جمهوری دومینیکن
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

جمهوری دومینیکن - کاتالوگ سکه

جمهوری دومینیکن>جمهوری دومینیکن|1937 - 2017
 دوره

جمهوری دومینیکن 1 سنتاوو - obverseجمهوری دومینیکن 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
1937 - 1961
برنز, 3.11g, ø 19mm
KM# 17
بها: $ 0.56
جمهوری دومینیکن 1 سنتاوو - obverseجمهوری دومینیکن 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
1968 - 1975
برنز, 3.02g, ø 19mm
KM# 31
بها: $ 0.57
جمهوری دومینیکن 1 سنتاوو - obverseجمهوری دومینیکن 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
1978 - 1981
برنز, 3.02g, ø 19mm
KM# 48
بها: $ 0.13

جمهوری دومینیکن 1 سنتاوو - obverseجمهوری دومینیکن 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
1984 - 1987
روی با روکش مس, 2g, ø 19mm
KM# 64
بها: $ 0.56
جمهوری دومینیکن 5 سنتاوو - obverseجمهوری دومینیکن 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1937 - 1974
مس - نیکل, 5g, ø 21mm
KM# 18
بها: $ 0.45
جمهوری دومینیکن 5 سنتاوو - obverseجمهوری دومینیکن 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1944
نقره 0.350, 5g, ø 21mm
KM# 18a
بها: $ 42.88

جمهوری دومینیکن 5 سنتاوو - obverseجمهوری دومینیکن 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1978 - 1981
مس - نیکل, 5g, ø 21mm
KM# 49
بها: $ 0.27
جمهوری دومینیکن 5 سنتاوو - obverseجمهوری دومینیکن 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1983 - 1987
مس - نیکل, 5g, ø 21mm
KM# 59
بها: $ 0.42
جمهوری دومینیکن 5 سنتاوو - obverseجمهوری دومینیکن 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1989
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 21mm
KM# 69
بها: $ 0.42

جمهوری دومینیکن 10 سنتاوو - obverseجمهوری دومینیکن 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1937 - 1961
نقره 0.900, 2.5g, ø 17.9mm
KM# 19
بها: $ 1.76
جمهوری دومینیکن 10 سنتاوو - obverseجمهوری دومینیکن 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1967 - 1975
مس - نیکل, 2.5g, ø 17.9mm
KM# 19a
بها: $ 0.56
جمهوری دومینیکن 10 سنتاوو - obverseجمهوری دومینیکن 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1978 - 1981
مس - نیکل, 2.5g, ø 17.9mm
KM# 50
بها: $ 0.34

جمهوری دومینیکن 10 سنتاوو - obverseجمهوری دومینیکن 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1983 - 1987
مس - نیکل, 2.5g, ø 17.9mm
KM# 60
بها: $ 0.27
جمهوری دومینیکن 10 سنتاوو - obverseجمهوری دومینیکن 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1989 - 1991
استیل با روکش نیکل, 2.27g, ø 17.9mm
KM# 70
بها: $ 0.45
جمهوری دومینیکن 25 سنتاوس - obverseجمهوری دومینیکن 25 سنتاوس - reverse
25 سنتاوس
1937 - 1961
نقره 0.900, 6.25g, ø 24mm
KM# 20
بها: $ 3.32

جمهوری دومینیکن 25 سنتاوس - obverseجمهوری دومینیکن 25 سنتاوس - reverse
25 سنتاوس
1967 - 1972
مس - نیکل, 6.25g, ø 24mm
KM# 20a.1
بها: $ 0.69
جمهوری دومینیکن 25 سنتاوس - obverseجمهوری دومینیکن 25 سنتاوس - reverse
25 سنتاوس
1974
مس - نیکل, 5.95g, ø 24mm
KM# 20a.2
بها: $ 1.78
جمهوری دومینیکن 25 سنتاوس - obverseجمهوری دومینیکن 25 سنتاوس - reverse
25 سنتاوس
1978 - 1981
مس - نیکل, 6.27g, ø 24mm
KM# 51
بها: $ 0.44

