+

استونی > کاتالوگ سکه

استونی 1 سنت - obverseاستونی 1 سنت - reverse
1 سنت 2011 - 2017
استیل با روکش مس
, 2.3g, ø 16.25mm
استونی - KM# 61
اتحادیه اروپا (یورو)
بها: $ 0.05 - 2.6
استونی 2 سنت - obverseاستونی 2 سنت - reverse
2 سنت 2011 - 2017
استیل با روکش مس
, 3.06g, ø 18.75mm
استونی - KM# 62
اتحادیه اروپا (یورو)
بها: $ 0.1 - 2.44
استونی 5 سنت - obverseاستونی 5 سنت - reverse
5 سنت 2011 - 2017
استیل با روکش مس
, 3.92g, ø 21.25mm
استونی - KM# 63
اتحادیه اروپا (یورو)
استونی 10 سنت - obverseاستونی 10 سنت - reverse
10 سنت 2011 - 2016
برنج
, 4.1g, ø 19.75mm
استونی - KM# 64
اتحادیه اروپا (یورو)
استونی 20 سنت - obverseاستونی 20 سنت - reverse
20 سنت 2011 - 2017
برنج
, 5.74g, ø 22.25mm
استونی - KM# 65
اتحادیه اروپا (یورو)
استونی 50 سنت - obverseاستونی 50 سنت - reverse
50 سنت 2011 - 2016
برنج
, 7.8g, ø 24.25mm
استونی - KM# 66
اتحادیه اروپا (یورو)
استونی 1 یورو - obverseاستونی 1 یورو - reverse
1 یورو 2011 - 2016
Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring
, 7.5g, ø 23.25mm
استونی - KM# 67
اتحادیه اروپا (یورو)
استونی 2 یورو - obverseاستونی 2 یورو - reverse
2 یورو 2011 - 2016
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring
, 8.5g, ø 25.75mm
استونی - KM# 68
اتحادیه اروپا (یورو)
استونی 2 یورو - obverseاستونی 2 یورو - reverse
2 یورو 2018
100th Anniversary - Baltic States
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring
, 8.5g, ø 25.75mm
استونی - UC# 103
اتحادیه اروپا (یورو)
بها: $ 3.48
استونی 2 یورو - obverseاستونی 2 یورو - reverse
2 یورو 2017
Path to Independence
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring
, 8.5g, ø 25.75mm
استونی - UC# 102
اتحادیه اروپا (یورو)
بها: $ 3.73
استونی 2 یورو - obverseاستونی 2 یورو - reverse
2 یورو 2016
100th Anniversary - Birth of Paul Keres
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring
, 8.5g, ø 25.75mm
استونی - UC# 101
اتحادیه اروپا (یورو)
بها: $ 4.71
استونی 2 یورو - obverseاستونی 2 یورو - reverse
2 یورو 2015
سی امین سالگرد - پرچم اتحادیه اروپا
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring
, 8.5g, ø 25.75mm
استونی - UC# 100
اتحادیه اروپا (یورو)
بها: $ 8.05
uCoin