اکوادور
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

اکوادور - کاتالوگ سکه

اکوادور>جمهوری اکوادور|2000 - 2007
 دوره

اکوادور 1 سنتاوو - obverseاکوادور 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
2000 - 2003
برنج, 2.52g, ø 19mm
KM# 104
بها: $ 0.22
اکوادور 1 سنتاوو - obverseاکوادور 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
2003
استیل با روکش مس, 3.1g, ø 17mm
KM# 104a
بها: $ 0.24
اکوادور 5 سنتاوو - obverseاکوادور 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
2000 - 2003
فولاد ضد زنگ, 5g, ø 21.21mm
KM# 105
بها: $ 0.19

اکوادور 10 سنتاوو - obverseاکوادور 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
2000
فولاد ضد زنگ, 2.24g, ø 17.91mm
KM# 106
بها: $ 0.25
اکوادور 25 سنتاوس - obverseاکوادور 25 سنتاوس - reverse
25 سنتاوس
2000
فولاد ضد زنگ, 5.65g, ø 24.26mm
KM# 107
بها: $ 0.87
اکوادور 50 سنتاوو - obverseاکوادور 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
2000
فولاد ضد زنگ, 11.32g, ø 30.6mm
KM# 108
بها: $ 0.96

اکوادور>جمهوری اکوادور|1988 - 1999
 دوره

اکوادور 50 سنتاوو - obverseاکوادور 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1988
استیل با روکش نیکل, 3g, ø 18mm
KM# 90
بها: $ 0.94
اکوادور 1 سوکره - obverseاکوادور 1 سوکره - reverse
1 سوکره
1988 - 1992
استیل با روکش نیکل, 3.2g, ø 20mm
KM# 89
بها: $ 0.3
اکوادور 5 سوکره - obverseاکوادور 5 سوکره - reverse
5 سوکره
1988 - 1991
استیل با روکش نیکل, 5.29g, ø 22mm
KM# 91
بها: $ 0.41

اکوادور 10 سوکره - obverseاکوادور 10 سوکره - reverse
10 سوکره
1988 - 1991
استیل با روکش نیکل, 6.17g, ø 24mm
KM# 92
بها: $ 0.51
اکوادور 20 سوکره - obverseاکوادور 20 سوکره - reverse
20 سوکره
1988 - 1991
استیل با روکش نیکل, 8.2g, ø 26mm
KM# 94
بها: $ 0.33
اکوادور 50 سوکره - obverseاکوادور 50 سوکره - reverse
50 سوکره
1988 - 1991
استیل با روکش نیکل, 8.45g, ø 29mm
KM# 93
بها: $ 0.78

اکوادور 1000 سوکره - obverseاکوادور 1000 سوکره - reverse
1000 سوکره
1996
دوآلیاژی : مرکز برنج ، حلقه استیل, 6.65g, ø 23.5mm
KM# 99
بها: $ 0.97

اکوادور>جمهوری اکوادور|1919 - 1987
 دوره

اکوادور 1 سنتاوو - obverseاکوادور 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
1928
برنز, 6.25g, ø 20mm
KM# 67
بها: $ 2.15
اکوادور ½2 سنتاوس - obverseاکوادور ½2 سنتاوس - reverse
½2 سنتاوس
1928
نیکل, 2.5g, ø 18.5mm
KM# 68
بها: $ 28.64
اکوادور 5 سنتاوو - obverseاکوادور 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1919
مس - نیکل, 5g, ø 20mm
KM# 63
بها: $ 1.62

اکوادور 5 سنتاوو - obverseاکوادور 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1924
مس - نیکل, 2g, ø 16.5mm
KM# 65
بها: $ 2.23
اکوادور 5 سنتاوو - obverseاکوادور 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1928
نیکل, 3g, ø 19.5mm
KM# 69
بها: $ 1.99
اکوادور 5 سنتاوو - obverseاکوادور 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1937
نیکل, 2g, ø 17.1mm
KM# 75
بها: $ 1.95

اکوادور 5 سنتاوو - obverseاکوادور 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1942 - 1944
برنج, 2g, ø 17.1mm
KM# 75a
بها: $ 0.95
اکوادور 5 سنتاوو - obverseاکوادور 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1946
مس - نیکل, 2g, ø 17mm
KM# 75b
بها: $ 0.54
اکوادور 5 سنتاوو - obverseاکوادور 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1970
استیل با روکش نیکل, 2g, ø 17mm
KM# 75c
بها: $ 0.7

