اتیوپی
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

اتیوپی - کاتالوگ سکه

اتیوپی>جمهوری دموکراتیک فدرال اتیوپی|1977 - 2016
 دوره

اتیوپی 1 سانتیم - obverseاتیوپی 1 سانتیم - reverse
1 سانتیم
1977 - 2005
آلومینیوم, 0.6g, ø 17mm
KM# 43
بها: $ 0.57
اتیوپی 5 سانتیم - obverseاتیوپی 5 سانتیم - reverse
5 سانتیم
1977
برنج, 3g, ø 20mm
KM# 44
بها: $ 0.43
اتیوپی 5 سانتیم - obverseاتیوپی 5 سانتیم - reverse
5 سانتیم
1977 - 2012
استیل با روکش برنج, 3g, ø 20mm
KM# 44.3
بها: $ 0.35

اتیوپی 10 سانتیم - obverseاتیوپی 10 سانتیم - reverse
10 سانتیم
1977
برنج, 4.5g, ø 23mm
KM# 45
بها: $ 0.44
اتیوپی 10 سانتیم - obverseاتیوپی 10 سانتیم - reverse
10 سانتیم
1977 - 2012
استیل با روکش برنج, 4.5g, ø 23mm
KM# 45.3
بها: $ 0.58
اتیوپی 25 سانتیم - obverseاتیوپی 25 سانتیم - reverse
25 سانتیم
1977 - 2016
مس - نیکل با روکش استیل, 3.7g, ø 21.45mm
KM# 46.3
بها: $ 0.5

اتیوپی 25 سانتیم - obverseاتیوپی 25 سانتیم - reverse
25 سانتیم
1977
مس - نیکل, 3.7g, ø 21.45mm
KM# 46
بها: $ 0.6
اتیوپی 50 سانتیم - obverseاتیوپی 50 سانتیم - reverse
50 سانتیم
1977
مس - نیکل, 6g, ø 25mm
KM# 47
بها: $ 1.04
اتیوپی 50 سانتیم - obverseاتیوپی 50 سانتیم - reverse
50 سانتیم
1977 - 2016
مس - نیکل با روکش استیل, 6g, ø 25mm
KM# 47.2
بها: $ 0.69

اتیوپی 1 بیر - obverseاتیوپی 1 بیر - reverse
1 بیر
2010 - 2016
دو آلیاژی: مرکز استیل با روکش برنج، حلقه استیل با روکش نیکل, 6.82g, ø 27mm
KM# 78
بها: $ 1.66

اتیوپی>امپراطور هایله سلاسی اول|1944 - 1976
 دوره

اتیوپی 1 سنت - obverseاتیوپی 1 سنت - reverse
1 سنت
1944
مس, 2.892g, ø 17mm
KM# 32
بها: $ 1.73
اتیوپی 5 سنت - obverseاتیوپی 5 سنت - reverse
5 سنت
1944
مس, 4g, ø 20mm
KM# 33
بها: $ 1.37
اتیوپی 10 سنت - obverseاتیوپی 10 سنت - reverse
10 سنت
1944
مس, 6g, ø 22.8mm
KM# 34
بها: $ 1.38

اتیوپی 25 سنت - obverseاتیوپی 25 سنت - reverse
25 سنت
1944
مس, 6.63g, ø 25.5mm
KM# 36
بها: $ 1.5
اتیوپی 25 سنت - obverseاتیوپی 25 سنت - reverse
25 سنت
1944
مس, ø 26mm
KM# 35
بها: $ 3.31
اتیوپی 50 سنت - obverseاتیوپی 50 سنت - reverse
50 سنت
1944
نقره 0.800, 7.03g, ø 25mm
KM# 37
بها: $ 8.11

اتیوپی>امپراطور هایله سلاسی اول|1930 - 1931
 دوره

اتیوپی 1 ماتونا - obverseاتیوپی 1 ماتونا - reverse
1 ماتونا
1931
مس, 1.5g, ø 16mm
KM# 27
بها: $ 6.28
اتیوپی 5 ماتونا
 - obverseاتیوپی 5 ماتونا
 - reverse
5 ماتونا
1931
مس, 3g, ø 20.7mm
KM# 28
بها: $ 5.48
اتیوپی 10 ماتونا - obverseاتیوپی 10 ماتونا - reverse
10 ماتونا
1931
نیکل, 2g, ø 15.7mm
KM# 29
بها: $ 3.48

