استونی
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

استونی - کاتالوگ سکه

استونی>اتحادیه اروپا (یورو)|2011 - 2018
 دوره

استونی 1 euro cent - obverseاستونی 1 euro cent - reverse
1 euro cent
2011 - 2018
استیل با روکش مس, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 61
بها: $ 0.05
استونی 2 euro cent - obverseاستونی 2 euro cent - reverse
2 euro cent
2011 - 2018
استیل با روکش مس, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 62
بها: $ 0.09
استونی 5 euro cent - obverseاستونی 5 euro cent - reverse
5 euro cent
2011 - 2018
استیل با روکش مس, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 63
بها: $ 0.11

استونی 10 euro cent - obverseاستونی 10 euro cent - reverse
10 euro cent
2011 - 2018
برنج, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 64
بها: $ 0.14
استونی 20 euro cent - obverseاستونی 20 euro cent - reverse
20 euro cent
2011 - 2018
برنج, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 65
بها: $ 0.26
استونی 50 euro cent - obverseاستونی 50 euro cent - reverse
50 euro cent
2011 - 2018
برنج, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 66
بها: $ 0.56

استونی 1 یورو - obverseاستونی 1 یورو - reverse
1 یورو
2011 - 2018
Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 67
بها: $ 1.19
استونی 2 یورو - obverseاستونی 2 یورو - reverse
2 یورو
2011 - 2018
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 68
بها: $ 2.27

استونی>جمهوری دوم (کرون)|1991 - 2010
 دوره

استونی 5 سنتی - obverseاستونی 5 سنتی - reverse
5 سنتی
1991 - 1995
برنج, 1.29g, ø 15.95mm
KM# 21
بها: $ 0.18
استونی 10 سنتی - obverseاستونی 10 سنتی - reverse
10 سنتی
1991 - 2008
برنج, 1.87g, ø 17.2mm
KM# 22
بها: $ 0.14
استونی 20 سنتی - obverseاستونی 20 سنتی - reverse
20 سنتی
1992 - 1996
برنج, 2.27g, ø 18.95mm
KM# 23
بها: $ 0.11

استونی 20 سنتی - obverseاستونی 20 سنتی - reverse
20 سنتی
1997 - 2008
استیل با روکش نیکل, 2g, ø 18.95mm
KM# 23a
بها: $ 0.18
استونی 50 سنتی - obverseاستونی 50 سنتی - reverse
50 سنتی
1992 - 2007
برنج, 3g, ø 19.5mm
KM# 24
بها: $ 0.25
استونی 1 کرون - obverseاستونی 1 کرون - reverse
1 کرون
1992 - 1995
مس - نیکل, 5.44g, ø 23.35mm
KM# 28
بها: $ 0.38

استونی 1 کرون - obverseاستونی 1 کرون - reverse
1 کرون
1998 - 2006
برنج, 5g, ø 23.25mm
KM# 35
بها: $ 0.35

استونی>جمهوری اول (کرون)|1928 - 1940
 دوره

استونی 1 سنت - obverseاستونی 1 سنت - reverse
1 سنت
1929
برنز, 1.9g, ø 16mm
KM# 10
بها: $ 2.12
استونی 1 سنت - obverseاستونی 1 سنت - reverse
1 سنت
1939
برنز, 2g, ø 16mm
KM# 19
بها: $ 11.49
استونی 2 سنتی - obverseاستونی 2 سنتی - reverse
2 سنتی
1934
برنز, 3.4g, ø 19.5mm
KM# 15
بها: $ 2.24

استونی 5 سنتی - obverseاستونی 5 سنتی - reverse
5 سنتی
1931
برنز, 5g, ø 23.25mm
KM# 11
بها: $ 2.51
استونی 10 سنتی - obverseاستونی 10 سنتی - reverse
10 سنتی
1931
نیکل - برنز, 2.5g, ø 17.75mm
KM# 12
بها: $ 2.94
استونی 20 سنتی - obverseاستونی 20 سنتی - reverse
20 سنتی
1935
نیکل - برنز, 4g, ø 21.25mm
KM# 17
بها: $ 3.99

استونی 25 سنتی - obverseاستونی 25 سنتی - reverse
25 سنتی
1928
نیکل - برنز, 7.5g, ø 27.5mm
KM# 9
بها: $ 19.45
استونی 50 سنتی - obverseاستونی 50 سنتی - reverse
50 سنتی
1936
نیکل - برنز, 7.5g, ø 27.5mm
KM# 18
بها: $ 10.07
استونی 1 کرون - obverseاستونی 1 کرون - reverse
1 کرون
1934
آلومینیوم - برنز, 6g, ø 25.25mm
KM# 16
بها: $ 7.6

استونی 2 کرونی - obverseاستونی 2 کرونی - reverse
2 کرونی
1930
Toompea Fortress
نقره 0.500, 12g, ø 30mm
KM# 20
بها: $ 14.15

استونی>جمهوری اول (مارک)|1922 - 1927
 دوره

استونی 1 مارک - obverseاستونی 1 مارک - reverse
1 مارک
1922
مس - نیکل, 2.56g, ø 18mm
KM# 1
بها: $ 5.23
استونی 1 مارک - obverseاستونی 1 مارک - reverse
1 مارک
1924
نیکل - برنز, 2.56g, ø 18mm
KM# 1a
بها: $ 6.25
استونی 1 مارک - obverseاستونی 1 مارک - reverse
1 مارک
1926
نیکل - برنز, 2.56g, ø 18mm
KM# 5
بها: $ 12.91

استونی 3 مارکا - obverseاستونی 3 مارکا - reverse
3 مارکا
1922
مس - نیکل, 3.4g, ø 20mm
KM# 2
بها: $ 10
استونی 3 مارکا - obverseاستونی 3 مارکا - reverse
3 مارکا
1925
نیکل - برنز, 3.4g, ø 20mm
KM# 2a
بها: $ 11.26
استونی 3 مارکا - obverseاستونی 3 مارکا - reverse
3 مارکا
1926
نیکل - برنز, 3.4g, ø 20mm
KM# 6
بها: $ 58.7

استونی 5 مارکا - obverseاستونی 5 مارکا - reverse
5 مارکا
1922
مس - نیکل, 4.85g, ø 23mm
KM# 3
بها: $ 7.84
استونی 5 مارکا - obverseاستونی 5 مارکا - reverse
5 مارکا
1924
نیکل - برنز, 4.85g, ø 23mm
KM# 3a
بها: $ 13.75
استونی 5 مارکا - obverseاستونی 5 مارکا - reverse
5 مارکا
1926
نیکل - برنز, 4.85g, ø 23mm
KM# 7
بها: $ 14.16

استونی 10 مارکا - obverseاستونی 10 مارکا - reverse
10 مارکا
1925
نیکل - برنز, 6.25g, ø 26mm
KM# 4
بها: $ 13.61
استونی 10 مارکا - obverseاستونی 10 مارکا - reverse
10 مارکا
1926
نیکل - برنز, 6.25g, ø 26mm
KM# 8
بها: $ 8.06

uCoin