اکوادور 10 سنتاوو - obverseاکوادور 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1919
مس - نیکل, 5g, ø 25mm
KM# 64
بها: $ 3.36
اکوادور 10 سنتاوو - obverseاکوادور 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1924
مس - نیکل, 3g, ø 19.5mm
KM# 66
بها: $ 3.96
اکوادور 10 سنتاوو - obverseاکوادور 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1928
مس - نیکل, ø 21.5mm
KM# 70
بها: $ 2.21

اکوادور 10 سنتاوو - obverseاکوادور 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1937
نیکل, 3g, ø 19mm
KM# 76
بها: $ 1.51
اکوادور 10 سنتاوو - obverseاکوادور 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1942
برنج, 3g, ø 19mm
KM# 76a
بها: $ 4.04
اکوادور 10 سنتاوو - obverseاکوادور 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1946
مس - نیکل, 3g, ø 19mm
KM# 76b
بها: $ 0.73

اکوادور 10 سنتاوو - obverseاکوادور 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1964 - 1972
استیل با روکش نیکل, 2.8g, ø 19mm
KM# 76c
بها: $ 0.58
اکوادور 10 سنتاوو - obverseاکوادور 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1976
مس - نیکل با روکش استیل, 2.8g, ø 19mm
KM# 76d
بها: $ 0.54
اکوادور 20 سنتاوو - obverseاکوادور 20 سنتاوو - reverse
20 سنتاوو
1937
نیکل, 4g, ø 21mm
KM# 77.1
بها: $ 4.47

اکوادور 20 سنتاوو - obverseاکوادور 20 سنتاوو - reverse
20 سنتاوو
1942 - 1944
برنج, 3.72g, ø 21mm
KM# 77.1a
بها: $ 1.63
اکوادور 20 سنتاوو - obverseاکوادور 20 سنتاوو - reverse
20 سنتاوو
1946
مس - نیکل, 4g, ø 21mm
KM# 77.1b
بها: $ 0.57
اکوادور 20 سنتاوو - obverseاکوادور 20 سنتاوو - reverse
20 سنتاوو
1959 - 1972
استیل با روکش نیکل, 3.6g, ø 21mm
KM# 77.1c
بها: $ 0.26

اکوادور 20 سنتاوو - obverseاکوادور 20 سنتاوو - reverse
20 سنتاوو
1974
مس - نیکل, 4g, ø 21mm
KM# 77.2
بها: $ 0.32
اکوادور 20 سنتاوو - obverseاکوادور 20 سنتاوو - reverse
20 سنتاوو
1975 - 1981
استیل با روکش نیکل, 3.6g, ø 21mm
KM# 77.2a
بها: $ 0.39
اکوادور 50 سنتاوو - obverseاکوادور 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1928 - 1930
نقره 0.720, 2.5g, ø 18mm
KM# 71
بها: $ 5.11

اکوادور 50 سنتاوو - obverseاکوادور 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1963 - 1982
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 23mm
KM# 81
بها: $ 0.49
اکوادور 50 سنتاوو - obverseاکوادور 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1985
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 23mm
KM# 87
بها: $ 0.45
اکوادور 1 سوکره - obverseاکوادور 1 سوکره - reverse
1 سوکره
1928 - 1934
نقره 0.720, 5g, ø 23.5mm
KM# 72
بها: $ 5.92

اکوادور 1 سوکره - obverseاکوادور 1 سوکره - reverse
1 سوکره
1937
نیکل, 6.75g, ø 26.5mm
KM# 78.1
بها: $ 1.55
اکوادور 1 سوکره - obverseاکوادور 1 سوکره - reverse
1 سوکره
1946
نیکل, 6.75g, ø 26mm
KM# 78.2
بها: $ 0.33
اکوادور 1 سوکره - obverseاکوادور 1 سوکره - reverse
1 سوکره
1959
مس - نیکل, 6.8g, ø 26mm
KM# 78a
بها: $ 1.28

اکوادور 1 سوکره - obverseاکوادور 1 سوکره - reverse
1 سوکره
1964 - 1981
استیل با روکش نیکل, 6.5g, ø 26mm
KM# 78b
بها: $ 0.3
اکوادور 1 سوکره - obverseاکوادور 1 سوکره - reverse
1 سوکره
1974 - 1977
استیل با روکش نیکل, 6.5g, ø 26mm
KM# 83
بها: $ 0.53
اکوادور 1 سوکره - obverseاکوادور 1 سوکره - reverse
1 سوکره
1985
استیل با روکش نیکل, 6.5g, ø 26mm
KM# 85.1
بها: $ 0.63

