کاراییب شرقی
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

کاراییب شرقی - کاتالوگ سکه

کاراییب شرقی>ملکه الیزابت دوم|1966 - 2018
 دوره

کاراییب شرقی 1 سنت - obverseکاراییب شرقی 1 سنت - reverse
1 سنت
1981 - 2001
آلومینیوم, 0.9g, ø 18.4mm
KM# 10
بها: $ 0.29
کاراییب شرقی 1 سنت - obverseکاراییب شرقی 1 سنت - reverse
1 سنت
2002 - 2013
آلومینیوم, 1.03g, ø 18.42mm
KM# 34
بها: $ 0.25
کاراییب شرقی 2 سنت - obverseکاراییب شرقی 2 سنت - reverse
2 سنت
1981 - 2000
آلومینیوم, 1g, ø 18.3mm
KM# 11
بها: $ 0.28

کاراییب شرقی 2 سنت - obverseکاراییب شرقی 2 سنت - reverse
2 سنت
2002 - 2011
آلومینیوم, 1.42g, ø 21.46mm
KM# 35
بها: $ 0.33
کاراییب شرقی 5 سنت - obverseکاراییب شرقی 5 سنت - reverse
5 سنت
1981 - 2000
آلومینیوم, 1.31g, ø 23.1mm
KM# 12
بها: $ 0.29
کاراییب شرقی 5 سنت - obverseکاراییب شرقی 5 سنت - reverse
5 سنت
2002 - 2015
آلومینیوم, 1.74g, ø 23.11mm
KM# 36
بها: $ 0.26

کاراییب شرقی 10 سنت - obverseکاراییب شرقی 10 سنت - reverse
10 سنت
1981 - 2000
مس - نیکل, 2.59g, ø 18.06mm
KM# 13
بها: $ 0.28
کاراییب شرقی 10 سنت - obverseکاراییب شرقی 10 سنت - reverse
10 سنت
2002 - 2007
مس - نیکل, 2.59g, ø 18.06mm
KM# 37
بها: $ 0.4
کاراییب شرقی 10 سنت - obverseکاراییب شرقی 10 سنت - reverse
10 سنت
2009 - 2018
استیل با روکش نیکل, 2.3g, ø 18.06mm
KM# 37a
بها: $ 0.48

کاراییب شرقی 25 سنت - obverseکاراییب شرقی 25 سنت - reverse
25 سنت
1981 - 2000
مس - نیکل, 6.48g, ø 23.98mm
KM# 14
بها: $ 0.38
کاراییب شرقی 25 سنت - obverseکاراییب شرقی 25 سنت - reverse
25 سنت
2002 - 2007
مس - نیکل, 6.48g, ø 24mm
KM# 38
بها: $ 0.53
کاراییب شرقی 25 سنت - obverseکاراییب شرقی 25 سنت - reverse
25 سنت
2010 - 2017
استیل با روکش نیکل, 6.4g, ø 24mm
KM# 38a
بها: $ 0.58

کاراییب شرقی 1 دلار - obverseکاراییب شرقی 1 دلار - reverse
1 دلار
1981 - 1986
آلومینیوم - برنز, 8.2g, ø 26.9mm
KM# 15
بها: $ 0.91
کاراییب شرقی 1 دلار - obverseکاراییب شرقی 1 دلار - reverse
1 دلار
1989 - 2000
مس - نیکل, 8g, ø 27.5mm
KM# 20
بها: $ 0.85
کاراییب شرقی 1 دلار - obverseکاراییب شرقی 1 دلار - reverse
1 دلار
2002 - 2007
مس - نیکل, 8g, ø 26.5mm
KM# 39
بها: $ 0.94

کاراییب شرقی 1 دلار - obverseکاراییب شرقی 1 دلار - reverse
1 دلار
2012 - 2017
استیل با روکش نیکل, 8g, ø 26.5mm
KM# 39a
بها: $ 0.79

کاراییب شرقی>ملکه الیزابت دوم|1955 - 1965
 دوره

کاراییب شرقی ½ سنت - obverseکاراییب شرقی ½ سنت - reverse
½ سنت
1955 - 1958
برنز, 5.63g, ø 20.4mm
KM# 1
بها: $ 2.62
کاراییب شرقی 1 سنت - obverseکاراییب شرقی 1 سنت - reverse
1 سنت
1955 - 1965
برنز, 5.64g, ø 26mm
KM# 2
بها: $ 0.94
کاراییب شرقی 2 سنت - obverseکاراییب شرقی 2 سنت - reverse
2 سنت
1955 - 1965
برنز, 9.55g, ø 31mm
KM# 3
بها: $ 0.69

کاراییب شرقی 5 سنت - obverseکاراییب شرقی 5 سنت - reverse
5 سنت
1955 - 1965
نیکل - برنج, 5g, ø 21mm
KM# 4
بها: $ 0.58
کاراییب شرقی 10 سنت - obverseکاراییب شرقی 10 سنت - reverse
10 سنت
1955 - 1965
مس - نیکل, 2.57g, ø 18mm
KM# 5
بها: $ 0.66
کاراییب شرقی 25 سنت - obverseکاراییب شرقی 25 سنت - reverse
25 سنت
1955 - 1965
مس - نیکل, 6.51g, ø 24mm
KM# 6
بها: $ 0.9

کاراییب شرقی 50 سنت - obverseکاراییب شرقی 50 سنت - reverse
50 سنت
1955 - 1965
مس - نیکل, 13g, ø 30mm
KM# 7
بها: $ 4.21

uCoin