جزایر فالکلند
×
کشور
×
دوره
×
سری ها
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

جزایر فالکلند - کاتالوگ سکه

جزایر فالکلند>ملکه الیزابت دوم|1974 - 2018
 دوره

جزایر فالکلند ½ پنی  - obverseجزایر فالکلند ½ پنی  - reverse
½ پنی
1974 - 1983
برنز, 1.78g, ø 17.14mm
KM# 1
بها: $ 0.21
جزایر فالکلند 1 پنی - obverseجزایر فالکلند 1 پنی - reverse
1 پنی
1974 - 1992
برنز, 3.56g, ø 20.32mm
KM# 2
بها: $ 0.48
جزایر فالکلند 1 پنی - obverseجزایر فالکلند 1 پنی - reverse
1 پنی
1998 - 1999
استیل با روکش مس, 3.56g, ø 20.32mm
KM# 2a
بها: $ 0.42

جزایر فالکلند 1 پنی - obverseجزایر فالکلند 1 پنی - reverse
1 پنی
2003 - 2011
استیل با روکش مس, 3.56g, ø 20.32mm
KM# 130
بها: $ 0.53
جزایر فالکلند 2 پنس - obverseجزایر فالکلند 2 پنس - reverse
2 پنس
1974 - 1992
برنز, 7.12g, ø 25.91mm
KM# 3
بها: $ 0.56
جزایر فالکلند 2 پنس - obverseجزایر فالکلند 2 پنس - reverse
2 پنس
1998 - 1999
استیل با روکش مس, 7.12g, ø 25.91mm
KM# 3a
بها: $ 0.68

جزایر فالکلند 2 پنس - obverseجزایر فالکلند 2 پنس - reverse
2 پنس
2004 - 2011
استیل با روکش مس, 7.12g, ø 25.91mm
KM# 131
بها: $ 0.72
جزایر فالکلند 5 پنس - obverseجزایر فالکلند 5 پنس - reverse
5 پنس
1974 - 1992
مس - نیکل, 5.65g, ø 23.6mm
KM# 4.1
بها: $ 0.63
جزایر فالکلند 5 پنس - obverseجزایر فالکلند 5 پنس - reverse
5 پنس
1998 - 1999
مس - نیکل, 3.25g, ø 18mm
KM# 4.2
بها: $ 0.66

جزایر فالکلند 5 پنس - obverseجزایر فالکلند 5 پنس - reverse
5 پنس
2004 - 2011
مس - نیکل, 3.25g, ø 18mm
KM# 132
بها: $ 1.02
جزایر فالکلند 10 پنس - obverseجزایر فالکلند 10 پنس - reverse
10 پنس
1974 - 1992
مس - نیکل, 11.31g, ø 28.5mm
KM# 5.1
بها: $ 1
جزایر فالکلند 10 پنس - obverseجزایر فالکلند 10 پنس - reverse
10 پنس
1998 - 1999
مس - نیکل, 6.5g, ø 24.5mm
KM# 5.2
بها: $ 0.97

جزایر فالکلند 10 پنس - obverseجزایر فالکلند 10 پنس - reverse
10 پنس
2004 - 2011
مس - نیکل, 6.5g, ø 24.5mm
KM# 133
بها: $ 1.47
جزایر فالکلند 20 پنس - obverseجزایر فالکلند 20 پنس - reverse
20 پنس
1982 - 1999
مس - نیکل, 5g, ø 21.4mm
KM# 17
بها: $ 0.99
جزایر فالکلند 20 پنس - obverseجزایر فالکلند 20 پنس - reverse
20 پنس
2004 - 2011
مس - نیکل, 5g, ø 21.4mm
KM# 134
بها: $ 1.83

جزایر فالکلند 50 پنس - obverseجزایر فالکلند 50 پنس - reverse
50 پنس
1980 - 1995
مس - نیکل, 13.5g, ø 30mm
KM# 14.1
بها: $ 2.26
جزایر فالکلند 50 پنس - obverseجزایر فالکلند 50 پنس - reverse
50 پنس
1998 - 1999
مس - نیکل, 8g, ø 27.3mm
KM# 14.2
بها: $ 4.05
جزایر فالکلند 50 پنس - obverseجزایر فالکلند 50 پنس - reverse
50 پنس
2003 - 2004
مس - نیکل, 8g, ø 27.3mm
KM# 135
بها: $ 2.04

جزایر فالکلند 1 پوند - obverseجزایر فالکلند 1 پوند - reverse
1 پوند
1987 - 2000
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 24
بها: $ 2.91
جزایر فالکلند 1 پوند - obverseجزایر فالکلند 1 پوند - reverse
1 پوند
2004
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 136
بها: $ 4.04

uCoin