اتیوپی 25 ماتونا - obverseاتیوپی 25 ماتونا - reverse
25 ماتونا
1931
نیکل, 4.97g, ø 21.58mm
KM# 30
بها: $ 5.36
اتیوپی 50 ماتونا - obverseاتیوپی 50 ماتونا - reverse
50 ماتونا
1931
نیکل, 7.11g, ø 26.7mm
KM# 31
بها: $ 7.95

اتیوپی>امپراطور منلیک دوم|1889 - 1931
 دوره

اتیوپی 1/100 بیر - obverseاتیوپی 1/100 بیر - reverse
1/100 بیر
1897
مس, 5g, ø 25mm
KM# 9
بها: $ 59.68
اتیوپی ¼ گرش - obverseاتیوپی ¼ گرش - reverse
¼ گرش
1896
مس, ø 26mm
KM# 6
تعداد ضرب
اتیوپی 1/32 بیر - obverseاتیوپی 1/32 بیر - reverse
1/32 بیر
1897
مس, 2.86g, ø 20.48mm
KM# 11
بها: $ 10.1

اتیوپی 1/32 بیر - obverseاتیوپی 1/32 بیر - reverse
1/32 بیر
1897
مس, 2.86g, ø 20.48mm
KM# 10
بها: $ 19.97
اتیوپی ½ گرش - obverseاتیوپی ½ گرش - reverse
½ گرش
1896
مس, ø 32mm
KM# 7
تعداد ضرب
اتیوپی 1 گرش - obverseاتیوپی 1 گرش - reverse
1 گرش
1896
مس, ø 38mm
KM# 8
تعداد ضرب

اتیوپی 1 گرش - obverseاتیوپی 1 گرش - reverse
1 گرش
1897 - 1903
نقره 0.835, 1.403g, ø 16.5mm
KM# 12
بها: $ 5.24
No ImageNo Image
1 گرش
1897
W/o Mintmark
نقره 0.835, 1.403g, ø 16.5mm
KM# 13
بها: $ 5.25
اتیوپی ⅛ بیر - obverseاتیوپی ⅛ بیر - reverse
⅛ بیر
1895 - 1896
نقره 0.835, 3.509g, ø 19.85mm
KM# 2
بها: $ 17.27

اتیوپی ¼ بیر - obverseاتیوپی ¼ بیر - reverse
¼ بیر
1895 - 1903
نقره 0.835, 7.109g, ø 24mm
KM# 3
بها: $ 16.56
اتیوپی ¼ بیر - obverseاتیوپی ¼ بیر - reverse
¼ بیر
1897
W/o Mintmark
نقره 0.835, 7.109g, ø 24mm
KM# 14
بها: $ 4.44
اتیوپی ½ بیر - obverseاتیوپی ½ بیر - reverse
½ بیر
1895 - 1897
نقره 0.835, 14.04g, ø 30mm
KM# 4
تعداد ضرب

اتیوپی ½ بیر - obverseاتیوپی ½ بیر - reverse
½ بیر
1897
W/o Mintmark
نقره 0.835, 14.04g, ø 30mm
KM# 15
تعداد ضرب
اتیوپی 1 بیر - obverseاتیوپی 1 بیر - reverse
1 بیر
1895 - 1897
نقره 0.835, 28.08g, ø 40mm
KM# 5
بها: $ 44.78
اتیوپی ¼ ورک - obverseاتیوپی ¼ ورک - reverse
¼ ورک
1897
طلا 0.900, 1.75g, ø 17.5mm
KM# 16
تعداد ضرب

اتیوپی 1 بیر - obverseاتیوپی 1 بیر - reverse
1 بیر
1900 - 1903
نقره 0.835, 28.08g, ø 40mm
KM# 19
بها: $ 110.9
اتیوپی ½ ورک - obverseاتیوپی ½ ورک - reverse
½ ورک
1897
طلا 0.900, 3.5g, ø 18mm
KM# 17
تعداد ضرب
اتیوپی ½ ورک - obverseاتیوپی ½ ورک - reverse
½ ورک
1931
طلا 0.900, 3.5g, ø 18mm
KM# 20
تعداد ضرب

اتیوپی 1 ورک - obverseاتیوپی 1 ورک - reverse
1 ورک
1897
طلا 0.900, 7g, ø 21mm
KM# 18
تعداد ضرب
اتیوپی 1 ورک - obverseاتیوپی 1 ورک - reverse
1 ورک
1931
طلا 0.900, 7g, ø 21mm
KM# 21
بها: $ 1,342

uCoin