ایالات استوایی آفریقا
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

ایالات استوایی آفریقا - کاتالوگ سکه

ایالات استوایی آفریقا>فرانک CFA|1961 - 1972
 دوره

ایالات استوایی آفریقا 1 فرانک - obverseایالات استوایی آفریقا 1 فرانک - reverse
1 فرانک
1969 - 1971
آلومینیوم, 1.3g, ø 23mm
KM# 6
بها: $ 5.44
ایالات استوایی آفریقا 5 فرانک - obverseایالات استوایی آفریقا 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1961 - 1962
مس - آلومینیوم, 3g, ø 20mm
KM# 1
بها: $ 1
ایالات استوایی آفریقا 5 فرانک - obverseایالات استوایی آفریقا 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1965 - 1972
مس - آلومینیوم - نیکل, 3g, ø 20mm
KM# 1a
بها: $ 0.79

ایالات استوایی آفریقا 10 فرانک - obverseایالات استوایی آفریقا 10 فرانک - reverse
10 فرانک
1961 - 1962
مس - آلومینیوم, 4g, ø 23.5mm
KM# 2
بها: $ 1.53
ایالات استوایی آفریقا 10 فرانک - obverseایالات استوایی آفریقا 10 فرانک - reverse
10 فرانک
1965 - 1972
مس - آلومینیوم - نیکل, 4g, ø 23.5mm
KM# 2a
بها: $ 1.93
ایالات استوایی آفریقا 25 فرانک - obverseایالات استوایی آفریقا 25 فرانک - reverse
25 فرانک
1962
مس - آلومینیوم, 8g, ø 27mm
KM# 4
بها: $ 2.82

ایالات استوایی آفریقا 25 فرانک - obverseایالات استوایی آفریقا 25 فرانک - reverse
25 فرانک
1970 - 1972
آلومینیوم - نیکل - برنز, 8g, ø 27mm
KM# 4a
بها: $ 2.6
ایالات استوایی آفریقا 50 فرانک - obverseایالات استوایی آفریقا 50 فرانک - reverse
50 فرانک
1961 - 1963
مس - نیکل, 12g, ø 31.5mm
KM# 3
بها: $ 3.61
ایالات استوایی آفریقا 100 فرانک - obverseایالات استوایی آفریقا 100 فرانک - reverse
100 فرانک
1966 - 1968
نیکل, 12g, ø 25.3mm
KM# 5
بها: $ 3.14

uCoin