obverseکوبا 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1989
فولاد ضد زنگ, 3.95g, ø 21.4mm
KM# 415.2a
بها: $ 0.7

کوبا 10 سنتاوو - obverseکوبا 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1989
مس - نیکل, 3.8g, ø 17.5mm
KM# 415.3
بها: $ 0.65
کوبا 10 سنتاوو - obverseکوبا 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1994 - 2018
استیل با روکش نیکل, 4g, ø 20mm
KM# 576
بها: $ 0.22
کوبا 20 سنتاوو - obverseکوبا 20 سنتاوو - reverse
20 سنتاوو
1962 - 1968
Jose Marti
مس - نیکل, 6.5g, ø 24mm
KM# 31
بها: $ 0.77

کوبا 20 سنتاوو - obverseکوبا 20 سنتاوو - reverse
20 سنتاوو
1969 - 2018
آلومینیوم, 2g, ø 24mm
KM# 35
بها: $ 0.21
کوبا 25 سنتاوس - obverseکوبا 25 سنتاوس - reverse
25 سنتاوس
1981
مس - نیکل, 6.32g, ø 24mm
KM# 417
بها: $ 1.55
کوبا 25 سنتاوس - obverseکوبا 25 سنتاوس - reverse
25 سنتاوس
1981
مس - نیکل, 6.44g, ø 24.4mm
KM# 418.1
بها: $ 1.11

کوبا 25 سنتاوس - obverseکوبا 25 سنتاوس - reverse
25 سنتاوس
1988
آلومینیوم, 1.55g, ø 24mm
KM# 419
بها: $ 1.05
کوبا 25 سنتاوس - obverseکوبا 25 سنتاوس - reverse
25 سنتاوس
1989
مس - نیکل, 6.5g, ø 24mm
KM# 418.2
بها: $ 0.89
کوبا 25 سنتاوس - obverseکوبا 25 سنتاوس - reverse
25 سنتاوس
1989
فولاد ضد زنگ, 6.2g, ø 23.8mm
KM# 418.2a
بها: $ 1.16

کوبا 25 سنتاوس - obverseکوبا 25 سنتاوس - reverse
25 سنتاوس
1994 - 2018
استیل با روکش نیکل, 5.7g, ø 23mm
KM# 577
بها: $ 0.33
کوبا 50 سنتاوو - obverseکوبا 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1981
مس - نیکل, 11.6g, ø 30.1mm
KM# 420
بها: $ 17.13
کوبا 50 سنتاوو - obverseکوبا 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1989
مس - نیکل, 11.5g, ø 30mm
KM# 461
بها: $ 12.41

کوبا 50 سنتاوو - obverseکوبا 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1994 - 2018
استیل با روکش نیکل, 7.5g, ø 25mm
KM# 578
بها: $ 0.68
کوبا 1 پزو - obverseکوبا 1 پزو - reverse
1 پزو
1981
مس - نیکل, 11.8g, ø 30.1mm
KM# 421
بها: $ 16.63
کوبا 1 پزو - obverseکوبا 1 پزو - reverse
1 پزو
1983 - 1989
برنج, 6g, ø 24.5mm
KM# 105
بها: $ 0.51

No ImageNo Image
1 پزو
1989
مس - نیکل, 11.4g, ø 30mm
KM# 580
بها: $ 19.54
کوبا 1 پزو - obverseکوبا 1 پزو - reverse
1 پزو
1991 - 2016
Jose Marti
استیل با روکش برنج, 5.5g, ø 24.4mm
KM# 347
بها: $ 0.57
کوبا 1 پزو - obverseکوبا 1 پزو - reverse
1 پزو
1994 - 2018
استیل با روکش نیکل, 8.5g, ø 27mm
KM# 579
بها: $ 0.85

کوبا 3 پزو - obverseکوبا 3 پزو - reverse
3 پزو
1990
Ernesto Che Guevara
مس - نیکل, 5.6g, ø 24.5mm
KM# 346
بها: $ 3.81
کوبا 3 پزو - obverseکوبا 3 پزو - reverse
3 پزو
1992 - 2002
Ernesto Che Guevara
استیل با روکش نیکل, 8.2g, ø 26.5mm
KM# 346a
بها: $ 1.15
کوبا 5 پزو - obverseکوبا 5 پزو - reverse
5 پزو
1999
دو آلیاژی : مرکز استیل با روکش نیکل، حلقه استیل با روکش برنج, 4.6g, ø 23mm
KM# 730
بها: $ 15.8

کوبا>جمهوری کوبا|1915 - 1961
 دوره

کوبا 1 سنتاوو - obverseکوبا 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
1915 - 1938
مس - نیکل, 2.5g, ø 17mm
KM# 9.1
بها: $ 0.85
کوبا 1 سنتاوو - obverseکوبا 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
1943
برنج, 2.3g, ø 17mm
KM# 9.2а
بها: $ 1.57
کوبا 1 سنتاوو - obverseکوبا 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
1946 - 1961
مس - نیکل, 2.5g, ø 17mm
KM# 9.2
بها: $ 0.33

کوبا 1 سنتاوو - obverseکوبا 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
1958
مس - نیکل, 2.5g, ø 17mm
KM# 30
بها: $ 0.73
کوبا 2 سنتاوو - obverseکوبا 2 سنتاوو - reverse
2 سنتاوو
1915 - 1916
مس - نیکل, 3.5g, ø 19.4mm
KM# A10
بها: $ 2.03
کوبا 5 سنتاوو - obverseکوبا 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1915 - 1920
مس - نیکل, 5g, ø 21.17mm
KM# 11.1
بها: $ 1.33

کوبا 5 سنتاوو - obverseکوبا 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1943
برنج, 4.6g, ø 21mm
KM# 11.3a
بها: $ 1.22
کوبا 5 سنتاوو - obverseکوبا 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1946 - 1961
مس - نیکل, 5g, ø 21.17mm
KM# 11.3
بها: $ 0.32
کوبا 10 سنتاوو - obverseکوبا 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1915 - 1949
نقره 0.900, 2.5g, ø 17.8mm
KM# A12
بها: $ 2.69

کوبا 20 سنتاوو - obverseکوبا 20 سنتاوو - reverse
20 سنتاوو
1915 - 1949
نقره 0.900, 5g, ø 23.27mm
KM# 13
بها: $ 5.88
کوبا 40 سنتاوس - obverseکوبا 40 سنتاوس - reverse
40 سنتاوس
1915 - 1920
نقره 0.900, 10g, ø 29.06mm
KM# 14
بها: $ 13.83
کوبا 1 پزو - obverseکوبا 1 پزو - reverse
1 پزو
1915 - 1934
نقره 0.900, 26.72g, ø 38.1mm
KM# 15
بها: $ 31.54

کوبا 1 پزو - obverseکوبا 1 پزو - reverse
1 پزو
1934 - 1939
نقره 0.900, 26.72g, ø 38.1mm
KM# 22
بها: $ 54.95

uCoin