اکوادور 1 سوکره - obverseاکوادور 1 سوکره - reverse
1 سوکره
1986
استیل با روکش نیکل, 6.5g, ø 26mm
KM# 85.2
بها: $ 0.91
اکوادور 2 سوکره - obverseاکوادور 2 سوکره - reverse
2 سوکره
1928 - 1930
نقره 0.720, 10g, ø 28.8mm
KM# 73
بها: $ 10.87
اکوادور 2 سوکره - obverseاکوادور 2 سوکره - reverse
2 سوکره
1944
نقره 0.720, 10g, ø 28.8mm
KM# 80
بها: $ 9.16

اکوادور 2 سوکره - obverseاکوادور 2 سوکره - reverse
2 سوکره
1973
مس - نیکل, 8.9g, ø 29mm
KM# 82
بها: $ 312.4
اکوادور 5 سوکره - obverseاکوادور 5 سوکره - reverse
5 سوکره
1943 - 1944
نقره 0.720, 25g, ø 37.5mm
KM# 79
بها: $ 18.55

اکوادور>جمهوری اکوادور|1872 - 1918
 دوره

اکوادور ½ سنتاوو - obverseاکوادور ½ سنتاوو - reverse
½ سنتاوو
1884
مس - نیکل, 2g, ø 15mm
KM# 47
تعداد ضرب
اکوادور ½ سنتاوو - obverseاکوادور ½ سنتاوو - reverse
½ سنتاوو
1890
مس, 3g, ø 22mm
KM# 54
بها: $ 22.61
اکوادور ½ سنتاوو - obverseاکوادور ½ سنتاوو - reverse
½ سنتاوو
1909
مس, 1.45g, ø 15mm
KM# 57
بها: $ 8.96

اکوادور 1 سنتاوو - obverseاکوادور 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
1872 - 1890
مس, 5.9g, ø 26mm
KM# 45
بها: $ 36.41
اکوادور 1 سنتاوو - obverseاکوادور 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
1884 - 1886
مس - نیکل, 3g, ø 18mm
KM# 48
بها: $ 24
اکوادور 1 سنتاوو - obverseاکوادور 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
1909
مس - نیکل, 2g, ø 17mm
KM# 58
تعداد ضرب

اکوادور 2 سنتاوو - obverseاکوادور 2 سنتاوو - reverse
2 سنتاوو
1872
مس, 12.1g, ø 30mm
KM# 46
تعداد ضرب
اکوادور 2 سنتاوو - obverseاکوادور 2 سنتاوو - reverse
2 سنتاوو
1909
مس - نیکل, 2.8g, ø 19mm
KM# 59
بها: $ 23.36
اکوادور ½2 سنتاوس - obverseاکوادور ½2 سنتاوس - reverse
½2 سنتاوس
1917
مس - نیکل, 2.4g, ø 19mm
KM# 61
بها: $ 16.38

اکوادور ½ دسیمو - obverseاکوادور ½ دسیمو - reverse
½ دسیمو
1884 - 1886
مس - نیکل, 7g, ø 24mm
KM# 49
بها: $ 23.54
اکوادور ½ دسیمو - obverseاکوادور ½ دسیمو - reverse
½ دسیمو
1893 - 1915
نقره 0.900, 1.25g, ø 15mm
KM# 55
بها: $ 6.19
اکوادور 5 سنتاوو - obverseاکوادور 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1909
مس - نیکل, 3.75g, ø 21mm
KM# 60.1
بها: $ 18.95

اکوادور 5 سنتاوو - obverseاکوادور 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1917 - 1918
مس - نیکل, 3g, ø 21mm
KM# 60.2
بها: $ 7.93
اکوادور 1 دسیمو - obverseاکوادور 1 دسیمو - reverse
1 دسیمو
1884 - 1916
نقره 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 50
بها: $ 6.89
اکوادور 10 سنتاوو - obverseاکوادور 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1918
مس - نیکل, 4.85g, ø 21.9mm
KM# 62
بها: $ 7.65

اکوادور 2 دسیمو - obverseاکوادور 2 دسیمو - reverse
2 دسیمو
1884 - 1916
نقره 0.900, 5g, ø 23.2mm
KM# 51
بها: $ 13.36
اکوادور ½ sucre - obverseاکوادور ½ sucre - reverse
½ sucre
1884
نقره 0.900, 12.5g, ø 30mm
KM# 52
تعداد ضرب
اکوادور 1 سوکره - obverseاکوادور 1 سوکره - reverse
1 سوکره
1884 - 1897
نقره 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 53
بها: $ 59.28

اکوادور 10 سوکره - obverseاکوادور 10 سوکره - reverse
10 سوکره
1899 - 1900
طلا 0.900, 8.136g, ø 22mm
KM# 56
تعداد ضرب

uCoin