جمهوری دومینیکن 25 سنتاوس - obverseجمهوری دومینیکن 25 سنتاوس - reverse
25 سنتاوس
1983 - 1987
مس - نیکل, 6.25g, ø 24.45mm
KM# 61
بها: $ 0.33
جمهوری دومینیکن 25 سنتاوس - obverseجمهوری دومینیکن 25 سنتاوس - reverse
25 سنتاوس
1989 - 1991
استیل با روکش نیکل, 5.7g, ø 24.2mm
KM# 71.1
بها: $ 0.46
جمهوری دومینیکن 25 سنتاوس - obverseجمهوری دومینیکن 25 سنتاوس - reverse
25 سنتاوس
1990
استیل با روکش نیکل, 5.7g, ø 24.2mm
KM# 71.2
بها: $ 0.53

جمهوری دومینیکن ½ پزو - obverseجمهوری دومینیکن ½ پزو - reverse
½ پزو
1937 - 1961
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.5mm
KM# 21
بها: $ 6.41
جمهوری دومینیکن ½ پزو - obverseجمهوری دومینیکن ½ پزو - reverse
½ پزو
1967 - 1968
مس - نیکل, 12.5g, ø 30.5mm
KM# 21a.1
بها: $ 1.2
جمهوری دومینیکن ½ پزو - obverseجمهوری دومینیکن ½ پزو - reverse
½ پزو
1973 - 1975
مس - نیکل, 12.5g, ø 30.5mm
KM# 21a.2
بها: $ 1.02

جمهوری دومینیکن ½ پزو - obverseجمهوری دومینیکن ½ پزو - reverse
½ پزو
1978 - 1981
مس - نیکل, 12.38g, ø 30.5mm
KM# 52
بها: $ 0.93
جمهوری دومینیکن ½ پزو - obverseجمهوری دومینیکن ½ پزو - reverse
½ پزو
1983 - 1987
مس - نیکل, 12.5g, ø 30.87mm
KM# 62
بها: $ 1.32
جمهوری دومینیکن ½ پزو - obverseجمهوری دومینیکن ½ پزو - reverse
½ پزو
1989
استیل با روکش نیکل, 12.5g, ø 30.5mm
KM# 73.1
بها: $ 1.88

جمهوری دومینیکن ½ پزو - obverseجمهوری دومینیکن ½ پزو - reverse
½ پزو
1990
استیل با روکش نیکل, 12.5g, ø 30.5mm
KM# 73.2
بها: $ 2.82
جمهوری دومینیکن 1 پزو - obverseجمهوری دومینیکن 1 پزو - reverse
1 پزو
1939 - 1952
نقره 0.900, 26.7g, ø 38mm
KM# 22
بها: $ 43.82
جمهوری دومینیکن 1 پزو - obverseجمهوری دومینیکن 1 پزو - reverse
1 پزو
1978 - 1981
مس - نیکل, 26.7g, ø 38mm
KM# 53
بها: $ 3.97

جمهوری دومینیکن 1 پزو - obverseجمهوری دومینیکن 1 پزو - reverse
1 پزو
1983 - 1984
مس - نیکل, 16.9g, ø 33.54mm
KM# 63.1
بها: $ 2.82
No ImageNo Image
1 پزو
1986
مس - نیکل, 16.9g, ø 33.2mm
KM# 63.2
تعداد ضرب
جمهوری دومینیکن 1 پزو - obverseجمهوری دومینیکن 1 پزو - reverse
1 پزو
1991 - 1992
برنج, 6.5g, ø 25mm
KM# 80.1
بها: $ 0.22

جمهوری دومینیکن 1 پزو - obverseجمهوری دومینیکن 1 پزو - reverse
1 پزو
1992 - 2008
برنج, 6.5g, ø 25mm
KM# 80.2
بها: $ 0.23
جمهوری دومینیکن 1 پزو - obverseجمهوری دومینیکن 1 پزو - reverse
1 پزو
2008 - 2016
استیل با روکش برنج, 6.4g, ø 25mm
UC# 1
بها: $ 0.22
جمهوری دومینیکن 1 پزو - obverseجمهوری دومینیکن 1 پزو - reverse
1 پزو
2017
استیل با روکش برنج, 6.4g, ø 25mm
UC# 3
بها: $ 0.31

جمهوری دومینیکن 5 پزو - obverseجمهوری دومینیکن 5 پزو - reverse
5 پزو
2002 - 2016
دو آلیاژی : مرکز استیل ، حلقه برنج, 6.06g, ø 23mm
KM# 89
بها: $ 0.26
جمهوری دومینیکن 5 پزو - obverseجمهوری دومینیکن 5 پزو - reverse
5 پزو
2008
دو آلیاژی : مرکز مس - نیکلی ، حلقه برنج, 6.06g, ø 23mm
UC# 2
بها: $ 0.6
جمهوری دومینیکن 5 پزو - obverseجمهوری دومینیکن 5 پزو - reverse
5 پزو
2017
دو آلیاژی : مرکز استیل ، حلقه برنج, 6.06g, ø 23mm
UC# 4
تعداد ضرب

