+

کاراییب شرقی > کاتالوگ سکه

کاراییب شرقی 1 سنت - obverseکاراییب شرقی 1 سنت - reverse
1 سنت 2002 - 2013, الیزابت دوم
آلومینیوم
, 1.03g, ø 18.42mm
کاراییب شرقی - KM# 34
ملکه الیزابت دوم
کاراییب شرقی 1 سنت - obverseکاراییب شرقی 1 سنت - reverse
1 سنت 1981 - 2001, الیزابت دوم
آلومینیوم
, 0.9g, ø 18.4mm
کاراییب شرقی - KM# 10
ملکه الیزابت دوم
کاراییب شرقی 2 سنت - obverseکاراییب شرقی 2 سنت - reverse
2 سنت 2002 - 2011, الیزابت دوم
آلومینیوم
, 1.42g, ø 21.46mm
کاراییب شرقی - KM# 35
ملکه الیزابت دوم
کاراییب شرقی 2 سنت - obverseکاراییب شرقی 2 سنت - reverse
2 سنت 1981 - 2000, الیزابت دوم
آلومینیوم
, 1g, ø 18.3mm
کاراییب شرقی - KM# 11
ملکه الیزابت دوم
بها: $ 0.31 - 4.8
کاراییب شرقی 5 سنت - obverseکاراییب شرقی 5 سنت - reverse
5 سنت 2002 - 2015, الیزابت دوم
آلومینیوم
, 1.74g, ø 23.11mm
کاراییب شرقی - KM# 36
ملکه الیزابت دوم
کاراییب شرقی 5 سنت - obverseکاراییب شرقی 5 سنت - reverse
5 سنت 1981 - 2000, الیزابت دوم
آلومینیوم
, 1.31g, ø 23.1mm
کاراییب شرقی - KM# 12
ملکه الیزابت دوم
کاراییب شرقی 10 سنت - obverseکاراییب شرقی 10 سنت - reverse
10 سنت 2009 - 2014, الیزابت دوم
استیل با روکش نیکل
, 2.3g, ø 18.06mm
کاراییب شرقی - KM# 37a
ملکه الیزابت دوم
کاراییب شرقی 10 سنت - obverseکاراییب شرقی 10 سنت - reverse
10 سنت 2002 - 2007, الیزابت دوم
مس - نیکل
, 2.59g, ø 18.06mm
کاراییب شرقی - KM# 37
ملکه الیزابت دوم
کاراییب شرقی 10 سنت - obverseکاراییب شرقی 10 سنت - reverse
10 سنت 1981 - 2000, الیزابت دوم
مس - نیکل
, 2.59g, ø 18.06mm
کاراییب شرقی - KM# 13
ملکه الیزابت دوم
کاراییب شرقی 25 سنت - obverseکاراییب شرقی 25 سنت - reverse
25 سنت 2010 - 2016, الیزابت دوم
استیل با روکش نیکل
, 6.4g, ø 24mm
کاراییب شرقی - KM# 38a
ملکه الیزابت دوم
کاراییب شرقی 25 سنت - obverseکاراییب شرقی 25 سنت - reverse
25 سنت 2002 - 2007, الیزابت دوم
مس - نیکل
, 6.48g, ø 24mm
کاراییب شرقی - KM# 38
ملکه الیزابت دوم
کاراییب شرقی 25 سنت - obverseکاراییب شرقی 25 سنت - reverse
25 سنت 1981 - 2000, الیزابت دوم
مس - نیکل
, 6.48g, ø 23.98mm
کاراییب شرقی - KM# 14
ملکه الیزابت دوم
uCoin