جمهوری دومینیکن 10 پزو - obverseجمهوری دومینیکن 10 پزو - reverse
10 پزو
2005 - 2016
دو آلیاژی: مرکز برنج، حلقه مس - نیکل, 8.2g, ø 27mm
KM# 106
بها: $ 0.41
جمهوری دومینیکن 25 پزو - obverseجمهوری دومینیکن 25 پزو - reverse
25 پزو
2005 - 2016
مس - نیکل, 8.56g, ø 28.82mm
KM# 107
بها: $ 0.58

جمهوری دومینیکن>جمهوری دومینیکن|1844 - 1897
 دوره

جمهوری دومینیکن 1 سنتاوو - obverseجمهوری دومینیکن 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
1877
برنج, 4.4g, ø 19.5mm
KM# 3
تعداد ضرب
جمهوری دومینیکن 1¼ سنتاوو - obverseجمهوری دومینیکن 1¼ سنتاوو - reverse
1¼ سنتاوو
1882 - 1888
مس - نیکل, ø 16mm
KM# 6
تعداد ضرب
جمهوری دومینیکن ½2 سنتاوس - obverseجمهوری دومینیکن ½2 سنتاوس - reverse
½2 سنتاوس
1877
مس - نیکل, ø 16mm
KM# 4
تعداد ضرب

جمهوری دومینیکن ½2 سنتاوس - obverseجمهوری دومینیکن ½2 سنتاوس - reverse
½2 سنتاوس
1882 - 1888
مس - نیکل, 2g, ø 18mm
KM# 7
بها: $ 6.49
جمهوری دومینیکن ¼ رئال - obverseجمهوری دومینیکن ¼ رئال - reverse
¼ رئال
1844
برنز, 3.458g, ø 22mm
KM# 1
تعداد ضرب
جمهوری دومینیکن ¼ رئال - obverseجمهوری دومینیکن ¼ رئال - reverse
¼ رئال
1848
برنج, 3.62g, ø 23mm
KM# 2
بها: $ 12.17

جمهوری دومینیکن 5 سنتاوو - obverseجمهوری دومینیکن 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1877
مس - نیکل, 2.5g, ø 17.2mm
KM# 5
تعداد ضرب
جمهوری دومینیکن 5 سنتسیمو - obverseجمهوری دومینیکن 5 سنتسیمو - reverse
5 سنتسیمو
1891
برنز, 3g, ø 25mm
KM# 8
تعداد ضرب
جمهوری دومینیکن 10 سنتسیمو - obverseجمهوری دومینیکن 10 سنتسیمو - reverse
10 سنتسیمو
1891
برنز, 9.37g, ø 30.5mm
KM# 9
تعداد ضرب

جمهوری دومینیکن 10 سنتاوو - obverseجمهوری دومینیکن 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1897
نقره 0.350, 2.5g, ø 18mm
KM# 13
تعداد ضرب
جمهوری دومینیکن 20 سنتاوو - obverseجمهوری دومینیکن 20 سنتاوو - reverse
20 سنتاوو
1897
نقره 0.350, 5g, ø 22mm
KM# 14
تعداد ضرب
جمهوری دومینیکن 50 سنتسیمو - obverseجمهوری دومینیکن 50 سنتسیمو - reverse
50 سنتسیمو
1891
نقره 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 10
تعداد ضرب

جمهوری دومینیکن ½ پزو - obverseجمهوری دومینیکن ½ پزو - reverse
½ پزو
1897
نقره 0.350, 12.5g, ø 30mm
KM# 15
تعداد ضرب
جمهوری دومینیکن 1 فرانک - obverseجمهوری دومینیکن 1 فرانک - reverse
1 فرانک
1891
نقره 0.835, 5g, ø 24mm
KM# 11
تعداد ضرب
جمهوری دومینیکن 1 پزو - obverseجمهوری دومینیکن 1 پزو - reverse
1 پزو
1897
نقره 0.350, 25g, ø 38mm
KM# 16
بها: $ 47.28

جمهوری دومینیکن 5 فرانک - obverseجمهوری دومینیکن 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1891
نقره 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 12
تعداد ضرب

uCoin